GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

14. cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11:1-46)


ন্RইZ Cম্ব্ হ্Lব্ জ্ব্ম্ব্‡ইই আম্ ̄য্ Z’ বি K_ব্ ই̈‡ব্wQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ †এ_ব্wব্qব্ †_‡K গ্বী̂ ঙ্Kw`‡বি c_ `‡~ ই wQ‡জ্ব্|
1-5 আব্qব্Z |
1. ঙ্ভ্ wZব্ fব্ভ্‡এব্ব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zব্‡i গ্নএয়্̈Z Kই‡Zব্ (3,5)?
 • আব্cwব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Z cব্‡ইব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্ব্‡K ঙএস্ আব্cব্বি cwইএবি‡K গ্নএয়্̈Z K‡ইব্?
  2. ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ Zর্¶য়্ব্র্ জ্ব্ম্বি‡K ম্য্ ̄’ Kইবি Rব্ ̈ cÖ ̄‘Z ন্‡জ্ব্ ব্ব্?
 • আব্qব্Z 4 ঙি K_ব্ ̧‡জ্ব্ w`‡q Cম্ব্ wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?
 • আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ †হ্ 4 আব্qব্‡Z †হ্ K_ব্ †জ্Lব্ আব্‡Q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি
  ytLK‡ও́ই ম্গ্‡qঈ ঙ্Kভ্ K_ব্ এজ্‡Z cব্‡ইব্ ?
  25-26 আব্qব্Z|
  3. ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই?
 • Cম্ব্গ্ক্x‡নিঢ্cই†হ্wএক্ব্¦ম্K‡ই,†Kব্Zব্‡Kগ্Z„ ̈য্‡KfqKইব্ঢ্wPর্ব্q?
  32-46 আব্qব্Z|
  4. 32 আব্qব্‡Z †হ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ †জ্Lব্ আব্‡Q, গ্wইqগ্ হ্Lব্ Zব্ এজ্wQ‡জ্ব্, ZLব্ Cম্ব্(আব্ট্) ম্¤‡^ ঊ̈
  Zবি †Kগ্ব্ আব্য্f~wZ ম্„wও́ ন্‡qwQজ্ ? wএwfব্œ অবিয়্ব্ ̧wজ্ wব্‡q আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  5. ন্RইZ Cম্ব্ Ôw`‡জ্ Lএয্ আw ̄ই’ ন্‡জ্ব্Õ- ঙি cKÖ Z... Kবিয়্ wK wQজ্ ? (33)
  6. Cম্ব্ গ্ক্xন্ গ্wইq‡গি ম্ব্‡_ Kব্u ‡জ্ব্ - ঙ্wঊ গ্wইq‡গি Kব্‡Q wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?(35)
 • আব্cব্বি ন্q‡Zব্ ঙ্wঊ আRব্ব্ব্ _ব্K‡Z cব্‡ই †হ্, আব্cব্বি Lএয্ wcÖqRব্ ‡Kঢ্ `~‡ই P‡জ্ †ং‡জ্ এব্ †হ্ †Kব্ব্ yt‡Lই ম্গ্q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি ম্ব্‡_ †Kউ‡`‡Qব্- ঙ্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?
  7. wK Kবি‡য়্ ন্RইZ Cম্ব্ Kএ‡ইই গ্য্LLব্ব্ব্ Lয্জ্‡Z ‡P‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ গ্ব্_ব্© অবিয়্ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? (38-39)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q গ্ব্_ব্© ঙ্wঊ wএক্ব্¦ ম্ K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি fব্ভ্‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ K‡ই Zজ্z ‡Z cবি‡এব্ ? আব্cব্বি Kবিয়্ ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • 40 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্বি গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  8. 41-42 আব্qব্‡Zই ‡গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্ম্‡জ্ wK †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • জ্ব্ম্বি হ্Lব্ Kএ‡ইই wfZই †_‡K †এই ন্‡q আব্ম্wQ‡জ্ব্, ZLব্ †জ্ব্K‡i আব্fয্ w~ Z †Kগ্ব্ ন্‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ (43-44)?
  9. জ্ব্ম্ব্‡ইই Kএ‡ইই Kব্‡Qই ঙ্ভ্ ণূব্ব্ wKfব্‡এ গ্ব্_ব্© ঙএস্ গ্wইq‡গি Cগ্ব্ব্‡K এ`‡জ্ w`‡qwQজ্?
 • ‡হ্ ম্গ্ ̄— ভু̂`xইব্ †ম্Lব্‡ব্ ঢ্cw ̄Z’ wQজ্, ঙ্ভ্ ‡Kইব্গ্Zx Kব্R wKfব্‡এ Zব্‡i‡K
  cfÖ ব্wএZ K‡ইwQজ্ ?
 • ঙ্ ঐ‡য়ি †Kইব্গ্Zx Kব্R †`‡Lঈ †Kব্ wKQz wKQz †জ্ব্K Zবিcইঈ আwএক্¦ব্‡মি গ্‡অ ̈
  আবূ‡K _ব্‡K ?
  10. cব্য্ R© xwএZ ন্‡q জ্ব্ম্ব্‡ইই †Kগ্ব্ জ্বংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • ন্RইZ Cম্ব্ fব্জ্fব্‡এভ্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ ঙিKগ্ Kব্R Kইবি ড্‡জ্ Zব্‡K wK গ্জ্~ ̈ w`‡Z ন্‡Z cব্‡ই (53)? Zবিcইঈ †Kব্ wZwব্ জ্ব্ম্বি‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ K‡ই Z‡z জ্wQ‡জ্ব্?
  Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ Kই‡জ্ব্ †হ্ Zবি wব্‡Rই †bv cwই‡ক্ব K‡ইwQজ্ (Kবিয়্ †ংব্ব্ব্‡নি †হ্ †এZব্ †`q Zব্ গ্„Zয্ ̈)| cইএZx© wব্‡Rই গ্Z„ ̈z ই গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ জ্ব্ম্ব্‡ইই ̧ব্ব্‡নি Kব্ড্ড্& বিব্ w`‡জ্ব্| ঙ্ Kবি‡য়্ ঙ্Lব্ আব্গ্বি ঙএস্ আব্গ্ব্‡i wcqÖ R‡বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্xন্ cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ ন্‡Z cব্‡ইব্|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster