GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

21. Cম্ব্ †ংÖড্Zবি ন্‡জ্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 18:1-14)


wK‡avY ঢ্cZ ̈Kব্ ঙএস্ †ংর্wক্গ্ব্ব্x ম্¤উ́‡K© Rব্ব্বি Rব্ ̈ †Rই“Rব্‡জ্‡গি গ্ব্ব্wPঈ̂ †`Lব্য্ | ঙু̂v ম্¤উ́‡K© Rব্ব্বি Rব্ ̈ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 12ট্6 আব্qব্Z †`Lয্ব্| Cম্ব্ †ংÖড্Zবি নীqবি K‡qKwb cই ঙু̂v আব্Z¥ন্Z ̈ব্ K‡ইwQজ্| জ্¶ ̈ Kই“ব্ †হ্, †ংড্Ö ZবিKবিx‡i †এক্xইfবংভ্ wQজ্ ভু̂w` ঙএব্`ZLব্ব্বি v‡ইব্qব্ব্ (আব্qব্Z 3)|
1. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ ঙু̂vi wএংZ wZব্ এQ‡ইই ম্গ্ ̄— ণূব্বএজ্xই K_ব্ Kই́ব্ব্ Kই“ব্| ঙ্ভ্ ম্গ্‡q †ম্ wK ঐ‡য়ি fব্জ্ আ_এব্ ন্Zব্ক্ব্Rব্K আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQজ্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ন্RইZ Cম্ব্ ঙু̂v ভ্ ̄‹ব্wই‡qব্র্‡K আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i গ্Z
  fব্জএব্ম্‡Zব্ ?
 • ঙু̂v wK Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্নএয়্̈‡Z wএক্ব্¦ ম্ Kই‡Zব্ ? †Kব্ ? †Kব্ ব্q?
  2. ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙু̂v‡K ঊব্Kবি _wজ্ ইব্Lবি vwqZ¡ w`‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (ভ্ঢ্ 12ট্6)
 • ‡Kব্ আ‡_ই© †জ্ব্f গ্ব্ব্‡য্ লি ঢ্cই ঙ্Z cfÖ বএ wএ ̄ব্— ই Kই‡Z cব্‡ই ?
 • wK wK cwইw ̄w’ Z‡Z ন্q‡Zবএব্ আব্cwব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙএস্ আব্cব্বি Cম্ব্qx Cগ্ব্‡বি ম্ব্‡_
  †এCগ্ব্ব্x Kই‡Z cব্‡ইব্ এ‡জ্ গ্‡ব্ ন্q ?
  3. ‡Kব্ w`‡বি এ`‡জ্ ইব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ংড্Ö Zবি ন্‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • ‡ংর্wক্গ্ব্ব্x এবংব্‡বি †ম্ভ্ k„ ̈ Kই́ব্ব্ Kই“ব্| আম্স্L ̈ Rজ্cব্ভ্ ংব্‡Qই গ্‡অ ̈...cব্‡qই আবীqব্R...Zবিcই... গ্ক্ব্‡জি আব্‡জ্ব্...wPর্Kবি... †K ঙ্গ্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z আব্cব্ব্‡K fxZ Kই‡এ ঙএস্ †K ঙ্ম্গ্q আব্cব্ব্‡K wব্f© xK ম্ব্ন্ম্x K‡ই Zজ্z ‡এ ? (3-6)
  4. Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আঊ̈Kবি †_‡K †এই ন্‡q ঙ্‡ম্ হ্বিব্ Zব্‡K ঐ‡Z ঙ্‡ম্wQজ্ Zব্‡i ম্ব্গ্‡ব্ vu ওব্‡জ্ব্ ?
  

 • Ô আব্wগ্ভ্ †ম্ভ্Õ - ঙ্ K_ব্wঊ এ‡জ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্জ্ব্− নি ব্ব্গ্ †ণ্ব্ল্য়্ব্ Kই‡জ্ব্ (ভ্qবী‡q আ_© আব্wগ্ আব্wQ)| †Kব্ ঙ্ভ্ K_ব্ ই̈‡ব্ ঙএব্`ZLব্ব্বি Kগ্P© বিxইব্ গ্ব্wঊ‡Z c‡ও †ংজ্ ?
  5. Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ ‡ংড্Ö Zব্‡ইই ম্গ্q মএ‡P‡q †Kব্ব্ wএল্‡q †এক্x ঢ্wØংœ wQ‡জ্ব্ ?
 • 8-9 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i‡K ঙ্Kwঊ Ô‡ংŠইএগ্q wএwব্গ্qÕ ঙি wএল্‡q এ‡জ্ : Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Lব্‡ব্ ̧ব্ব্ন্&ংবি‡i ̄’ব্ব্ †এ‡Q wব্‡জ্ব্ ঙএস্ আব্জ্−ব্নি †μব †_‡K ̧ব্ব্ন্&ংবি‡i cব্wজ্‡q হ্বএবি ম্‡য্ হ্বং K‡ই w`‡জ্ব্| গ্‡ব্ Kই“ব্: হ্Lব্ আব্cব্ব্‡K এব্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡K ক্qZব্ব্ †vlv‡ইব্c Kই‡Q , ZLব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ক্qZব্‡বি ম্ব্গ্‡ব্ vwউও‡q 8 আব্qব্‡Zই ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ এজ্‡Qব্| হ্Lব্ আব্cwব্ ঙ্fব্‡এ Kই́ব্ব্ K‡ই ঙ্ভ্ আস্ক্wঊ c‡ওব্ ZLব্ ঙ্wঊ
  আব্cব্বি Kব্‡Q ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?
  6. ‡Qবিব্ w`‡q আব্ণ্ব্Z Kইবি wcQ‡ব্ ন্RইZ wcZ‡ইই ঢ্‡ঈ̈ক্ ̈ wK wQজ্ ? (আব্qব্Z 10)
 • আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্য্Lএ‡ইই Kব্wন্ব্x আব্গ্ব্‡i‡K এ‡জ্ ‡হ্, মএ©‡ক্ল্ আ‡জ্ŠwKK Kব্R wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্ গ্‡এ́ই Kব্ব্wঊ ম্য্ ̄’ K‡ইwQ‡জ্ব্| †Kব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঃwb ইব্‡Z গ্‡এ́ই Rxএ‡ব্ হ্ব্ ণ্‡ঊwQজ্, †ম্ wK Zবি cwইএব্‡ই wং‡q Zব্ এ‡জ্wQজ্ ?
  7. ঙ্ভ্ ণূব্বি wKQ¶z য়্ আব্‡ং Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি wcZব্‡K wZবএবি আব্য্‡ইব K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্ব্ yt‡Lই †cqব্জ্ব্wঊ Zবি Kব্Q †_‡K ম্wই‡q †বীqব্ ন্q, †Kব্ ঙ্Lব্ wZwব্ Zব্ ম্ন্R ঙএস্ ম্›য্ ifব্‡এ ‡গ্‡ব্ wব্‡জ্ব্ ?
 • ঙ্ভ্ yt‡Lই †cqব্জ্ব্ ন্RইZ Cম্ব্‡K †K w`‡qwQ‡জ্ব্ ? (11)
 • 11 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্fব্‡এ এ‡জ্‡Qব্, আব্cwব্ wK আব্cব্বি yt‡Lই ম্গ্‡qঈ †ম্fব্‡এ এজ্‡Z cব্‡ইব্ ?
 • ক্qZব্ব্, Lবিব্c †জ্ব্K এব্ আব্cব্বি †এ‡ন্ক্Z& x wcZবি Kব্Q †_‡K আব্cwব্ হ্w` ytL cব্ব্, Zব্ন্‡জ্ ঙ্ভ্ ytL ̧‡জ্বি গ্‡অ ̈ আব্cwব্ wK ঐ‡য়ি cব্_©K ̈ †`L‡Z cব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : 11 আব্qব্‡Z ‡হ্ †cqব্জ্বি K_ব্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q Zব্ wQজ্ ywব্qবি †ংব্ব্ব্ন্& আবি আবএR©ব্ব্‡Z cwইc~য়্© : cÖwZwb ম্Kব্‡জ্ Lএ‡ইই KবংR ̧‡জ্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K †হ্ ম্গ্ ̄— wবও̂ইz Zবি Lএই †`q (Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্ cKÖ ব্wক্Z Kব্জ্ব্গ্ 17ট্4)| ঙ্ভ্ †cqব্জ্ব্ ংন্Ö য়্ Kইবি গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ †হ্ব্ Zবি wfZ‡ই মএ গ্qজ্ব্ আবএRব্© ব্ †X‡জ্ w`‡জ্ব্, ঙএস্ ঙূব্ Zবিউ †`‡নি আস্ক্ ন্‡q ‡ংজ্| ঙ্fব্‡এভ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cwব্ ম্ন্ `wয্ ব্qবি c‡Ö Z ̈K ̧ব্ব্নংব্‡ইই wএKই́ wন্ম্ব্‡এ wব্‡R‡K vu ও Kইব্‡জ্ব্|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster