GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

19. ytL আব্ব্‡›` cwইয়্Z ন্‡এ (ভ্ঢ্‡ন্ব্&ব্œব্ 16:20-33)


cঊf~wগ্ ট্ ঙ্Lব্‡ব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zউবি গ্„Z ̈যি cই cইএZx© wb ̧‡জ্ব্‡Z ম্ব্ন্বএx‡i গ্‡অ ̈ †হ্ cfÖ বএ cই‡এ †ম্ভ্ ম্¤উ́‡K© এ‡জ্‡Qব্|
1. ‡Kব্Cম্ব্গ্ক্x‡নিগ্Z„ ̈z‡Z`wয্ব্qবাব্ব্›`Kই‡এ?(20)
2. ঙ্KRব্ ̄x¿ ‡জ্ব্‡Kই ম্স্̌ব্— ব্ cম্Ö ‡এই ó„ ব্স্̌— w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?
 • ব্Zzব্ †Kব্ব্ wKQzই Rব্¥ নীqব্ †Kব্ মএম্গ্q হ্স্̌¿য়্বি ন্q ?
 • আব্cwব্ এব্ আব্cব্বি cwইR‡বি Rxএ‡ব্ হ্স্̌¿য়্বি গ ̈ w`‡q ব্Zzব্ †Kব্ব্ wKQইz Rব্¥ নএবি
  আwfআ́Zব্ wK জ্ব্f K‡ই‡Qব্ ?
 • 21 আব্qব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ ম্¤এ¢ Z Zবিউ wব্‡Rই গ্Z„ ̈ইয্ wএল্‡qভ্ ভ্w1⁄2Z w`w”Q‡জ্ব্| ব্Zব্z
  K‡ই Rব্¥ †বীqবি ম্ব্‡_ Zজ্z ব্ব্ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্Lব্‡ব্ wK এয্Sব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  3. wKfব্‡এ ytL ঈ আব্ব্›` ঙ্Kম্ব্‡_ _ব্K‡Z cব্‡ই ? (22)
 • wK ঐ‡য়ি wএল্q ̧wজ্ আব্গ্ব্‡i আব্ব্›`‡K †K‡ও wব্‡Z cব্‡ই ? (22)
 • ঙূব্ আব্ম্‡জ্ wK ঐ‡য়ি আব্ব্›` হ্ব্ †Kঢ্ ‡Kব্ব্wb †K‡ও wব্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
  4. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই, আব্গ্ব্‡i †গ্ব্ব্ব্Rব্Z আব্জ্ব্− নি Kব্‡Q †cŠউQব্‡ব্বি Rব্ ̈ wK ক্Z©
  ই‡q‡Q ?
 • আব্জ্ব্−নি Kব্‡Q ঙ্Kwঊ ম্ববিয়্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ব্ব্‡গ্ আব্জ্ব্−নি Kব্‡Q
  ‡গ্ব্ব্ব্Rব্Z- ঙ্ভ্ By ‡qই গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  5. wcZবি Kব্‡Q আব্গিব্ হ্ব্ wKQz Pব্ভ্‡এব্, Zব্-ভ্ cব্‡এব্ - ঙ্ভ্ ঈqব্vi গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ wK
  এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ? (23-24)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ 23 ঈ 24 আব্qব্‡Zই ঈqব্v আব্cব্বি Rব্ ̈ঈ ম্Z ̈ ? Kবিয়্ ̧wজ্
  এজ্ব্য্ |
 • আব্cব্বি Rxএব্Kব্‡জ্ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx wন্ম্ব্‡এ মএ‡P‡q আব্ðহ্© ‡হ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই ঢ্Ëই
  আব্cwব্ †c‡q‡Qব্ Zব্ wK ?
  6. 33 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ এ‡জ্‡Qব্, Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইইব্ ঙ্ভ্ `wয্ব্qব্‡Z হ্Zwb _ব্K‡এ, ZZwb Zবিব্ Kও́ †fবং Kই‡এ| wZwব্ ঙ্Lব্‡ব্ †Kব্ব্ ঐ‡য়ি ÔK‡ও́ইÕ K_ব্ এ‡জ্‡Qব্?
 • ‡Kব্ আ‡ব্K Cগ্ব্ব্v‡ইইব্ Kও́wএন্xব্ Rxএ‡বি cZÖ ̈ব্ক্ব্ K‡ইব্ ?
  7. K‡ও́ই গ্‡অ ̈ †_‡Kঈ আব্গ্ব্‡i Rxএ‡ব্ ক্ব্wস্̌— আব্‡Q- ঙ্ভ্ K_বি আ_© wK ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্KRব্ Cম্ব্qx হ্w` cÖ_‡গ্ ঙ্wঊ wএক্¦ব্ম্ ব্ব্ K‡ই †হ্ †ম্ আব্জ্ব্− নি Kব্Q †_‡K ঙ্‡ম্‡Q, Zব্ন্‡জ্ wK K‡ও́ই গ্‡অ ̈ঈ Zবি ক্ব্wস্̌— _ব্K‡Z cব্‡ই ? আব্cব্বি Kবিয়্
  ̧ w জ্ এ জ্ ব্য্ |
  8. Cম্ব্ গ্ক্xন্ ywব্qব্‡K Rq K‡ই‡Qব্- ঙি আ_© wK ? (33)
 • 33 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্ব্ ন্RইZ Cম্ব্ আব্R এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cব্ব্‡K এজ্‡Z Pব্ব্| আব্cব্বি এZগ্© ব্ব্ আএ ̄ব্’ ই cwই‡cwÖ ¶‡Z ঙ্ভ্ K_ব্ ̧wজ্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই?
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster