GTBS for Teenagers

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. 1. ХYНИИЕ МЭХЭЛДЭГ АЛБАТАНТАЙ ИИСУС УШАРНА, Матвей. 9: 9-14
2. 2. YБШЭН ХYНТЭЙ ИИСУС УШАРНА, Марк. 2: 1-12
3. 3. БЭЕЭ ХУДАЛДАДАГ ЭХЭНЭРТЭЙ ИИСУС УШАРНА Лука, 7:36-50
4. 4. АМЖАЛТАТАЙ ПОЛИТИГТАЙ ИИСУС УШАРНА, Марк 10:17-27
5. 5. ТOOРИ\ЭН ХYБYYН ТУХАЙ ИИСУС НОМНОНО, Лука 15:11-24
6. 6.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ НОМНОЛ, HУРГААЛ. ЗАМАА ТOOРИHЭН YШOO НЭГЭ ХYБYYН. Лука, 15:25-32
7. 7.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ HУРГААЛ НОМНОЛ: ХЭН МИНИИ ДYТЫН ХYН БОЛОНОБ? Лука, 10:25-37
8. 8.ХОЁР МАФИОЗИТОЙ ИИСУС УШАРНА, Лука 23:32-42
9. 9. ЭТИГЭЖЭ ЯДАHАН ШАБИТАЙ ИИСУС УШАРНА. Иоанн, 20:19-29

Print all lessons

© 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com


1. ХYНИИЕ МЭХЭЛДЭГ АЛБАТАНТАЙ ИИСУС УШАРНА, Матвей. 9: 9-14Тайлбарил: Иисусай yе сагта хyнтэй хамта хоол барихые еврейнyyд хани нyхэсэлэй тэмдэг гэжэ тоолодог байгаа. Алба татабариин yедэ суглуулагдаhан мyнгэн Римые хyсэтэй болгохо зорилготой байжа, hyзэгшэ зон алба татагшадые тоодоггyй байгаа. Алба татагшад зон\оо =л== м=нгэ суглуулжа, --рт-- абадаг байгаа. Матвей зоной дунда Нангин Бэшэгэй 10 захяа заабаринуудые тараадаг, жэшээнь, «хулгай бy хэ», гэжэ. Фарисей болбол еврей шажанда hyзэглэдэг зоной тyрyy хyн байгаа.

1. Мyнгэ багатай зон жаргалтай байжа шадаха гy?
 • Алба татагша Матвейн ажаhуудал тухайлаад yзэ. Hайн салинтай байбашье, тэрэнэй ажабайдал тушаа hайн гэхын аргагyй, юун тэрээндэ дуталдадаг байгаа гэжэ hананаш?
 • Алба татабариин ажал бyтээжэ ябахадаа Матвей Дээдын Эзэн, Тэрэнэй захяа заабаринууд тушаа юун гэжэ hанажа, сэдьхэжэ ябаа гээшэ хаб?
 • Мyнoo yе сагта хyнэй мyнгэ хармаанлаха, хyнэй зooри yбэртэлхэ ябадал юундэ юрын хэрэг болонхой гээшэб?

  2. Иисусай орожо ерэхэдэ, Матвей Тэрээнhээ юу дуулахаа хyлеэжэ байгааб?
 • «Ши Минии шаби болохоо hананагyй гyш?», - гэжэ Иисус Матвейhээ юундэ hураагyй гээшэб?
 • Hyзэгтэнэй мэдээжэ тyрyy хyнэй тэрэнэй шаби болохыень гуйхада Матвей юун тухай бодомжолжо байгаа хаб?
 • Намайе энээнэй тyлoo шyyмжэлхэ гэжэ мэдэжэ байгаад, юундэ Иисус алба татагшые шабинарайнгаа дунда харахаа hанаа гээшэб?

  3. Юумэеэш хyсэд суглуулжа абангyй Матвейн гэнтэ ажалаа хаяад ябашахада, хамта хyдэлдэг нyхэдынь юун гэжэ hанажа байгаа гээшэб?
 • Олзотой омогтой ажалаа хаяад ябашаха зориг хyсэл Матвейдэ хаанаhаа бии болоо гээшэб?

  4. Иисусай хойноhоо дахан ябахаа шиидэхэдээ, алдаhан юумэнэйнгoo тyлoo Матвей юу абаhан болоноб?
 • Иисусай шаби болоод, Тэрэниие эсэгынгээ дахан ошоходо, Матвейн hамганайнь болон yхибyyдэйнь хуби заяан яажа хубилаа гээшэб?
 • Найрай хоол барилсахаяа суг хyдэлhэн нyхэдoo Иисус уриха гэжэ Матвей юундэ hанаhан болоноб? (10)  5. Ooр тухайгаа дээгyyр hанажа ябадаг зон хэнтэй харилсадаггyй гээшэб?
 • Иисус юундэ бултантай харилсаха зорилготой байгааб?
 • Еврей шажанда hyзэглэдэг фарисейнyyд Иисусые бэшэ, шабинарыень юундэ шyyмжэлээ гээшэб(11)?

  6. 12-13-дахи шyлэгyyд соо юун тухай Иисус хэлэhэн болоноб?
 • Зyбooр ажаhуудаг хyнyyдэй гy, али нyгэлтэ зоной гy - эдэ хоёр бyлэгyyдэй алиндань ороноб гэжэ hананат? (Ooртoo харюусажа болоно).

  7. Хожомынь Матвей Иисусай наhанайнь намтар (Матвейн дуулгаhан /айн Мэдээсэл) – бэшэhэн. Эд зooриеэ хаяад, Иисусай хойноhоо ошоhоноо хэзээ нэгэтэ тэрэ шаналhан байгаа гээшэ гy, юун гэжэ hананаш? Юундэ?

  8. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Хойноhоом яба! Би зyбooр ажаhуудаг зониие бэшэ, нyгэлтэ зониие дуудахаа ерээб», - гэжэ Иисус мyнoo шамда хэлэжэ байна. Юун гэжэ харюу yгэхэбши?
 • Бултанай харюусаха асуудал: Нангин Бэшэгые шудалха энэ саг соо ямар шухала юумэ ooртoo ойлгожо абабаш?  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  2. YБШЭН ХYНТЭЙ ИИСУС УШАРНА, Марк. 2: 1-12  Тайлбарил: Иисусай yедэ гэрнyyд хабтагар хушалтануудтай, хушалтануудынь бороор гy, али черепицээр хээтэй hэн. Дээшээ гарадаг гэшхyyр гэрэй газаа байдаг байгаа. Дунда наhандаа хyрooд гy, али бyри ехэ наhатайдаа зоной уураг тархинь хабдажа, паралич yбшэндэ нэрбэгдэдэг байба. Иимэ yбшэндэ дайрагдаhан хyн дуугархашье, хyдэлхэшье аргагyй болошодог hэн. Хyн т=рэлхитэнэй Хyбyyн гэ\эн нэрэнь Иисус болоно.
  1. Дуугархашье, хyдэлхэшье аргагyй, хэбтэриин болошоhон хyн жаргалтай байха аргатай гy, юун гэжэ hананаш?
 • Иимэ yбшэнтэй хyндэ yдэр бyриин ямар харууhан хэрэгтэй болоноб?
 • Иимэ хyниие харууhалжа байhан хyнэй ажабайдал hанаандаа тухайлжа yзэгты.

  2. Тэрэ yедэ еврей бyхэн Дээдын Эзэндэ hyзэглэдэг байгаа. Паралич yбшэндэ нэрбэгдэhэн хyн Дээдын Эзэн тухай юун гэжэ бодожо хэбтэхэ байгаа гээшэб?

  3. 5-дахи шyлэг соо энэ хyн нyгэлтэ ябадал хээ гэжэ уншанабди. Дуугаржашье, хyдэлжэшье шадахаа болёод хэбтэhэн хyн ямар нyгэл хэhэн байгаа гээшэб?

 • Yбшэ зоболон хyниие hайжаруулдаг, али муужаруулдаг гy, юун гэжэ hананаш?

  4.Паралич yбшэндэ нэрбэгдэжэ, хyдэлхoo болиhон хyниие хото соогуур абажа ябахада юундэ хyндэ байха гээшэб?

 • Иисусай байhан гэртэ yбшэн хyниие оруулхын тyлoo тэрэ гэртэ байhан бэшэ зон юундэ газаашаа гараагyй болоноб (4)?
 • Д=рбэн нyхэдые энэ гэртэ оруулаагyйдэнь, тэдэнэр юундэ эрьелдээд, гэртээ харишоогyй гээшэб?


  5.Yбшэн хyниие yргooд ябаhан эдэ д=рбэн хyнyyд хэд байгааб? Хэдэн харюу yгэгты. (3)

 • Паралич yбшэндэ нэрбэгдэhэн хyниие гэрэй орой дээрэ яажа гаргаха ёhотой байгааб? (Тайлбарил харагты.)
 • Гэрэй хушалта hандаахын тула ямар зэр зэмсэгyyд эдэнэртэ хэрэгтэй болооб? Хэрэгтэй зэр зэмсэгyyдые тэдэнэр хаанаhаа абаhан болоноб?
 • Гэрэй хушалта эдэнэрэй hандаажа байхада, зон тэдэниие шyyмжэлээ гээшэ гy?


  6. Иисуста эмшэлyyлхэеэ д=рбэн хyнyyд нyхэрoo асараа. Иисус юундэ тyрyyн тэрэ хyнэй нyгэл сагааруулааб (5)?

 • Иисус юундэ тyрyyн нyгэлынь сагааруулжа, hyyлдэнь лэ yбшэнииень аргалhан болоноб?
 • Зyрхыень бажуугаад байhан гэм зэмые арилгахадань хyдэлхэ аргагyй болоод хэбтэhэн энэ хyндэ ямар байгааб?


  7.Хэрбээ Иисуста дyтэлжэ ямар нэгэн хyндyyлхэй асуудал шиидхэжэ yгэхыень шинии хандахада: «Хyбyyмни (басагамни), нyгэлыеш арюудхабаб» гэжэ Тэрэнэй хэлээ болбол, ши энээндэ баярлаха байна гyш, али голхорхо гy?

 • Сэбэр сагаан hэшхэл ба эгээл хyндyyлхэй асуудал хоёрой хоорондо шэлэхэ болоо hаа, юуень ши шэлэхэ байгаабши?
 • Жаргалай орондо ошохо болоhоноо мэдэхэдээ, тэрэ хyн yбшэн тухайгаа юун гэжэ hанажа байгаа хаб?


  8. 5-дахи шyлэг соо Иисус yбшэн хyнэй hyзэг тухай хэлэнэ бэшэ, харин д=рбэн нyхэдэйнь hyзэг тухай хэлэнэ. Нyхэдэйнгoo тэрэниие Иисуста абаад ошоходо, тэрэ хyн Иисуста hyзэглэн, hyгэдэнгyй байhан байжа болоо. Энэ хyнэй али yедэ Иисуста hyзэглэн этигэжэ эхилhэн тухай элдэб харюунуудые хаража yзэгты.

 • Хуули заадаг багшанар Иисусые зоной нyгэл шэбэл сагааруулха хyсэ шадалтай гэжэ юундэ этигээгyй байгааб (7-8)?

  9. 9-дэхи шyлэг соо Иисусай табиhан асуудалнуудта харюуса.

 • Энэ хyниие эдэгээхэнь хyндэ байгаа гy, али гэм зэмыень сагааруулхань хyндэ байгаа гy?
 • 10-12-дохи шyлэгyyд соо хэлэгдэhэн yйлэ хэрэгyyдые ooрынгoo нюдooр хараа hаа, Иисус тухай ямар бодолтой болохо байгаабши?

  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Хyнyyдтэ харша ябадал хэhэнэйнгээ тyлoo зyрхэнэйнгoo yбдэжэ байбал, «Хyбyyмни (басагамни) нyгэлыеш арюудхабаб» гэжэ Иисус хэлэнэ гэжэ дуулаха зэргэтэйш. Иигэжэ шамда найдуулга yгэhэнэйнгoo тyлoo Иисус хэрээhэн дээрэ yхэжэ, энээнэй тyлбэри тyлэхэ байгаа. Энэ найдуулгань мyнoo шамда ямар удхатайб? (Ooртoo харюусажа yзooрэй.)

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлhээ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  3. БЭЕЭ ХУДАЛДАДАГ ЭХЭНЭРТЭЙ ИИСУС УШАРНА Лука, 7:36-50  Тайлбарил: 44-46-дахи ш=лэг==д Иисусай yе сагта хайшан гээд хyндэтэй айлшаниие угтадаг байгааб гэжэ харуулна. Хyнyyд шала дээрэ hуугаад хоол баридаг, хyршынгoo хyнэй угаагдаагyй hааритай хyл хараад, хоол бариха хyсэл yгы боложо магад байгаа. Фарисей гээшэ Бурханда hyзэглэдэг хyн бай\ан байгаа. Симон болбол Иисусые дахадаг шабинарайнь нэгэн бэшэ, з=г--р ондоо х=н байгаа.

  1. Бэеэ худалдадаг эхэнэр жаргалтай ажаhууха аргатай гy? Юун гэжэ hананаш? Юундэ тэрэнэй ажабайдал жаргалтай гэхэгyй болоноб?

 • Энэ эхэнэр эд зooри мэтэ бэеэ худалдадаг гэжэ зон булта мэдэхэ байгаа. Ямар шалтагаанаар энэ басаган бэеэ худалдадаг болоhон байгаа гээшэб? Юун гэжэ hананаш?

  2. Фарисей Симоной ажабайдалда ямар юумэниинь шухала байгааб?

 • Иисусай хyл угаахыень Симон юундэ ooрынгoo нэгэ зарасада хандаагyйб; hyyлдэнь тэрэ Иисусые гэртэнь айлшалхые уряа (36, 44-46).
 • Юундэ Симон Иисусые yдын хоол бариха yедэ гэртээ уриhан болоноб? Хэдэн харюу yгэгты. (36)

  3. Симоной гэртэнь, хоол баридаг таhалгадань эхэнэр яагаад орожо ерэhэн болоноб? Хэдэн харюу дурадхагты.

 • Хангалтаhан тоhотой шабар домбо амhарта yнэтэй, сэнтэй байhан байна. Энэ эхэнэр иимэ yнэтэй юумэ хаанаhаа, ямар зорилготойгоор абаа гэжэ hананаш? Hанамжануудаа хэлэ.  4. Фарисейн гэртэ ороболнь, yзэн ядангяар намайе шэртэхэ гэжэ мэдэжэ байбашье, Иисустай уулзаха ехэ хyсэлтэй байhан хадаа энэ эхэнэр фарисейн гэртэ ороо. Юундэ тэрэ Иисустай уулзахые хyсэhэн байгааб?

 • Тэрэ yе сагта hyзэгтэн нyгэлтэй зоноор ушардаггyй байгаа. Иисус намайе yлдэхэгyй, заал hаа угтажа абаха гэжэ юундэ тэрэ этигэжэ, найдажа байhан болоноб?


  5. Энэ эхэнэр юундэ Иисусые гараараа дайраад абаха гэжэ шиидэhэн болоноб (38)?

 • Дурагyй хyнэйнгoo гy, али хулганын болон могойн бидэниие дайраад абабал, бидэ энээндэнь дуратай байха болоно гyбди?
 • Иисусые тэрэнэй дайраад абахадань, жэрхэжэ саашаа болонгyй байхадань, энэ эхэнэр юун гэжэ ойлгооб?


  6. Энэ эхэнэр hyyлшынхиеэ хэзээ уйлаhан байгааб гэжэ таажа yзэ.

 • Хyнэй хyл угаахын тyлoo хэды шэнээн нулимса адхаха болоноб?
 • Иисусай хyлнyyдэйнь норотор энэ эхэнэр юундэ уй хай болон, бархираа гээшэб?
 • Иисусай хyлнyyдые юундэ тэрэ шарфаараа гy, али самсынгаа хормойгоор бэшэ, харин yhooрoo аршааб?
 • Yдын хоол барилгын yедэ эхэнэр нэгэшье yгэ алдаагyй, юундэ тэрэ дуугай байгаа хаб?


  7. 41-42-дохи шyлэгyyд соо Иисус мyнгэн hанда хyдэлдэг зон тухай, yри шэрэтэй зон тухай \ургаалта =гэ хэлээ. Дээдын Эзэн – мyнгэн hанда хyдэлдэг болоно гy? Хэн тухай тэрэ yри шэрэтэй зон гэжэ хэлэнэб?

 • Нyгэл хилэнсэгые Иисус yри шэрэтэй зэргэсyyлжэ yзэнэ. 500 динари мyнгэнэй yри болбол нэгэ хyдэлмэришэнэй жэл хахад соо ажаллажа олохо мyнгэн гээшэ. Шинии мyнгooр энэ хэды болохоб?
 • Шинии хэhэн нyгэл бyхэн, жэшээнь, 50 тyхэриг мyнгэнэй тухай гэжэ багсаажа yзэе. Тиимэ hаань, ши энэ yедэ Дээдын Эзэндэ хэды шэнээн yритэй болоод байнаш? (Ooртoo харюуса).


  8.Иисусые, тэрэ эхэнэрые юундэ Симон yзэн ядаа гэжэ hананаш (39)?

 • Ондоо хyнэй хэhэн нyгэл анхараад, ooрынгoo хэhэн нyгэл мэдээшэгyй болоод ябахада юундэ hанаан амар байдаг бэ?

  9. Шинии hанахада, юун тyрyyн болоо гээшэб: Иисус нyгэлыем арюудхаа гэжэ эхэнэр этигээ гy, али тyрyyн Иисусые зyрхэндoo абажа, дура хайратай болоо гy? 42-43, 47-дохи шyлэгyyдые баримталан харюу yгэ.

 • Энэ эхэнэрэй Бурханда yритэhэн мyнгэ хэн тyлoo гээшэб?
 • Симоной Бурханда yритэhэн 50 динари yри шэрэ яаhан бэ?
 • Ямар валютаар Иисус зоной yри шэрэ бусаажа байгааб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Шинии хэhэн бyхы нyгэл хилэнсэгyyдые мэдэжэ байбашье, «Бyхы нyгэл хилэнсэгyyдшни арюудхагдаа. Hyзэг шамайе абараа. Hанаа амар яба!» (48-50-дахи шyлэгyyд) гэжэ шамда Иисус хэлэхээ hанана. Шинии yри шэрэ, хэhэн нyгэл хилэнсэгyyдые шуhаараа тyлэhэн хадаа, Тэрэ шамда иигэжэ хэлэхэ эрхэтэй байгаа. Ши энээндэнь ямар харюу yгэхэ байнаш? Ooртoo харюусахадаш болохо.

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй ямар юумэн эгээл шухала байбаб?
  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  4. АМЖАЛТАТАЙ ПОЛИТИГТАЙ ИИСУС УШАРНА, Марк 10:17-27  Тайлбарил: Иисусай бэшэ намтарнууд соо энэ хyнэй хэды залуу байбашье, парламентын (Ехэ соведэй) гэшyyн байhан тухай хэлэгдэнэ. (Мат.19:22 ба Лука 18:18). Yхэhэнэйнгoo hyyлдэ нэгэн гээ hаа мyнхын ажамидаралда, yгы hаа тамын зоболондо ошохоб гэжэ Нангин Бэшэгhээ тэрэ мэдээд байгаа. Иимэ ажалтай эрэшyyл зоной нюдэн дээрэ иишэ тиишээ гyйжэ ябадаггyй, =бдэглэжэ байдаггyй заншалтай байгаа.

  1. Yхэлэй hyyлдэ юун болохоб гэжэ мэдээгyй хyн жаргалтай байха болоно гy, юун гэжэ hананаш?

 • Иисуста гyйжэ ошоод, Тэрэнэй урда =бдэглэн дохижо, иимэ алхам энэ залуу политигай хэхые хэн, юун баадхаа гээшэб (17)?
 • Иисусые - сэсэн хyн гэжэ энэ хyн тоолодог байгаа гy, али Бурхан гэжэ тоолодог байгаа гy (17б-18)?


  2. Бyхы наhаараа Дээдын Эзэн Бурханай захяа заабаринуудые сахижа ябабашье, юундэ энэ хyн абарагдахаб гэжэ ехээр этигэнгyй ябаhан байгааб?

 • Наhаа дyyрээд, жаргалай орондо ошохоб гэжэ юундэ бидэ ехэнхидээ yнэншэдэггyй гээшэбибди?
 • Yхэhэнэйнгoo hyyлдэ тэнгэридэ ошохоб гэжэ хэн yнэншэдэг зон байха гy, юун гэжэ hананаш? Байhан болболынь, энэ этигэлынь юун дээрэ yндэhэлhэн болоно гээшэб?


  3. Иисусай хэлэhэн захяануудай ямарыень дyyргэхэнь хyндэ гэжэ hананаш (19)?

 • Мyнгэн болон эрэ эхэнэр хоёрой хоорондохи харилсаан (секс) - олон политигуудые буруу харгыда оруулhан байдаг. Энэ хyн иимэ юумэнhээ яагаад зайсаhан байгааб (20)?
 • Иисусай зааhанай ёhоор болобол, эдэ захяануудые гансашье бyри мyhэн дyyргэхэ бэшэ, мyн yгooрoo болон сэдьхэлдээ дурдажа, hанажа ябаха ёhотой болоно. Энэ залуу хyн yнэн дээрээ энээниие бэелyyлээ гэжэ hанана гyш (19-20)?
 • Энэ залуу хyнэй Иисусай урда харюусаhандал адляар ши харюусажа шадаха болоно гyш (20)?


  4. Залуу политигта нэгэл юумэн эндэ дуталдаа. Энээн тухай 21-дэхи шyлэг соо Иисус хэдэхэн yгooр хэлэнэ. Юун тэрээндэ дуталдаhан болоноб гэжэ хэдэн yгooр хэлэгты.


  5. Тэнгэридэ байhан баялигуудта Иисус хандана. Яагаад Тэнгэридэ байhан баялигуудые суглуулжа болохоб (21)?

 • Тэнгэридэ болон газар дээрэ байгаа баялигууд хоорондоо ямар илгаатайб?
 • Эгээл шухала баялигууд гэжэ залуушуул ямар баялигуудые тоолодог гээшэб?
 • Хэн, юун шинии баялиг болоноб? (_oртoo харюуса.)


  6. Энэ хyн гэр бyлэтэй, hанаагаа зобохо эжы абатай байжа болоо. 21-дэхи шyлэг соо хэлэгдэhэн Иисусай захяануудые сахижа ябахаа шиидэбэл, тэрэ яаха байгааб?

 • Энэ политигай орондо ooрыгoo табяад yзэгты. Гэрээ, эд зooриеэ орхёод ябабалтнай, танай гэр бyлынхид тухай Бурхан анхаржа, тэдэниие ooрынгoo харууhан доро абаха гэжэ та yнэншэхэ байна гyт?
 • Газар дээрэ байгаа эд зooриео, баялигаа орхижо, тэнгэри дээрэ эдэниие олохоб гэжэ hанаха байна гyш? (Ooртoo харюуса.)


  7. Залуу политигые хараад, Иисус тэрэниие энхэрэл хайрадаа хyртooгoo (21). Тэрээндэ хандажа, Иисусай шанга шyyмжэлэл хэлэхэдэ, тэрэ ябашаhан байна. Энэ хyндэ дура хайраяа хyргooжэ байбашье юундэ Иисус шанга шyyмжэлэл хэлэhэн болоноб?


  8. Иисусай эрилтэдэ хyрэхэгyйгoo мэдээд, ябахаhаа ондоо тэрэ юушье хэжэ шадахагyй байгаа гээшэ гy (22)?

 • «Шамhаа yлyyгээр мyнгэндэ дуратай байhандам намайе хyлисыш!» гэжэ тэрэ хyнэй Иисусhаа хyлисэл гуйбал, Иисус юун гэжэ харюусаха байгааб?


  9. Энээнhээ yндэhэлэн энэ политигай ажабайдал хаража yзэгты. Тэрэ жаргалтай байгаа гэжэ hанана гyт? Yхэл тухай тэрэ юун гэжэ бодожо ябааб?

 • Энэ залуу политигта ба Пётрто (21,27-дохи шyлэгyyд) Иисусай yгэhэн харюунуудые зэргэсyyлжэ yзэгты. Харюунуудынь адли байгаа гy?
 • Хэн yхэhэнэйнгoo hyyлдэ жаргалай орондо ошохо болоноб?


  10.БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Бурханай шадахагyй юумэн гэжэ байхагyй» гэхэдээ шинии тэнгэридэ ошохо билет абахын тула Иисус тэнгэри дээрэхи баялигаа орхёод, зоболон yзэжэ, yхэхын тула энэ дэлхэйдэ ерээ гэhэн удхатай. Иисусые орхиходоо энэ залуу хyн тон ехэ алдуу гаргаhан болоно. Ши юу хэхэ гэжэ шиидээбши? (Ooртoo харюуса.)

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ удаа ямар шухала юумэ мэдэжэ абабаш?
  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  5. ТOOРИ\ЭН ХYБYYН ТУХАЙ ИИСУС НОМНОНО, Лука 15:11-24
  Тайлбарил: Иисусай хooрooн \ургаалта =гэ гэhэн удхатай. Эсэгынь мэндэ байхада тэрэнэй захижа орхиhон зooри хyyгэдтэнь yгтэдэггyй. Иисусай yе сагта гэр гyбoo дээрэ гансааран байдаггyй, уйтахан yйлсэнyyдтэй тосхон соо олоороо байдаг байгаа. Гэрнyyдэй оройнуудынь лэ холоhоо харагдаад байдаг hэн (20). Тэрэ =едэ эрэшyyл г=йжэ ябадаггyй байгаа.

  1. Yхибyyнэйнгoo хаагуур ябаха, ябахагyйе тyрэлхидэйнь хинажа байбал, тэрэнь сyлooтэ хyн болохо байна гy?

 • Hайн эсэгэтэй, hайн гэртэй байбашье, юундэ бага хyбyyниинь жаргалтай хyн байгаагyй болоноб?
 • Энэ бэшэг соо хyбyyнэй эсэгынь орондо ши байhан hаа, хyбyyнэйнгээ гуйлтада ямар харюу yгэхэ байгаабши (12а)?

  2. Хyбyyнэйнгoo ябашахые мэдэжэ байбашье, эсэгэнь юундэ hанаагаа зобоогyй гээшэб (12б)?

 • Энэ \ургаалта =гэ соо Бурхан – эсэгэнь болоно. Ябашахагyйнь тула, Бурхан юундэ yхибyyгээ зогсоохые оролдоногyйб? Уhаар арюудхагдаhан хyн тухай эндэ хэлэхэдээ yхибyyн тухайнь хэлэhэн болоно гy?

  3. Юундэ м=н-- =еын залуушуул олоорон тэрэ залуу х=б==нэй хари г=рэн--р яба\ан, ехэ м=нгэтэй, харюусалгаг=й, х=хюутэй ябадалаар \онирхоноб?

 • Эсэгынгээ yгэhэн мyнгэ энэ хyбyyн яажа хэрэглээб гэжэ 13-дахи, 30-дахи шyлэгyyд соо хара.

 • Энэ залуу хyбyyн хyшэр yе сагта тэрэнтэй хамта байлсаха нэгэшье нyхэр yгы юундэ байба гээшэб?


  4. Гахайе бузартай амитан гэжэ еврейнyyд тоолодог байгаа. Гахайн фермэ дээрэ ажал бэдэрхэдээ энэ залуу хyбyyн юун тухай бодожо ябаа гэжэ hананаш (14-15)?

 • Ажалайнь ноён yлэн хооhон байhан энэ хyбyyнэй гахайн эдеэнэй yлэгдэл эдихэ гэхэдэнь, юундэ хорёо гээшэб (16)?


  5. Иимэ с=хэрмэ х=ндэ байдалда орошоод байхадаа, яажа энэ хyбyyн ooртoo гар хyрэнгyй, бyтэн yлoo гээшэб (17)?

 • 18-19-дэхи шyлэгyyд соо энэ хyбyyнэй эсэгынгээ урда гэмшэhэн нyгэл хилэнсэгyyд тухай хэлэгдэнэ. Эсэгынгээ урда тэрэ ямар нyгэл хэhэн болоноб?
 • Тэнгэриин урда энэ хyбyyн ямар нyгэл хээ гээшэб (18)?
 • Ши ямар нyгэл хээбши: а) тэнгэриин урда, б) эхэ эсэгынгээ урда? (Ooртoo харюусажа болоно.)


  6.Энэ хyбyyн намайе hooргэнь абыш гэжэ эсэгэеэ гуйха гэжэ юундэ оролдоогyй гээшэб (19)?

 • Бурханай хyyгэдбди гэжэ ooрыгoo тоолохо эрхэгyйбди гэжэ ямар хyнyyд тоолодог байнаб (19)?


  7.Хyл нюсэгэн, hанги набта хубсаhатай хyбyyнэйнгээ харгыгаар ябажа ябахые тyрyyшынхеэ хараад, эсэгэнь юун гэжэ hанажа байгаа хаб (20)? (Тайлбарил хара).

 • Тосхондо ерэхэhээнь yшoo урид эсэгэнь хyбyyмни ерэхэ гэжэ яагаад мэдэжэ байhан болоноб (20)?
 • Хyбyyнэйнгээ эдэ жэлнyyдтэ тэрээнhээ холо байха yедэ эсэгэнь юу хэжэ ябаа гэжэ hананаш? (20)

  8.Hанажа ябаhан бyхы юумэеэ бултыень тэрэ эсэгэдээ юундэ хэлээгyйб (19-20, 21)?

 • Эсэгынь хyбyyндээ хэлэhэн yгэнyyд, аяг зан юун тухай гэршэлээб (20-23)?
 • Эсэгэнь хэзээ хyбyyгээ хyлисoo гээшэб? Энээн тухай хэлэгдэhэн шyлэг харуула.
 • Эсэгэмни намайе хyлисэжэ, дура хайрадаа хyртooгoo гэжэ хэзээ хyбyyниинь этигэжэ эхилээб? Ямар шyлэг соо энээн тухай хэлэгдэнэб?
 • 24-дэхи шyлэг соо эсэгэнь хyбyyндээ юун гэжэ хэлэнэб?

  9.Дээдын Эзэн Бурханай yршooл хайра юрын хyнyyдэй yршooл хайраhаа юугээрээ илгаатайб?

 • Энэ \ургаалта =гын ёhоор болобол христиан hyзэгтэй хyн гэхэдээ ямар хyн тухай хэлэгдэнэ гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Хyбyyмни yхooд байhанаа, дахинаа амидырба». Эсэгынгээ гэр орхижо, Иисус газарта буухадаа, Эсэгынгээ зориг эбдэжэ ерээ бэшэ, харин зоригыень бэелyyлхээ, хyсэлдyyлхээ ерэhэн болоно. Гэртээ бусахадань, Тэнгэриин yyдэнэй урдань хаагдашахада: «Бурхамни, Бурхамни, юундэ намаяа орхибош?» гэжэ Тэрэ хашхараа.

 • Иисусые иигэжэ угтаха ёhотой байhан аад, хyбyyе юундэ иигэжэ энэ \ургаалта =гэ соо угтаба гээшэб? Хyбyyндэ иигэжэ арсаха ёhотой байhан аад, юундэ Иисуста арсаhан байна гээшэб?

  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлдээ ямар шухала юумэ ойлгожо абабаш?
  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  6.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ НОМНОЛ, HУРГААЛ. ЗАМАА ТOOРИHЭН YШOO НЭГЭ ХYБYYН. Лука, 15:25-32  Тайлбарил: Yнэн дээрээ, эсэгэнь бага хyбyyндээ зooриhooнь хубаажа yгэhэн хойноо, ехэ хyбyyндээ зooриингoo хахадыень орхиhон байгаа (12-дохи шyлэг). Хyбyyнэйнь эсэгынгээ хэлэhэн yгэнyyдтэ yнэншooгyйнь – эсэгынь зэмэ бэшэ байгаа.

  1.Тyрэлхидтoo би хайра yршooлгyйб гэжэ hанажа ябаhан залуу хyбyyн жаргалтай ябаха гээшэ гy?

 • Гэртээ байхадаа баяр, жаргал мэдэрээгyй байhан ахань юундэ булта юумэёэ орхёод, дyy хyбyyнэйнгoo хойноhоо хилын саана ябашоогyй гээшэб?
 • Аха хyбyyн энэ ажабайдалдаа юун тухай ехээр хyсэжэ ябаhан байгааб, энээн тухай юун гэжэ бодонош?  2. Зooриингoo хахадыень хубаажа тэрээндэ yгэхэ тухай эсэгынгээ найдуулбашье, юундэ аха хyбyyн ooрыгoo барлаг мэтээр тоолодог байгааб (12б,29,31)?

 • Энэ \ургаалта =гэ соо Бурхан – эсэгэ, христиан шажанда hyзэглэдэг хyн – бага хyбyyн гэжэ хэлэгдэhэн болбол, аха хyбyyень хэн гэжэ хэлэhэн болоноб?
 • Эсэгэнь хyбyyдтээ yнэн сэхээр хандадаг байгаа гy, юун гэжэ hананаш?
 • Бурхан бидэндэ, хyнyyдтэ, yнэн сэхээр хандана гэжэ hанана гyш?


  3. Таряалан дээрэ yдэрhoo yдэртэ ажаллажа ябахадаа, аха хyбyyн юун тухай бодожо ябаа гээшэб?

 • 29-30-дахи шyлэгyyдые уншаад байхадаа, аха хyбyyнэй ямар байдалда байhаниие ши тухайлжа yзэхэ аргатай болобо гyш?
 • Нyхэдтэйгoo найрлахые юундэ аха хyбyyн оролдоогyйб (29)?
 • Ямаа, хурьга, тугал алажа, найр хyбyyнэйнь эмхидхээ hаа, эсэгэнь энээниие дэмжэхэ, hайшааха байгаа гy (30-31)?


  4. Аха хyбyyнэй эндэ сухалдаhанай бодото шалтагаан (27-28) юун болоноб?

 • Бага хyбyyниинь тосхонойнгоо урда эсэгынгээ нэрэ хyндэ доройтуулаа, мyнoo аха хyбyyниинь баhал тиигэбэ. Эсэгэнь юундэ сухалдаагyйб?
 • 28б ба 31-32 шyлэгyyдые уншаад, эсэгэ тухайнь ямар hанамжатай болообши?
  28б, 31-32 шyлэгyyдые уншаад, Бурхан тухай ямар hанамжатай болообши?


  5. Эсэгынгээ тэрээндэ хододоо hайнаар хандадагшье бол, юундэ аха хyбyyниинь эсэгэдээ энхэрэл хайратай, дуратай байгаагyйб?

 • Энэ \ургаалта =гэ дээрэ yндэhэлэн, юундэ бидэ Бурханда балай хайра дурагyй байдагбибди гэжэ шалтагуудыень хоорондоо шyyмжэлэн хэлсэгты.


  6. Эсэгынгээ бyхы зоригуудые бэелyyлнэб гэжэ аха хyбyyн тоолодог байгаа (29). Тиигэбэшье эсэгэнь хyбyyнhээнь yшoo ехэ юумэ хyлеэжэ байгаа. Юу хyлеэжэ байгааб?

 • Ахань дyyдээ хайра энхэрэлтэй байгаагyй гэжэ юун дээрэhээ харанабибди (30)?
 • Аха хyбyyн хэндэ энхэрэл хайратайгаар хандажа, хэндэ дуратай байгааб?


  7. Аха хyбyyниинь найрта ошоо юм гy, yгы гy гэжэ хyсэд хэлэнгyй, юундэ Иисус хooрooгoo тэг дундань таhалааб (28,32)?  8. Иисусай \ургаалта =гэн==дтэ найр наадан тухай хэлэхэдээ ямараар хyнэй гэжэ тэнгэридэ хандажа байhан тухай хэлэгдэнэ. /ургаалта =гын ёhоор, хэн тэнгэридэ ошохо хайрада хyртэхэ болоноб?

 • /ургаалта =гын ёhоор, хэнэй зэмээр хyн тэнгэридэ ошохо хайрада хyртэхэгyй болоноб?


  9. Хойто yдэрынь хоёр хyбyyдэй таряаландаа ошоhониие hанаандаа тухайлжа yзэгты. Ямар урматайгаар эдэ хоёр хyдэлжэ байгаа гээшэб?

 • Дэлхэй дээрэ ажамидардаг бyхы зон энэ \ургаалта =гэ соо хэлэгдэhэн хyбyyдые hануулдаг. Ши эдэндэ адли байна гyш? (Ooртoo харюуса.)


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Минии бyхы юумэн – шинии» - гэжэ Иисус шамда хэлэнэ. Хэрээhэн дээрэ хадуулжа, Тэрэ шамда тэнгэридэ ошохо hуури абажа yгoo. Уhаар арюудхуулhан yдэртэшни шамда тэрэ эд зooриёо дамжуулан yгoo. Аха хyбyyн энэ найдуулгада yнэншooгyй, ooртэнь yгтэhэн эсэгынгээ эд зooридэ барлагынь шэнгеэр хандаа. Тэнгэридэ эд зooри тyлoohэгyйгooр абахаб гэжэ этигэнэ гyш, али тэрэниие абахын тула ажаллахаб гэжэ hанана гyш? (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Нангин Бэшэгэй энэ hургаал сооhоо ямар шухала юумэ мэдэжэ абабаш?
  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  7.ИИСУСАЙ YШOO НЭГЭ HУРГААЛ НОМНОЛ: ХЭН МИНИИ ДYТЫН ХYН БОЛОНОБ? Лука, 10:25-37
  Тайлбарил: Иерусалим Иерихон хоёрой хоорондохи хадын харгы 30 км ута байхаhаа гадна, тэрээгээр ябахада ехэ аюултай, шулуунуудай саана дээрмэшэд хоргодоод, аяншалагшадта добтолдог байгаа. Левит гэхэдээ hyмэ соо ажаллажа байhан хyниие хэлэнэ. Иисусай yедэ еврейнyyд самаряануудтай нэгэ гyрэн соо ажаhуубашье, хоорондоо эбгyй байгаа. Энэ \урглаалта =гэ ойлгохо гэбэл, тyyхын зон – ородууд, самаряанууд – чечен зон гэжэ хэлэбэл ойлгосотой байха.


  1. Ойро дyтынгoo хyнyyд тухай hанаагаа зободоггyй, гансал ooр тухайгаа, ooрынгoo бyлэ тухай hанаата болодог хyн жаргалтай ажаhууха гээшэ гy?

 • Ондоо хyнyyдтэ туhалха зорилготойгоор мyнгэ ходо yгэжэ байдаг гyш?  2. Энэ бэшэг соо хуули заадаг багша урдахи хэшээлдээ бидэнэй yзэhэн политигтал адли Иисуста нэгэл асуудалтайгаар хандана. 25-27-дохи шyлэгyyд соо Тэнгэридэ ошохо зам тухай Иисус юун гэжэ хэлэнэб?

 • 27-дохи шyлэг соохи Иисусай hургаалай ёhоор болбол, шинии тэнгэридэ ошохо арга шамда бии байна гy?


  3. Дээрмэшэдтэ сохюулhан хyн тухай Иисус \ургаалта =гэ соогоо хooрэнэ. Харгын хажууда шархатаад хэбтэhэн хyнэй ямар байдалда орооод байhан тухай бодожо, тухайлжа yзэгты (30).

 • Ерэхэ сагтаа гэртээ абынгаа ерэхэгyйдэ hамганиинь, yхибyyдынь юун гэжэ hанажа байгааб?


  4. Сохюулаад хэбтэhэн хyндэ хажуугаарнь гараhан зоной туhалхань юундэ тэдэнэй бэедэ аюултай байгааб?

 • Санаартан болон Левит хоёр hyмэдэ ажалладаг oohэдынгoo уялгануудые дyyргэжэ байгаа. Хэрбээ шархатаhан хyнэй тэдэнэй аха дyyниинь байhан болбол, тэдэнэр юу хэхэ, яаха байhан байгааб?

 • Эдэ хоёр аюулда ороhон энэ хyндэ туhалхаа юундэ арсааб гэжэ шалтагуудыень тухайлжа нэрлэгты (31-32).

 • Иимэ ушарта оробол, ши яаха байгаабши?


  5. Санаартан Левит хоёр багаhаань тэдэниие hургадаг байhан хайра yршooл тухай захяае яажа тайлбарилнаб? 27-дохи шyлэг харагты.

 • «Бурханда бyхы сэдьхэлээрээ hyзэглэнэб, зyгooр зондо туhалха аргагyйб», - гэжэ хэлэдэг хyн тухай ши юун бодонош?


  6. Сохюулhан еврейн хажуугаар самаряан хyн миин гараhан байбал, энэ ябадалаа яажа тайлбарилжа yгэхэ байгааб? Тайлбаринуудые харагты.

 • Иимэ байдалда самаряан ooрынгoo арга боломжоhоо yлyy юумэ юундэ хэhэн болоноб (33,35)?


  7. Хоёр динари болбол хоёр yдэрэй ажалай хyлhэн, дунда зэргын ажалай салинай нэгэнэйнь 13-дахи хуби гээшэ. Энэ мyнгooр зоной буудалда хоёр hара соо байрлажа болохо байгаа. Хоёр динариие тyхэриг болгобол хэды мyнгэн болохоб?

 • Ямар шалтагуудаар боложо энэ самаряан хyн танихагyй хyндэ иимэ мyнгэ yгэбэ гээшэб (35)?
 • Хайра yршooл тухай захяагай хэды хубиие самаряан дyyргээ гэжэ hананаш. 27-дохи шyлэг хаража yзэ.


  8. «Д=тын х=н» гэхэдээ Иисус хэн тухай хэлэнэб?

 • Шинии туhалха холо ойрын д=тын х=н==д хэд болоноб?


  9. Энэ \ургаалта =гэ соо дурсагдаhан зоной нэгэнэйнь роль гyйсэдхэхэ болоо hаа, шамда ямарайнь роль таараха байгаа гээшэб: сохюул\ан х=нэй, дээрмэшэнэй, санаартанай, Левидэй, зоной буудалай эзэнэй? Юундэ энэ роль шэлэжэ абаhанаа тайлбарилжа yгэ.

 • Иисус энэ \ургаалта =гэ соо самаряан х=ндэ юугээр адлиб?
 • Аюулда орожо хохидоhон еврейдэ Иисус юугээр адли болоноб?
 • 27-дохи шyлэг соохидо хэлэгдэhэнhээ yшoo ондоо Тэнгэридэ ошохо нэгэ зам Иисус бэлдэнхэй. Ямар тиимэ зам гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: «Шишье тиимэ юумэ хэжэ абаарай», - гэжэ Иисус хэлээд, _oрoo энээниие бyтээгээ. Шинии аюулда ороод хэбтэхэдэ, зоной хажуугааршни гарабалшье, Иисус хажуугааршни гарахагyй. Тэрэ хажуудашни байгаад, зyрхэнэйш шархые эмшэлхые хyсэнэ. Ши тэрээндэ ямар харюу yгэхэбши? (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй yедэ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com

  8.ХОЁР МАФИОЗИТОЙ ИИСУС УШАРНА, Лука 23:32-42  Тайлбарил: Римскэ Империдэ эгээл ехэ гэм зэмэ хэhэн хyниие хэрээhэн дээрэ хадажа аладаг байhан юм. Энэ хоёр хyн мэргэжэлтэ алууршад байжа, зониие мyнгэнэй тyлoo аладаг байгаа гэжэ тухайлнабди. Мессия (ондоогоор Христос, Бурханай Табисуурта) – энэ хyнэй нэрэ зиндаань хаан гэhэн удхатай, еврейнyyд энэ хyнэй ерэхые Хуушан Хэлсээнэй yе сагhаа хyлеэжэ байгаа.


  1. Ондоо хyниие ташуураар гy, али yгooрoo сохижо байhан хyн жаргалтай байха гээшэ гy?

 • Манай yеын залуушуул хyниие баhажа, доромжолжо, хyсэ хэрэглэжэ сэдьхэлээ ханаахадаа, ямар шалтагаар, юундэ тиигэнэб?


  2. Энэ хоёр хyн залуудаа хyсooр хyндэ муу юумэ хэхэдээ ямар шалтагаантай байhан болоноб?

 • Иимэ хyнyyд болошоогyйдэнь, эдэниие зогсоожо боломоор байгаа гy?
 • Минии ябадал, аяг ааша ондоо хyнyyдтэ зоболон асарна гэжэ ойлгоо hаа, ши аяг зангаа ондоо болгон, хубилха байна гyш?


  3. Хоёр зэмэтэн бэшэнhээ yлyyгээр Иисусые адаглажа байгаа. Иисусай ямар yгэнyyд, ямар хэрэгyyд тэдэниие ехээр гайхуулаа гээшэб (34-38)?

 • Тэнгэри Эсэгынгээ урда Тэрэниие баhажа, доромжолжо, зобооhон зониие юундэ Иисус аршалхаа hанаа гээшэб (34)?
 • «Намда муу юумэ хэжэ байнаб гэжэ энэ хyн ойлгоогyй байгаа, Бурхан аа, энэ хyниие хyлисыт даа» гэhэн yгэтэйгooр ши дайсанайнгаа тyлoo Бурханда мyргэхэ байгаа гyш (34)?


  4. Гyрэн тyрые ударидагшадай, зоной, римэй сэрэгшэдэй болон нэгэ дээрмэшэнэйнь Иисусые доромжолон бадарганаар тэрээндэ зандаржа байhан тухай бэшэг соо ологты (34б-39).

 • Юунэй тyлoo эдэ зон Иисусые доромжолон баhажа байгааб (35-39)?
 • Иисусай нyхэдэй нэгэнииншье юундэ тэрэниие хамгаалаагyйб?
 • Ши Хэрээhэнэй хажууда байбал, юу хэхэ, яаха байгаабши?


  5. Иисус Ooрoo хаан байжа, Ooрын Хан Ордонтой байhан байгаа гэжэ нэгэ зэмэтэнэниинь юун дээрэhээ тухайлаа гээшэб (40)?

 • Хэрээhэндэ хадуулhан Иисусые дэлхэйн бэшэ хаашуултай зэргэсyyлжэ yзэгты. Хоорондоо эдэ ямар эгээл ехэ илгаатай байнаб?
 • Иисус гансашье хаан бэшэ, харин Бурхан байгаа юм байна гэжэ юун дээрэhээ зэмэтэн багсаамжалжа yзooб (40)?


  6. Муу юумэ хээбди гэжэ зэмэ хэhэн хyнyyдэй ехэнхинь ойлгодоггyй. Зэмэ хэhэн хyниие саазалжа алахада зyб юм байна гэжэ юундэ нэгэ зэмэтэн ooртoo мэдэрээб (41)?

 • Хоёрдохи зэмэтэн энэ ушарта юундэ зэмэеэ мэдэрээгyйб?
 • Ooрыгoo зэмэтэйб гэжэ мэдэрhэн хyниие гy, али зэмэеэ мэдэрээгyй хyниие – эдэ хоёр зэмэтэнэй хэнииень hайн ойлгонош?


  7. 42-дохи шyлэг соо «Намайе hанажа байгаарай!» гэhэн богонихон зальбарал бии. Бидэнэй аюулда ороод, зобожо, тулижа байхада бидэндэ хайра дуратай хyнэй мартангyй досоогоо бидэнэр тухай hанажа ябаха гээшэ юундэ манда тон шухала болоноб?

 • Иисусай Хаан Ордондо тэрэнэй орохые зyбшooхэ гy гэжэ тэрэ зэмэтэн юундэ сэхэ асуугаагyйб?


  8. Иисусhаа харюу дуулаад, энэ зэмэтэн юун тухай бодомжолжо байгаа хаб (43)?

 • Зониие алажа байhан энэ хyндэ Иисус жаргалай орондо орохо зyбшooл юундэ yгoo гээшэб?
 • Шинии hанахада, энэ зэмэтэн хэзээ Иисуста yнэншэжэ эхилээб? Тэрэ шyлэг нэрлэгты.


  9. Иисуста hyзэглэhэн зэмэтэнэй hyyлшын саг сэдьхэлдээ тухайлжа yзэгты. Энэ yедэ тэрэ жаргалтай байгаа ха гy?

 • Тэрэ зэмэтэнэй эхэнь, hамганиинь, yхибyyниинь хэрэээhэнэй хажууда байhан байжа магад. Гэр бyлынхидынь тэрээн тухай ямар hаналтай yлooб?
 • Нангин Бэшэгэй хуудаhануудта энэ хyн ерээдyйн зондо ямар гэршэлгэ ooр тухайгаа yлooгoo гээшэб?


  10. БАЯРТА МЭДЭЭСЭЛЭЙ АСУУДАЛ: Зэмэтэнэй урда жаргалай ороной yyдэн нээгдээ, зyгooр тэрэнэй тyлoo Иисус Ooрoo тамын орониие гаталжа гараха болоо. «Иисус, намайе hанажа байгаарай!» гэжэ энэ зэмэтэнэй зальбарhандал, ши зальбарха байна гyш? Шинии хyсoo болбол, Иисус шамда: «Хэзээб даа нэгэтэ намтай жаргалай орондо орохош» гэжэ харюу yгэхэ. (Ooртoo харюуса.)


  Бултанай харюусаха асуудал: Энэ хэшээлэй yедэ ямар шухала юумэ мэдэжэ абаабши?


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Buryat - www.gladtidings-bs.com