GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

2. আব্গিব্ গ্ক্xন্‡K L‡উয্ R †c‡qwQ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1:43-51)


cঊf~wগ্ ট্ গ্ব্ব্wP‡ঈ̂ †এ_ব্wব্qব্(1ট্28), ˆএর্ˆম্v (1ট্44) ঙএস্ ব্ব্মিZ †Kব্_ব্q আএw ̄’Z Zব্ †এই Kই“ব্| wKZবএয্জ্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ গ্ক্xন্ ম্¤উ́wK©Z fwএল্ ̈Zএব্ব্x‡Z ব্ব্মিZ ঙি ব্ব্গ্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ‡ব্ভ্| wKস্̌‘ Ôক্ব্Lব্Õ ক̃wঊ ভএঅব্ব্x ক̃ Ôব্ব্Rবিxয়্Õ ঙি ম্গিƒc ক̃
(wহ্ক্ব্ভ্q.11:1, 53:2, wহিwগ্q.23:5, 33:15) | wKZবএ আব্‡জ্ব্Pব্বি cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx আএক্ ̈ভ্ ভ্qব্Kএz (আব্ট্) ঙি wম্wউ ও-ই (cqv‡qক্ 28ট্10-12) ণূব্ব্wঊ c‡ও †ব্‡এব্ Kবিয়্ †ক্ল্
cÖক্œwঊ ঙ্ভ্ ণূব্ব্ †_‡Kভ্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q|
1. wKQ¶z য়্ আব্‡ং cwইPq ন্‡q‡Q ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এঊ̈‡z K ‡Kব্ ন্RইZ wড্wজ্c Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্¤উ́‡K© এজ্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ? (43-45)
 • ‡ম্ভ্ w`‡বি K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্ †হ্wb আব্cwব্ cÖ_গ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্|
  আব্cwব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্ wK †c‡q‡Qব্ Zব্ wK আব্ ̈‡i Kব্‡Q এ‡জ্wQ‡জ্ব্ ? এ ̈ব্L ̈ব্
  Kই“ব্ †হ্ †ম্wb †Kব্ আব্cwব্ ঙিKগ্ আব্fয্ এ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? 2. wড্wজ্‡cই K_ব্ ̧‡জ্ব্ ব্_‡ব্‡জি গ্‡অ ̈ wK ম্‡›n ˆZইx K‡ইwQজ্ ?
 • Zবিcইঈ †Kব্ ব্_‡ব্জ্ Cম্ব্‡K †`Lবি Rব্ ̈ †ং‡জ্ব্ ?
  3. ন্RইZ Cম্ব্ ব্_‡ব্জ্‡K †হ্ K_ব্ w`‡q ই̈‡f”Qব্ Rব্wব্‡qwQ‡জ্ব্ Zবি গ ̈ w`‡q wZwব্ আব্ম্‡জ্
  wK এSয্ ব্‡Z †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, Cম্বি ঙ্ভ্ ই̈‡f”Qব্ ই̈‡ব্ ব্_‡ব্‡জি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ ?
 • হ্w` Cম্ব্(আব্ট্) আব্R‡K আব্cব্ব্‡K এ‡জ্ব্,Ò ঙ্ভ্ †`L ঙ্KRব্ ম্wZ ̈Kব্‡ইই Cম্ব্qx
  Cগ্ব্ব্vi, Zবি গ্‡ব্ †Kব্ব্ Qজ্ব্ব্ †ব্ভ্Ó - Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি †Kগ্ব্ জ্বং‡এ ?
  4. Wগ্য্ ইয্ ংব্‡Qই ব্x‡P হ্ব্ ন্‡qwQজ্ Zব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Rব্‡ব্ব্, ব্_‡ব্জ্ Zব্ ই̈‡ব্ ম্wZ ̈ভ্ আব্ðহ্© ন্‡qwQ‡জ্ব্| ব্_‡ব্জ্ †ম্Lব্‡ব্ wK fবএwQ‡জ্ব্ এব্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z KইwQ‡জ্ব্ এব্ আব্‡ইব্ wKQz ম্¤ব্¢ এ ̈
  অবিব্বি K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্|
  5. ম্¤cwÖZআব্cwব্‡Kব্ব্ঙ্Kঊব্ম্গ্‡qঙ্Kব্Kব্wঊ‡q‡Qব্ঙিKগ্ম্গ্‡qইK_ব্ ̄§ইয়্Kই“ব্| ঙূব্ fবএ‡Z আব্cব্বি †Kগ্ব্ জ্বং‡এ †হ্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ম্Lব্‡ব্ wQ‡জ্ব্ ঙএস্ wZwব্ ঙ্Kwঊ †Lব্জ্ব্ এভ্‡qই গ্Z আব্cব্বি ম্গ্ ̄— wPস্̌ব্— এব্ অবিয়্ব্‡K c‡ও †ড্‡জ্‡Qব্ ?
 • গ্ব্ব্ল্য্হ্weSয্‡Zcব্‡ই†হাব্ ̈†Kঢ্Zব্‡iwfZ‡ইইম্Ëব্¡‡K†`L‡Zcব্‡”Q,Zব্ন্‡জ্
  Zব্ †Kগ্ব্ ন্‡এ এব্ ঙি আ_© wK ন্‡Z cব্‡ই ?
  6. ন্RইZ Cম্ব্-ই K_ব্ ̧‡জ্ব্ Rএই~ কিxড্ 32ট্1-2 আব্qব্Z ঙি †ক্ল্ ঢ্ׄwZ †_‡K †ব্qব্ ন্‡q‡Q
  (cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx ঙ্ভ্ 2wঊ আব্qব্Z cও‡Z cব্‡ইব্)| ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই, wKfব্‡এ
  ঙ্KRব্ এ ̈w3 ঙ্গ্ব্ Lবু wঊ ন্‡Z cব্‡ই †হ্ Zবি আস্̌‡— ই †Kব্ব্ Qজ্ব্ব্ _ব্‡K ব্ব্ ?
  7. wK‡মি ঢ্cই wfwË K‡ই ব্_‡ব্জ্ ন্Vব্র্ K‡ই Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K ভএব্& জ্য্ −ব্ন্ ঙএস্ এwব্ ভ্মব্‡q‡জি
  এব্kvn& এ‡জ্ ম্‡¤^বব্ Kই‡জ্ব্ ?
  8. wKZবএ আঅ ̈qব্ cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx ঙ্Lব্‡ব্ cqv‡qক্ 28ট্10-22 আব্qব্Z ঙি ঙ্Kwঊ ম্বিব্স্ক্
  এজ্‡Z cব্‡ইব্| 50 ঙএস্ 51 আব্qব্Z ঙি গ ̈ w`‡q Cম্ব্(আব্ট্) ঙ্Lব্‡ব্ wK এSয্ ব্‡Z ‡P‡q‡Qব্? wএwfব্œ ঐ‡য়ি অবিয়্ব্ এব্ এ ̈ব্L ̈ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • ন্RইZCম্বিμ‡zকিম্ব্‡_ভ্qব্Kএz(আব্ট্)ঙিwম্wউওইwKwগ্জএব্ম্ব্k„ ̈ই‡q‡Q?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster