GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

20. wব্‡Rই Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †গ্ব্ব্ব্Rব্Z (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 17:13-21)


cঊfw~গ্ ট্ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ _ব্Kব্Kব্জ্xব্ ম্ব্ন্বএx‡i Rব্ ̈ ঙ্wঊভ্ Zবুই †ক্ল্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z| wZwব্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ Lএয্ ক্xণ্ভ্Ö Zবিব্ Zব্‡উ K †Q‡ও P‡জ্ হ্ব্‡এব্| wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্‡ক্ ঙ্Kwঊ ক̃ আব্‡Q হ্ব্ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ ম্য্Lএই ঙ্ cÖব্qভ্ এ ̈এউ̈Z ন্‡q‡Q, Zব্ ন্জ্ Ôywব্qব্Õ| ঙ্ভ্ ক̃wঊ ঙ্ভ্ wম্cবিব্q †গ্বূ 50 এবি এ ̈এউ̈Z ন্‡q‡Q| j‡ব্Zব্ ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ c‡ও wব্‡Z cব্‡ইব্ : ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1ট্ 9-11, 9ট্5, 15ট্ 18-19, ঙএস্ 16ট্33 আব্qব্Z|
1. আব্cwব্ হ্w` এSয্ ‡Z cব্‡ইব্ †হ্, Lএয্ ক্xণ্ভ্Ö আব্cwব্ গ্বিব্ হ্ব্‡এব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡i Rব্ ̈ আব্cwব্ wK †vqব্ Kই‡এব্ ?
2. ই¶ব্ ট্ 11,12,15 আব্qব্Z|
 • আব্cব্ব্‡K ঙএস্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡K গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ wK †_‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ এ‡জ্ আব্cwব্
  cZÖ ̈ব্ক্ব্ K‡ইব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ wব্‡Rই †জ্ব্K‡i wK †_‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ এ‡জ্ ঈqব্v K‡ই‡Qব্ ? (†Kব্
  Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ ম্ব্ন্বএx‡i‡K Kও́ †_‡K ই¶বি Rব্ ̈ Zবু ই wcZবি Kব্‡Q †গ্ব্ব্ব্Rব্Z
  Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?)
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ ?
  3. `wয্ ব্qব্ (13-18)
 • ন্RইZ Cম্ব্ Zউবি †ক্ল্ ‡গ্ব্ব্ব্Rব্‡Z ywব্qব্ ম্¤উ́‡K© wK এ‡জ্‡Qব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্ন্বএx ঙএস্ `wয্ ব্qবি গ্‡অ ̈ মএ‡P‡q এও cব্_K© ̈wঊ wK ?
 • ‡Kব্ ywব্qব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi‡i‡K ণ্„য়্ব্ K‡ই ?
  4.
 • ywব্qবি ম্ব্‡_ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইই ম্¤উ́K© _ব্Kবি †¶‡ঈ̂ wএc`Rব্K `wয্ ঊ wএল্q wK ? (†Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি wব্‡Rই †জ্ব্K‡i‡K `wয্ ব্qব্ †_‡K আব্জ্ব্v Kই‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ব্ব্? ঢ্vniY ̄ই^ ƒc এজ্ব্ †হ্‡Z cব্‡ই †হ্, wZwব্ †Zব্ Zব্‡i‡K †Kব্ব্ গ্ব্Rব্‡ই †ই‡L w`‡Z cবি‡Zব্| 18 আব্qব্‡Zই ম্ব্‡_ Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| )
 • `wয্ ব্qবি ম্ব্‡_ আব্cব্বি ম্¤উ́‡Kই© wএল্q wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্wঊ wK Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্গ্ব্ Pব্ব্ wVK †মিKগ্ আব্‡Q ?
 • ঙ্‡¶‡ঈ̂ আব্cব্বি Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্‡K আব্cwব্ wKfব্‡এ গ্জ্~ ̈ব্wqZ Kই‡এব্? Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবু ই †ক্ল্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Z wVK †হিKগ্ †P‡qwQ‡জ্ব্, ঙূব্ wK †মিKগ্ আব্‡Q ?
  আব্ব্›` ট্ (13)
 • ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইই cwইc~য়্© আব্ব্›` †Kব্_ব্ †_‡K আব্‡ম্ ?
 • ywব্qব্ হ্Lব্ Zবি ঢ্¤§Z‡i ণ্„য়্ব্ ঈ wভ্©ব্Zব্ K‡ই, ZLবী Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্ক্ব্
  K‡ইব্ †হ্ Zবু ই ঢ্¤§‡Zইব্ আব্ব্w›`Z _ব্K‡এ ?
 • Ôআব্ব্›`Õ ক̃wঊই এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্| ঙ্Lব্‡ব্ আব্ব্›` এজ্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্?
 • আব্cwব্ হ্w` গ্‡ব্ K‡ইব্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্ব্›` †ব্ভ্, Zব্ন্‡জ্ ঙি wcQ‡ব্ wK Kবিয়্
  _ব্K‡Z cব্‡ই এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
  আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ ট্ (14,17,19)
 • আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ এব্ wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ †হ্ ম্Z ̈, Zব্ wএক্ব্¦ ম্ Kইব্ আব্cব্বি Rব্ ̈ wK ম্ন্R
  এব্ KwVব্? আব্cব্বি ঢ্Ëই wb|
 • ‡Kব্ব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi হ্w` wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡মি †Kব্ব্ ঙ্Kwঊ আস্ক্‡K আ ̄x^ Kবি K‡ই
  এ‡জ্ †হ্, এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q ঙ্wঊই আবি c‡Ö qব্Rব্ †ব্ভ্, Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡এ ?
 • ম্Z ̈ Øবিব্ আব্গিব্ cব্K cwএঈ̂ ন্‡এব্- ঙ্ভ্ K_বি Øবিব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  5.

  6. ম্বিব্স্ক্ ট্
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঙ্ভ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z আব্গ্ব্‡i‡K Z_ব্Kw_Z Ô ই“ন্ব্wব্K হ্×য্ Õ ম্¤‡^ ঊ̈ wK wক্¶ব্
  †`q ? ( আব্cwব্ হ্w` ঙ্ভ্ অবিয়্ব্wঊই ম্ব্‡_ cwইwPZ ন্‡q ব্ব্ _ব্‡Kব্,Zব্ন্‡জ্ ঙ্ভ্ cক্Ö wœ ঊ
  এব্` w`‡q †হ্‡Z cব্‡ইব্)
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঙ্ভ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই †Kব্ব্ আস্ক্wঊ আব্cব্বি উ̈`q‡K ংfxইfব্‡এ ̄উ́ক্©
  K‡ই‡Q?
  ম্য্Lএই : Ôঃ †`L আব্জ্−ব্নি †fওবি এব্”Pব্, wহ্wব্ গ্ব্ব্য্‡লি ম্গ্ ̄— ̧ব্ব্ন্& `~ই K‡ইব্|Õ (1:29) আব্জ্−ব্ন্ গ্ব্ব্ল্য্ ‡K ঙ্Z গ্নএয়্̈Z Kই‡জ্ব্ †হ্, Zবু ই ঙ্Kগ্বী̂ cঈ̂য্ ‡K wZwব্ vb Kই‡জ্ব্ (3:16)|

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster