GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

8. ম্K‡জি Øবিব্ cwইZ ̈3 (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 5:1-18)


wএকব্গএবি wব্‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঈ ভু̂w`‡i গ্‡অ ̈ cÖ_গ্ গ্Zwএ‡ইবwঊ ঙ্Lব্‡ব্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q| wএক্ব গএবি wQজ্ ভু̂w`‡i Rব্ ̈ wএক্ব ‡গি ঙ্Kwঊ cwএঈ̂ wb| ভু̂wiv ঙ্wঊ wএক্¦ব্ম্ K‡ই †হ্, ম্গ্ ̄— Rব্wZ ঙ্Kম্‡1⁄2 ঙ্Kএবি wএকব্গএবি cব্জ্ব্ ব্ব্ Kইব্ চ্স্̌© — গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ `wয্ব্qব্‡Z আব্ম্‡এব্ ব্ব্| †Rই“Rব্‡জ্‡গ্ cZÖ ¥Zব্wËK¡ আব্ম্য্ ঊ̈ব্‡বি cই ̄¤— ম্¢ ন্ †এ‡_ম্`& ব্ cKয্ ‡z ইই wব্kb© L‡উয্ R cবীqব্ wং‡q‡Q|
1. ঙ্Kএবি wPস্̌ব্— Kই“ব্‡Zব্ ‡এ‡_ম্`& বি cKয্ ‡z ইই cব্‡ই 38 এQই অ‡ই ঙ্ভ্ এ ̈w3 †Kগ্ব্ Rxএব্ হ্ব্cব্ K‡ইwQজ্ ?
 • 5 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্−L Kইব্ Ô‡ইবংÕ ‡K ংÖxK fব্ল্ব্q Ôঙ্‡ ̄w— ব্qব্Õ এজ্ব্ ন্q| ‡এক্xইfবং ম্গ্qভ্ ঙ্ভ্ ক̃wঊ `~এ©জ্Zব্ আ‡_© এ ̈এউ̈Z ন্q| আব্‡ইব্ wfব্œ wKQz আ‡_©ই ম্¤‡^ ঊ̈ wPস্̌ব্— Kই“ব্| wK †ইব্‡ং ঙ্ভ্ †জ্ব্K Kও́ cব্w”Qজ্ ?
 • wKfব্‡এ আম্য্ ̄’Zবি cÖ_গ্ 10 এQই †ক্‡লি 10 এQ‡ইই †_‡K wfব্œ wQজ্ ?
  2. ‡Kব্ †জ্ব্Kwঊই আব্Z¥xq ̄R^ ‡বিব্ Zবি হ্Z¥ wব্‡Zব্ ব্ব্ (7)? (ঙ্Lব্‡ব্ Zবি wব্‡Rই wK †vl
  wQজ্, আব্ ̈‡iB এব্ wK †vl wQজ্ ?)
 • ঙ্ভ্ ‡জ্ব্Kwঊই Pwইঈ̂ ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cwব্ ঙ্Lব্‡ব্ †Kগ্ব্ অবিয়্ব্ †c‡q‡Qব্ ? 7 আব্qব্‡Z Zবি
  K_ব্ ̧‡জ্ব্ জ্¶ ̈ Kই“ব্|
  3. ‡হ্ ম্গ্ ̄— †ইবংxইব্ ম্য্ ̄’ নএবি Rব্ ̈ আ‡c¶ব্ Kই‡Zব্ ম্ববিয়্Zট্ Zব্‡i গ্‡অ ̈ †Kগ্ব্
  cবি ̄উ́wইK ম্¤উ́K© wএ` ̈গ্ব্ব্ wQজ্ ?
 • আব্ ̈‡i †P‡q †এক্xম্গ্q অ‡ই †ম্Lব্‡ব্ c‡ও _ব্K‡জী †Kব্ Zবিব্ Zব্‡K cÖ_‡গ্ cয্Kz‡ই
  ব্ব্গ্‡Z †`qwব্ ?
  4. cKÖ Z... c‡¶ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই Cগ্ব্‡বি এবব্Rব্K wএল্q wK wQজ্ ? ( †ম্ †Kব্_ব্ †_‡K ম্ব্ন্ব্হ্ ̈
  cবএবি আব্ক্ব্ Kই‡Zব্ ?)
 • ঙ্Lব্Kবি w`‡বী wK ঐ‡য়ি আঠং¢য্Z ÔwPwKর্ম্ব্Õ-ই ঢ্cই আম্য্ ̄’ †জ্ব্‡Kইব্ wব্fই© K‡ই?
 • 14 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই ̧ব্ব্ন্& wK wQজ্ ?
  5. আব্ ̈ব্ব্ ̈ †ইবংx _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ Cম্ব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই w`‡Kভ্ wএ‡ক্ল্ ব্Rই ‡evi wম্×ব্স্̌—
  wব্‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊ‡K ঙ্Kwঊ আব্Z¥wRআ́ব্ম্ব্গ্~জ্K cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ? (6)
 • ‡Kব্ †জ্ব্Kwঊ ̄উ́ও́ K‡ই Cম্ব্ গ্ক্x‡নি c‡Ö কিœ ঢ্Ëই †`qwব্ ? (7)
 • আব্cব্বি Rxএ‡বি wKQয্ Pইগ্ ম্গ্ম্ ̈বি ম্গ্বব্‡বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্w` আব্R আব্cব্ব্‡K
  cÖক্œ K‡ইব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Zব্‡K wK ঢ্Ëই †`‡এব্ ?
  6. ন্RইZ Cম্বি গ্Zব্ব্ম্য্ ব্‡ই, 38 এQ‡ইই †ইব্‡ংই †P‡qঈ ঙ্Lব্‡ব্ Lবিব্c wএল্q wK wQজ্(14) ?
 • Cম্বি গ্Zব্ব্ম্য্ ব্‡ই, আব্cব্বি এZগ্© ব্ব্ ম্গ্ম্ ̈বি †P‡qঈ Lবিব্c †Kব্ব্ ম্গ্ম্ ̈ব্wঊ আব্cব্বি গ্‡অ ̈ ই‡q‡Q ?
  7. ম্য্ ̄’ নএবি cই †Kব্ব্ ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ ঙ্ভ্ †জ্ব্K ঙএব্`ZLব্ব্ব্q wং‡qwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (14)
 • KLব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্K Cম্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্wQজ্ ? (হ্w` †ম্ আব্ম্‡জ্ভ্ ঙ্‡ব্ _ব্‡K) 8. 15 আব্qব্‡Z ম্য্ ̄’ †জ্ব্Kwঊ †Kব্ ঃ Kব্R K‡ইwQজ্ ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্|
 • ন্হিZ Cম্ব্ আএক্ ̈ভ্ আব্‡ং †_‡K Rব্ব্‡Zব্ †হ্ wKfব্‡এ ঙ্ভ্ ণূব্বি †ক্ল্ ন্‡এ| Zব্ন্‡জ্ †Kব্ wZwব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊ‡K ম্য্ ̄’ Kই‡Z †ং‡জ্ব্ ?
  ম্য্Lএই : wKZব্‡এ ঢ্‡জ্w−LZ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই গ্Z †ক্‡ল্ Cম্ব্‡Kঈ ঙ্Kভ্ cwইয়্wZ †fবং Kই‡Z ন্‡qwQজ্| wZwব্ মএবি Øবিব্ cwইZ ̈3 ন্‡qwQ‡জ্ব্| Cম্ব্‡K ঙ্গ্ব্wK 38 এQ‡ইই আম্ ̄য্ Z’ বি †P‡qঈ Lবিব্c wKQইz আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্ : wZwব্ Zবুই †এ‡ন্ক্Z& x wcZবি Øবিব্ cwইZ ̈3 ন্‡qwQ‡জ্ব্| ঙ্Kবি‡য়্ভ্ ঙ্Lব্ cwইZ ̈3 Kব্ঢ্‡K wZwব্ ঙ্ভ্ K_ব্ এজ্‡Z cব্‡ইব্ †হ্ Ò †Zব্গ্বি Rব্ ̈ ঙ্গ্ব্ †Kঢ্ আব্‡Q †হ্ †Zব্গ্বি হ্Zœ †ব্‡এ, আব্wগ্ †Zব্গ্বি Rব্ ̈ আব্wQ|Ó
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster