GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

5. ড্wইক্x ঙএস্ †এব ‡আ̈ই ম্ব্c (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 3:1-16)


cঊfw~ গ্ ট্ হ্wI ব্xK`xগ্ অগ্xq© wএল্‡q ঙ্KRব্ Z_ব্Kw_Z ব্ব্গবিx wQ‡জ্ব্, Zএযী আ‡`Lব্ আব্জ্−ব্নি ইব্‡R ̈wZwব্KLবীc‡Öএক্K‡ইব্wব্|ঙ্wঊঙ্Kwঊআব্ð‡হি© wএল্qwQজ্†হ্ব্xK`xগ্ঙ্wএল্‡qCম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই‡Z ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্ wহ্wব্ Zবি †P‡q এq‡ম্ আ‡ব্K †Qবূ ঙ্গ্ব্wK wক্¶ব্ ঈ ম্ব্গ্ব্wRK ঘ্ব্© vq Zবি ম্গ্চ্ব্© ‡qই wQ‡জ্ব্ ব্ব্| ব্xK`xগ্ ভ্ম্ব ‡q‡জি গ্ন্ব্ম্fবি ম্m ̈ wQ‡জ্ব্ হ্ব্ এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡qই ম্স্ম্` ম্m ̈‡i চ্ব্© ‡q c‡ও|
1. ঙ্ভ্ আস্ক্ †_‡K আব্cwব্ ব্xK`x‡গি Pwই‡ঈ̂ই e~ জ্© ঈ গ্RএZয্ wK wK w`K †`L‡Z cব্ব্? (w`‡বি †এজ্ব্q ব্ব্ ঙ্‡ম্ ইব্‡Zই †এজ্ব্q Cম্বি ম্ব্‡_ †`Lব্ Kই‡Z আব্ম্বি গ ̈ w`‡q ঙ্Lব্‡ব্ ব্xK`x‡গি ম্¤উ́‡K© wK অবিয়্ব্ cÖKব্ক্ cব্q ?)
 • ব্xK`xগ্ wK wএল্‡q Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ K_ব্ এজ্‡Z ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্ ?
  2. গ্বএয্` আব্জ্−ব্নি ঢ্cই ম্বিব্ Rxএব্ Cগ্ব্ব্ _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ ব্xK`x‡গি Rxএ‡ব্ ব্ব্Rব্‡Zই wব্ðqZব্ wQজ্ ব্ব্ ?
 • wK wK Kবি‡য়্ আব্গিবী †ম্ভ্ আwব্ðqZবি গ্‡অ ̈ cও‡Z cব্wই ?
  3. ঙ্Lব্‡ব্ আব্গিব্ †`L‡Z cব্ভ্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Kwঊ K_ব্ এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্ Ôব্Zব্z K‡ই Rব্¥
  নীqব্ Õ| †Kঢ্ হ্w` আবএবি ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ ‡ব্q Zব্ন্‡জ্ Zবি wK cwইএZব্© ণূ‡এ (3-8)?
 • গ্ব্ব্ল্য্ ‡K Ôইƒ‡ন্ ঙএস্ cব্wব্‡ZÕ Rব্¥ংন্Ö য়্ Kই‡Z ন্‡এ, ঙ্ K_ব্ wK আ_© ন্‡Z cব্‡ই ?
  4. ব্xK`xগ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K wRআ́ব্ম্ব্ Kই‡জ্ব্, Ô ঙ্ (ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ নীqব্) †Kগ্ব্ K‡ই ন্‡Z cব্‡ই (9)? Cম্ব্(আব্ট্) ঙি ঢ্ˇই wK এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Zব্ আব্cwব্ wব্‡Rই fব্ল্ব্q এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্
  (10-16 আব্qব্Z)|
  5. ব্Zব্z R‡ব্¥ই এ ̈ব্L ̈ব্ w`‡Z wং‡q Cম্ব্ আব্জ্ গ্ক্xন্ এwব্ ভ্ম্ব ‡qজ্xq‡i গি“fw~ গ্‡Z wন্Rই‡Zই
  ó„ ব্স্̌— এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্| ঃ ণূব্ব্q গ্ব্ব্ল্য্ ‡K Zব্‡i †ংব্ব্ব্‡নি ক্ব্w ̄— †evi Rব্ ̈ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ঙ্K wএল্ব্3 ম্ব্c cব্wV‡qwQ‡জ্ব্| cইএZx‡© Z wZwব্ ঙ্ভ্ ম্ব্‡cই wএল্ †_‡K ই¶বি Rব্ ̈ ঙ্Kwঊ ঢ্cব্qঈ w`‡qwQ‡জ্ব্| †হ্ †Kঢ্ ন্RইZ গ্ম্য্ ব্ (আব্ট্)-ই গ্ব ̈‡গ্ ̄ব্’ cব্ Kইব্ ঙ্Kwঊ

  †এব ‡আ̈ই ম্ব্‡cই w`‡K Zব্Kব্‡Zব্, †ম্ গ্Z„ ̈z ই ন্ব্Z †_‡K ই¶ব্ †cZ| (ই̈গ্বিx 21: 4-9)| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μ‡z ক্ গ্Z„ ̈z এই‡য়ি ম্ব্‡_ †ম্ভ্ ণূব্বি wK wগ্জ্ ই‡q‡Q? হ্Z †এক্x ম্¤এ¢ wগ্জ্ ̧‡জ্ব্ L‡উয্ R †এই Kই“ব্ (13-16)|
  6. ‡হ্ম্গ্ ̄—†জ্ব্‡Kইব্wএক্ব্¦ম্K‡ই†ম্wb†এব‡আ̈ইম্ব্‡cইw`‡KZব্Kব্‡ব্বিwম্×ব্স্̌—wব্‡qwQজ্ Zব্‡i wK ন্‡qwQজ্ ?
 • cব্K wKZবএ আব্গ্ব্‡i ঙ্ভ্ K_ব্ এ‡জ্ †হ্ †ম্wb আ‡ব্K †জ্ব্K গ্Z„ z ̈এইয়্ K‡ইwQজ্| †Kব্
  আ‡ব্K ‡জ্ব্‡Kইব্ †ম্wb আব্জ্ব্− নি †`qব্ wPwKর্ম্বি ঢ্cই wএক্ব্¦ ম্ K‡ইwব্ ?
 • wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡মি ঙ্ভ্ ণূব্বি ম্ব্‡_ ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ †বীqবি wK wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
  7. wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ ঙ্ cব্Ö q মএম্গ্qভ্ ম্ব্c‡K ক্qZব্‡বি cZÖ xK wন্ম্ব্‡এ †`Lব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡R‡K ঈ ম্ব্c‡K ঙ্Kভ্ Rব্qংব্q vu ও Kwই‡q‡Qব্ ?
  8. ব্Zব্z Rব্¥ ম্¤‡^ ঊ̈ 16 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i‡K wK wক্¶ব্ ‡`q ?
  9. (হ্w` ম্গ্q _ব্‡K) ব্Zব্z Rব্¥ ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cব্বি গ্‡অ ̈ wK wK ঐ‡বি fজ্য্ অবিব্ব্ এব্ ঢ্‡Øং
  ই‡q‡Q ? ঙ্ভ্ আস্‡কি আব্‡জ্ব্‡K Zব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  ম্য্Lএই : আব্জ্ব্− ন্ গ্ব্ব্ল্য্ ‡K ঙ্Z গ্নএয়্̈Z Kই‡জ্ব্ †হ্ Zবিউ ঙ্Kগ্বী̂ cঈ̂য্ ‡K wZwব্ vb Kই‡জ্ব্| Zব্ভ্ হ্w` আব্cwব্ †ম্ভ্ c‡য্ ঈ̂ই ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্‡ব্ব্ Zব্ন্‡জ্ wএবও́ ন্‡এব্ ব্ব্ wKস্̌‘ আব্‡Lইx Rxএব্ cব্‡এব্|

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster