GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

1. ХYНИИЕ МЭХЭЛДЭГ АЛБАТАНТАЙ ИИСУС УШАРНА, Матвей. 9: 9-14Тайлбарил: Иисусай yе сагта хyнтэй хамта хоол барихые еврейнyyд хани нyхэсэлэй тэмдэг гэжэ тоолодог байгаа. Алба татабариин yедэ суглуулагдаhан мyнгэн Римые хyсэтэй болгохо зорилготой байжа, hyзэгшэ зон алба татагшадые тоодоггyй байгаа. Алба татагшад зон\оо =л== м=нгэ суглуулжа, --рт-- абадаг байгаа. Матвей зоной дунда Нангин Бэшэгэй 10 захяа заабаринуудые тараадаг, жэшээнь, «хулгай бy хэ», гэжэ. Фарисей болбол еврей шажанда hyзэглэдэг зоной тyрyy хyн байгаа.

1. Мyнгэ багатай зон жаргалтай байжа шадаха гy?
 • Алба татагша Матвейн ажаhуудал тухайлаад yзэ. Hайн салинтай байбашье, тэрэнэй ажабайдал тушаа hайн гэхын аргагyй, юун тэрээндэ дуталдадаг байгаа гэжэ hананаш?
 • Алба татабариин ажал бyтээжэ ябахадаа Матвей Дээдын Эзэн, Тэрэнэй захяа заабаринууд тушаа юун гэжэ hанажа, сэдьхэжэ ябаа гээшэ хаб?
 • Мyнoo yе сагта хyнэй мyнгэ хармаанлаха, хyнэй зooри yбэртэлхэ ябадал юундэ юрын хэрэг болонхой гээшэб?

  2. Иисусай орожо ерэхэдэ, Матвей Тэрээнhээ юу дуулахаа хyлеэжэ байгааб?
 • «Ши Минии шаби болохоо hананагyй гyш?», - гэжэ Иисус Матвейhээ юундэ hураагyй гээшэб?
 • Hyзэгтэнэй мэдээжэ тyрyy хyнэй тэрэнэй шаби болохыень гуйхада Матвей юун тухай бодомжолжо байгаа хаб?
 • Намайе энээнэй тyлoo шyyмжэлхэ гэжэ мэдэжэ байгаад, юундэ Иисус алба татагшые шабинарайнгаа дунда харахаа hанаа гээшэб?

  3. Юумэеэш хyсэд суглуулжа абангyй Матвейн гэнтэ ажалаа хаяад ябашахада, хамта хyдэлдэг нyхэдынь юун гэжэ hанажа байгаа гээшэб?
 • Олзотой омогтой ажалаа хаяад ябашаха зориг хyсэл Матвейдэ хаанаhаа бии болоо гээшэб?

  4. Иисусай хойноhоо дахан ябахаа шиидэхэдээ, алдаhан юумэнэйнгoo тyлoo Матвей юу абаhан болоноб?
 • Иисусай шаби болоод, Тэрэниие эсэгынгээ дахан ошоходо, Матвейн hамганайнь болон yхибyyдэйнь хуби заяан яажа хубилаа гээшэб?
 • Найрай хоол барилсахаяа суг хyдэлhэн нyхэдoo Иисус уриха гэжэ Матвей юундэ hанаhан болоноб? (10)  5. Ooр тухайгаа дээгyyр hанажа ябадаг зон хэнтэй харилсадаггyй гээшэб?
 • Иисус юундэ бултантай харилсаха зорилготой байгааб?
 • Еврей шажанда hyзэглэдэг фарисейнyyд Иисусые бэшэ, шабинарыень юундэ шyyмжэлээ гээшэб(11)?

  6. 12-13-дахи шyлэгyyд соо юун тухай Иисус хэлэhэн болоноб?
 • Зyбooр ажаhуудаг хyнyyдэй гy, али нyгэлтэ зоной гy - эдэ хоёр бyлэгyyдэй алиндань ороноб гэжэ hананат? (Ooртoo харюусажа болоно).

  7. Хожомынь Матвей Иисусай наhанайнь намтар (Матвейн дуулгаhан /айн Мэдээсэл) – бэшэhэн. Эд зooриеэ хаяад, Иисусай хойноhоо ошоhоноо хэзээ нэгэтэ тэрэ шаналhан байгаа гээшэ гy, юун гэжэ hананаш? Юундэ?

  8. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Хойноhоом яба! Би зyбooр ажаhуудаг зониие бэшэ, нyгэлтэ зониие дуудахаа ерээб», - гэжэ Иисус мyнoo шамда хэлэжэ байна. Юун гэжэ харюу yгэхэбши?
 • Бултанай харюусаха асуудал: Нангин Бэшэгые шудалха энэ саг соо ямар шухала юумэ ooртoo ойлгожо абабаш?


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster