GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

2. YБШЭН ХYНТЭЙ ИИСУС УШАРНА, Марк. 2: 1-12Тайлбарил: Иисусай yедэ гэрнyyд хабтагар хушалтануудтай, хушалтануудынь бороор гy, али черепицээр хээтэй hэн. Дээшээ гарадаг гэшхyyр гэрэй газаа байдаг байгаа. Дунда наhандаа хyрooд гy, али бyри ехэ наhатайдаа зоной уураг тархинь хабдажа, паралич yбшэндэ нэрбэгдэдэг байба. Иимэ yбшэндэ дайрагдаhан хyн дуугархашье, хyдэлхэшье аргагyй болошодог hэн. Хyн т=рэлхитэнэй Хyбyyн гэ\эн нэрэнь Иисус болоно.
1. Дуугархашье, хyдэлхэшье аргагyй, хэбтэриин болошоhон хyн жаргалтай байха аргатай гy, юун гэжэ hананаш?
 • Иимэ yбшэнтэй хyндэ yдэр бyриин ямар харууhан хэрэгтэй болоноб?
 • Иимэ хyниие харууhалжа байhан хyнэй ажабайдал hанаандаа тухайлжа yзэгты.

  2. Тэрэ yедэ еврей бyхэн Дээдын Эзэндэ hyзэглэдэг байгаа. Паралич yбшэндэ нэрбэгдэhэн хyн Дээдын Эзэн тухай юун гэжэ бодожо хэбтэхэ байгаа гээшэб?

  3. 5-дахи шyлэг соо энэ хyн нyгэлтэ ябадал хээ гэжэ уншанабди. Дуугаржашье, хyдэлжэшье шадахаа болёод хэбтэhэн хyн ямар нyгэл хэhэн байгаа гээшэб?

 • Yбшэ зоболон хyниие hайжаруулдаг, али муужаруулдаг гy, юун гэжэ hананаш?

  4.Паралич yбшэндэ нэрбэгдэжэ, хyдэлхoo болиhон хyниие хото соогуур абажа ябахада юундэ хyндэ байха гээшэб?

 • Иисусай байhан гэртэ yбшэн хyниие оруулхын тyлoo тэрэ гэртэ байhан бэшэ зон юундэ газаашаа гараагyй болоноб (4)?
 • Д=рбэн нyхэдые энэ гэртэ оруулаагyйдэнь, тэдэнэр юундэ эрьелдээд, гэртээ харишоогyй гээшэб?


  5.Yбшэн хyниие yргooд ябаhан эдэ д=рбэн хyнyyд хэд байгааб? Хэдэн харюу yгэгты. (3)

 • Паралич yбшэндэ нэрбэгдэhэн хyниие гэрэй орой дээрэ яажа гаргаха ёhотой байгааб? (Тайлбарил харагты.)
 • Гэрэй хушалта hандаахын тула ямар зэр зэмсэгyyд эдэнэртэ хэрэгтэй болооб? Хэрэгтэй зэр зэмсэгyyдые тэдэнэр хаанаhаа абаhан болоноб?
 • Гэрэй хушалта эдэнэрэй hандаажа байхада, зон тэдэниие шyyмжэлээ гээшэ гy?


  6. Иисуста эмшэлyyлхэеэ д=рбэн хyнyyд нyхэрoo асараа. Иисус юундэ тyрyyн тэрэ хyнэй нyгэл сагааруулааб (5)?

 • Иисус юундэ тyрyyн нyгэлынь сагааруулжа, hyyлдэнь лэ yбшэнииень аргалhан болоноб?
 • Зyрхыень бажуугаад байhан гэм зэмые арилгахадань хyдэлхэ аргагyй болоод хэбтэhэн энэ хyндэ ямар байгааб?


  7.Хэрбээ Иисуста дyтэлжэ ямар нэгэн хyндyyлхэй асуудал шиидхэжэ yгэхыень шинии хандахада: «Хyбyyмни (басагамни), нyгэлыеш арюудхабаб» гэжэ Тэрэнэй хэлээ болбол, ши энээндэ баярлаха байна гyш, али голхорхо гy?

 • Сэбэр сагаан hэшхэл ба эгээл хyндyyлхэй асуудал хоёрой хоорондо шэлэхэ болоо hаа, юуень ши шэлэхэ байгаабши?
 • Жаргалай орондо ошохо болоhоноо мэдэхэдээ, тэрэ хyн yбшэн тухайгаа юун гэжэ hанажа байгаа хаб?


  8. 5-дахи шyлэг соо Иисус yбшэн хyнэй hyзэг тухай хэлэнэ бэшэ, харин д=рбэн нyхэдэйнь hyзэг тухай хэлэнэ. Нyхэдэйнгoo тэрэниие Иисуста абаад ошоходо, тэрэ хyн Иисуста hyзэглэн, hyгэдэнгyй байhан байжа болоо. Энэ хyнэй али yедэ Иисуста hyзэглэн этигэжэ эхилhэн тухай элдэб харюунуудые хаража yзэгты.

 • Хуули заадаг багшанар Иисусые зоной нyгэл шэбэл сагааруулха хyсэ шадалтай гэжэ юундэ этигээгyй байгааб (7-8)?

  9. 9-дэхи шyлэг соо Иисусай табиhан асуудалнуудта харюуса.

 • Энэ хyниие эдэгээхэнь хyндэ байгаа гy, али гэм зэмыень сагааруулхань хyндэ байгаа гy?
 • 10-12-дохи шyлэгyyд соо хэлэгдэhэн yйлэ хэрэгyyдые ooрынгoo нюдooр хараа hаа, Иисус тухай ямар бодолтой болохо байгаабши?

  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Хyнyyдтэ харша ябадал хэhэнэйнгээ тyлoo зyрхэнэйнгoo yбдэжэ байбал, «Хyбyyмни (басагамни) нyгэлыеш арюудхабаб» гэжэ Иисус хэлэнэ гэжэ дуулаха зэргэтэйш. Иигэжэ шамда найдуулга yгэhэнэйнгoo тyлoo Иисус хэрээhэн дээрэ yхэжэ, энээнэй тyлбэри тyлэхэ байгаа. Энэ найдуулгань мyнoo шамда ямар удхатайб? (Ooртoo харюусажа yзooрэй.)

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлhээ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster