GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

24. ‡`wLwব্ Zব্ভ্ wএক্¦ব্ম্ Kwইwব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:19-29)


ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ †_ব্গ্বি K_ব্ গ্বী̂ wZবএবি ‡জ্Lব্ আব্‡Q| j‡ব্Zব্ ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ cওব্– | ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11ট্7-8, 16 ঙএস্ 14ট্ 5-6 আব্qব্Z|
1. ‡_ব্গ্বি Pwই‡ঈ̂ই fব্জ্ w`K ̧‡জ্ব্ wK wQজ্ ? Lবিব্c w`K ̧‡জ্ব্ভ্ এব্ wK wQজ্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3‡K Zবু ই ম্ব্ন্বএx wন্ম্ব্‡এ
  wবএব্© Pব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡ম্ভ্ ইব্‡Z †_ব্গ্ব্ †Kব্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ wQ‡জ্ব্ ব্ব্, ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ wব্‡q
  wPস্̌ব্— Kই“ব্|
  2. ম্ব্ন্বএx‡i গ্‡অ ̈ †Kঢ্ †Kঢ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ক্ব্~ ̈ Kএই ঙএস্ Kব্ড্‡বি ঊKz ‡ইব্ Kব্cও ̧‡জ্ব্
  †`‡L‡Qব্ আবি গওজ্xwব্ গ্wইq‡গি ম্ব্¶ ̈ ই̈‡ব্‡Qব্| Zবিব্ wK ঃ ম্গ্‡q ন্RইZ Cম্বি
  cব্য্ ই“ঈ̀ব্‡বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্wQ‡জ্ব্ ? (19)
  3. ‡ZŠইব্Z, Rএই~ ঈ বএx‡i wKZবএ †_‡K fwএল্ ̈Zএব্ব্x, Cম্ব্ গ্ক্x‡নি wব্‡Rই fwএল্ ̈Zএব্ব্x
  ঙএস্ kRব্ ণ্wবও́ এঊ̈ইz আম্স্L ̈ ম্ব্¶ ̈ : ঙ্ভ্ wZব্wঊ cগ্Ö ব্য়্ _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ †_ব্গ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি cব্য্ ই“ঈ̀ব্‡ব্ wএক্ব্¦ ম্ ব্ব্ Kইবি wম্×ব্স্̌— wব্‡জ্ব্ ? (25)
 • ‡Kব্ব্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q ংন্Ö য়্‡হ্বং ̈ ন্q : †_ব্গ্ব্ মএ cগ্Ö ব্য়্ ̧‡জ্ব্ cবীqবি Kবি‡য়্ Cগ্ব্ব্
  ঙ্‡ব্wQ‡জ্ব্ , আ_এব্ Zবিcইঈ wZwব্ wএক্ব্¦ ম্ K‡ইব্wব্ ?
  4. ব্ব্ †`‡L †Kব্ব্ wএল্qwঊ wএক্ব্¦ ম্ Kইব্ আব্cব্বি Kব্‡Q KwVব্ গ্‡ব্ ন্q ?
  5. ঃম্ßব্ন্R‡যও,†_ব্গ্ব্ভ্ঙ্Kগ্বী̂ম্ব্ন্বএxwQ‡জ্ব্wহ্wবাব্ ̈ব্ব্ ̈ম্ব্ন্বএx‡igZআব্ব্›`Kইবি
  †Kব্ব্ Kবিয়্ L‡উয্ R cব্ব্wব্| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ঃ আবূwঊ wb Zবি Kব্‡Q †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ ?
 • ‡Kব্ †_ব্গ্ব্ wব্‡Rই c‡_ ব্ব্ P‡জ্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ভ্ †_‡K †ং‡জ্ব্ ?
 • ঃ ম্গ্‡q হ্w` †_ব্গ্ব্ Zবি এঊ̈‡z i ম্1⁄2 †Q‡ও P‡জ্ †হ্‡Zব্ , Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্ ?
 • আব্গ্ব্‡i Cম্ব্qx Cগ্ব্‡বি wKQz wএল্‡qই ঢ্cই ম্‡›n _ব্Kব্ আএ ̄ব্’ q হ্w` আব্গিব্ Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্ Z ̈বং Kwই, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i wK ন্‡এ ?
  6. ঙ্K ম্ßব্ন্ c‡ই হ্Lব্ wব্‡Rই K_ব্ ̧‡জ্ব্ভ্ †_ব্গ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্য্L †_‡K ই̈ব্‡Z †c‡জ্ব্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্ জ্বংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (27)
  7. ম্গ্ ̄— ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ †_ব্গ্ব্ভ্ ঙ্Kগ্বী̂ এ ̈w3 wহ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K ই̈অয্ Ôভএ&ব্য্জ্−ব্ন্Õ ব্ব্ †W‡K ̄^qস্ Ô আব্জ্ব্− ন্Õ এ‡জ্ ম্‡¤ব্^ অব্ K‡ই‡Qব্ (28)| Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্ ম্wZ ̈ভ্ আব্জ্ব্− ন্ Zব্ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ KZঊzKz ̧ই“Z¡c~য়্© ?
 • আব্cwব্ wK †_ব্গ্বি গ্Z ঙ্Kভ্fব্‡এ ন্RইZ Cম্ব্‡K ̄x^ Kবি Kই‡Z cব্‡ইব্ ?
  8. 29 আব্qব্Z আব্R এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cব্ব্‡K wK এজ্‡Q ?
 • আব্জ্ব্− নি ইন্গ্Z ঈ `qব্ †`Lব্ এব্ আwfআ́Zব্ †বএবি আব্‡ংভ্ †Kব্ আব্গ্ব্‡i Cগ্ব্ব্ আব্ব্ব্
  c‡Ö qব্Rব্ ?
  9. wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্ম্য্ ব্‡ই, †হ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্ব্‡Z Pব্q, wKস্̌‘ Zব্ cব্‡ই ব্ব্
  Zবি cwÖ Z Cম্ব্ †Kগ্ব্ এ ̈এন্বি K‡ইব্ ?
 • ‡হ্ Cগ্ব্ব্ ম্‡›`‡নি ম্ব্‡_ মএম্গ্q হ্×য্ Kই‡Q আবি †হ্ Cগ্ব্‡ব্ KLবী ম্‡›n K‡ই ব্ব্-
  ঙ্ ভ্ ` ভ্য্ ‡ q ই গ্ ‡ অ ̈ c ব্ _ K© ̈ w K ?
  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্ব্ হ্Lব্ μz‡কি ঢ্cই wQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ ব্ব্ †`‡Lভ্ আব্জ্ব্− নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ অ‡ই †ই‡LwQ‡জ্ব্| ঃ গ্যু̂‡Z© wZwব্ †Kএজ্ আব্জ্−ব্নি ‡μব এব্ ইবংভ্ †`L‡Z †c‡qwQ‡জ্ব্ (গ্w_ 27:46)| ঙ্fব্‡এভ্ wZwব্ ম্‡›ncএÖ য়্ ম্Kজ্ †_ব্গ্ব্‡i ক্ব্w ̄— wব্‡R এন্ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| আবি †ম্Rব্ ̈ভ্ wZwব্ আব্R Zব্‡i‡K ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Kই‡Z ম্¶গ্|
  


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster