GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

7. wPয্́, †Kইব্গ্Zx Kব্R ঙএস্ Cগ্ব্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 4:46-54)


cঊfw~ গ্ ট্ ঢ্‡জ্w− LZ আস্‡ক্ †হ্ মিKবিx Kগ্K© Zব্© Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K LRউয্ ‡Qব্ wZwব্ †ন্‡ইব্` আব্wস্̌c— ব্‡মি আঅx‡ব্ Kব্R K‡ইব্| ভ্wব্ †ম্ভ্ †জ্ব্K wহ্wব্ ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্‡K †ংড্Ö Zবি K‡ইwQ‡জ্ব্ ঙএস্ ন্Z ̈ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| (‡হ্ †ন্‡ইব্` †এ‡_জ্‡ন্‡গ্ wকি̈‡i‡K ন্Z ̈ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ wZwব্ wQ‡জ্ব্ এZগ্© ব্ব্ ঙ্ভ্ †ন্‡ইব্` আব্wস্̌—cব্‡মি vv)| ঙ্ভ্ †ন্‡ইব্‡iv wQ‡জ্ব্ আঅ© ভু̂w` ঙএস্ ভু̂w`‡i Kব্‡Q Zবিব্ Lএয্ ভ্ আRব্wcqÖ wQ‡জ্ব্| Kডিব্বু̂গ্ ঙএস্ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö ‡গি গ্‡অ ̈ `~ইZ¡ wQজ্ 37 wK‡জ্ব্wগূবি|
1. cযী̂ আম্য্ ̄’ নএবি আব্‡ং ঙ্ভ্ মিKবিx Kগ্©KZ©বি Rxএ‡বি fব্জ্ ঈ Lবিব্c w`K ̧‡জ্ব্ wK wK wQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
2. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ ঙ্ভ্ এ ̈w3 গ্ক্xন্ Cম্বি Kব্‡Q Zবি ঙ্KRব্ †ংব্জ্ব্গ্‡K ব্ব্ cব্wV‡q wব্‡Rভ্ Zবি Kব্‡Q wং‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • আব্cwব্ঙ্Lব্†হ্Lব্‡বাএ ̄ব্’ব্Kই‡Qব্Zবি†_‡K40wK‡জ্ব্wগূবি`‡~ইই‡Kব্ব্ ̄ব্’‡বি
  K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্Zi~ c_ cব্‡q †ন্‡উ ঊ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö ‡গ্ হ্বএবি ম্গ্q ঙ্ভ্ wcZব্ wK
  fবএwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  3. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ এব্ ইন্গ্Z Kব্গ্ব্ব্ Kইব্ †Kব্ ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Rব্ ̈ ঙ্Kঊব্ KwVব্
  wএল্q wQ‡জ্ব্ ?
 • ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ ম্গ্‡qই K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্ হ্Lব্ ন্RইZ Cম্বি Kব্‡Q †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Pবীqব্
  আব্cব্বি Rব্ ̈ Lএয্ KwVব্ wএল্q এ‡জ্ গ্‡ব্ ন্‡qwQজ্ ? †Kব্ ঙ্গ্ব্ ন্‡qwQজ্ ?
  4. cইএZx© ণূব্বএজ্xই ম্ব্‡_ Cম্বি এজ্ব্ 48 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্বি wK ম্¤উ́K© ই‡q‡Q ?
 • Cগ্ব্ব্ আব্ব্বি Rব্ ̈ wPয্́ ঈ †Kইব্গ্Zx Kব্R †`L‡Z Pবীqবি গ্‡অ ̈ wK fজ্য্ ই‡q‡Q ?
 • 48 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Rব্ ̈ cÖ‡qবং Kইব্ ম্¤এ¢ এ‡জ্
  আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্? আব্cব্বি হ্wয্ 3 ̧‡জ্ব্ Z‡z জ্ ঐ“ব্|
  5. ‡Kব্ Cম্ব্ (আব্ট্) ঙ্ভ্ এ ̈w3ই আব্‡য্ ইব্‡ঐ cইঈ Zবি ম্ব্‡_ Kডিব্বু̂‡গ্ হ্ব্ব্wব্ ? (47,50)
 • Cম্বি ম্ব্‡_ ম্ব্¶ব্‡Zই cই wKfব্‡এ ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Cগ্ব্ব্ cwইএwZZ© ন্‡q wং‡qwQজ্ ? (50 আব্qব্Z)
  6. আব্জ্ব্− নি Kব্Q †_‡K †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্‡হ্ ̈ই আwfআ́Zব্ জ্ব্f ব্ব্ K‡ই ই̈অয্গ্বী̂ Zউবি Kব্জ্ব্‡গি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্ব্ব্ KwVব্ †Kব্ ?
 • ঙ্ভ্ গ্যু̂‡Z© আব্জ্−ব্নি ঙ্গ্ব্ †Kব্ব্ ঈqব্vi K_ব্ আব্cব্বি গ্‡ব্ আব্‡Q wK হ্ব্ আব্cব্বি
  p„ fব্‡এ অ‡ই ইব্Lব্ ঢ্wPর্?
  7. ‡Kব্ ঙ্ভ্ †Q‡জ্wঊই ম্য্ ̄’ নএবি গ্যু̂Z©wঊ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ ভ্wআ̈জ্ wKZব্‡এ wজ্wcএ× Kইব্ ন্‡q‡Q?
  (52)
 • wVK †হ্ ম্গ্‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঈqব্v K‡ই‡Qব্ †ম্ ম্গ্‡q ম্য্ ̄’ ব্ব্ ন্‡q হ্w` আব্ ̈ ম্গ্‡q ঃ
  †Q‡জ্wঊ ম্য্ ̄’ ন্‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ Zবি wcZবি গ্‡অ ̈ wK ঐ‡য়ি cÖwZwμqব্ ‰Zইx ন্‡Zব্ ? 8. cব্K wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্য্ম্ব্‡ই ÔCগ্ব্ব্Õ K_ব্wঊই আ_© wK ?
 • ‡Q‡জ্wঊই এবএবি Cগ্ব্‡বি ম্ব্‡_ আব্cব্বি Cগ্ব্‡বি Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| 9. ঙ্ভ্ ণূব্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্জ্ব্গ্ ম্¤উ́‡© K wK wক্¶ব্ †`q ?
 • আব্জ্−ব্নি Kব্জ্ব্গ্ Qবওব্ ytLKও́‡fবং Kইব্ ঙএস্ ytL K‡ও́ই গ্‡অ ̈ আব্জ্ব্−নি ঈqব্v p„ fব্‡এ অ‡ই ইব্Lব্ ঙ্ভ্ `‡য্ qই গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  10.Cম্ব্গ্ক্xন্wব্‡Rহ্Lব্গ্Z„ ̈zইগ্‡য্Lব্গ্wয্Lন্‡জ্ব্,ZLব্†Kব্wZwব্Zবুইঙ্ভ্ক্w3ক্ব্জ্xKব্জ্ব্গ্ এ ̈এন্বি Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্বি Kব্জ্ব্গ্ ঙ্Z ক্w3ক্ব্জ্x Kবিয়্ ঙ্ভ্ Kব্জ্ব্‡গি Rব্ ̈ wZwব্ গ্ন্ব্গ্জ্~ ̈ cwই‡ক্ব K‡ই‡Qব্| মিKবিx Kগ্©Pবিxই ম্স্̌ব্— ব্ ‡এউ‡P wQজ্, wKস্̌‘ গ্বএয্` আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ wন্ম্ব্‡এ Zব্‡উ K গি‡Z ন্‡qwQজ্|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster