GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

5. ТOOРИ\ЭН ХYБYYН ТУХАЙ ИИСУС НОМНОНО, Лука 15:11-24
Тайлбарил: Иисусай хooрooн \ургаалта =гэ гэhэн удхатай. Эсэгынь мэндэ байхада тэрэнэй захижа орхиhон зooри хyyгэдтэнь yгтэдэггyй. Иисусай yе сагта гэр гyбoo дээрэ гансааран байдаггyй, уйтахан yйлсэнyyдтэй тосхон соо олоороо байдаг байгаа. Гэрнyyдэй оройнуудынь лэ холоhоо харагдаад байдаг hэн (20). Тэрэ =едэ эрэшyyл г=йжэ ябадаггyй байгаа.

1. Yхибyyнэйнгoo хаагуур ябаха, ябахагyйе тyрэлхидэйнь хинажа байбал, тэрэнь сyлooтэ хyн болохо байна гy?

 • Hайн эсэгэтэй, hайн гэртэй байбашье, юундэ бага хyбyyниинь жаргалтай хyн байгаагyй болоноб?
 • Энэ бэшэг соо хyбyyнэй эсэгынь орондо ши байhан hаа, хyбyyнэйнгээ гуйлтада ямар харюу yгэхэ байгаабши (12а)?

  2. Хyбyyнэйнгoo ябашахые мэдэжэ байбашье, эсэгэнь юундэ hанаагаа зобоогyй гээшэб (12б)?

 • Энэ \ургаалта =гэ соо Бурхан – эсэгэнь болоно. Ябашахагyйнь тула, Бурхан юундэ yхибyyгээ зогсоохые оролдоногyйб? Уhаар арюудхагдаhан хyн тухай эндэ хэлэхэдээ yхибyyн тухайнь хэлэhэн болоно гy?

  3. Юундэ м=н-- =еын залуушуул олоорон тэрэ залуу х=б==нэй хари г=рэн--р яба\ан, ехэ м=нгэтэй, харюусалгаг=й, х=хюутэй ябадалаар \онирхоноб?

 • Эсэгынгээ yгэhэн мyнгэ энэ хyбyyн яажа хэрэглээб гэжэ 13-дахи, 30-дахи шyлэгyyд соо хара.

 • Энэ залуу хyбyyн хyшэр yе сагта тэрэнтэй хамта байлсаха нэгэшье нyхэр yгы юундэ байба гээшэб?


  4. Гахайе бузартай амитан гэжэ еврейнyyд тоолодог байгаа. Гахайн фермэ дээрэ ажал бэдэрхэдээ энэ залуу хyбyyн юун тухай бодожо ябаа гэжэ hананаш (14-15)?

 • Ажалайнь ноён yлэн хооhон байhан энэ хyбyyнэй гахайн эдеэнэй yлэгдэл эдихэ гэхэдэнь, юундэ хорёо гээшэб (16)?


  5. Иимэ с=хэрмэ х=ндэ байдалда орошоод байхадаа, яажа энэ хyбyyн ooртoo гар хyрэнгyй, бyтэн yлoo гээшэб (17)?

 • 18-19-дэхи шyлэгyyд соо энэ хyбyyнэй эсэгынгээ урда гэмшэhэн нyгэл хилэнсэгyyд тухай хэлэгдэнэ. Эсэгынгээ урда тэрэ ямар нyгэл хэhэн болоноб?
 • Тэнгэриин урда энэ хyбyyн ямар нyгэл хээ гээшэб (18)?
 • Ши ямар нyгэл хээбши: а) тэнгэриин урда, б) эхэ эсэгынгээ урда? (Ooртoo харюусажа болоно.)


  6.Энэ хyбyyн намайе hooргэнь абыш гэжэ эсэгэеэ гуйха гэжэ юундэ оролдоогyй гээшэб (19)?

 • Бурханай хyyгэдбди гэжэ ooрыгoo тоолохо эрхэгyйбди гэжэ ямар хyнyyд тоолодог байнаб (19)?


  7.Хyл нюсэгэн, hанги набта хубсаhатай хyбyyнэйнгээ харгыгаар ябажа ябахые тyрyyшынхеэ хараад, эсэгэнь юун гэжэ hанажа байгаа хаб (20)? (Тайлбарил хара).

 • Тосхондо ерэхэhээнь yшoo урид эсэгэнь хyбyyмни ерэхэ гэжэ яагаад мэдэжэ байhан болоноб (20)?
 • Хyбyyнэйнгээ эдэ жэлнyyдтэ тэрээнhээ холо байха yедэ эсэгэнь юу хэжэ ябаа гэжэ hананаш? (20)

  8.Hанажа ябаhан бyхы юумэеэ бултыень тэрэ эсэгэдээ юундэ хэлээгyйб (19-20, 21)?

 • Эсэгынь хyбyyндээ хэлэhэн yгэнyyд, аяг зан юун тухай гэршэлээб (20-23)?
 • Эсэгэнь хэзээ хyбyyгээ хyлисoo гээшэб? Энээн тухай хэлэгдэhэн шyлэг харуула.
 • Эсэгэмни намайе хyлисэжэ, дура хайрадаа хyртooгoo гэжэ хэзээ хyбyyниинь этигэжэ эхилээб? Ямар шyлэг соо энээн тухай хэлэгдэнэб?
 • 24-дэхи шyлэг соо эсэгэнь хyбyyндээ юун гэжэ хэлэнэб?

  9.Дээдын Эзэн Бурханай yршooл хайра юрын хyнyyдэй yршooл хайраhаа юугээрээ илгаатайб?

 • Энэ \ургаалта =гын ёhоор болобол христиан hyзэгтэй хyн гэхэдээ ямар хyн тухай хэлэгдэнэ гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Хyбyyмни yхooд байhанаа, дахинаа амидырба». Эсэгынгээ гэр орхижо, Иисус газарта буухадаа, Эсэгынгээ зориг эбдэжэ ерээ бэшэ, харин зоригыень бэелyyлхээ, хyсэлдyyлхээ ерэhэн болоно. Гэртээ бусахадань, Тэнгэриин yyдэнэй урдань хаагдашахада: «Бурхамни, Бурхамни, юундэ намаяа орхибош?» гэжэ Тэрэ хашхараа.

 • Иисусые иигэжэ угтаха ёhотой байhан аад, хyбyyе юундэ иигэжэ энэ \ургаалта =гэ соо угтаба гээшэб? Хyбyyндэ иигэжэ арсаха ёhотой байhан аад, юундэ Иисуста арсаhан байна гээшэб?

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлдээ ямар шухала юумэ ойлгожо абабаш?     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster