GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

23. ক্ব্~ ̈ Kএ‡ইই এব্ভ্‡ই (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:11-18)


j‡ব্Zব্ cÖ_‡গ্ জ্~K 8ট্1-3 আব্qব্Z cও‡এব্, †হ্ আস্কূzKz গওজ্xwব্ গ্wইq‡গি আZxZ ম্¤উ́‡K© আব্গ্ব্‡i অবিয়্ব্ †`q| ম্ব্ন্বএx‡i গ্Z cব্wজ্‡q ব্ব্ wং‡q গ্wইqগ্ μ‡z কি ঢ্cই Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kই“য়্ cwইয়্wZ ঙএস্ গ্ক্x‡নি vd‡বিঈ ম্ব্¶x ন্‡qwQ‡জ্ব্ (গ্w_ 27ট্61)| ঙ্Lব্‡ব্ Ô ইএয়্̈w~ব্Õ ক̃wঊ Ôইবএয়্̈xÕ(wক্¶K) ক্‡অ̃ই †P‡qঈ †এক্x আ_©c~য়্©|
1. গ্wইqগ্‡K হ্Lব্ ম্ব্Zwঊ f‡~ Z আব্Qও K‡ই †ই‡LwQজ্, ZLব্ Zবি Rxএব্ †Kগ্ব্ wQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (Zবি cwÖZwঊ wb wKfব্‡এ †হ্Z, আব্ ̈‡i ম্ব্‡_ Zবি Zবি এ ̈w3ংZ ম্¤উ́K© †Kগ্ব্ wQজ্, গ্›` আব্Z¥বি Kবি‡য়্ হ্Lব্ †ম্ আআ́ব্ব্ ন্‡q cও‡Zব্ ZLব্ভ্ এব্ Zবি আএ ̄ব্’ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্...? )
 • ন্RইZ Cম্বি ম্ব্‡_ ম্বিব্‡k ণ্‡য্ ই †এওব্‡ব্বি এQই ̧‡জ্ব্ গ্wইq‡গি Rব্ ̈ †Kগ্ব্ wQজ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Rব্ ̈ গ্wইq‡গি †Kগ্ব্ গ্নএয়্̈Z wQজ্ ? ন্RইZ Cম্ব্‡K wZwব্ wK wK fব্‡এ
  ম্‡¤ব্^ অব্ K‡ই‡Qব্ Zব্ fব্জ্fব্‡এ জ্¶ ̈ Kই“ব্| (13,16,18)
  2. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kই“ব্ cwইয়্wZ চ্স্̌© — গ্wইqগ্ μ‡z কি cব্‡ক্ vu wও‡q wQ‡জ্ব্ ঙ্গ্ব্wK Zবি
  vdbI cÖZ ̈¶ K‡ই‡Qব্| ঙ্ †_‡K আব্গিব্ Zবি ম্¤উ́‡K© †Kগ্ব্ অবিয়্ব্ cব্ভ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্Z„ ̈z ই cই ঙ্Kwঊ wb ঙএস্ `wয্ ঊ ইব্Z গ্wইqগ্ †Kগ্ব্fব্‡এ Kব্wঊ‡q‡Qব্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  3. Kএইwঊ ক্ব্~ ̈ wQজ্ †`‡Lঈ †Kব্ গ্wইqগ্ †ম্Lব্ব্ †_‡K P‡জ্ আব্ম্‡Z Pব্ব্wব্ ?
 • গ্wইqগ্ ন্RইZ Cম্বি গ্Z„ ‡nwঊ আবি †`L‡Z ‡c‡জ্ব্ ব্ব্ ঙএস্ †ক্লএব্‡ইই গ্Z Zব্ ̄উ́ক্© Kই‡Z cবি‡জ্ব্ ব্ব্- ঙূব্ Zবি Kব্‡Q ঙ্Z ন্Zব্ক্ব্Rব্K wএল্q wQজ্ †Kব্ ?
  4. ‡Kব্ Kএ‡ইই গ্‡অ ̈ `Rয্ ব্ †ড্‡ইক্Zব্‡K †`Lবি cইঈ গ্wইqগ্‡K আব্ðহ্© ন্‡Z †`Lব্ হ্ব্qwব্ ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্| (12-13)
  5. Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K †`‡L ঈ Zবিউ ম্ব্‡_ K_ব্ এ‡জী †Kব্ গ্wইqগ্ Zবু ‡K wPব্‡Z cবি‡জ্ব্ ব্ব্ ? wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ‡এই Kই“ব্| (14)
 • আব্cব্বি Rxএ‡ব্ wK KL‡ব্ব্ ঙ্গ্ব্ আএ ̄ব্’ ন্‡qwQজ্ †হ্,Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি yt‡Lই ম্গ্q আব্cব্বি Kব্‡Q wQ‡জ্ব্ আ_P আব্cwব্ Zব্‡উ K wPব্‡Z cব্‡ইব্wব্ ? হ্w` ন্‡q _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ ‡Kব্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z Zব্ ন্‡qwQজ্ ?
  6. ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙএস্ †ড্‡ইক্Zবিব্ ঢ্f‡qভ্ গ্wইq‡গি Kব্ব্ব্œ ই Kবিয়্ wRআ́ব্ম্ব্ Kই‡জ্ব্ ? Zবিব্ wK Zব্ ভ্‡Zব্গ্‡অ ̈ভ্ †R‡ব্ wং‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্‡ং †_‡K wKQz Rব্ব্‡জী আব্cব্বি Kব্ব্œবি Kবিয়্ Rব্ব্‡Z Pব্ব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q গ্wইq‡গি Kব্ব্ব্œ wK wবও̃জ্ wQজ্ ? Kবিয়্ †`Lব্ব্|
 • আব্গিব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Z cব্wই †হ্ আব্গ্ব্‡i Kব্ব্ব্œ ম্ড্জ্ ব্ব্ wবও̃জ্ ?
  7. আএ‡ক্‡ল্ গ্wইqগ্ wKfব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K wPব্‡Z cবি‡জ্ব্ ? (15-16)
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Pব্ব্wব্ †হ্ গ্wইqগ্ আব্‡এ‡ংই Øবিব্ cwইPব্wজ্Z †ন্ব্K ? (17)
 • ঙ্KRব্ cইয্ “ল্ wন্ম্ব্‡এ ঙ্Lব্‡ব্ আব্গিব্ ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্Pইয়্ †_‡K wK wক্L‡Z
  cব্wই ?
  8. ‡ম্ভ্ ম্গ্‡q আব্vj‡Zই ম্ব্¶x wন্ম্ব্‡এ গ্wন্জ্বিব্ ংন্Ö য়্‡হ্বং ̈ wQজ্ ব্ব্| ‡Kব্ Cম্ব্ Zবু ই
  cয্বি“ঈ̀ব্‡বি ম্ব্¶x wন্ম্ব্‡এ cÖ_‡গ্ ঙ্KRব্ গ্wন্জ্বি Kব্‡Q †`Lব্ w`‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঢংÖ Rব্ZxqZবএব্` এব্ wএকব্গএবি ম্¤^‡ঊ̈ ম্গ্ব্‡Rই K‡Vবি কিব্ ক্wইq‡Zই গ্‡অ ̈ আবএ× wQ‡জ্ব্ ব্ব্| wKস্̌‘ Zবিcইঈ †Kব্ wZwব্ ঙু̂vi c‡ই গ্wইq‡গ্‡K Øব্k ম্ব্ন্বএx
  wন্ম্ব্‡এ wবএব্© wPZ K‡ইব্wব্ ?
  9. ন্RইZ Cম্বি cয্বি“ঈ̀ব্ব্ গ্wইq‡গি cইএZx© Rxএব্ wKfব্‡এ এ`‡জ্ w`‡qwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q ?

  Cম্ব্ গ্ক্x‡নি cয্বি“ঈ̀ব্ব্ আব্cব্বি cইএZx© Rxএ‡বি Rব্ ̈ wK আব্ক্ব্ এ‡q wব্‡q আব্‡ম্ ?
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster