GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

12. `wয্ ব্qবি বি~ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 9:1-43)


Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্য্ ̄’ Kইবি আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্গ্ ̄— †Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই গ্‡অ ̈ Rব্¥বূ̈‡K ম্য্ ̄’ Kইবি ণূব্ব্wঊ মএ‡P‡q †এক্x ম্বওব্ †ড্‡জ্wQজ্ (9ট্32,10ট্21,11ট্37)| †Kঢ্ Rব্¥ †_‡K আঊ̈ ন্‡জ্ Zবি †Pব্‡Lই গ্wয়্ ̧‡জ্ব্ আcwইয়্Z ‡_‡K হ্ব্q| Zবি আব্ ̈ব্ব্ ̈ ভ্w›`qঅ ̧‡জ্ব্, †হ্গ্ব্ Zবি †ক্ব্ব্বি ¶গ্Zব্ cKÖ Z... আ‡_ভ্© e~ জ্© ন্‡q c‡ও|
1. আব্qব্Z 1-7 |
 • cwইএব্‡ই হ্w` ঙ্Kwঊ cwÖ Zএwঊ̈ wকি̈ Rব্¥ ‡ব্q, Zব্ন্‡জ্ Zব্ গ্ব্ এবএবি Rxএব্‡K †Kগ্ব্
  c fÖ ব্ এ † ড্ ‡ জ্ ?
 • ঙ্ভ্ আ‡ঊ̈ই এবএব্-গ্ব্ wKfব্‡এ ঙ্ভ্ cwইw ̄w’Zই ম্ব্গ্ব্জ্ w`‡Zব্ এ‡জ্ আব্cব্বি Kব্‡Q
  c ZÖ x q গ্ ব্ ব্ ন্ q ?
 • ঙ্ভ্ আঊ̈ wfLবিxই cwÖ Zw`‡বি Rxএব্ †Kগ্ব্ wQজ্ Zব্ Kই́ব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই আব্জ্ব্− নি গ্নএয়্̈Z ম্¤‡^ ঊ̈ wK †Kব্ব্ অবিয়্ব্ wQজ্ ?
 • আঊ̈ wfLবিx Zবি আ¶গ্Zব্ wব্‡q মএম্গ্q c_Pবিx‡i‡K ব্ব্ব্ব্ K_ব্ এজ্‡Z ই̈‡ব্‡Q|
  আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ Cম্বি ঢ্¤§‡Zইব্ †হ্ ঐ‡য়ি K_ব্ ঙ্Lব্‡ব্ এ‡জ্wQজ্ Zব্ †ক্ব্ব্বি
  Rব্ ̈ †Kঢ্ KLবী আf ̈ ̄— ন্‡q ঢ্V‡Z cব্‡ই ? (2)
 • গ্ব্ব্ল্য্ wন্ম্ব্‡এ †Kব্ আব্গিব্ আব্গ্ব্‡i আব্‡ক্cব্‡কি ম্গ্ ̄— ``~ ক্© বি Rব্ ̈ আব্ ̈‡K vqx Kwই?
 • ‡Kব্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্‡q‡Q †হ্, আব্cwব্ এব্ আব্cব্বি cwইএব্‡ই †হ্ ytLKও́
  ঙ্‡ম্‡Q Zব্ আব্ ̈ Kব্‡ইবি f‡য্ জি ড্‡জ্ ন্‡q‡Q ?
 • ঢ্¤§Z‡i K_বি Rএব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্, Zব্ ই̈‡ব্ ঃ wfLবিxই †Kগ্ব্
  †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ? (3-5)
 • আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্জ্ব্− নি Kব্‡Rই ম্‡এব্Ë© গ্ cKÖ ব্ক্ wKfব্‡এ ন্‡Z cব্‡ই?
  2.
 • ঙ্KRব্ আcwইwPZ এ ̈w3 ঙ্‡ম্ Zবি †Pব্‡L Kব্v গ্ব্wL‡q wj wKস্̌‘ †ম্ ‡Kব্ব্ cÖwZএব্B Kই‡জ্ব্ ব্ব্, ঙ্ভ্ ণূব্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K Kব্‡Q wK cKÖ ব্ক্ K‡ই ?
 • ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ wVK †ম্ভ্ গ্~উ̂‡Z© Zব্‡K ম্য্ ̄’ ব্ব্ K‡ই ক্x‡জ্ব্‡নি cKয্ ‡z ই cব্Vব্‡জ্ব্ ?
  18-23 আব্qব্Z| wcZব্গ্ব্Zবি cwÖ Zwμqব্| জ্¶ ̈ Kই“ব্ †হ্, Kব্ঢ্‡K গ্Rwজ্ম্Lব্ব্ব্ †_‡K †এই K‡ই আব্ব্ব্ আবি ঙ্Kwঊ এন্„ Ëই ম্গ্ব্R †_‡K †এই K‡ই আব্ব্ব্ ঙ্Kভ্ K_ব্| (†হ্গ্ব্ wএ‡qই
  আবও̂য্ ব্ব্, Rব্ব্ব্Rব্)
 • 2 আব্qব্‡Z †হ্ ঐ‡বি ঢ্w3 ই‡q‡Q, Zব্ আwffবএ‡Kইব্ ই̈ব্‡জ্ Zবি cwÖZwμqব্ †Kগ্ব্
  ন্‡Zব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
 • ম্স্̌ব্— ‡বি ম্ ̄য্ Z’ ব্q †Kব্ Zব্‡i wcZব্গ্ব্Zব্‡K ZZঊব্ wVK Lক্য্ x গ্‡ব্ ন্qwব্ ?
 • গ্Rwজ্ম্Lব্ব্ব্ †_‡K †এই ন্‡q আব্ম্বি এ ̈ব্cব্‡ই ঙ্ভ্ এ ̈w3‡K †Kব্ Zবি wcZব্গ্ব্Zবি
  Zজ্z ব্ব্q †এক্x ম্ব্ন্ম্x গ্‡ব্ ন্‡qwQজ্ ?
 • Zবি wcZব্গ্ব্Zবি আএ ̄’ব্‡ব্ আব্cwব্ _ব্K‡জ্ wK Kই‡Zব্ ?
  35-43 আব্qব্Z| ম্য্ ̄’ এ ̈w3ই ম্ব্‡_ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি wØZxq ম্ব্¶ব্Z|
 • আব্cব্বি wK অবিয়্ব্, ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আবএবি ঙ্ভ্ ম্য্ ̄’ এ ̈w3ই ম্ব্‡_ K_ব্ এজ্‡Z
  †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ÔZwz গ্ wK আব্গ্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্‡Qব্?Õ ব্ব্ এ‡জ্ Ô Zwz গ্ wK ভএ‡& ব্
  আব্`‡গি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্‡Qব্?Õ- ঙ্ভ্ cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ? (35)
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্R ঙ্Kভ্ cÖক্œ আব্cব্ব্‡K Kই‡Qব্| আব্cwব্ Zউব্‡K wK ঢ্Ëই †`‡এব্ ?
 • ÔCম্ব্ গ্ক্xন্ ywব্qবি ব্~ইÕ- ঙ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
 • 39 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ywব্qবি ব্~ই নীqব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K Rব্ন্ব্ব্ব্œ ‡গি আঊ̈Kবি
  †fব্‡ংই আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্ ?
  3.
  c„ও̂ব্ :28
  ম্য্Lএই ট্ আব্cব্বি ঈ আব্cব্বি cwইRব্‡i Rxএ‡ব্ ytL Kও́ †`qব্ ন্‡q‡Q †হ্ব্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্জ্ব্− নি Kব্R †`L‡Z cবীqব্ হ্ব্q| এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cwব্ 3 আব্qব্Zwঊ‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ wন্ম্ব্‡এ ম্‡1⁄2 wব্‡q ণ্‡ই wডি“ব্|

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster