GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

4. АМЖАЛТАТАЙ ПОЛИТИГТАЙ ИИСУС УШАРНА, Марк 10:17-27Тайлбарил: Иисусай бэшэ намтарнууд соо энэ хyнэй хэды залуу байбашье, парламентын (Ехэ соведэй) гэшyyн байhан тухай хэлэгдэнэ. (Мат.19:22 ба Лука 18:18). Yхэhэнэйнгoo hyyлдэ нэгэн гээ hаа мyнхын ажамидаралда, yгы hаа тамын зоболондо ошохоб гэжэ Нангин Бэшэгhээ тэрэ мэдээд байгаа. Иимэ ажалтай эрэшyyл зоной нюдэн дээрэ иишэ тиишээ гyйжэ ябадаггyй, =бдэглэжэ байдаггyй заншалтай байгаа.

1. Yхэлэй hyyлдэ юун болохоб гэжэ мэдээгyй хyн жаргалтай байха болоно гy, юун гэжэ hананаш?

 • Иисуста гyйжэ ошоод, Тэрэнэй урда =бдэглэн дохижо, иимэ алхам энэ залуу политигай хэхые хэн, юун баадхаа гээшэб (17)?
 • Иисусые - сэсэн хyн гэжэ энэ хyн тоолодог байгаа гy, али Бурхан гэжэ тоолодог байгаа гy (17б-18)?


  2. Бyхы наhаараа Дээдын Эзэн Бурханай захяа заабаринуудые сахижа ябабашье, юундэ энэ хyн абарагдахаб гэжэ ехээр этигэнгyй ябаhан байгааб?

 • Наhаа дyyрээд, жаргалай орондо ошохоб гэжэ юундэ бидэ ехэнхидээ yнэншэдэггyй гээшэбибди?
 • Yхэhэнэйнгoo hyyлдэ тэнгэридэ ошохоб гэжэ хэн yнэншэдэг зон байха гy, юун гэжэ hананаш? Байhан болболынь, энэ этигэлынь юун дээрэ yндэhэлhэн болоно гээшэб?


  3. Иисусай хэлэhэн захяануудай ямарыень дyyргэхэнь хyндэ гэжэ hананаш (19)?

 • Мyнгэн болон эрэ эхэнэр хоёрой хоорондохи харилсаан (секс) - олон политигуудые буруу харгыда оруулhан байдаг. Энэ хyн иимэ юумэнhээ яагаад зайсаhан байгааб (20)?
 • Иисусай зааhанай ёhоор болобол, эдэ захяануудые гансашье бyри мyhэн дyyргэхэ бэшэ, мyн yгooрoo болон сэдьхэлдээ дурдажа, hанажа ябаха ёhотой болоно. Энэ залуу хyн yнэн дээрээ энээниие бэелyyлээ гэжэ hанана гyш (19-20)?
 • Энэ залуу хyнэй Иисусай урда харюусаhандал адляар ши харюусажа шадаха болоно гyш (20)?


  4. Залуу политигта нэгэл юумэн эндэ дуталдаа. Энээн тухай 21-дэхи шyлэг соо Иисус хэдэхэн yгooр хэлэнэ. Юун тэрээндэ дуталдаhан болоноб гэжэ хэдэн yгooр хэлэгты.


  5. Тэнгэридэ байhан баялигуудта Иисус хандана. Яагаад Тэнгэридэ байhан баялигуудые суглуулжа болохоб (21)?

 • Тэнгэридэ болон газар дээрэ байгаа баялигууд хоорондоо ямар илгаатайб?
 • Эгээл шухала баялигууд гэжэ залуушуул ямар баялигуудые тоолодог гээшэб?
 • Хэн, юун шинии баялиг болоноб? (_oртoo харюуса.)


  6. Энэ хyн гэр бyлэтэй, hанаагаа зобохо эжы абатай байжа болоо. 21-дэхи шyлэг соо хэлэгдэhэн Иисусай захяануудые сахижа ябахаа шиидэбэл, тэрэ яаха байгааб?

 • Энэ политигай орондо ooрыгoo табяад yзэгты. Гэрээ, эд зooриеэ орхёод ябабалтнай, танай гэр бyлынхид тухай Бурхан анхаржа, тэдэниие ooрынгoo харууhан доро абаха гэжэ та yнэншэхэ байна гyт?
 • Газар дээрэ байгаа эд зooриео, баялигаа орхижо, тэнгэри дээрэ эдэниие олохоб гэжэ hанаха байна гyш? (Ooртoo харюуса.)


  7. Залуу политигые хараад, Иисус тэрэниие энхэрэл хайрадаа хyртooгoo (21). Тэрээндэ хандажа, Иисусай шанга шyyмжэлэл хэлэхэдэ, тэрэ ябашаhан байна. Энэ хyндэ дура хайраяа хyргooжэ байбашье юундэ Иисус шанга шyyмжэлэл хэлэhэн болоноб?


  8. Иисусай эрилтэдэ хyрэхэгyйгoo мэдээд, ябахаhаа ондоо тэрэ юушье хэжэ шадахагyй байгаа гээшэ гy (22)?

 • «Шамhаа yлyyгээр мyнгэндэ дуратай байhандам намайе хyлисыш!» гэжэ тэрэ хyнэй Иисусhаа хyлисэл гуйбал, Иисус юун гэжэ харюусаха байгааб?


  9. Энээнhээ yндэhэлэн энэ политигай ажабайдал хаража yзэгты. Тэрэ жаргалтай байгаа гэжэ hанана гyт? Yхэл тухай тэрэ юун гэжэ бодожо ябааб?

 • Энэ залуу политигта ба Пётрто (21,27-дохи шyлэгyyд) Иисусай yгэhэн харюунуудые зэргэсyyлжэ yзэгты. Харюунуудынь адли байгаа гy?
 • Хэн yхэhэнэйнгoo hyyлдэ жаргалай орондо ошохо болоноб?


  10.БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Бурханай шадахагyй юумэн гэжэ байхагyй» гэхэдээ шинии тэнгэридэ ошохо билет абахын тула Иисус тэнгэри дээрэхи баялигаа орхёод, зоболон yзэжэ, yхэхын тула энэ дэлхэйдэ ерээ гэhэн удхатай. Иисусые орхиходоо энэ залуу хyн тон ехэ алдуу гаргаhан болоно. Ши юу хэхэ гэжэ шиидээбши? (Ooртoo харюуса.)

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ удаа ямар шухала юумэ мэдэжэ абабаш?     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster