GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

1. Kব্জ্ব্গ্-ভ্ আব্জ্−ব্ন্ wQ‡জ্ব্| (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 1:1-18)


‡ব্বূ ট্ (K) হ্w` আব্cব্বি wKZবএ আঅ ̈q‡বি `‡জ্ ঙ্গ্ব্ †Kঢ্ _ব্‡Kব্ wহ্wব্ ঙ্Lবী wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ ম্¤^‡ঊ̈ হ্‡_ও́ Rব্‡ব্ব্ব্ব্, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i cইব্গ্ক্© ন্জ্, আব্cwব্ ঙ্ভ্ আঅ ̈qব্ w`‡q cÖ_‡গ্ ই̈ই“ Kই‡এব্ ব্ব্| ঙ্wঊ ব্Zব্z Cগ্ব্ব্vi‡i Rব্ ̈ ‡এক্ KwVব্| (L) এঊ̈ব্x wP‡য্́ই গ্‡অ ̈ই cÖক্œ ̧wজ্ ZLব্ভ্ Kইব্ ঢ্wPর্ হ্Lব্ †Kঢ্ আব্‡ংই cক্Ö wœ ঊই ঢ্Ëই w`‡Z cবি‡এ ব্ব্|
1. Kব্জ্ব্গ্ ( 1-3, 14)
 • ঙ্ভ্ Pবিwঊ আব্qব্Z ঙি আ_© আব্cwব্ wব্‡Rই fব্ল্ব্q এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্|
 • হ্Lব্ `Rয্ ব্ এ ̈w3 ঙ্‡K আ‡ব্ ̈ই ম্ব্‡_ ম্ন্fব্wংZব্ wএwব্গ্q K‡ই ZLব্ †ম্Lব্‡ব্
  ÔKব্জ্ব্গ্Õ wK ̧ই“Z¡ এন্ব্ K‡ই ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্‡ব্ ÔKব্জ্ব্গ্Õ মএP‡q, ঙ্গ্ব্wK আwfআ́Zবি †P‡qঈ ̧ই“Z¡c~য়্© ?
 • হ্w` আব্গ্ব্‡i গ্‡অ ̈ আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ ব্ব্ _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ আব্গিব্ wKfব্‡এ আব্জ্ব্− ন্‡K
  Rব্ব্‡Z cব্wই ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ এব্ Kব্‡জ্গ্ব্Zজ্z ব্− ন্ এজ্ব্ ন্q?
  2. বি~ (আব্qব্Z 4-10)
 • 4-5 আব্qব্‡Zই গ্ব্‡ব্ wK?
 • ব্‡~ ইই গ্‡অ ̈ ঙ্গ্ব্ wK আব্‡Q হ্ব্ Cম্ব্ (আব্ট্)-ই ম্ব্‡_ wগ্জ্ আব্‡Q ?
 • Ôআঊ̈Kবি ব্~ই‡K Rq‡K Kই‡Z cব্‡ইwব্Õ- ঙ্K_বি আ_© wK ? (আব্qব্Z 5 ঙএস্ ঙ্ভ্
  আঅ ̈q‡বি †ক্‡ল্ †`qব্ ম্বিব্স্ক্ †`Lব্য্ )
 • হ্wI Cম্ব্ আঊ̈Kব্‡ইই গ্‡অ ̈ ব্~‡ইই গ্Z R¡জ্wQ‡জ্ব্ Zএযী ywব্qবি গ্ব্ব্ল্য্ †Kব্ Zব্‡K
  wPব্‡Z cব্‡ইwব্? (10 আব্qব্Z)
  3. ZwইKবএw›`ব্Zব্ ভ্qব্wন্qব্ (আব্qব্Z 6-8)
 • ঢ্c‡ইই আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি fw~ গ্Kব্ wK wQজ্ ?
 • ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্ wব্‡R †হ্ †ম্ভ্ বি~ wQ‡জ্ব্ ব্ব্, ঙ্K_ব্ এজ্বি আ_© wK?
 • ন্RইZ ভ্qব্wন্qব্ wKfব্‡এ wব্‡R‡K ঙ্Z ব্গ ইব্L‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ wZwব্ wব্‡R‡K Ôবি~ Õ
  wন্ম্ব্‡এ vex Kইবি †Kব্ব্ †Pও́ব্ Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
 • আব্জ্ব্− নি ইব্‡R ̈ ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি fwয্ গ্Kব্ ঙএস্ আব্cব্বি wব্‡Rই fw~ গ্Kব্ ম্¤‡^ ঊ̈
  Z জ্z ব্ ব্ K ই “ ব্ |
  4. `wয্ ব্qব্ ঙএস্ আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ‡বিব্ (9-13)
 • ঢ্‡জ্w− LZ আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই Ô`wয্ ব্qব্Õ †Kগ্ব্ Rব্qংব্ ?
 • wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্ম্য্ ব্‡ই wKfব্‡এ ঙ্KRব্ এ ̈w3 আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্‡Z cব্‡ই ? (
  †Kব্ব্ এ ̈w3 †Kব্ ̄ব্^ fব্wএK wব্qগ্ আব্ম্য্ ব্‡ই Rব্¥ নএবি গ ̈ w`‡q আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্q
  ব্ব্ ?)
 • আব্cwব্ wK ভ্‡Zব্গ্‡অ ̈ভ্ আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্‡q‡Qব্ ? হ্w` ন্‡q _ব্‡Kব্, Zব্ন্‡জ্
  wKfব্‡এ? ( আব্cwব্ ঙ্Lব্‡ব্ wব্R ম্ব্¶ ̈ Z‡z জ্ ঐ‡Z cব্‡ইব্)
  5. ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি ম্ব্¶ ̈ (15-18)
 • ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্¤‡^ ঊ̈ wK ম্ব্¶ ̈ w`‡q‡Qব্ Zব্ wব্‡Rই
  fব্ল্ব্q এজ্ব্য্ |
 • আব্cwব্ wK ঙ্ভ্ ম্ব্¶ ̈ এন্ব্ Kই‡Z cব্‡ইব্ †হ্ 16 আব্qব্Zwঊ আব্cব্বি Rxএ‡বী
  ম্Z ̈?
 • ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ wKZবএ আব্ম্য্ ব্‡ই, ঙ্Kগ্বী̂ wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্জ্ব্− ন্‡K Rব্ব্‡Z cব্wই ?
 • ভু̂`x , গ্ম্য্ জ্গ্ব্ব্ ঈ Lxঅ ও́ব্ব্ মএবি ঙ্Kভ্ আব্জ্ব্− ন্, wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্‡কি আব্‡জ্ব্‡K
  ঙ্ভ্ vex ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
  

  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্ব্ ঈ Kব্জ্ব্গ্ ঙ্K ঙএস্ আwfব্œ| আব্cwব্ হ্w` cব্K wKZব্‡এই Kব্জ্ব্গ্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ ংন্Ö য়্ K‡ইব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Cম্ব্‡Kভ্ ংন্Ö য়্ K‡ইব্| আব্cwব্ হ্w` wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্‡K cZÖ ̈ব্Lব্ব্ K‡ইব্ Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Cম্ব্‡Kভ্ cZÖ ̈ব্Lব্ব্ Kই‡এব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্জ্ব্গ্ ন্‡জ্ব্ বি~ , হ্ব্ ঙ্গ্ব্wK ঙ্Lবী আব্cব্বি আঊ̈Kবি Rxএ‡ব্ আব্‡জ্ব্ †R‡¡ জ্ †`q| আব্cwব্ ই̈অগ্য্ বী̂ ঙ্ভ্ Kব্জ্ব্গ্ †_‡Kভ্ Ôইন্গ্‡Zই ঢ্cই ইন্গ্ZÕ জ্ব্f Kই‡Z cব্‡ইব্|


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster