GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

22. ‡ক্ল্ ন্‡q‡Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 19:25-30)


μক্z ব্‡ইব্cয়্ ম্¤এ¢ Zট্ wভ্ব্© Z‡বি Rব্ ̈ গ্ব্ব্‡য্ লি ˆZইx cw„ _এxই wবও̂ইz Zগ্ c×wZ| μক্z ব্‡ইব্wcZ এ ̈w3ই Rব্ ̈ মএ‡P‡q হ্স্̌¿য়্ব্vqK wএল্qwঊ wQজ্ K_ব্ এজ্ব্, Kবিয়্ wব্ট্ক্ব্¦ ম্ †বএবি ম্গ্q Zবি †`‡নি ম্গ্ ̄— Pব্c wং‡q †c‡ইK wএ× cব্‡qই ঢ্cই cও‡Zব্| μ‡z কি ঢ্cই ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Sজ্z স্̌— আএ ̄ব্’ q ঙ্KইKগ্ †vR‡Lই গ্‡অ ̈ভ্ wQ‡জ্ব্ Kবিয়্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ZLব্ Zব্‡উ K Z ̈বং K‡ইwQ‡জ্ব্| ন্RইZ Cম্ব্ †হ্ ম্ব্ন্বএx‡K †এক্x গ্নএয়্̈Z Kই‡Zব্ wZwব্ wQ‡জ্ব্ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ wব্‡Rভ্|
1. আব্qব্Z 25-27
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q μ‡z কি ব্x‡P Rগ্ব্‡qZ নীqব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ই̈fব্Kব্•Lx‡i গ্‡অ ̈
  †এক্xইfবংভ্ গ্wন্জ্ব্ wQ‡জ্ব্ †Kব্ ? ( †হ্ ম্গ্ ̄— হ্স্̌¿য়্ব্ KLবী জ্ব্ণএ ন্q ব্ব্ Zবি cKÖ ব্‡কি
  †¶‡ঈ̂ cইয্ “ল্ ঈ গ্wন্জ্ব্‡i গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ আব্‡Q এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?)
 • ‡Kব্ wএwএ গ্wইqগ্, wহ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব্, wZwব্ Zবিউ c‡য্ ঈ̂ই μ‡z কি Kব্Q †_‡K `‡~ ই ম্‡ই
  হ্ব্ব্wব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ম্গ্q wএwএ গ্wইqগ্ wK আব্ক্ব্ KইwQ‡জ্ব্ ? ঙ্Kঊব্ †Kইব্গ্Zx Kব্R
  ন্‡এ এব্ Zবিউ cঈ̂য্ ক্xণ্ভ্Ö গ্বিব্ হ্ব্‡এ? আব্cব্বি ঢ্ˇই c‡¶ হ্য্w3 wb|
 • wব্R †Pব্‡L Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আcগ্ব্ব্ †`Lবি c‡ইঈ wK wএwএ গ্wইq‡গি wএক্ব্¦ ম্ wQজ্ †হ্ wZwব্
  ভএব্& জ্য্ ব্− ন্? আব্cব্বি ঢ্ˇইই c‡¶ হ্wয্ 3 wb|
 • wএwএ গ্wইq‡গি Kব্‡Q Zউবি ম্স্̌ব্— ‡বি †ক্ল্ K_ব্ ̧wজ্ wK Zব্র্চ্© এন্ব্ K‡ই ? Cম্ব্ গ্ক্xন্
  হ্w` Zবি গ্ব্‡K †Kব্ব্ wKQz ব্ব্ এ‡জ্ভ্ গ্„Zz ̈এইয়্ Kই‡Zব্, Z‡এ আএ ̄’বূব্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ আব্ ̈ Kব্‡ইব্ K_ব্ ব্ব্ †f‡এ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ ই Kব্‡Q Zবি গ্ব্‡K †ই‡L †হ্‡Z
  Pব্ভ্‡জ্ব্ ? ( wএwএ গ্wইqগ্ হ্w` Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্Z„ ̈z ই cই Zবি আব্ ̈ Pবি ম্স্̌ব্— ‡বি Kব্‡Q wড্‡ই †হ্‡Zব্, Zব্ন্‡জ্ cwইw ̄w’ Zঊব্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্? গ্‡ব্ ইব্Lব্য্ †হ্, ZLবী Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্ ̈ব্ব্ ̈ 4 fব্ভ্ ন্RইZ Cম্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্‡ব্ব্wব্| )
 • ঙ্ভ্ ণূব্বি গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ আব্cব্বি wcZব্গ্ব্Zবি ম্ব্‡_ আব্cব্বি ‡Kগ্ব্ ম্¤উ́‡Kই© Cw1⁄2Z w`‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  2. আব্qব্Z 28-29|
 • μzক্ব্‡ইব্wcZ এ ̈w3 †Kব্ Lযএভ্ wccব্wম্Z ন্q Zবি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্|
 • μ‡z কি ঢ্c‡ই Cম্ব্ গ্ক্xন্ cব্wব্ Qবওব্ আবি wK wএল্‡q wccব্wম্Z wQ‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্ ঙ্Kwb ম্গ্‡এZ Rব্Zবি ম্ব্গ্‡ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Ô Kবিঈ হ্w` wccব্ম্ব্ cব্q Z‡এ †ম্
  আব্গ্বি Kব্‡Q ঙ্‡ম্ cব্wব্ †L‡q হ্ব্K Õ (ভ্ঢ্ 7ট্37)| †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্, wহ্wব্ Rxএস্̌—
  cব্wবি গ্ব্wজ্K, wZwব্ ঙ্Lব্ wccব্ম্বি Kব্‡Q এক্xfZ~ ন্‡জ্ব্ ?
  3. আব্qব্Z 30|
 • j‡ব্Zব্ ঙ্ম্গ্q গ্w_ ম্য্Lএ‡ইই 3ট্15 আব্qব্‡Z ZwইKবএ›`xই c~‡এ© Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ ̧‡জ্ব্ব্ cও‡এব্| K_ব্ ̧‡জ্বি ম্ব্‡_ 30 আব্qব্‡Zই Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্cwব্ wK wএক্ব্¦ ম্ K‡ইব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি R‡ব্ ̈ অব্wগ্K©Zব্ (আব্জ্ব্− নি ম্গ্ ̄— উ̂Kগ্য্ ) c~য়্© K‡ই‡Qব্ ?
 • ÔCম্ব্ গ্বিব্ †ং‡জ্ব্Õ আবি Cম্ব্ ÔZউবি ইƒন্& ম্গ্c©য়্ Kই‡জ্ব্Õ ঙ্ভ্ ywঊ K_বি গ্‡অ ̈ wK c ব্ _ K© ̈ আ ব্ ‡ Q ?
 • Kবিঈ গ্„Zz ̈ই আwস্̌গ্— গ্~উ̂Z© ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্„Zz ̈ই আwস্̌গ্— গু̂~ ‡Zই© গ্‡অ ̈ Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| (Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্Pই‡য়ি আwØZxq w`Kwঊ wK wQজ্ ?)
  ম্য্Lএই : অব্x †জ্ব্K ঈ জ্ব্ম্ব্‡ইই ংই́wঊ আব্গ্ব্‡i †`Lব্q †হ্, †vRL& ন্‡”Q ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ Rব্qংব্, †হ্Lব্‡ব্ গ্ব্ব্ল্য্ আব্স্̌K— ব্জ্ wccব্wম্Z _ব্‡K| অব্x †জ্ব্Kwঊ জ্ব্ম্ব্‡ইই Kব্‡Q Zবি গ্‡য্ L ঙ্K †ড্বু ঊব্ Vবূ̂ব্ cব্wব্ w`‡Z আব্‡য্ ইব K‡ইwQজ্ (জ্Kয্ 16ট্24)| Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ ‡vR‡Lই †ম্ভ্ wccব্ম্বি Kও́ ংন্Ö য়্ K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্ব্ আব্গ্ব্‡i wPইKব্‡জি Rব্ ̈ †ম্ভ্ Kও́ আবি †fবং Kই‡Z ব্ব্ ন্q|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster