GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

11. wএPবিK wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্(আব্ট্) (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 8:1-11)


c ঊ f w ~ গ্ ট্ ন্ R ই Z গ্ ম্~ ব্ ই ক্ ই x q Z আ ব্ ম্য্ ব্ ‡ ই , c ইয্ “ ল্ এ ব্ গ্ w ন্ জ্ ব্ † হ্ † K ঢ্ † R ব্ ব্ q অ ই ব্ c ও ‡ জ্ Z ব্ ‡ K cব্_এ †গ্‡ই ন্Z ̈বি wব্qগ্ wQজ্ (†জএxq 20ট্10)| `Lজ্KZ... ভ্ম্ব ‡q‡জ্ গ্Z„ ̈z Û †evi আwঅKবি গ্জ্~ Z †ম্ম্গ্q †ইব্গ্xq‡i ন্ব্‡Zভ্ wQজ্|
1. wK গ্ব্ব্য্ল্‡K †Rব্ব্ন্& KইZ ঢ্Øয্× K‡ই ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ fবএব্য্ |
 • Ôঙ্Kব্Zzব্fব্জএব্ম্ব্Õcবএবিcইঙ্ভ্গ্wন্জ্বিcইএZx©Rxএব্ম্¤‡^ঊ̈Kই́ব্ব্Kই“ব্|Zবি
  ঙ্ভ্ ম্¤উ́‡K©ই গ ̈ w`‡q wK ঐ‡য়ি আব্ব্›`, wK ঐ‡য়ি ytL ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ এ‡q ঙ্‡ব্wQজ্?
  2. ‡Rব্ব্ন্& Kই‡Z wং‡q ন্ব্‡Zব্ব্‡Z ঐব্ cও‡জ্ Zবি আএ ̄’ব্ †Kগ্ব্ ন্‡Z cব্‡ই এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q?
 • গ্wন্জ্ব্wঊই ম্1⁄2x Zব্‡K †ড্‡জ্ †ই‡L cব্wজ্‡q হ্বএবি cই, Zবি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ঙিKগ্ cwইw ̄w’ Z‡Z cইয্ “ল্ ম্1⁄2xwঊ, †হ্ ম্¤এ¢ Z wঈব্wন্Z wQজ্, Zবি Rব্ ̈ মএ‡P‡q KwVব্
  wএল্q wK wQজ্ ?
  3. ঙ্ভ্ ণূব্বি ম্ব্‡_ আ‡ব্‡Kভ্ RwওZ wQজ্| †Rব্ব্ন্& ঙএস্ Zবি cইএZx© ক্ব্w ̄— গ্„Zz ̈Û ম্¤উ́‡K©
  ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি ̄ব্^ গ্x, Zবি †Q‡জ্‡গ্‡q ঙএস্ Zবি আবএয়্̈ব্ আব্¤§বি(হ্w` Zবিব্ †এ‡উ P _ব্‡Kব্) †Kগ্ব্ আব্fয্ w~ Z wQজ্? cইয্ “ল্ †cwÖ গ্Kwঊই ̄¿x ঙএস্ Zবি ম্স্̌ব্— ব্‡i আএ ̄ব্’ q এব্ wK?
 • ঙ্ভ্ cwইএবি ̧‡জ্বি ম্ব্‡_ RwওZ ম্স্̌ব্— ব্‡i Rxএ‡ব্ fwএল্ ̈‡Z ঙ্ভ্ ণূব্ব্ wKfব্‡এ cfÖ বএ
  †ড্জ্‡Z cব্‡ই ?
  4. হ্Lব্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K ন্RইZ Cম্বি ম্ব্গ্‡ব্ †V‡জ্ †Iqব্ ন্‡qwQজ্, ZLব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ম্¤উ́‡K©
  ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ? (3-5)
 • ঃ গ্~উ̂‡Z© wব্‡Rই †Rব্ব্ন্& Kইবি wএল্‡q গ্wন্জ্ব্wঊ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  5. হ্wI ভু̂wiv Rব্ব্‡Zব্ †হ্ ঙঐ‡য়ি আcইব্‡ঐ ক্ব্w ̄— গ্Z„ ̈z Û †evi আwঅKবি ম্ববিয়্Z †ইব্গ্xq‡i ন্ব্‡Z ই‡q‡Q, Zবিcইঈ †Kব্ Zবিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্গ্‡ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K †V‡জ্ wj?
 • cKÖ Z... c‡¶ 7 আব্qব্‡Z হ্ব্ †জ্Lব্ ই‡q‡Q Zব্ ব্ব্ এ‡জ্ wZwব্ এজ্‡Z cবি‡Zব্ Ô আব্cব্ব্‡i
  Kব্‡ইবিভ্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡K ঙ্Kwঊ cব্_ই গ্বিবি †Kব্ব্ আwঅKবি †ব্ভ্Õ - †Kব্ wZwব্ Zব্
  এজ্‡জ্ব্ ব্ব্ ?
  6. 9 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ আwf‡হ্বংKবিxইব্ †Kব্ †ম্ভ্ ̄ব্’ ব্ †Q‡ও ঙ্‡K ঙ্‡K মএব্ভ্ P‡জ্ wং‡qwQজ্?
 • ঢ্cw ̄Z’ †জ্ব্K‡i গ্‡অ ̈ Zবিউ K_বি wK cwÖ Zwμqব্ ন্q, ‡ম্w`‡K †Lqব্জ্ ব্ব্ K‡ই ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ গ্ব্wঊই ঢ্c‡ই wজ্L‡Z ই̈ই“ K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
  7. ‡Kব্ ঙ্Kগ্বী̂ Cম্ব্ গ্ক্x‡নিভ্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡K গ্Z„ ̈z `‡ঊ̂ আwfহ্3য্ Kইবি আwঅKবি আব্‡Q?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ ঙ্‡¶‡ঈ̂ গ্ম্~ ব্ বএxই ক্wইqZ আব্ম্য্ ব্‡ই Kব্R Kই‡জ্ব্ ব্ব্?
 • আ‡ব্K গ্ব্ব্য্‡লি Rxএ‡বি ম্য্Lক্ব্wস্̌— †K‡ও †বএবি cই ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি †হ্ ক্ব্wস্̌— নীqব্ ঢ্wPর্
  wQজ্, Zবি wK ন্‡জ্ব্?
  8. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, হ্Lব্ Cম্ব্ wØZxqএবি গ্ব্wঊই ঢ্cই wজ্L‡Z ই̈ই“ K‡ইwQ‡জ্ব্, †Kব্ ঙ্ভ্
  গ্wন্জ্ব্ ম্য্‡হ্বং _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ ZLব্ †ম্ভ্ ̄’ব্ব্ †_‡K cব্wজ্‡q হ্ব্qwব্ ? (8-9)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, KLব্ †_‡K ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wএক্ব্¦ ম্ Kই‡Z ই̈ই“ K‡ইwQজ্ †হ্, Zবি
  ̧ব্ব্‡নি ¶গ্ব্ ন্‡q †ং‡Q ?
  9. ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ 11 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্ব্ গ্wন্জ্ব্‡K এজ্‡Z †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • 11 আব্qব্‡Zই ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ Cম্ব্ আব্cব্ব্‡Kঈ এজ্‡Qব্| আব্cব্বি এZ©গ্ব্ব্ আএ ̄’বি cwই‡cÖw¶‡Z ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ আব্cব্বি Kব্‡Q wK আ_© cÖKব্ক্ K‡ই ?
  ম্য্Lএই : গ্ক্xন্ Cম্ব্ গ্ব্wঊই ঢ্cই wK wজ্‡LwQ‡জ্ব্ আব্গিব্ Zব্ আব্গ্ব্‡i‡K এজ্ব্ ন্qwব্| ম্¤এ¢ Z wZwব্ ঙ্KRব্ wএPবি‡Kই গ্Z †Rব্ব্ন্& Kইবি Rব্ ̈ আব্ভ্‡ব্ †হ্ ক্ব্wস্̌ই— wএঅব্ব্ ই‡q‡Q Zব্ wজ্LwQ‡জ্ব্| wØZxqএবি wZwব্ হ্Lব্ আবএবি wজ্LwQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ ন্q‡Zব্ ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ †হ্বং K‡ইwQ‡জ্ব্ Ô ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি ̄ব্’ ‡ব্ আব্wগ্ভ্ Zবি ক্ব্w ̄— এন্ব্ Kই‡এব্|Õ
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster