GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

3. cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্ cwইয়্Z ন্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 2:1-1)


cঊf~wগ্ ট্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্গ্‡q wএ‡q ক্ব্w` ঙ্Kwঊ ̧ই“Z¡c~য়্© ম্ব্গ্ব্wRK আবও̂য্ ব্ব্ wQজ্| ম্ববিয়্Zট্ ঙ্ভ্ আবও̂য্ ব্ব্ †এক্ K‡qKwb অ‡ইভ্ Pজ্Z| ব্ব্মিZ ঙএস্ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö‡গি yiZ¡ wQজ্ গ্বী̂ 12 wK‡জ্ব্wগূব্‡ইই গ্Z| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব্ ঙ্Lব্‡ব্ Zউবি †Q‡জি cÖ_গ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R †`Lবি আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘ Zবি আব্‡ং wZwব্ wব্‡Rভ্ Kzগ্বিx আএ ̄’ব্q ম্স্̌—ব্ব্ অবিয়্ Kইবি গ্Z ‡Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQ‡জ্ব্|
1. ঙ্ভ্ wএ‡qই আবও̂য্ ব্‡ব্ আব্1⁄2ইয্ ইম্ †ক্ল্ ন্‡q হ্বএবি wK Kবিয়্ wQ‡জ্ব্ ? wএwfব্œ অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ wব্‡q আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • ঙ্ভ্ cwইw ̄w’ Z‡Z †Kব্ব্ wএল্qwঊ wএ‡qএব্wওই †জ্ব্KRব্‡i‡K এব্ ব্Zব্z এই-K‡ব্‡K wPwস্̌Z— K‡ই Z‡z জ্wQজ্?
  2. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q wএwএ গ্wইqগ্ wএ‡qএবওx‡Z wK ঙ্ভ্ আ‡জ্ŠwKK Kব্R †`Lবি Rব্ ̈ c ̄Ö Z‘ wQ‡জ্ব্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্qব্Z 3 ঙ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q wএwএ গ্wইq‡গি ঙ্Kwঊ ‡গ্ব্ব্ব্Rব্Z ই‡q‡Q| ঙ্ভ্
  †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই ম্ব্‡_ আব্cব্বি †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্ ঙএস্ Lউ‡য্ R †এই Kই“ব্ †হ্ Zবি
  গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  3. হ্Lব্Cম্ব্Zবুইগ্ব্‡qইK_ব্গ্‡Zব্Kব্RKই‡Zআম্¤§Zন্‡জ্ব্,ZLবীwএwএগ্wইqগ্†Kব্
  আব্ক্ব্ †Q‡ও †bwব্ (4)?
 • ঙ্‡¶‡ঈ̂ ম্স্̌ব্— ব্ ম্¤উ́‡K© wএwএ গ্wইq‡গি wK wএক্¦ব্ম্ wQজ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ ‡Kইব্গ্Zx Kব্R Kই‡জ্ব্ হ্ব্ Kইবি Rব্ ̈ cKÖ Z... c‡¶ wZwব্
  c ̄Ö Z‘ w Q ‡ জ্ ব্ ব্ ব্ ?
  4. ‡Kব্ব্ ঐ‡য়ি cwইw ̄w’ Z‡Z wএwএ গ্wইq‡গি গ্Z আব্গ্ব্‡iI ঙ্গ্ব্ Cগ্ব্ব্ অ‡ই ইব্Lব্ c‡Ö qব্Rব্ ?
  5. wএ‡qই †fব্‡Rই গ ̈এZx© এ ̈ ̄Z— গ্ গ্~উ̂‡Z© ংÖব্‡গি Kzqব্ †_‡K K‡qKক্Õ wজূবি cব্wব্ Z‡z জ্
  আব্ব্বি ম্গ্q Pব্K‡ইইব্ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • Pব্K‡ইইব্ †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্গ্‡Zব্ Kব্R K‡ইwQজ্ ?
  6. আব্1⁄2ইয্ ইম্ w`‡q fব্জ্ cব্ব্xq ˆZইx Kই‡Z KZ এQই ম্গ্q জ্ব্‡ং ?
 • এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q ঃ cwইগ্ব্‡য়ি আব্1⁄2ইয্ ‡মি cব্ব্xq ˆZইx Kই‡Z KZ ঊব্Kব্ LইP ন্‡এ ?
  (আব্qব্Z 6)
  7. হ্Lব্ Pব্K‡ইইব্ এSয্ ‡Z †c‡ইwQজ্ †হ্ cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ‡ম্ cwইয়্Z ন্‡q‡Q, ZLব্ Zবিব্ wK আব্য্fএ
  K‡ইwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ ম্গ্স্̌— Pব্K‡ইইব্ ঙ্ভ্ ণূব্ব্ †`‡L Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্
  ঙ্‡ব্wQজ্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  8. wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ Ôগ্wন্গ্ব্Õ এজ্‡Z আব্গ্ব্‡i ‰`wন্K †Pব্‡Lই ম্ব্গ্‡ব্ আব্জ্ব্− নি ঢ্cw ̄w’ Z‡K
  †এব্Sব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q| আব্জ্−ব্নি গ্wন্গ্ব্ cÖ_গ্ cÖKব্wক্Z ন্‡qwQজ্ আবএব্ম্ Zব্¤য্^ ঙএস্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্q| Zব্ন্‡জ্ Ô Cম্ব্ wPয্́ wন্ম্ব্‡এ ঙ্ভ্ cÖ_গ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R K‡ই wব্‡Rই গ্wন্গ্ব্ cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্Õ- ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?(আব্qব্Z 11)
 • ‡Kব্ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ Zবি ম্য্Lএই ঙ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †Kইব্গ্Zx Kব্R ̧‡জ্ব্‡K Ô‡Kইব্গ্Zx
  Kব্RÕ ব্ব্ এ‡জ্ ÔwPয্́Õ এজ্‡Z Pব্ব্ ?
 • cইএZ©x ম্গ্‡q ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ এ‡জ্‡Qব্ †হ্, Ô Cম্ব্ গ্ক্x‡নি হ্স্̌¿য়্বি গ ̈ w`‡q আব্জ্ব্− নি গ্wন্গ্ব্
  cKÖ ব্wক্Z ন্‡q‡QÕ- ঙ্ভ্ K_বি গ্ব্‡ব্ wK ?
  9. ঙ্ভ্ wPয্́ †`Lবি c‡ই ম্ব্ন্বএx‡i Cম্বি ম্¤উ́‡K© wK wএক্¦ব্ম্ R‡ব্¥wQজ্ ?
 • ‡Kব্ ম্ব্ন্বএx‡i Cগ্ব্ব্ ZLবী গ্RএZয্ ন্qwব্ ?
  ম্য্Lএই : wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ আব্1⁄2ইয্ ই‡মি ম্ব্‡_ ঙ্KRব্ ক্ব্ম্‡Kই ‡হ্বংম্~ঈ̂ ই‡q‡Q wহ্wব্ ঙু̂w`qব্ †_‡K আব্ম্‡এব্| Ò হ্Zwb ব্ব্ ক্x‡জ্ব্ আব্‡ম্ব্......ZZwb ইব্R`Ê ঙু̂viB এস্‡ক্ _ব্K‡এ..... আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্†ম্ZবিKব্cওKব্P‡এ,আবিআব্1⁄2‡যিইইব্1⁄2বি‡ম্Kব্P‡এ†cব্ক্ব্K(cqv‡qক্49ট্10- 11)| ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ আব্1⁄2যিইম্‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ই3 wন্ম্ব্‡এ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q হ্ব্ আব্গ্ব্‡i ̧ব্ব্ন্& ‡_‡K ¶গ্ব্জ্ব্‡fই Rব্ ̈ cব্wZZ ন্‡q‡Q|

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster