GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

13. fব্জ্ ইব্Lব্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 10:1-16)


1. 1-6 আব্qব্Z| ঙ্ চ্ব্©‡q ঙ্‡মী ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ cKÖ ব্ক্ K‡ইব্wব্ †হ্, wZwব্ wব্‡Rই ম্¤উ́‡Kভ্© এজ্‡Qব্| Zব্ভ্ wKZবএ আঅ ̈q‡বি ঙ্ভ্ চ্ব্© ‡q ঙ্‡ম্ cKÖ ...Zc‡¶ আব্গিব্ আব্¶wইK আ‡_© ইব্Lব্জ্ ঙএস্ Zবি †fওব্ ম্¤^‡ঊ̈ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই‡এব্|
 • ঢ্‡জ্w− LZ ঙ্ভ্ 6 আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই †fওবি ̄f^ বএ †Kগ্ব্ ?
 • ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই ঙ্Lব্‡ব্ ইব্Lব্‡জি Kব্‡Q আঠংZয্¢ wএল্qwঊ wK ?
 • ‡Kব্ ইব্Lব্জ্ Qবওব্ †fওব্ Pজ্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
 • ‡Kব্ ইব্Lব্জ্ cwইএZব্© Kইব্ ম্ন্R ব্q?
 • ইব্Lব্জ্ ঈ †Pব্‡ইই গ্‡অ ̈ wK wK cব্_K© ̈ আব্‡Q ?
 • ঙ্Kwঊ †fওব্ Rxএ‡ব্ cব্ন্বিব্v‡ইই wK ̧ই“Z¡ ই‡q‡Q?
  2. 7-10 আব্qব্Z| †Pবি, Wব্Kব্Z , iRব্|
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ভ্ iRব্ ঙি আ_© wK ? (ঙ্ভ্ iRব্ †Kব্_ব্q ?)
 • 8 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ Kবি K_ব্ এ‡জ্‡Qব্ ?
 • ‡Kব্ গ্ব্ব্ল্য্ ম্wVK iRব্ w`‡q ব্ব্ ঙ্‡ম্ Ô‡`qব্জ্ ঊc‡KÕ Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্ জ্ব্f Kই‡Z
  Pব্q ? (1 আব্qব্Z †`Lব্য্ )
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ vex K‡ই‡Qব্ †হ্, Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZবি গ্‡অ ̈ wKQz †জ্ব্K আব্‡Q হ্বিব্
  Pwz ই, Lব্য্ ঈ বও́ Kইএবি ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ আব্‡ম্ ?
 • Ôআব্wগ্ ঙ্‡ম্wQ †হ্ব্ Zবিব্ Rxএব্ cব্q, আবি †ম্ভ্ Rxএব্ †হ্ব্ cwইc~য়্© ন্q Õ- ন্RইZ Cম্বি
  ঙ্ভ্ K_ব্ wK আব্cব্বি Rxএ‡বি Rব্ ̈ঈ c‡Ö হ্ব্R ̈ ?
  3. 11-13 আব্qব্Z| Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kএজ্ ঙ্Lব্‡ব্ভ্ wব্‡R‡K ঙ্KRব্ fব্জ্ ইব্Lব্জ্ wন্ম্ব্‡এ cKÖ ব্ক্
  K‡ই‡Qব্, †হ্ wএল্‡q আ‡ব্K বএx ইব্ম্জ্~ ংয়্ আব্‡ং wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ wজ্‡L wং‡qwQ‡জ্ব্| (ঢ্vniY ̄ই^ ƒc †ন্‡RwKজ্ 34 ঙএস্ Rএই~ কিxড্ 23 আঅ ̈ব্q)
  

 • ঙ্KRব্ ইব্Lব্জ্ ঈ †এZব্f3য্ ইব্Lব্‡জি গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ? (আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †Kব্ ঙ্KRব্ †এZব্fয্3 ইব্Lব্জ্ Kব্Rwঊ cÖ_‡গ্ভ্ ম্ন্‡R ংÖঞ্ Kই‡Zব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Lব্‡ব্ Ô‡এZব্f3য্ ইব্Lব্জ্Õ এজ্‡Z Kব্‡i K_ব্ এ‡জ্‡Qব্?
 • হ্Zi~ ম্¤এ¢ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙএস্ fব্জ্ ইব্Lব্‡জি গ্‡অ ̈ †হ্ ম্গ্ ̄— ম্ব্গা̈ম্ ̈ এব্ wগ্জ্ ই‡q‡Q Zব্
  L‡উয্ R †এই Kই“ব্|
 • আব্cব্বি ম্স্̌ব্— ব্ হ্w` ঙ্Kwঊ KzKz‡ইই Rব্ ̈ Zবি Rxএব্ ঢ্র্মং© K‡ই †`q Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি
  ‡Kগ্ব্ জ্বং‡এ ?
 • ‡Kব্ব্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q †এক্x হ্wয্ 3ম্1⁄2Z গ্‡ব্ ন্q : ঙ্Kwঊ cব্Ö য়্xই Rব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্ল্য্
  গ্বিব্ হ্ব্‡এ, ব্ব্wK গ্ব্বএRব্wZই Rব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্ল্য্ গ্বিব্ হ্ব্‡এ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আব্cব্বি Rব্ ̈ গি‡Z ইব্wR ন্‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্qx‡i গ্‡অ ̈ Ô‡ব্K‡ও এব্ণ্Õ Kবিব্ ? ঢ্vniY wb |
 • এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q †হ্ ম্গ্ ̄— Ô‡ব্K‡ও এব্‡ণিব্Õ Cম্ব্qx Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্‡K আব্μগ্য়্ K‡ই,
  ইব্Lব্‡জিব্ wKfব্‡এ Zব্‡i wএই“‡× হ্×য্ Kই‡এ ?
  4. 14-16 আব্qব্Z| fব্জ্ ইব্Lব্জ্‡K wPব্‡Z cবিব্|
 • ইব্Lব্জ্ ঈ †fওব্ wKfব্‡এ ঙ্‡K আব্ ̈‡K wPব্‡Z cব্‡ই? (Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i
  wPব্‡Z cব্‡ইব্ ঙএস্ আব্গিব্ wKfব্‡এ গ্ক্xন্‡K wPব্‡Z cব্wই ?)
 • wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্কূzKz Cম্বি ÔK_ব্Õ ম্¤^‡ঊ̈ আব্গ্ব্‡i wK wক্¶ব্ †`q (3,4,5,8,16)?
 • wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্ ̈‡i KÉ ̄ই^ †_‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি KÉ ̄ই^ ‡K আব্জ্ব্v Kই‡Z cব্wই ?
 • ম্গ্ ̄— `wয্ ব্qবি Cম্ব্qx‡i গ্‡অ ̈ †Kব্ব্ wএল্‡q wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
 • ‡Kব্ আব্গ্ব্‡i fব্জ্ ইব্Lব্‡জি গ্Z„ ̈z ই K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ আব্গিব্ Zবি wএল্‡q K_ব্ এজ্‡Z cব্wই
  ব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : cব্VK wন্RইZ 12ট্7,13 আব্qব্Z cও‡Z cব্‡ইব্| ঙ্Lব্‡ব্ iRবি ম্ব্‡_ †fওবি ঙ্Kঊব্ ম্গ্স্̌q^ †`Lব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ iRব্ ন্‡qwQ‡জ্ব্ †ম্ ম্¤‡^ ঊ̈ wক্¶ব্ ই‡q‡Q|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster