GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

4. Pবএয্K ন্ব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 2:13-22)


cঊfw~ গ্ ট্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wQজ্ ভু̂w`‡i Rব্ ̈ `wয্ ব্qবি গ্‡অ ̈ মএ‡P‡q ̧ই“Z¡c~য়্© ̄’ব্ব্, ঙ্গ্ব্wK Zব্‡i wব্‡R‡i এবওxই †P‡qঈ ̧ই“Z¡c~য়্©| cÖ_গ্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ˆZইx K‡ইwQ‡জ্ব্ এব্kvn& †ম্ব্জ্ব্qগ্ব্ব্(আব্ট্), আবি wØZxqএবি ন্RইZ ধ্ব্‡qই| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্গ্‡qই ঙএব্`ZLব্ব্ব্wঊ wQজ্ ঙ্K ম্য্`„ক্ ̈ ভ্গ্বিZ হ্ব্ গ্ন্ব্ব্ এব্kvn& †ন্‡ইব্` cÖwZও̂ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μক্য্ xq গ্Z„ ̈z এই‡য়ি cই ঙ্wঊ গ্বী̂ wঈ̂ক্ এব্ Pwজ্ক্− এQই †Rই“Rব্‡জ্গ্ ঙ্ wঊ‡K wQজ্|
1. 14-16 আব্qব্Z cব্V Kই“ব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ̄f^ ব্‡এই †Kব্ব্ w`Kwঊ আব্cব্ব্‡K wএw ̄§Z K‡ই?
 • `wও †_‡K PবএKয্ ‰Zইx Kই‡Z †এক্ wKQঊz ব্ ম্গ্q জ্ব্‡ং| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ভ্
  Kব্Rwঊ Kইবি ম্গ্q ন্RইZ Cম্ব্‡K †Kগ্ব্ †`Lব্w”Qজ্? (আব্qব্Z 15)
 • wPস্̌ব্— Kই“ব্‡Zব্, 15 আব্qব্‡Z †হ্ ণূব্বি K_ব্ ঢ্‡জ্−L আব্‡Q Zব্ ণূবি ম্গ্q †ম্Lব্‡ব্
  †Kগ্ব্ আবীqব্R †ক্ব্ব্ব্ wং‡qwQজ্ ?
  2. Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্Lব্ †ঊwএজ্ ̧‡জ্ব্ ঢ্wএ̈‡q †ড্জ্wQ‡জ্ব্ ঙএস্ ন্ব্‡Zই Pবএয্K ণ্যিব্w”Q‡জ্ব্ ZLব্ †Kঢ্
  Zব্‡উ K _ব্গ্ব্‡ব্বি †Pও́ব্ K‡ইwব্ †Kব্?
 • আব্ম্‡জ্ †Kব্ব্ wএল্qwঊই cwÖ Z Cম্ব্(আব্ট্) ঙ্Z ¶অ̈z wQ‡জ্ব্ ?
  3. আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ †হ্, ঙ্ভ্ এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡qঈ আব্গ্ব্‡i ঙএব্`ZLব্ব্ব্ এব্ Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্
  এ ̈এম্বি ̄ব্’ ব্ ন্‡q ঢ্V‡Z cব্‡ই? আব্cব্বি wPস্̌ব্— ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • ঙএব্`ZLব্ব্ব্q †Kবিএব্ব্x †`qব্ ন্‡Zব্ †হ্ব্ হ্বিব্ ঙ্ভ্ †Kবিএব্ব্x †`q Zবিব্ Zব্‡i ̧ব্ব্ন্&
  †_‡K গ্ব্ড্ †c‡Z cব্‡ই| আব্জ্ব্−নি গ্জ্~ ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ই ম্ব্‡_ ম্1⁄2wZ এব্ ম্¤উ́K© ব্ব্ †ই‡L
  wKfব্‡এ ঙ্ভ্ wব্qগ্wঊ Kজ্wয্ ল্Z ন্‡q †ং‡Q ?
  4. wKZবএজ্য্ ‡গ্ব্Kবী̈‡মি আব্জ্ব্− ন্ ‡Kব্ ই̈অগ্য্ বী̂ †জ্ব্K‡`Lব্‡ব্ব্ অগ্x©q আব্যও̂ব্ব্ ণ্„য়্ব্ K‡ইব্ ?
 • আব্cwব্ আব্cব্বি এ ̈w3ংZ ঙএব্`Z, †গ্ব্ব্ব্Rব্Z, ভ্Z ̈ব্wi K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্ ̧wজি KZঊzKz আব্cব্বি Kব্‡Q ই̈অয্গ্বী̂ †জ্ব্K †`Lব্‡ব্ব্ গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cব্বি w`‡জি ঙএব্`ZLব্ব্বি †Kব্ব্ †Kব্ব্ wRwব্ল্ আব্R Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব ̈‡গ্ cwই ̄‹বি Kইব্ ঢ্wPর্ ? (আব্cwব্ wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই w`‡Z cব্‡ইব্)
  5. Cম্বি ইবং আবি আব্গ্ব্‡i ইব্‡ংই গ্‡অ ̈ cব্_K© ̈ wK (16-17) ?
  6. আব্R‡Kই ঙ্ভ্ আস্‡ক্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্জ্ব্−নি ঙএব্`ZLব্ব্বি ম্ব্‡_ Zউবি wব্‡Rই †n‡K
  ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wন্ম্ব্‡এ wPwয্́Z K‡ই‡Qব্ (19-21)| †Kব্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্‡K ঙ্ভ্ `wয্ ব্qব্‡Z আব্‡ইKwঊ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ˆZইx Kই‡Z ন্‡qwQজ্ ? (μ‡z ক্ গ্Z„ ̈এয্ ই‡য়ি গ্ব ̈‡গ্ ন্হিZ Cম্ব্ ঙএব্`ZLব্ব্বি †Kব্ব্ Kব্Rwঊ ম্¤উ́ব্œ K‡ই‡Qব্ ?)
  7. wPস্̌ব্— Kই“ব্ †হ্, wK wK Kবি‡য়্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μ‡z ক্ গ্Z„ ̈য্ এই‡য়ি wঈ̂ক্ আ_এব্ Pwজ্ক্− এQই cই গ্বএy আব্জ্ব্−ন্ †ইব্গ্xq‡i‡K †ন্‡ইব্‡i ˆZইx ঙএব্`ZLব্ব্ব্wঊ অয়্̈স্ম্ Kই‡Z w`‡qwQ‡জ্ব্ ? (†Kব্ †Rই“Rব্‡জ্‡গি ঙএব্`ZLব্ব্বি আবি c‡Ö qব্Rব্ †ব্ভ্?)
  8. ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †n ই̈অয্ Zবুই μzক্xq গ্„Zz ̈ই K_ব্ভ্ cÖKব্ক্ K‡ই ব্ব্, wKস্̌‘ ঙ্Lব্ `wয্ ব্qবি Cম্ব্qx‡i Rব্গ্ব্‡Zই ঙএব্`ZLব্ব্বি K_বী cKÖ ব্ক্ K‡ই (1 Kwই 12:27)| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্, এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্‡Zঈ wK ঙিKগ্ ম্স্ ̄‹বি c‡Ö qব্Rব্ হ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ম্wb †হি“Rব্‡জ্‡গি ঙএব্`ZLব্ব্ব্q K‡ইwQ‡জ্ব্ ? আব্cব্বি ঢ্Ëই ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • wK ঐ‡য়ি cwইw ̄w’ Z ̧‡জ্ব্‡Z Rব্গ্ব্‡Zই ঙ্KRব্ †ব্Zবি PবএKয্ †ণ্বিব্‡ব্ব্ ঢ্wPর্ ?
  ম্য্Lএই : Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি Rব্ ̈ ঙ্Kwঊ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ন্‡q‡Qব্| †হ্Lব্‡ব্ আব্cব্বি ̧ব্ব্‡নি cÖwZKবি ন্‡q‡Q| ই̈অয্গ্বী̂ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ভ্ ব্q, wKস্̌‘ †Kবিএব্ব্xঈ ন্‡q‡Qব্| wZwব্ আব্জ্ব্− ন্Zব্qব্জ্বি †`qব্ †ম্ভ্ ‡fওব্ wহ্wব্ `wয্ ব্qবি ম্গ্ ̄— ̧ব্ব্‡নি fবি Z‡z জ্ wব্‡q‡Qব্|

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster