GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

6.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ НОМНОЛ, HУРГААЛ. ЗАМАА ТOOРИHЭН YШOO НЭГЭ ХYБYYН. Лука, 15:25-32Тайлбарил: Yнэн дээрээ, эсэгэнь бага хyбyyндээ зooриhooнь хубаажа yгэhэн хойноо, ехэ хyбyyндээ зooриингoo хахадыень орхиhон байгаа (12-дохи шyлэг). Хyбyyнэйнь эсэгынгээ хэлэhэн yгэнyyдтэ yнэншooгyйнь – эсэгынь зэмэ бэшэ байгаа.

1.Тyрэлхидтoo би хайра yршooлгyйб гэжэ hанажа ябаhан залуу хyбyyн жаргалтай ябаха гээшэ гy?

 • Гэртээ байхадаа баяр, жаргал мэдэрээгyй байhан ахань юундэ булта юумэёэ орхёод, дyy хyбyyнэйнгoo хойноhоо хилын саана ябашоогyй гээшэб?
 • Аха хyбyyн энэ ажабайдалдаа юун тухай ехээр хyсэжэ ябаhан байгааб, энээн тухай юун гэжэ бодонош?  2. Зooриингoo хахадыень хубаажа тэрээндэ yгэхэ тухай эсэгынгээ найдуулбашье, юундэ аха хyбyyн ooрыгoo барлаг мэтээр тоолодог байгааб (12б,29,31)?

 • Энэ \ургаалта =гэ соо Бурхан – эсэгэ, христиан шажанда hyзэглэдэг хyн – бага хyбyyн гэжэ хэлэгдэhэн болбол, аха хyбyyень хэн гэжэ хэлэhэн болоноб?
 • Эсэгэнь хyбyyдтээ yнэн сэхээр хандадаг байгаа гy, юун гэжэ hананаш?
 • Бурхан бидэндэ, хyнyyдтэ, yнэн сэхээр хандана гэжэ hанана гyш?


  3. Таряалан дээрэ yдэрhoo yдэртэ ажаллажа ябахадаа, аха хyбyyн юун тухай бодожо ябаа гээшэб?

 • 29-30-дахи шyлэгyyдые уншаад байхадаа, аха хyбyyнэй ямар байдалда байhаниие ши тухайлжа yзэхэ аргатай болобо гyш?
 • Нyхэдтэйгoo найрлахые юундэ аха хyбyyн оролдоогyйб (29)?
 • Ямаа, хурьга, тугал алажа, найр хyбyyнэйнь эмхидхээ hаа, эсэгэнь энээниие дэмжэхэ, hайшааха байгаа гy (30-31)?


  4. Аха хyбyyнэй эндэ сухалдаhанай бодото шалтагаан (27-28) юун болоноб?

 • Бага хyбyyниинь тосхонойнгоо урда эсэгынгээ нэрэ хyндэ доройтуулаа, мyнoo аха хyбyyниинь баhал тиигэбэ. Эсэгэнь юундэ сухалдаагyйб?
 • 28б ба 31-32 шyлэгyyдые уншаад, эсэгэ тухайнь ямар hанамжатай болообши?
  28б, 31-32 шyлэгyyдые уншаад, Бурхан тухай ямар hанамжатай болообши?


  5. Эсэгынгээ тэрээндэ хододоо hайнаар хандадагшье бол, юундэ аха хyбyyниинь эсэгэдээ энхэрэл хайратай, дуратай байгаагyйб?

 • Энэ \ургаалта =гэ дээрэ yндэhэлэн, юундэ бидэ Бурханда балай хайра дурагyй байдагбибди гэжэ шалтагуудыень хоорондоо шyyмжэлэн хэлсэгты.


  6. Эсэгынгээ бyхы зоригуудые бэелyyлнэб гэжэ аха хyбyyн тоолодог байгаа (29). Тиигэбэшье эсэгэнь хyбyyнhээнь yшoo ехэ юумэ хyлеэжэ байгаа. Юу хyлеэжэ байгааб?

 • Ахань дyyдээ хайра энхэрэлтэй байгаагyй гэжэ юун дээрэhээ харанабибди (30)?
 • Аха хyбyyн хэндэ энхэрэл хайратайгаар хандажа, хэндэ дуратай байгааб?


  7. Аха хyбyyниинь найрта ошоо юм гy, yгы гy гэжэ хyсэд хэлэнгyй, юундэ Иисус хooрooгoo тэг дундань таhалааб (28,32)?  8. Иисусай \ургаалта =гэн==дтэ найр наадан тухай хэлэхэдээ ямараар хyнэй гэжэ тэнгэридэ хандажа байhан тухай хэлэгдэнэ. /ургаалта =гын ёhоор, хэн тэнгэридэ ошохо хайрада хyртэхэ болоноб?

 • /ургаалта =гын ёhоор, хэнэй зэмээр хyн тэнгэридэ ошохо хайрада хyртэхэгyй болоноб?


  9. Хойто yдэрынь хоёр хyбyyдэй таряаландаа ошоhониие hанаандаа тухайлжа yзэгты. Ямар урматайгаар эдэ хоёр хyдэлжэ байгаа гээшэб?

 • Дэлхэй дээрэ ажамидардаг бyхы зон энэ \ургаалта =гэ соо хэлэгдэhэн хyбyyдые hануулдаг. Ши эдэндэ адли байна гyш? (Ooртoo харюуса.)


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Минии бyхы юумэн – шинии» - гэжэ Иисус шамда хэлэнэ. Хэрээhэн дээрэ хадуулжа, Тэрэ шамда тэнгэридэ ошохо hуури абажа yгoo. Уhаар арюудхуулhан yдэртэшни шамда тэрэ эд зooриёо дамжуулан yгoo. Аха хyбyyн энэ найдуулгада yнэншooгyй, ooртэнь yгтэhэн эсэгынгээ эд зooридэ барлагынь шэнгеэр хандаа. Тэнгэридэ эд зooри тyлoohэгyйгooр абахаб гэжэ этигэнэ гyш, али тэрэниие абахын тула ажаллахаб гэжэ hанана гyш? (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Нангин Бэшэгэй энэ hургаал сооhоо ямар шухала юумэ мэдэжэ абабаш?     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster