GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

17. c_, ম্Z ̈ আবি Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 14:1-11)


হ্w` আব্R‡K আব্গিব্ Rব্ব্‡Z cব্wই †হ্ Kব্জ্‡K আব্গ্ব্‡i‡K আZ ̈ব্Pবি K‡ই †গ্‡ই †ড্জ্ব্ ন্‡এ, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i KZR‡বি ঙ্গ্ব্ গ্ব্ আব্‡Q †হ্ †ম্ভ্ ম্গ্‡q আব্গিব্ আব্ ̈‡i ম্গ্ম্ ̈ব্c~য়্© উ̈`q wব্‡q fবএ‡এব্ ?
1. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, আw ̄ই’ উ̈`‡qই গ্ব্ব্ল্য্ ঙএস্ ম্গ্ম্ ̈ব্q RRw© ইZ গ্ব্ব্‡য্ লি উ̈`‡qই গ্‡অ ̈ wK Cগ্ব্‡বি আfবএ †`Lব্ হ্ব্q ? (1)
 • আব্R‡K †Kব্ব্ wএল্qwঊ আব্cব্ব্‡K আw ̄ই’ K‡ই Zজ্z ‡Q ? ( আব্cwব্ গ্‡ব্ গ্‡ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্)
  2. 1 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
 • হ্Lব্ †Kঢ্ `wয্ðস্̌ব্—ং ̄Ö — ন্q এব্ ম্গ্ম্ ̈ব্q c‡ও ZLব্ আব্জ্ব্−ন্ এব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †Kব্ব্
  wএল্qwঊই ঢ্cই Zবি আএক্ ̈ভ্ Cগ্ব্ব্ ইব্Lব্ ঢ্wPর্ ?
  3. ঙ্ভ্ 11wঊ আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ Cগ্ব্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ wK এ‡জ্‡Qব্ ? ‡হ্ ম্গ্ ̄— Rব্qংব্ ̧wজ্‡Z Cগ্ব্ব্
  ম্¤^‡ঊ̈ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q †ম্ ̧‡জ্ব্ Lযু‡R †এই Kই“ব্|
  4. 2 ঙএস্ 3 আব্qব্‡Zই গ ̈ w`‡q আব্গিব্ †এ‡ন্ক্&Z ম্¤উ́‡K© wK wক্¶ব্ cব্ভ্ ?
 • cÖ_গ্ আব্qব্‡Zই ম্ব্‡_ wØZxq ঈ Z...Zxq আব্qব্‡Zই wK ম্¤উ́K© ই‡q‡Q ?
 • ‡Kব্ব্ ণূব্বি cwই‡cÖw¶‡Z †এ‡ন্ক্&Z আব্cব্বি Kব্‡Q ̧ই“Z¡c~য়্© ন্‡q‡Q ?
  5. Ôআব্wগ্ভ্ c_Õ- ঙ্ভ্ vex K‡ই ন্RইZ Cম্ব্ wK এSয্ ব্‡জ্ব্ (6)?
 • ‡Kধ্we‡জ্Ôঙ্ভ্w`‡Kc_Õআবি†Kধ্we‡জ্Ôআব্wগ্ভ্c_Õ-ঙ্ভ্By ‡qইগ্‡অ ̈ c ব্ _ K© ̈ w K ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Qবওব্ †Kঢ্ †এ‡ন্ক্Z& -ঙ্ †হ্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
  6. Cম্ব্গ্ক্xন্-ভ্†হ্Ôম্Z ̈ঈRxএব্Õঙিআ_©wK?(6)
  7. গ্বএy আব্জ্ব্−ন্ ঈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্‡অ ̈ cবি ̄উ́wইK ম্¤উ́‡Kই© এ ̈ব্cব্‡ই 7 ঈ 11 আব্qব্Z
  আব্গ্ব্‡i‡K wK wক্¶ব্ †`q ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্-ভ্ †হ্ আব্জ্ব্− ন্, ঙ্ভ্ K_বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ব্ব্ আব্ব্‡জ্ †Kব্ †Kঢ্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi ন্‡Z cব্‡ইব্ ব্ব্ ?
  8. ‡হ্ ম্গ্ ̄— ম্ব্ন্বএx‡i Kব্‡Q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ ঢ্র্ম্ব্‡নি K_ব্ ̧‡জ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ (†হ্গ্ব্: 13ট্37- 38, 14ট্ 5,8,9 আব্qব্Z) Zব্‡i আএ ̄ব্’ wK wQজ্ ?
 • wZব্wঊএQইঙ্Kম্ব্‡_Kবূব্‡ব্বিcইঈ†Kব্ম্ব্ন্বএxইব্wব্‡R‡iGesgkxন্ম্¤‡^ঊ̈ঙ্Z
  Kগ্ †R‡ব্wQ‡জ্ব্ ?
  9. ন্RইZ Cম্ব্ Zবি ম্ব্ন্বএx‡i fq Kই‡Z wব্‡ল K‡ইwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘ wZwব্ wব্‡Rভ্ ঃ ইব্‡Z
  yt‡L cwইc~য়্© ন্‡qwQ‡জ্ব্ (j‡ব্Zব্ ঙ্Lব্‡ব্ গ্w_ 26 ট্37-38 আব্qব্Z cই‡Z cব্‡ইব্)| ঙ্‡¶‡ঈ̂ আব্গিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ ঈ Kব্‡Rই গ্‡অ ̈ †হ্ আম্1⁄2wZ †`L‡Z cব্ভ্, Zব্ আব্cwব্ wKfব্‡এ এ ̈ব্L ̈ব্ Kই‡এব্ ?
 • ‡ংর্wক্গ্ব্ব্x এবংব্‡ব্ wK‡মি f‡q নিRZ Cম্ব্ fxZ এব্ আw ̄ই’ ন্‡qwQ‡জ্ব্ ?
  আব্জ্−ব্ন্Zব্qব্জ্বি ইবং ঙএস্ ̧ব্ব্ন্& †হ্ †এZব্ †`q †ম্ভ্ গ্„Zz ̈ Qবওব্ আবি wKQ‡z Kভ্ Cম্ব্ fq †c‡Zব্ ব্ব্| Kবিয়্ ঙ্ ̧‡জ্ব্‡K wZwব্ wব্‡R আব্গ্ব্‡i cwইএ‡Z© এন্ব্ K‡ই wব্‡q হ্ব্w”Q‡জ্ব্| Zব্ভ্ আব্R ঙ্ K_ব্ এজ্বি Zবু ই আwঅKবি আব্‡Q Ô †Zব্গ্ব্‡i গ্ব্ †হ্ব্ আবি আw ̄’ই ব্ব্ ন্q| আব্জ্−ব্নি ঢ্cই wএক্¦ব্ম্ Kই, আব্গ্বি ঢ্c‡ইঈ wএক্ব্¦ ম্ Kই| Õ ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ আব্R আব্cব্বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †`qব্ wএ‡ক্ল্ ঢ্cন্বি ন্‡q _ব্KKz |
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster