GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

6. Rxএস্̌— cব্wব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 4:5-19)


cঊf~wগ্ ট্ ম্ব্‡গিxqইব্ wQজ্ wগ্ক Rব্wZ ঙএস্ †ম্ Rব্ ̈ ভু̂wiv Zব্‡i‡K আএআ́বি †Pব্‡L †`L‡Zব্| ঙ্ভ্ আস্‡ক্ ঢ্‡জ্w− LZ গ্wন্জ্বি এqম্ হ্w` ZLব্ cব্Ö q wঈ̂‡কি Kব্Qব্Kব্wQ ন্q, Zব্ন্‡জ্ ঙি গ্ব্‡ব্ ঙ্ভ্ vu ওব্q †হ্, cwÖ Z ঙ্KএQই cই cই †ম্ Zবি Rxএব্ম্1⁄2x cwইএZব্© K‡ই‡Q|
1. ‡Kব্ ক্~Lই ঙ্জ্ব্Kবি ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ Zব্‡i ম্ব্গ্ব্wRK ইxwZ আব্য্ম্ব্‡ই মূ̈ ̈বি ম্গ্q ব্ব্ wং‡q
ycযি‡এজ্ব্q cব্wব্ আব্ব্‡Z wং‡qwQজ্ ? (cÖwZwb ঙ্Kব্ cব্wব্ আব্ব্বি ম্গ্q গ্wন্জ্ব্wঊই †Kগ্ব্ জ্বং‡Zব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?)
 • ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ Zবি ম্‡1⁄2 Kব্‡K ইব্L‡Z cবি‡Zব্ ?
 • fwএল্ ̈Z ম্¤উ́‡K© wK ঐ‡য়ি cÖZ ̈ব্ক্ব্ ঈ fq †ম্ Rগ্ব্ K‡ই †ই‡LwQজ্ ?
  2. ‡Kব্বূব্ KwVব্ : cইcই cবুPRব্ †cwÖগ্K‡K †ড্‡জ্ P‡জ্ হ্বীqব্, আ_এব্ cইcই cবুPএবি cwইZ ̈3 নীqব্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q লও̂এব্‡ইই গ্Z Zবি ব্Zzব্ ম্¤উ́K© ˆZইx ন্‡qwQজ্, ঙএস্ ঙএবিঈ
  ঙ্KRব্ wঈব্wন্Z †জ্ব্‡Kই ম্ব্‡_ ?
 • ংÖব্‡গি wKQz †Q‡জ্‡গ্‡q‡i wcZব্‡K †ংব্c‡ব্ জ্ব্f Kইবি wএল্qwঊ‡K গ্wন্জ্ব্wঊ wKfব্‡এ
  ব্ ̈ব্qম্1⁄2Zfব্‡এ cwÖ Zwও̂Z Kইবি †Pও́ব্ Kই‡Zব্ ?
  3. ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্wঊই wব্‡Rই ম্¤উ́‡K©, cযি“ল্‡i ম্¤উ́‡K© wK¤^ব্ †cÖগ্ ম্¤উ́‡K© wK অবিয়্ব্ wQজ্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  4. ভু̂w` cইয্ “‡লিব্ KLব্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡i ম্ব্‡_ cKÖ ব্‡ক্ ̈ K_ব্ এজ্‡Zব্ ব্ব্, ঙ্গ্ব্wK ঙ্KRব্
  আব্‡ইKR‡বি ম্ব্‡_ ঙ্Kব্Kx K_বী এজ্‡Zব্ ব্ব্| ‡ম্‡¶‡ঈ̂ ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ †Kব্ব্ ̧Rএ এব্ম্গ্ব্‡জ্ব্Pব্বি fq Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Kঊব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Pবীqবি গ ̈ w`‡q Zবি ম্ব্‡_ আব্জ্ব্c ই̈ই“
  K‡ইwQ‡জ্ব্(7)?
  5. ‡Kব্ব্ w`K w`‡q 10 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ Cম্ব্(আব্ট্) ঙি K_ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ fজ্য্ এ‡য্ SwQজ্ ?

 • ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wK‡মি Rব্ ̈ wccব্ম্ব্ wQজ্ ?
 • আব্cব্বি এ ̈w3ংZ Rxএ‡ব্ আব্cwব্ wK‡মি Rব্ ̈ wccব্wম্Z ? (ঢ্Ëই †evi Rব্ ̈ c ̄Ö Z‘
  _ব্Kব্z )
  6. Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡Rভ্ আব্cব্বি ম্ব্‡_ K_ব্ এ‡জ্‡Qব্ ঙ্গ্ব্fব্‡এ 14 আব্qব্Zwঊ cওব্য্ | আব্cব্বি
  এZ©গ্ব্ব্ আএ ̄’বি cwই‡cÖw¶‡Z ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
 • হ্বি আস্̌‡— ই Rxএস্̌— cব্wবি †ড্ব্qবিব্ ই‡q‡Q †ম্ †Kগ্ব্ এ ̈w3 ?
  7. ÔZ‡এ হ্বী, †Zব্গ্বি ̄ব্^ গ্x‡K ঙ্Lব্‡ব্ †W‡K আব্ব্Õ - †Kব্ ঙ্ভ্ K_ব্ এ‡জ্ wZwব্ গ্wন্জ্বি
  আব্‡য্ ইব্‡ঐ ঢ্Ëই w`‡জ্ব্ ? (15-16)
 • 16 ঈ 17 আব্qব্‡Zই K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ হ্w` ন্হিZ Cম্ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K মিব্ম্wই 18 আব্qব্‡Zই
  K_ব্ ̧‡জ্ব্ এজ্‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্ ?
 • Rxএস্̌— cব্wব্ †evi আব্‡ং †Kব্ গ্ক্xন্ Cম্ব্ আব্গ্ব্‡i ̧ব্ব্ন্& ̧‡জ্ব্ †`wL‡q w`‡Z Pব্ব্?
  8. গ্wন্জ্ব্wঊ হ্Lব্ এSয্ ‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ Cম্ব্ (আব্ট্) Zবি Rxএ‡বি ম্গ্ ̄— ণূব্ব্ Rব্‡ব্ব্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • গ্wন্জ্ব্wঊ †Kগ্ব্ K‡ই এয্S‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zব্‡K ণ্„য়্ব্ ব্ব্ K‡ই এইস্ Zবি cwÖ Z
  আব্‡ইব্ হ্Zœ wব্‡”Qব্ ?
  9. ঙি cইএZx© আব্‡জ্ব্Pব্ব্q আব্গিব্ †`L‡Z cব্ভ্ †হ্, Cম্ব্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি Kব্‡Q cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্ †হ্,
  wZwব্ভ্ †ম্ভ্ গ্ক্xন্| ঙ্ভ্ Z_ ̈ wZwব্ আ‡ব্‡Kই Kব্‡Qভ্ †ংব্cব্ †ই‡LwQ‡জ্ব্| †Kব্ wZwব্ ঙ্ভ্
  গ্wন্জ্বি Kব্‡Q Zব্ cKÖ ব্ক্ K‡ইwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  10. 28-30 আব্qব্Z cওব্– | Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q †_‡K Rxএস্̌— cব্wব্ cবীqবি cই গ্wন্জ্ব্wঊই
  Rxএ‡ব্ এব্ ̄‡— এ wK ড্জ্ †`L‡Z cবীqব্ wং‡qwQজ্ ? (wব্‡Rই ̧ব্ব্ন্& ম্¤উ́‡K© Zবি গ্‡ব্ব্fবএ wKfব্‡এ cwইএwZ©Z ন্‡জ্ব্, ংÖব্‡গি ম্ব্‡_ Zবি †Kগ্ব্ ম্¤উ́K© ন্‡জ্ব্ ?)
  ম্য্Lএই : μ‡z কি ঢ্cই †_‡K Cম্ব্ গ্ক্xন্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Ô আব্গ্বি wccব্ম্ব্ †c‡q‡QÕ(ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 19ট্28)| ঙ্ভ্ Rxএস্̌— cব্wব্ হ্বি Kব্Q †_‡K ঙ্‡ম্‡Q †ম্ভ্ Cম্ব্‡K ঙ্ম্গ্q ‡`‡ন্ ঈ ই“‡ন্ Zxএঅ wccব্ম্ব্q †fবংবি আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্| ঙ্Kবি‡য়্ভ্ ঙ্ভ্ Rxএস্̌— cব্wবি Rব্ ̈ Zব্‡উ K গ্জ্~ ̈ w`‡Z ন্‡qwQজ্ হ্ব্ wZwব্ আব্Rঈ আব্গ্ব্‡i‡K w`‡Z Pব্ব্|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster