GT Bible Studies    

    Buryat    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Buryat

8.ХОЁР МАФИОЗИТОЙ ИИСУС УШАРНА, Лука 23:32-42Тайлбарил: Римскэ Империдэ эгээл ехэ гэм зэмэ хэhэн хyниие хэрээhэн дээрэ хадажа аладаг байhан юм. Энэ хоёр хyн мэргэжэлтэ алууршад байжа, зониие мyнгэнэй тyлoo аладаг байгаа гэжэ тухайлнабди. Мессия (ондоогоор Христос, Бурханай Табисуурта) – энэ хyнэй нэрэ зиндаань хаан гэhэн удхатай, еврейнyyд энэ хyнэй ерэхые Хуушан Хэлсээнэй yе сагhаа хyлеэжэ байгаа.


1. Ондоо хyниие ташуураар гy, али yгooрoo сохижо байhан хyн жаргалтай байха гээшэ гy?

 • Манай yеын залуушуул хyниие баhажа, доромжолжо, хyсэ хэрэглэжэ сэдьхэлээ ханаахадаа, ямар шалтагаар, юундэ тиигэнэб?


  2. Энэ хоёр хyн залуудаа хyсooр хyндэ муу юумэ хэхэдээ ямар шалтагаантай байhан болоноб?

 • Иимэ хyнyyд болошоогyйдэнь, эдэниие зогсоожо боломоор байгаа гy?
 • Минии ябадал, аяг ааша ондоо хyнyyдтэ зоболон асарна гэжэ ойлгоо hаа, ши аяг зангаа ондоо болгон, хубилха байна гyш?


  3. Хоёр зэмэтэн бэшэнhээ yлyyгээр Иисусые адаглажа байгаа. Иисусай ямар yгэнyyд, ямар хэрэгyyд тэдэниие ехээр гайхуулаа гээшэб (34-38)?

 • Тэнгэри Эсэгынгээ урда Тэрэниие баhажа, доромжолжо, зобооhон зониие юундэ Иисус аршалхаа hанаа гээшэб (34)?
 • «Намда муу юумэ хэжэ байнаб гэжэ энэ хyн ойлгоогyй байгаа, Бурхан аа, энэ хyниие хyлисыт даа» гэhэн yгэтэйгooр ши дайсанайнгаа тyлoo Бурханда мyргэхэ байгаа гyш (34)?


  4. Гyрэн тyрые ударидагшадай, зоной, римэй сэрэгшэдэй болон нэгэ дээрмэшэнэйнь Иисусые доромжолон бадарганаар тэрээндэ зандаржа байhан тухай бэшэг соо ологты (34б-39).

 • Юунэй тyлoo эдэ зон Иисусые доромжолон баhажа байгааб (35-39)?
 • Иисусай нyхэдэй нэгэнииншье юундэ тэрэниие хамгаалаагyйб?
 • Ши Хэрээhэнэй хажууда байбал, юу хэхэ, яаха байгаабши?


  5. Иисус Ooрoo хаан байжа, Ooрын Хан Ордонтой байhан байгаа гэжэ нэгэ зэмэтэнэниинь юун дээрэhээ тухайлаа гээшэб (40)?

 • Хэрээhэндэ хадуулhан Иисусые дэлхэйн бэшэ хаашуултай зэргэсyyлжэ yзэгты. Хоорондоо эдэ ямар эгээл ехэ илгаатай байнаб?
 • Иисус гансашье хаан бэшэ, харин Бурхан байгаа юм байна гэжэ юун дээрэhээ зэмэтэн багсаамжалжа yзooб (40)?


  6. Муу юумэ хээбди гэжэ зэмэ хэhэн хyнyyдэй ехэнхинь ойлгодоггyй. Зэмэ хэhэн хyниие саазалжа алахада зyб юм байна гэжэ юундэ нэгэ зэмэтэн ooртoo мэдэрээб (41)?

 • Хоёрдохи зэмэтэн энэ ушарта юундэ зэмэеэ мэдэрээгyйб?
 • Ooрыгoo зэмэтэйб гэжэ мэдэрhэн хyниие гy, али зэмэеэ мэдэрээгyй хyниие – эдэ хоёр зэмэтэнэй хэнииень hайн ойлгонош?


  7. 42-дохи шyлэг соо «Намайе hанажа байгаарай!» гэhэн богонихон зальбарал бии. Бидэнэй аюулда ороод, зобожо, тулижа байхада бидэндэ хайра дуратай хyнэй мартангyй досоогоо бидэнэр тухай hанажа ябаха гээшэ юундэ манда тон шухала болоноб?

 • Иисусай Хаан Ордондо тэрэнэй орохые зyбшooхэ гy гэжэ тэрэ зэмэтэн юундэ сэхэ асуугаагyйб?


  8. Иисусhаа харюу дуулаад, энэ зэмэтэн юун тухай бодомжолжо байгаа хаб (43)?

 • Зониие алажа байhан энэ хyндэ Иисус жаргалай орондо орохо зyбшooл юундэ yгoo гээшэб?
 • Шинии hанахада, энэ зэмэтэн хэзээ Иисуста yнэншэжэ эхилээб? Тэрэ шyлэг нэрлэгты.


  9. Иисуста hyзэглэhэн зэмэтэнэй hyyлшын саг сэдьхэлдээ тухайлжа yзэгты. Энэ yедэ тэрэ жаргалтай байгаа ха гy?

 • Тэрэ зэмэтэнэй эхэнь, hамганиинь, yхибyyниинь хэрэээhэнэй хажууда байhан байжа магад. Гэр бyлынхидынь тэрээн тухай ямар hаналтай yлooб?
 • Нангин Бэшэгэй хуудаhануудта энэ хyн ерээдyйн зондо ямар гэршэлгэ ooр тухайгаа yлooгoo гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Зэмэтэнэй урда жаргалай ороной yyдэн нээгдээ, зyгooр тэрэнэй тyлoo Иисус Ooрoo тамын орониие гаталжа гараха болоо. «Иисус, намайе hанажа байгаарай!» гэжэ энэ зэмэтэнэй зальбарhандал, ши зальбарха байна гyш? Шинии хyсoo болбол, Иисус шамда: «Хэзээб даа нэгэтэ намтай жаргалай орондо орохош» гэжэ харюу yгэхэ. (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй yедэ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster