GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

7.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ HУРГААЛ НОМНОЛ: ХЭН МИНИИ ДYТЫН ХYН БОЛОНОБ? Лука, 10:25-37
Тайлбарил: Иерусалим Иерихон хоёрой хоорондохи хадын харгы 30 км ута байхаhаа гадна, тэрээгээр ябахада ехэ аюултай, шулуунуудай саана дээрмэшэд хоргодоод, аяншалагшадта добтолдог байгаа. Левит гэхэдээ hyмэ соо ажаллажа байhан хyниие хэлэнэ. Иисусай yедэ еврейнyyд самаряануудтай нэгэ гyрэн соо ажаhуубашье, хоорондоо эбгyй байгаа. Энэ \урглаалта =гэ ойлгохо гэбэл, тyyхын зон – ородууд, самаряанууд – чечен зон гэжэ хэлэбэл ойлгосотой байха.


1. Ойро дyтынгoo хyнyyд тухай hанаагаа зободоггyй, гансал ooр тухайгаа, ooрынгoo бyлэ тухай hанаата болодог хyн жаргалтай ажаhууха гээшэ гy?

 • Ондоо хyнyyдтэ туhалха зорилготойгоор мyнгэ ходо yгэжэ байдаг гyш?  2. Энэ бэшэг соо хуули заадаг багша урдахи хэшээлдээ бидэнэй yзэhэн политигтал адли Иисуста нэгэл асуудалтайгаар хандана. 25-27-дохи шyлэгyyд соо Тэнгэридэ ошохо зам тухай Иисус юун гэжэ хэлэнэб?

 • 27-дохи шyлэг соохи Иисусай hургаалай ёhоор болбол, шинии тэнгэридэ ошохо арга шамда бии байна гy?


  3. Дээрмэшэдтэ сохюулhан хyн тухай Иисус \ургаалта =гэ соогоо хooрэнэ. Харгын хажууда шархатаад хэбтэhэн хyнэй ямар байдалда орооод байhан тухай бодожо, тухайлжа yзэгты (30).

 • Ерэхэ сагтаа гэртээ абынгаа ерэхэгyйдэ hамганиинь, yхибyyдынь юун гэжэ hанажа байгааб?


  4. Сохюулаад хэбтэhэн хyндэ хажуугаарнь гараhан зоной туhалхань юундэ тэдэнэй бэедэ аюултай байгааб?

 • Санаартан болон Левит хоёр hyмэдэ ажалладаг oohэдынгoo уялгануудые дyyргэжэ байгаа. Хэрбээ шархатаhан хyнэй тэдэнэй аха дyyниинь байhан болбол, тэдэнэр юу хэхэ, яаха байhан байгааб?

 • Эдэ хоёр аюулда ороhон энэ хyндэ туhалхаа юундэ арсааб гэжэ шалтагуудыень тухайлжа нэрлэгты (31-32).

 • Иимэ ушарта оробол, ши яаха байгаабши?


  5. Санаартан Левит хоёр багаhаань тэдэниие hургадаг байhан хайра yршooл тухай захяае яажа тайлбарилнаб? 27-дохи шyлэг харагты.

 • «Бурханда бyхы сэдьхэлээрээ hyзэглэнэб, зyгooр зондо туhалха аргагyйб», - гэжэ хэлэдэг хyн тухай ши юун бодонош?


  6. Сохюулhан еврейн хажуугаар самаряан хyн миин гараhан байбал, энэ ябадалаа яажа тайлбарилжа yгэхэ байгааб? Тайлбаринуудые харагты.

 • Иимэ байдалда самаряан ooрынгoo арга боломжоhоо yлyy юумэ юундэ хэhэн болоноб (33,35)?


  7. Хоёр динари болбол хоёр yдэрэй ажалай хyлhэн, дунда зэргын ажалай салинай нэгэнэйнь 13-дахи хуби гээшэ. Энэ мyнгooр зоной буудалда хоёр hара соо байрлажа болохо байгаа. Хоёр динариие тyхэриг болгобол хэды мyнгэн болохоб?

 • Ямар шалтагуудаар боложо энэ самаряан хyн танихагyй хyндэ иимэ мyнгэ yгэбэ гээшэб (35)?
 • Хайра yршooл тухай захяагай хэды хубиие самаряан дyyргээ гэжэ hананаш. 27-дохи шyлэг хаража yзэ.


  8. «Д=тын х=н» гэхэдээ Иисус хэн тухай хэлэнэб?

 • Шинии туhалха холо ойрын д=тын х=н==д хэд болоноб?


  9. Энэ \ургаалта =гэ соо дурсагдаhан зоной нэгэнэйнь роль гyйсэдхэхэ болоо hаа, шамда ямарайнь роль таараха байгаа гээшэб: сохюул\ан х=нэй, дээрмэшэнэй, санаартанай, Левидэй, зоной буудалай эзэнэй? Юундэ энэ роль шэлэжэ абаhанаа тайлбарилжа yгэ.

 • Иисус энэ \ургаалта =гэ соо самаряан х=ндэ юугээр адлиб?
 • Аюулда орожо хохидоhон еврейдэ Иисус юугээр адли болоноб?
 • 27-дохи шyлэг соохидо хэлэгдэhэнhээ yшoo ондоо Тэнгэридэ ошохо нэгэ зам Иисус бэлдэнхэй. Ямар тиимэ зам гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Шишье тиимэ юумэ хэжэ абаарай», - гэжэ Иисус хэлээд, _oрoo энээниие бyтээгээ. Шинии аюулда ороод хэбтэхэдэ, зоной хажуугааршни гарабалшье, Иисус хажуугааршни гарахагyй. Тэрэ хажуудашни байгаад, зyрхэнэйш шархые эмшэлхые хyсэнэ. Ши тэрээндэ ямар харюу yгэхэбши? (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй yедэ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?
     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster