GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

18. আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 15:1-11)


cঊfw~ গ্ : এwব্ ভ্ম্ব ‡qজ্ ঙ্Kম্গ্q গ্বএ‡য্ i আব্1⁄2ইয্ এবংব্ব্ wQজ্| wKস্̌‘ গ্বএয্` আব্জ্−ব্ন্ ঙ্ভ্ আব্1⁄2যি এবংব্‡বি ঈcই আম্স্̌ও́‘ wQ‡জ্ব্, Kবিয়্ ঙ্ভ্ এবংব্ব্ Zবু ই Rব্ ̈ †Kব্ব্ ড্জ্ †`qwব্ (ভ্ক্ব্ভ্qব্ 5ট্1-7)| wKZব্‡এই আব্R‡Kই ঙ্ভ্ আস্‡ক্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ vex K‡ই‡Qব্ †হ্, wZwব্ভ্ আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q হ্বি গ ̈ w`‡q গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ম্স্̌ও́‘ ন্‡Z cব্‡ইব্| cwÖ Z ক্x‡Z আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই আwZwই3 Wব্জ্cব্জ্ব্ †Q‡উ ঊ †`qব্ ন্q| আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই Wব্জ্cব্জ্ব্ হ্Z †Q‡উ ঊ †`qব্ হ্ব্q ঙি Kব্Ê ZZভ্ গ্RএZয্ ন্q|
1. আব্1⁄2ইয্ ংব্Q ঈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্‡অ ̈ হ্Zi~ ম্¤এ¢ wগ্জ্ ̧‡জ্ব্ L‡উয্ R †এই Kই“ব্|
 • Cম্ব্qx ম্গ্ব্R ঈ আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই Wব্‡জি ম্ব্‡_ গ্‡অ ̈ wK wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
  2. ‡হ্ Cম্ব্qx Rxএ‡ব্ আ‡ব্K ড্জ্ এন্ব্ K‡ই, আব্cব্বি গ্‡Z, আব্ম্‡জ্ †ম্ †Kগ্ব্ ?
 • cÖ_গ্ Pবিwঊ আব্qব্‡Zই আব্‡জ্ব্‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ অবিয়্ Kইবি cÖwμqব্wঊ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্ভ্ cwÖ μqব্‡Z Wব্জ্cব্জ্বি (আব্গ্ব্‡i), Kব্‡ঊ̂ই (Cম্ব্) ঈ গ্ব্জ্xই (আব্জ্−ব্ন্) wK wK vwqZ¡
  ই‡q‡Q ?
  3. আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই cব্Zব্ ন্জ্ মএ‡P‡q kb© xq ঈ ম্›য্ i আস্ক্| Zবিcইঈ ঙ্ ̧‡জ্ব্‡K †K‡ঊ †ড্জ্ব্
  ন্q| আব্cব্বি wব্‡Rই Rxএ‡বি wK ঙ্গ্ব্ wKQz wQজ্ হ্ব্ আব্cwব্ এ„w× †c‡Z w`‡qwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘
  আব্জ্ব্− ন্ Zব্ †Q‡উ ঊ †ড্‡জ্ w`‡q‡Qব্ ? (wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই wb)
  4. †Kব্ আব্1⁄2যিংব্Q †_‡K Wব্জ্ c‡ও হ্ব্q, Zবি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ( ঢ্vniY
  ̄^ইƒc, ংব্‡Qই ইম্ Wব্জ্ ̧‡জ্ব্‡Z cÖএব্wন্Z নএবি c‡_ wএwfব্œ এবব্ ̧‡জ্ব্ wK ন্‡Z cব্‡ই?)
 • wK wK Kবি‡য়্ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cম্বি Kব্Q †_‡K wএw”Qব্œ ন্‡q †হ্‡Z cব্‡ই ?
 • ‡Kব্ব্ wএল্qwঊ wএ‡ক্ল্fব্‡এ আব্cব্ব্‡K c‡ও হ্বএবি Swউz K‡Z †ড্জ্‡Q ? (wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই
  wb)|
  5. হ্বিব্ wব্‡R‡i Cগ্ব্ব্ Z ̈বং K‡ই Zব্‡i wK ন্q? ঙ্ †¶‡ঈ̂ 6 আব্qব্‡Zই wK Zব্র্চ্© ই‡q‡Q?
  6. wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ †_‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ ঐব্‡ব্বি Rব্ ̈ c‡Ö qব্Rব্xq iKবিx wএল্q ̧‡জ্ব্ ‡এই
 • ঙ্ভ্ আস্‡ক্ KZএবি Ô_ব্Kব্Õ wμqব্wঊ †`L‡Z cবীqব্ হ্ব্q ?
 • ঙ্KRব্ ঢ্¤§Z‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ অবিয়্ Kইবি Rব্ ̈ †Kব্_ব্q Ô_ব্K‡ZÕ ন্‡এ ?
 • wKfব্‡এ ন্RইZ Cম্বি K_ব্ আব্গ্ব্‡i গ্‡অ ̈ Ô_ব্‡KÕ (7) ? (Cম্বি K_ব্ হ্w` আব্গ্ব্‡i
  গ্‡অ ̈ ব্ব্ Ô_ব্‡KÕ Zব্ন্‡জ্ Zবি cwÖ Zwμqব্ wK ?)
  7. ‡Kব্ব্ম্¤উ́‡Kই© †¶‡ঈ̂ঙ্KRবাব্‡ইKR‡বিআব্‡যিবঐ̈ব্‡Qব্ব্-ঙ্wঊআব্cব্ব্‡Kঃম্¤উ́K©
  ম্¤‡^ ঊ̈ wK অবিয়্ব্ †`‡এ (10)?
 • ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi হ্w` Cম্বি উ̂Kয্‡গি cÖwZ ̧ই“Z¡ ব্ব্ †`q, Zব্ন্‡জ্ †ম্ভ্ Cম্ব্qxই
  ম্¤‡^ ঊ̈ wK অবিয়্ব্ cবীqব্ হ্ব্q ?
 • আব্cwব্ হ্w` এSয্ ‡Z cব্‡ইব্ †হ্, আব্cwব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি উ̂Kগ্z ম্গ্ন্~ cব্জ্ব্ Kই‡Qব্ ব্ব্,
  Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি wK Kইব্ ঢ্wPZ ?
  8. wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্‡য্ লি গ্নএয়্̈‡Zই গ্‡অ ̈ _ব্K‡Z cব্wই ? (9)
 • wKfব্‡এ আব্গিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্নএয়্̈‡Zই গ্‡অ ̈ _ব্K‡Z cব্wই ? (9)
  9. আব্R‡Kই ঙ্ভ্ wKZবএ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ †_‡K ঙ্Kwঊ আব্qব্Z আব্গিব্ ম্‡1⁄2 wব্‡q †হ্‡Z cব্wই| wcZব্ †হ্গ্ব্ Cম্ব্‡K গ্নএয়্̈Z K‡ই‡Qব্ †Zগ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্ব্‡K গ্নএয়্̈Z K‡ই‡Qব্- আব্cব্বি
  Kব্‡Q ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
  ম্য্Lএই : আব্গিব্ †Kঢ্ভ্ আব্গ্ব্‡i Rxএ‡ব্ হ্ZঊzKz ড্জ্ অবিয়্ Kইবি iKবি ZZঊzKz Kই‡Z cব্wই ব্ব্| †হ্ Wব্‡জ্ ড্জ্ অ‡ই ব্ব্ †Zগ্ব্ ঙ্Kwঊ Wব্জ্ wন্ম্ব্‡এ wZwব্ আব্গ্ব্‡i Rব্qংব্wঊ wব্‡q‡Qব্| হ্wI wZwব্ মএবি †P‡q †এক্x ড্জ্ অবিয়্ K‡ইwQ‡জ্ব্ Zএযী Zব্‡K Ôআব্ ̧‡ব্ †ড্‡জ্ w`‡q cwয্ ও‡q †ড্জ্ব্Õ ন্‡qwQজ্| (6)
  Kই“ব্ |
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster