GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

10. আcKÖ ব্wক্Z গ্ক্xন্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 7:40-52)


cঊfw~ গ্ ট্ 40 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ বএx‡K ঙ্Lব্‡ব্ আবএবি ঙ্K ব্Zয্ব্ গ্ম্~ ব্ বএx wন্ম্ব্‡এ cKÖ ব্ক্ Kইব্ ন্‡q‡Q, হ্বি Rব্ ̈ ভু̂wiv ন্ব্Rবি এQ‡ইইঈ †এক্x ম্গ্q অ‡ই আ‡c¶ব্ KইwQজ্ (wØZxq wঈইয়্ 18ট্15-18)|
1. ঙ্ভ্ আস্‡ক্ আব্গিব্ KZ ঐ‡য়ি †জ্ব্K ‡`L‡Z cব্ভ্ ?
 • Zবিব্ Cম্ব্-ই ম্¤‡^ ঊ̈ wK ঐ‡বি হ্wয্ 3 vu ও Kইব্w”Qজ্ ?
  2. wK Kবি‡য়্ ন্RইZ Cম্বি ম্গ্ম্ব্গ্wqK †জ্ব্K‡i †এব্Sব্ ঢ্wPর্ wQজ্ †হ্, wZwব্ভ্ গ্ক্xন্ ?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্ভ্ †ণ্ব্ল্ব্ব্ w`‡জ্ব্ ব্ব্ †হ্,Ò আব্wগ্ ব্ব্মি‡Z এও ন্‡qwQ, wKস্̌‘ আব্wগ্ vD‡i এস্কঐ ঙএস্ আব্গ্বি †এ_‡জ্‡ন্‡গ্ Rব্¥ ন্‡q‡Q ?Ó (41-42)
  3. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্, হ্Lব্ Cম্ব্ ঙ্ভ্ `wয্ ব্qব্‡Z wQ‡জ্ব্, †ম্ভ্ ম্গ্‡qই †P‡q ঙ্Lব্ Zব্‡উ K গ্ক্xন্ এ‡জ্ ̄x^ Kবি Kইব্ ম্ন্R? আব্cব্বি হ্wয্ 3 wb|
  4. ‡Kব্ Cম্বি Ô গ্ক্xন্Õ cwইPq †ংব্cব্ ইব্L‡Z ন্‡qwQজ্ ? (Cম্ব্ভ্ †হ্ গ্ক্xন্, ঙ্wঊ হ্w` ঙ্‡Kএব্‡ই ই̈ই“ †_‡Kভ্ cKÖ ব্wক্Z _ব্K‡Zব্, Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্?)
  5. ঙ্KRব্ এ ̈w3ই c‡¶ ঙ্Kwঊ jxq ক্w3ই wএই“‡× vu ওব্‡ব্ব্ Lএয্ KwVব্ †Kব্ ? (45-48)
  6. ড্wইক্x‡i wPস্̌ব্— অবিব্ ম্¤‡^ ঊ̈ 49 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i Kব্‡Q wK cÖKব্ক্ K‡ই ?
  7. 45-52 আব্qব্‡Z ড্wইক্xইব্ গ্Rwজ্‡ম্ এ‡ম্ গ্জ্~ Z wK cwইKই́ব্ব্ KইwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্বি ‡Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই †P‡q Zবিউ এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ভ্ ঙএব্`ZLব্ব্বি
  Kগ্©Pবিx‡K গ্য্» K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
  8. হ্w` ব্xKwg K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ Pzc K‡ই _ব্K‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্ ? (50-51)
 • ঙি আব্‡ং হ্Lব্ wZwব্ ইব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্, ম্¤¢এZ ZLব্ wZwব্ ব্xইএভ্ wQ‡জ্ব্, Kবিয়্ wZwব্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ডিxwক্‡i Kবি‡য়্ fxZ wQ‡জ্ব্| ঙ্Lব্, wKfব্‡এ wZwব্ Zবি গ্‡বি K_ব্ cKÖ ব্ক্ K‡ই †evi গ্Z ঙ্Z ম্ব্ন্ম্ জ্ব্f Kই‡জ্ব্?
 • ম্K‡জিআম্¤§wZইগ্‡অ ̈ঈআব্cব্বিCগ্ব্‡বিম্ব্¶ ̈Z‡zজঐবিম্ব্ন্ম্wKআব্cব্বিগ্‡অ ̈ আব্‡Q ?
  9. আব্cব্বি wK অবিয়্ব্, ব্xK`x‡গি এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK Zব্‡i গ্‡অ ̈ †Kব্ব্ cfÖ বএ †ড্জ্‡Z ‡c‡ইwQজ্ ? হ্w` Zব্‡i গ্‡অ ̈ cfÖ বএ †ড্‡জ্ _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ wKইKগ্ cfÖ বএ †ড্‡জ্wQজ্ ?
 • ‡ক্‡ল্ ম্K‡জি Øবিব্ ম্গ্ব্‡জ্ব্wPZ ন্‡q, আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ব্xKwg হ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Zবি
  Rব্ ̈ wZwব্ ytL cÖKব্ক্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? আব্cব্বি হ্য্w3 Zz‡জ্ ঐ“ব্|
  10. (ম্গ্q _ব্K‡জ্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্) †হ্Lব্‡ব্ †এক্xইfবং †জ্ব্‡Kইব্ wগ্‡জ্ ঙ্Kwঊ fজ্য্ wম্×ব্স্̌— wব্‡Z
  ঢ্‡` ̈বংx ন্q, †ম্Lব্‡ব্ ঙ্Kব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3ই wK Kইয়্xq _ব্‡K এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ম্K‡জি ম্ব্গ্‡ব্ ঙ্wঊ ̄উ́ও́fব্‡এ cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্
  ব্ব্ †হ্, ন্RইZ Cম্ব্ভ্ ঙ্Kগ্বী̂ গ্ক্xন্ wQ‡জ্ব্ ?
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster