GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

3. БЭЕЭ ХУДАЛДАДАГ ЭХЭНЭРТЭЙ ИИСУС УШАРНА Лука, 7:36-50Тайлбарил: 44-46-дахи ш=лэг==д Иисусай yе сагта хайшан гээд хyндэтэй айлшаниие угтадаг байгааб гэжэ харуулна. Хyнyyд шала дээрэ hуугаад хоол баридаг, хyршынгoo хyнэй угаагдаагyй hааритай хyл хараад, хоол бариха хyсэл yгы боложо магад байгаа. Фарисей гээшэ Бурханда hyзэглэдэг хyн бай\ан байгаа. Симон болбол Иисусые дахадаг шабинарайнь нэгэн бэшэ, з=г--р ондоо х=н байгаа.

1. Бэеэ худалдадаг эхэнэр жаргалтай ажаhууха аргатай гy? Юун гэжэ hананаш? Юундэ тэрэнэй ажабайдал жаргалтай гэхэгyй болоноб?

 • Энэ эхэнэр эд зooри мэтэ бэеэ худалдадаг гэжэ зон булта мэдэхэ байгаа. Ямар шалтагаанаар энэ басаган бэеэ худалдадаг болоhон байгаа гээшэб? Юун гэжэ hананаш?

  2. Фарисей Симоной ажабайдалда ямар юумэниинь шухала байгааб?

 • Иисусай хyл угаахыень Симон юундэ ooрынгoo нэгэ зарасада хандаагyйб; hyyлдэнь тэрэ Иисусые гэртэнь айлшалхые уряа (36, 44-46).
 • Юундэ Симон Иисусые yдын хоол бариха yедэ гэртээ уриhан болоноб? Хэдэн харюу yгэгты. (36)

  3. Симоной гэртэнь, хоол баридаг таhалгадань эхэнэр яагаад орожо ерэhэн болоноб? Хэдэн харюу дурадхагты.

 • Хангалтаhан тоhотой шабар домбо амhарта yнэтэй, сэнтэй байhан байна. Энэ эхэнэр иимэ yнэтэй юумэ хаанаhаа, ямар зорилготойгоор абаа гэжэ hананаш? Hанамжануудаа хэлэ.  4. Фарисейн гэртэ ороболнь, yзэн ядангяар намайе шэртэхэ гэжэ мэдэжэ байбашье, Иисустай уулзаха ехэ хyсэлтэй байhан хадаа энэ эхэнэр фарисейн гэртэ ороо. Юундэ тэрэ Иисустай уулзахые хyсэhэн байгааб?

 • Тэрэ yе сагта hyзэгтэн нyгэлтэй зоноор ушардаггyй байгаа. Иисус намайе yлдэхэгyй, заал hаа угтажа абаха гэжэ юундэ тэрэ этигэжэ, найдажа байhан болоноб?


  5. Энэ эхэнэр юундэ Иисусые гараараа дайраад абаха гэжэ шиидэhэн болоноб (38)?

 • Дурагyй хyнэйнгoo гy, али хулганын болон могойн бидэниие дайраад абабал, бидэ энээндэнь дуратай байха болоно гyбди?
 • Иисусые тэрэнэй дайраад абахадань, жэрхэжэ саашаа болонгyй байхадань, энэ эхэнэр юун гэжэ ойлгооб?


  6. Энэ эхэнэр hyyлшынхиеэ хэзээ уйлаhан байгааб гэжэ таажа yзэ.

 • Хyнэй хyл угаахын тyлoo хэды шэнээн нулимса адхаха болоноб?
 • Иисусай хyлнyyдэйнь норотор энэ эхэнэр юундэ уй хай болон, бархираа гээшэб?
 • Иисусай хyлнyyдые юундэ тэрэ шарфаараа гy, али самсынгаа хормойгоор бэшэ, харин yhooрoo аршааб?
 • Yдын хоол барилгын yедэ эхэнэр нэгэшье yгэ алдаагyй, юундэ тэрэ дуугай байгаа хаб?


  7. 41-42-дохи шyлэгyyд соо Иисус мyнгэн hанда хyдэлдэг зон тухай, yри шэрэтэй зон тухай \ургаалта =гэ хэлээ. Дээдын Эзэн – мyнгэн hанда хyдэлдэг болоно гy? Хэн тухай тэрэ yри шэрэтэй зон гэжэ хэлэнэб?

 • Нyгэл хилэнсэгые Иисус yри шэрэтэй зэргэсyyлжэ yзэнэ. 500 динари мyнгэнэй yри болбол нэгэ хyдэлмэришэнэй жэл хахад соо ажаллажа олохо мyнгэн гээшэ. Шинии мyнгooр энэ хэды болохоб?
 • Шинии хэhэн нyгэл бyхэн, жэшээнь, 50 тyхэриг мyнгэнэй тухай гэжэ багсаажа yзэе. Тиимэ hаань, ши энэ yедэ Дээдын Эзэндэ хэды шэнээн yритэй болоод байнаш? (Ooртoo харюуса).


  8.Иисусые, тэрэ эхэнэрые юундэ Симон yзэн ядаа гэжэ hананаш (39)?

 • Ондоо хyнэй хэhэн нyгэл анхараад, ooрынгoo хэhэн нyгэл мэдээшэгyй болоод ябахада юундэ hанаан амар байдаг бэ?

  9. Шинии hанахада, юун тyрyyн болоо гээшэб: Иисус нyгэлыем арюудхаа гэжэ эхэнэр этигээ гy, али тyрyyн Иисусые зyрхэндoo абажа, дура хайратай болоо гy? 42-43, 47-дохи шyлэгyyдые баримталан харюу yгэ.

 • Энэ эхэнэрэй Бурханда yритэhэн мyнгэ хэн тyлoo гээшэб?
 • Симоной Бурханда yритэhэн 50 динари yри шэрэ яаhан бэ?
 • Ямар валютаар Иисус зоной yри шэрэ бусаажа байгааб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Шинии хэhэн бyхы нyгэл хилэнсэгyyдые мэдэжэ байбашье, «Бyхы нyгэл хилэнсэгyyдшни арюудхагдаа. Hyзэг шамайе абараа. Hанаа амар яба!» (48-50-дахи шyлэгyyд) гэжэ шамда Иисус хэлэхээ hанана. Шинии yри шэрэ, хэhэн нyгэл хилэнсэгyyдые шуhаараа тyлэhэн хадаа, Тэрэ шамда иигэжэ хэлэхэ эрхэтэй байгаа. Ши энээндэнь ямар харюу yгэхэ байнаш? Ooртoo харюусахадаш болохо.

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй ямар юумэн эгээл шухала байбаб?     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster