GTBS on John's Gospel

1. 1. Kব্জ্ব্গ্-ভ্ আব্জ্−ব্ন্ wQ‡জ্ব্| (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 1:1-18) ***
2. 2. আব্গিব্ গ্ক্xন্‡K L‡উয্ R †c‡qwQ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1:43-51) **
3. 3. cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্ cwইয়্Z ন্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 2:1-1) **
4. 4. Pবএয্K ন্ব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 2:13-22) ***
5. 5. ড্wইক্x ঙএস্ †এব ‡আ̈ই ম্ব্c (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 3:1-16) **
6. 6. Rxএস্̌— cব্wব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 4:5-19) *
7. 7. wPয্́, †Kইব্গ্Zx Kব্R ঙএস্ Cগ্ব্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 4:46-54) **
8. 8. ম্K‡জি Øবিব্ cwইZ ̈3 (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 5:1-18) *
9. 9. Rxএব্ ই“wঊ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 6:1-15) **
10. 10. আcKÖ ব্wক্Z গ্ক্xন্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 7:40-52) ***
11. 11. wএPবিK wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্(আব্ট্) (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 8:1-11) *
12. 12. `wয্ ব্qবি বি~ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 9:1-43) **
13. 13. fব্জ্ ইব্Lব্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 10:1-16) ***
14. 14. cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11:1-46) **
15. 15. ঙ্Kwঊ গ্Z„ ং‡গি এxR (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 12:20-33) ***
16. 16. ‡ংব্জ্ব্‡গি গ্Z cÖfয্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 13:1-17) **
17. 17. c_, ম্Z ̈ আবি Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 14:1-11) ***
18. 18. আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 15:1-11) ***
19. 19. ytL আব্ব্‡›` cwইয়্Z ন্‡এ (ভ্ঢ্‡ন্ব্&ব্œব্ 16:20-33) ***
20. 20. wব্‡Rই Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †গ্ব্ব্ব্Rব্Z (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 17:13-21) ***
21. 21. Cম্ব্ †ংÖড্Zবি ন্‡জ্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 18:1-14) **
22. 22. ‡ক্ল্ ন্‡q‡Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 19:25-30) **
23. 23. ক্ব্~ ̈ Kএ‡ইই এব্ভ্‡ই (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:11-18) **
24. 24. ‡`wLwব্ Zব্ভ্ wএক্¦ব্ম্ Kwইwব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:19-29) **
25. 25. Zzwগ্ wK আব্গ্ব্‡K গ্নএয়্̈Z Kই? (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 21:15-19) **

Print all lessons

© 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com


1. Kব্জ্ব্গ্-ভ্ আব্জ্−ব্ন্ wQ‡জ্ব্| (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 1:1-18)


‡ব্বূ ট্ (K) হ্w` আব্cব্বি wKZবএ আঅ ̈q‡বি `‡জ্ ঙ্গ্ব্ †Kঢ্ _ব্‡Kব্ wহ্wব্ ঙ্Lবী wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ ম্¤^‡ঊ̈ হ্‡_ও́ Rব্‡ব্ব্ব্ব্, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i cইব্গ্ক্© ন্জ্, আব্cwব্ ঙ্ভ্ আঅ ̈qব্ w`‡q cÖ_‡গ্ ই̈ই“ Kই‡এব্ ব্ব্| ঙ্wঊ ব্Zব্z Cগ্ব্ব্vi‡i Rব্ ̈ ‡এক্ KwVব্| (L) এঊ̈ব্x wP‡য্́ই গ্‡অ ̈ই cÖক্œ ̧wজ্ ZLব্ভ্ Kইব্ ঢ্wPর্ হ্Lব্ †Kঢ্ আব্‡ংই cক্Ö wœ ঊই ঢ্Ëই w`‡Z cবি‡এ ব্ব্|
1. Kব্জ্ব্গ্ ( 1-3, 14)
 • ঙ্ভ্ Pবিwঊ আব্qব্Z ঙি আ_© আব্cwব্ wব্‡Rই fব্ল্ব্q এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্|
 • হ্Lব্ `Rয্ ব্ এ ̈w3 ঙ্‡K আ‡ব্ ̈ই ম্ব্‡_ ম্ন্fব্wংZব্ wএwব্গ্q K‡ই ZLব্ †ম্Lব্‡ব্
  ÔKব্জ্ব্গ্Õ wK ̧ই“Z¡ এন্ব্ K‡ই ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্‡ব্ ÔKব্জ্ব্গ্Õ মএP‡q, ঙ্গ্ব্wK আwfআ́Zবি †P‡qঈ ̧ই“Z¡c~য়্© ?
 • হ্w` আব্গ্ব্‡i গ্‡অ ̈ আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ ব্ব্ _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ আব্গিব্ wKfব্‡এ আব্জ্ব্− ন্‡K
  Rব্ব্‡Z cব্wই ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ এব্ Kব্‡জ্গ্ব্Zজ্z ব্− ন্ এজ্ব্ ন্q?
  2. বি~ (আব্qব্Z 4-10)
 • 4-5 আব্qব্‡Zই গ্ব্‡ব্ wK?
 • ব্‡~ ইই গ্‡অ ̈ ঙ্গ্ব্ wK আব্‡Q হ্ব্ Cম্ব্ (আব্ট্)-ই ম্ব্‡_ wগ্জ্ আব্‡Q ?
 • Ôআঊ̈Kবি ব্~ই‡K Rq‡K Kই‡Z cব্‡ইwব্Õ- ঙ্K_বি আ_© wK ? (আব্qব্Z 5 ঙএস্ ঙ্ভ্
  আঅ ̈q‡বি †ক্‡ল্ †`qব্ ম্বিব্স্ক্ †`Lব্য্ )
 • হ্wI Cম্ব্ আঊ̈Kব্‡ইই গ্‡অ ̈ ব্~‡ইই গ্Z R¡জ্wQ‡জ্ব্ Zএযী ywব্qবি গ্ব্ব্ল্য্ †Kব্ Zব্‡K
  wPব্‡Z cব্‡ইwব্? (10 আব্qব্Z)
  3. ZwইKবএw›`ব্Zব্ ভ্qব্wন্qব্ (আব্qব্Z 6-8)
 • ঢ্c‡ইই আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি fw~ গ্Kব্ wK wQজ্ ?
 • ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্ wব্‡R †হ্ †ম্ভ্ বি~ wQ‡জ্ব্ ব্ব্, ঙ্K_ব্ এজ্বি আ_© wK?
 • ন্RইZ ভ্qব্wন্qব্ wKfব্‡এ wব্‡R‡K ঙ্Z ব্গ ইব্L‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ wZwব্ wব্‡R‡K Ôবি~ Õ
  wন্ম্ব্‡এ vex Kইবি †Kব্ব্ †Pও́ব্ Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
 • আব্জ্ব্− নি ইব্‡R ̈ ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি fwয্ গ্Kব্ ঙএস্ আব্cব্বি wব্‡Rই fw~ গ্Kব্ ম্¤‡^ ঊ̈
  Z জ্z ব্ ব্ K ই “ ব্ |
  4. `wয্ ব্qব্ ঙএস্ আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ‡বিব্ (9-13)
 • ঢ্‡জ্w− LZ আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই Ô`wয্ ব্qব্Õ †Kগ্ব্ Rব্qংব্ ?
 • wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্ম্য্ ব্‡ই wKfব্‡এ ঙ্KRব্ এ ̈w3 আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্‡Z cব্‡ই ? (
  †Kব্ব্ এ ̈w3 †Kব্ ̄ব্^ fব্wএK wব্qগ্ আব্ম্য্ ব্‡ই Rব্¥ নএবি গ ̈ w`‡q আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্q
  ব্ব্ ?)
 • আব্cwব্ wK ভ্‡Zব্গ্‡অ ̈ভ্ আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ ন্‡q‡Qব্ ? হ্w` ন্‡q _ব্‡Kব্, Zব্ন্‡জ্
  wKfব্‡এ? ( আব্cwব্ ঙ্Lব্‡ব্ wব্R ম্ব্¶ ̈ Z‡z জ্ ঐ‡Z cব্‡ইব্)
  5. ন্RইZ ভ্qব্wন্qবি ম্ব্¶ ̈ (15-18)
 • ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্¤‡^ ঊ̈ wK ম্ব্¶ ̈ w`‡q‡Qব্ Zব্ wব্‡Rই
  fব্ল্ব্q এজ্ব্য্ |
 • আব্cwব্ wK ঙ্ভ্ ম্ব্¶ ̈ এন্ব্ Kই‡Z cব্‡ইব্ †হ্ 16 আব্qব্Zwঊ আব্cব্বি Rxএ‡বী
  ম্Z ̈?
 • ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ wKZবএ আব্ম্য্ ব্‡ই, ঙ্Kগ্বী̂ wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্জ্ব্− ন্‡K Rব্ব্‡Z cব্wই ?
 • ভু̂`x , গ্ম্য্ জ্গ্ব্ব্ ঈ Lxঅ ও́ব্ব্ মএবি ঙ্Kভ্ আব্জ্ব্− ন্, wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্‡কি আব্‡জ্ব্‡K
  ঙ্ভ্ vex ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
  

  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্ব্ ঈ Kব্জ্ব্গ্ ঙ্K ঙএস্ আwfব্œ| আব্cwব্ হ্w` cব্K wKZব্‡এই Kব্জ্ব্গ্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ ংন্Ö য়্ K‡ইব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Cম্ব্‡Kভ্ ংন্Ö য়্ K‡ইব্| আব্cwব্ হ্w` wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্‡K cZÖ ̈ব্Lব্ব্ K‡ইব্ Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Cম্ব্‡Kভ্ cZÖ ̈ব্Lব্ব্ Kই‡এব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্জ্ব্গ্ ন্‡জ্ব্ বি~ , হ্ব্ ঙ্গ্ব্wK ঙ্Lবী আব্cব্বি আঊ̈Kবি Rxএ‡ব্ আব্‡জ্ব্ †R‡¡ জ্ †`q| আব্cwব্ ই̈অগ্য্ বী̂ ঙ্ভ্ Kব্জ্ব্গ্ †_‡Kভ্ Ôইন্গ্‡Zই ঢ্cই ইন্গ্ZÕ জ্ব্f Kই‡Z cব্‡ইব্|


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  2. আব্গিব্ গ্ক্xন্‡K L‡উয্ R †c‡qwQ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1:43-51)


  cঊf~wগ্ ট্ গ্ব্ব্wP‡ঈ̂ †এ_ব্wব্qব্(1ট্28), ˆএর্ˆম্v (1ট্44) ঙএস্ ব্ব্মিZ †Kব্_ব্q আএw ̄’Z Zব্ †এই Kই“ব্| wKZবএয্জ্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ গ্ক্xন্ ম্¤উ́wK©Z fwএল্ ̈Zএব্ব্x‡Z ব্ব্মিZ ঙি ব্ব্গ্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ‡ব্ভ্| wKস্̌‘ Ôক্ব্Lব্Õ ক̃wঊ ভএঅব্ব্x ক̃ Ôব্ব্Rবিxয়্Õ ঙি ম্গিƒc ক̃
  (wহ্ক্ব্ভ্q.11:1, 53:2, wহিwগ্q.23:5, 33:15) | wKZবএ আব্‡জ্ব্Pব্বি cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx আএক্ ̈ভ্ ভ্qব্Kএz (আব্ট্) ঙি wম্wউ ও-ই (cqv‡qক্ 28ট্10-12) ণূব্ব্wঊ c‡ও †ব্‡এব্ Kবিয়্ †ক্ল্
  cÖক্œwঊ ঙ্ভ্ ণূব্ব্ †_‡Kভ্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q|
  1. wKQ¶z য়্ আব্‡ং cwইPq ন্‡q‡Q ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এঊ̈‡z K ‡Kব্ ন্RইZ wড্wজ্c Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্¤উ́‡K© এজ্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ? (43-45)
 • ‡ম্ভ্ w`‡বি K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্ †হ্wb আব্cwব্ cÖ_গ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্|
  আব্cwব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্ wK †c‡q‡Qব্ Zব্ wK আব্ ̈‡i Kব্‡Q এ‡জ্wQ‡জ্ব্ ? এ ̈ব্L ̈ব্
  Kই“ব্ †হ্ †ম্wb †Kব্ আব্cwব্ ঙিKগ্ আব্fয্ এ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? 2. wড্wজ্‡cই K_ব্ ̧‡জ্ব্ ব্_‡ব্‡জি গ্‡অ ̈ wK ম্‡›n ˆZইx K‡ইwQজ্ ?
 • Zবিcইঈ †Kব্ ব্_‡ব্জ্ Cম্ব্‡K †`Lবি Rব্ ̈ †ং‡জ্ব্ ?
  3. ন্RইZ Cম্ব্ ব্_‡ব্জ্‡K †হ্ K_ব্ w`‡q ই̈‡f”Qব্ Rব্wব্‡qwQ‡জ্ব্ Zবি গ ̈ w`‡q wZwব্ আব্ম্‡জ্
  wK এSয্ ব্‡Z †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, Cম্বি ঙ্ভ্ ই̈‡f”Qব্ ই̈‡ব্ ব্_‡ব্‡জি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ ?
 • হ্w` Cম্ব্(আব্ট্) আব্R‡K আব্cব্ব্‡K এ‡জ্ব্,Ò ঙ্ভ্ †`L ঙ্KRব্ ম্wZ ̈Kব্‡ইই Cম্ব্qx
  Cগ্ব্ব্vi, Zবি গ্‡ব্ †Kব্ব্ Qজ্ব্ব্ †ব্ভ্Ó - Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি †Kগ্ব্ জ্বং‡এ ?
  4. Wগ্য্ ইয্ ংব্‡Qই ব্x‡P হ্ব্ ন্‡qwQজ্ Zব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Rব্‡ব্ব্, ব্_‡ব্জ্ Zব্ ই̈‡ব্ ম্wZ ̈ভ্ আব্ðহ্© ন্‡qwQ‡জ্ব্| ব্_‡ব্জ্ †ম্Lব্‡ব্ wK fবএwQ‡জ্ব্ এব্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z KইwQ‡জ্ব্ এব্ আব্‡ইব্ wKQz ম্¤ব্¢ এ ̈
  অবিব্বি K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্|
  5. ম্¤cwÖZআব্cwব্‡Kব্ব্ঙ্Kঊব্ম্গ্‡qঙ্Kব্Kব্wঊ‡q‡Qব্ঙিKগ্ম্গ্‡qইK_ব্ ̄§ইয়্Kই“ব্| ঙূব্ fবএ‡Z আব্cব্বি †Kগ্ব্ জ্বং‡এ †হ্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ম্Lব্‡ব্ wQ‡জ্ব্ ঙএস্ wZwব্ ঙ্Kwঊ †Lব্জ্ব্ এভ্‡qই গ্Z আব্cব্বি ম্গ্ ̄— wPস্̌ব্— এব্ অবিয়্ব্‡K c‡ও †ড্‡জ্‡Qব্ ?
 • গ্ব্ব্ল্য্হ্weSয্‡Zcব্‡ই†হাব্ ̈†Kঢ্Zব্‡iwfZ‡ইইম্Ëব্¡‡K†`L‡Zcব্‡”Q,Zব্ন্‡জ্
  Zব্ †Kগ্ব্ ন্‡এ এব্ ঙি আ_© wK ন্‡Z cব্‡ই ?
  6. ন্RইZ Cম্ব্-ই K_ব্ ̧‡জ্ব্ Rএই~ কিxড্ 32ট্1-2 আব্qব্Z ঙি †ক্ল্ ঢ্ׄwZ †_‡K †ব্qব্ ন্‡q‡Q
  (cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx ঙ্ভ্ 2wঊ আব্qব্Z cও‡Z cব্‡ইব্)| ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই, wKfব্‡এ
  ঙ্KRব্ এ ̈w3 ঙ্গ্ব্ Lবু wঊ ন্‡Z cব্‡ই †হ্ Zবি আস্̌‡— ই †Kব্ব্ Qজ্ব্ব্ _ব্‡K ব্ব্ ?
  7. wK‡মি ঢ্cই wfwË K‡ই ব্_‡ব্জ্ ন্Vব্র্ K‡ই Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K ভএব্& জ্য্ −ব্ন্ ঙএস্ এwব্ ভ্মব্‡q‡জি
  এব্kvn& এ‡জ্ ম্‡¤^বব্ Kই‡জ্ব্ ?
  8. wKZবএ আঅ ̈qব্ cwইPব্জ্ব্ব্Kবিx ঙ্Lব্‡ব্ cqv‡qক্ 28ট্10-22 আব্qব্Z ঙি ঙ্Kwঊ ম্বিব্স্ক্
  এজ্‡Z cব্‡ইব্| 50 ঙএস্ 51 আব্qব্Z ঙি গ ̈ w`‡q Cম্ব্(আব্ট্) ঙ্Lব্‡ব্ wK এSয্ ব্‡Z ‡P‡q‡Qব্? wএwfব্œ ঐ‡য়ি অবিয়্ব্ এব্ এ ̈ব্L ̈ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • ন্RইZCম্বিμ‡zকিম্ব্‡_ভ্qব্Kএz(আব্ট্)ঙিwম্wউওইwKwগ্জএব্ম্ব্k„ ̈ই‡q‡Q?

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  3. cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্ cwইয়্Z ন্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 2:1-1)


  cঊf~wগ্ ট্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্গ্‡q wএ‡q ক্ব্w` ঙ্Kwঊ ̧ই“Z¡c~য়্© ম্ব্গ্ব্wRK আবও̂য্ ব্ব্ wQজ্| ম্ববিয়্Zট্ ঙ্ভ্ আবও̂য্ ব্ব্ †এক্ K‡qKwb অ‡ইভ্ Pজ্Z| ব্ব্মিZ ঙএস্ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö‡গি yiZ¡ wQজ্ গ্বী̂ 12 wK‡জ্ব্wগূব্‡ইই গ্Z| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব্ ঙ্Lব্‡ব্ Zউবি †Q‡জি cÖ_গ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R †`Lবি আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘ Zবি আব্‡ং wZwব্ wব্‡Rভ্ Kzগ্বিx আএ ̄’ব্q ম্স্̌—ব্ব্ অবিয়্ Kইবি গ্Z ‡Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQ‡জ্ব্|
  1. ঙ্ভ্ wএ‡qই আবও̂য্ ব্‡ব্ আব্1⁄2ইয্ ইম্ †ক্ল্ ন্‡q হ্বএবি wK Kবিয়্ wQ‡জ্ব্ ? wএwfব্œ অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ wব্‡q আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • ঙ্ভ্ cwইw ̄w’ Z‡Z †Kব্ব্ wএল্qwঊ wএ‡qএব্wওই †জ্ব্KRব্‡i‡K এব্ ব্Zব্z এই-K‡ব্‡K wPwস্̌Z— K‡ই Z‡z জ্wQজ্?
  2. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q wএwএ গ্wইqগ্ wএ‡qএবওx‡Z wK ঙ্ভ্ আ‡জ্ŠwKK Kব্R †`Lবি Rব্ ̈ c ̄Ö Z‘ wQ‡জ্ব্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্qব্Z 3 ঙ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q wএwএ গ্wইq‡গি ঙ্Kwঊ ‡গ্ব্ব্ব্Rব্Z ই‡q‡Q| ঙ্ভ্
  †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই ম্ব্‡_ আব্cব্বি †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্ ঙএস্ Lউ‡য্ R †এই Kই“ব্ †হ্ Zবি
  গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  3. হ্Lব্Cম্ব্Zবুইগ্ব্‡qইK_ব্গ্‡Zব্Kব্RKই‡Zআম্¤§Zন্‡জ্ব্,ZLবীwএwএগ্wইqগ্†Kব্
  আব্ক্ব্ †Q‡ও †bwব্ (4)?
 • ঙ্‡¶‡ঈ̂ ম্স্̌ব্— ব্ ম্¤উ́‡K© wএwএ গ্wইq‡গি wK wএক্¦ব্ম্ wQজ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ ‡Kইব্গ্Zx Kব্R Kই‡জ্ব্ হ্ব্ Kইবি Rব্ ̈ cKÖ Z... c‡¶ wZwব্
  c ̄Ö Z‘ w Q ‡ জ্ ব্ ব্ ব্ ?
  4. ‡Kব্ব্ ঐ‡য়ি cwইw ̄w’ Z‡Z wএwএ গ্wইq‡গি গ্Z আব্গ্ব্‡iI ঙ্গ্ব্ Cগ্ব্ব্ অ‡ই ইব্Lব্ c‡Ö qব্Rব্ ?
  5. wএ‡qই †fব্‡Rই গ ̈এZx© এ ̈ ̄Z— গ্ গ্~উ̂‡Z© ংÖব্‡গি Kzqব্ †_‡K K‡qKক্Õ wজূবি cব্wব্ Z‡z জ্
  আব্ব্বি ম্গ্q Pব্K‡ইইব্ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • Pব্K‡ইইব্ †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্গ্‡Zব্ Kব্R K‡ইwQজ্ ?
  6. আব্1⁄2ইয্ ইম্ w`‡q fব্জ্ cব্ব্xq ˆZইx Kই‡Z KZ এQই ম্গ্q জ্ব্‡ং ?
 • এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q ঃ cwইগ্ব্‡য়ি আব্1⁄2ইয্ ‡মি cব্ব্xq ˆZইx Kই‡Z KZ ঊব্Kব্ LইP ন্‡এ ?
  (আব্qব্Z 6)
  7. হ্Lব্ Pব্K‡ইইব্ এSয্ ‡Z †c‡ইwQজ্ †হ্ cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ‡ম্ cwইয়্Z ন্‡q‡Q, ZLব্ Zবিব্ wK আব্য্fএ
  K‡ইwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ ম্গ্স্̌— Pব্K‡ইইব্ ঙ্ভ্ ণূব্ব্ †`‡L Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্
  ঙ্‡ব্wQজ্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  8. wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ Ôগ্wন্গ্ব্Õ এজ্‡Z আব্গ্ব্‡i ‰`wন্K †Pব্‡Lই ম্ব্গ্‡ব্ আব্জ্ব্− নি ঢ্cw ̄w’ Z‡K
  †এব্Sব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q| আব্জ্−ব্নি গ্wন্গ্ব্ cÖ_গ্ cÖKব্wক্Z ন্‡qwQজ্ আবএব্ম্ Zব্¤য্^ ঙএস্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্q| Zব্ন্‡জ্ Ô Cম্ব্ wPয্́ wন্ম্ব্‡এ ঙ্ভ্ cÖ_গ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R K‡ই wব্‡Rই গ্wন্গ্ব্ cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্Õ- ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?(আব্qব্Z 11)
 • ‡Kব্ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ Zবি ম্য্Lএই ঙ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †Kইব্গ্Zx Kব্R ̧‡জ্ব্‡K Ô‡Kইব্গ্Zx
  Kব্RÕ ব্ব্ এ‡জ্ ÔwPয্́Õ এজ্‡Z Pব্ব্ ?
 • cইএZ©x ম্গ্‡q ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ এ‡জ্‡Qব্ †হ্, Ô Cম্ব্ গ্ক্x‡নি হ্স্̌¿য়্বি গ ̈ w`‡q আব্জ্ব্− নি গ্wন্গ্ব্
  cKÖ ব্wক্Z ন্‡q‡QÕ- ঙ্ভ্ K_বি গ্ব্‡ব্ wK ?
  9. ঙ্ভ্ wPয্́ †`Lবি c‡ই ম্ব্ন্বএx‡i Cম্বি ম্¤উ́‡K© wK wএক্¦ব্ম্ R‡ব্¥wQজ্ ?
 • ‡Kব্ ম্ব্ন্বএx‡i Cগ্ব্ব্ ZLবী গ্RএZয্ ন্qwব্ ?
  ম্য্Lএই : wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ আব্1⁄2ইয্ ই‡মি ম্ব্‡_ ঙ্KRব্ ক্ব্ম্‡Kই ‡হ্বংম্~ঈ̂ ই‡q‡Q wহ্wব্ ঙু̂w`qব্ †_‡K আব্ম্‡এব্| Ò হ্Zwb ব্ব্ ক্x‡জ্ব্ আব্‡ম্ব্......ZZwb ইব্R`Ê ঙু̂viB এস্‡ক্ _ব্K‡এ..... আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্†ম্ZবিKব্cওKব্P‡এ,আবিআব্1⁄2‡যিইইব্1⁄2বি‡ম্Kব্P‡এ†cব্ক্ব্K(cqv‡qক্49ট্10- 11)| ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ আব্1⁄2যিইম্‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ই3 wন্ম্ব্‡এ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q হ্ব্ আব্গ্ব্‡i ̧ব্ব্ন্& ‡_‡K ¶গ্ব্জ্ব্‡fই Rব্ ̈ cব্wZZ ন্‡q‡Q|

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  4. Pবএয্K ন্ব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 2:13-22)


  cঊfw~ গ্ ট্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wQজ্ ভু̂w`‡i Rব্ ̈ `wয্ ব্qবি গ্‡অ ̈ মএ‡P‡q ̧ই“Z¡c~য়্© ̄’ব্ব্, ঙ্গ্ব্wK Zব্‡i wব্‡R‡i এবওxই †P‡qঈ ̧ই“Z¡c~য়্©| cÖ_গ্ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ˆZইx K‡ইwQ‡জ্ব্ এব্kvn& †ম্ব্জ্ব্qগ্ব্ব্(আব্ট্), আবি wØZxqএবি ন্RইZ ধ্ব্‡qই| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্গ্‡qই ঙএব্`ZLব্ব্ব্wঊ wQজ্ ঙ্K ম্য্`„ক্ ̈ ভ্গ্বিZ হ্ব্ গ্ন্ব্ব্ এব্kvn& †ন্‡ইব্` cÖwZও̂ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μক্য্ xq গ্Z„ ̈z এই‡য়ি cই ঙ্wঊ গ্বী̂ wঈ̂ক্ এব্ Pwজ্ক্− এQই †Rই“Rব্‡জ্গ্ ঙ্ wঊ‡K wQজ্|
  1. 14-16 আব্qব্Z cব্V Kই“ব্| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ̄f^ ব্‡এই †Kব্ব্ w`Kwঊ আব্cব্ব্‡K wএw ̄§Z K‡ই?
 • `wও †_‡K PবএKয্ ‰Zইx Kই‡Z †এক্ wKQঊz ব্ ম্গ্q জ্ব্‡ং| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ভ্
  Kব্Rwঊ Kইবি ম্গ্q ন্RইZ Cম্ব্‡K †Kগ্ব্ †`Lব্w”Qজ্? (আব্qব্Z 15)
 • wPস্̌ব্— Kই“ব্‡Zব্, 15 আব্qব্‡Z †হ্ ণূব্বি K_ব্ ঢ্‡জ্−L আব্‡Q Zব্ ণূবি ম্গ্q †ম্Lব্‡ব্
  †Kগ্ব্ আবীqব্R †ক্ব্ব্ব্ wং‡qwQজ্ ?
  2. Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্Lব্ †ঊwএজ্ ̧‡জ্ব্ ঢ্wএ̈‡q †ড্জ্wQ‡জ্ব্ ঙএস্ ন্ব্‡Zই Pবএয্K ণ্যিব্w”Q‡জ্ব্ ZLব্ †Kঢ্
  Zব্‡উ K _ব্গ্ব্‡ব্বি †Pও́ব্ K‡ইwব্ †Kব্?
 • আব্ম্‡জ্ †Kব্ব্ wএল্qwঊই cwÖ Z Cম্ব্(আব্ট্) ঙ্Z ¶অ̈z wQ‡জ্ব্ ?
  3. আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ †হ্, ঙ্ভ্ এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡qঈ আব্গ্ব্‡i ঙএব্`ZLব্ব্ব্ এব্ Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্
  এ ̈এম্বি ̄ব্’ ব্ ন্‡q ঢ্V‡Z cব্‡ই? আব্cব্বি wPস্̌ব্— ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • ঙএব্`ZLব্ব্ব্q †Kবিএব্ব্x †`qব্ ন্‡Zব্ †হ্ব্ হ্বিব্ ঙ্ভ্ †Kবিএব্ব্x †`q Zবিব্ Zব্‡i ̧ব্ব্ন্&
  †_‡K গ্ব্ড্ †c‡Z cব্‡ই| আব্জ্ব্−নি গ্জ্~ ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ই ম্ব্‡_ ম্1⁄2wZ এব্ ম্¤উ́K© ব্ব্ †ই‡L
  wKfব্‡এ ঙ্ভ্ wব্qগ্wঊ Kজ্wয্ ল্Z ন্‡q †ং‡Q ?
  4. wKZবএজ্য্ ‡গ্ব্Kবী̈‡মি আব্জ্ব্− ন্ ‡Kব্ ই̈অগ্য্ বী̂ †জ্ব্K‡`Lব্‡ব্ব্ অগ্x©q আব্যও̂ব্ব্ ণ্„য়্ব্ K‡ইব্ ?
 • আব্cwব্ আব্cব্বি এ ̈w3ংZ ঙএব্`Z, †গ্ব্ব্ব্Rব্Z, ভ্Z ̈ব্wi K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্ ̧wজি KZঊzKz আব্cব্বি Kব্‡Q ই̈অয্গ্বী̂ †জ্ব্K †`Lব্‡ব্ব্ গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cব্বি w`‡জি ঙএব্`ZLব্ব্বি †Kব্ব্ †Kব্ব্ wRwব্ল্ আব্R Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব ̈‡গ্ cwই ̄‹বি Kইব্ ঢ্wPর্ ? (আব্cwব্ wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই w`‡Z cব্‡ইব্)
  5. Cম্বি ইবং আবি আব্গ্ব্‡i ইব্‡ংই গ্‡অ ̈ cব্_K© ̈ wK (16-17) ?
  6. আব্R‡Kই ঙ্ভ্ আস্‡ক্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্জ্ব্−নি ঙএব্`ZLব্ব্বি ম্ব্‡_ Zউবি wব্‡Rই †n‡K
  ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wন্ম্ব্‡এ wPwয্́Z K‡ই‡Qব্ (19-21)| †Kব্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্‡K ঙ্ভ্ `wয্ ব্qব্‡Z আব্‡ইKwঊ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ˆZইx Kই‡Z ন্‡qwQজ্ ? (μ‡z ক্ গ্Z„ ̈এয্ ই‡য়ি গ্ব ̈‡গ্ ন্হিZ Cম্ব্ ঙএব্`ZLব্ব্বি †Kব্ব্ Kব্Rwঊ ম্¤উ́ব্œ K‡ই‡Qব্ ?)
  7. wPস্̌ব্— Kই“ব্ †হ্, wK wK Kবি‡য়্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μ‡z ক্ গ্Z„ ̈য্ এই‡য়ি wঈ̂ক্ আ_এব্ Pwজ্ক্− এQই cই গ্বএy আব্জ্ব্−ন্ †ইব্গ্xq‡i‡K †ন্‡ইব্‡i ˆZইx ঙএব্`ZLব্ব্ব্wঊ অয়্̈স্ম্ Kই‡Z w`‡qwQ‡জ্ব্ ? (†Kব্ †Rই“Rব্‡জ্‡গি ঙএব্`ZLব্ব্বি আবি c‡Ö qব্Rব্ †ব্ভ্?)
  8. ঙএব্`ZLব্ব্ব্ wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †n ই̈অয্ Zবুই μzক্xq গ্„Zz ̈ই K_ব্ভ্ cÖKব্ক্ K‡ই ব্ব্, wKস্̌‘ ঙ্Lব্ `wয্ ব্qবি Cম্ব্qx‡i Rব্গ্ব্‡Zই ঙএব্`ZLব্ব্বি K_বী cKÖ ব্ক্ K‡ই (1 Kwই 12:27)| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্, এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্‡Zঈ wK ঙিKগ্ ম্স্ ̄‹বি c‡Ö qব্Rব্ হ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ম্wb †হি“Rব্‡জ্‡গি ঙএব্`ZLব্ব্ব্q K‡ইwQ‡জ্ব্ ? আব্cব্বি ঢ্Ëই ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • wK ঐ‡য়ি cwইw ̄w’ Z ̧‡জ্ব্‡Z Rব্গ্ব্‡Zই ঙ্KRব্ †ব্Zবি PবএKয্ †ণ্বিব্‡ব্ব্ ঢ্wPর্ ?
  ম্য্Lএই : Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি Rব্ ̈ ঙ্Kwঊ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ ন্‡q‡Qব্| †হ্Lব্‡ব্ আব্cব্বি ̧ব্ব্‡নি cÖwZKবি ন্‡q‡Q| ই̈অয্গ্বী̂ ঙএব্`ZLব্ব্ব্ভ্ ব্q, wKস্̌‘ †Kবিএব্ব্xঈ ন্‡q‡Qব্| wZwব্ আব্জ্ব্− ন্Zব্qব্জ্বি †`qব্ †ম্ভ্ ‡fওব্ wহ্wব্ `wয্ ব্qবি ম্গ্ ̄— ̧ব্ব্‡নি fবি Z‡z জ্ wব্‡q‡Qব্|

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  5. ড্wইক্x ঙএস্ †এব ‡আ̈ই ম্ব্c (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 3:1-16)


  cঊfw~ গ্ ট্ হ্wI ব্xK`xগ্ অগ্xq© wএল্‡q ঙ্KRব্ Z_ব্Kw_Z ব্ব্গবিx wQ‡জ্ব্, Zএযী আ‡`Lব্ আব্জ্−ব্নি ইব্‡R ̈wZwব্KLবীc‡Öএক্K‡ইব্wব্|ঙ্wঊঙ্Kwঊআব্ð‡হি© wএল্qwQজ্†হ্ব্xK`xগ্ঙ্wএল্‡qCম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই‡Z ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্ wহ্wব্ Zবি †P‡q এq‡ম্ আ‡ব্K †Qবূ ঙ্গ্ব্wK wক্¶ব্ ঈ ম্ব্গ্ব্wRK ঘ্ব্© vq Zবি ম্গ্চ্ব্© ‡qই wQ‡জ্ব্ ব্ব্| ব্xK`xগ্ ভ্ম্ব ‡q‡জি গ্ন্ব্ম্fবি ম্m ̈ wQ‡জ্ব্ হ্ব্ এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡qই ম্স্ম্` ম্m ̈‡i চ্ব্© ‡q c‡ও|
  1. ঙ্ভ্ আস্ক্ †_‡K আব্cwব্ ব্xK`x‡গি Pwই‡ঈ̂ই e~ জ্© ঈ গ্RএZয্ wK wK w`K †`L‡Z cব্ব্? (w`‡বি †এজ্ব্q ব্ব্ ঙ্‡ম্ ইব্‡Zই †এজ্ব্q Cম্বি ম্ব্‡_ †`Lব্ Kই‡Z আব্ম্বি গ ̈ w`‡q ঙ্Lব্‡ব্ ব্xK`x‡গি ম্¤উ́‡K© wK অবিয়্ব্ cÖKব্ক্ cব্q ?)
 • ব্xK`xগ্ wK wএল্‡q Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ K_ব্ এজ্‡Z ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্ ?
  2. গ্বএয্` আব্জ্−ব্নি ঢ্cই ম্বিব্ Rxএব্ Cগ্ব্ব্ _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ ব্xK`x‡গি Rxএ‡ব্ ব্ব্Rব্‡Zই wব্ðqZব্ wQজ্ ব্ব্ ?
 • wK wK Kবি‡য়্ আব্গিবী †ম্ভ্ আwব্ðqZবি গ্‡অ ̈ cও‡Z cব্wই ?
  3. ঙ্Lব্‡ব্ আব্গিব্ †`L‡Z cব্ভ্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Kwঊ K_ব্ এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্ Ôব্Zব্z K‡ই Rব্¥
  নীqব্ Õ| †Kঢ্ হ্w` আবএবি ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ ‡ব্q Zব্ন্‡জ্ Zবি wK cwইএZব্© ণূ‡এ (3-8)?
 • গ্ব্ব্ল্য্ ‡K Ôইƒ‡ন্ ঙএস্ cব্wব্‡ZÕ Rব্¥ংন্Ö য়্ Kই‡Z ন্‡এ, ঙ্ K_ব্ wK আ_© ন্‡Z cব্‡ই ?
  4. ব্xK`xগ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K wRআ́ব্ম্ব্ Kই‡জ্ব্, Ô ঙ্ (ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ নীqব্) †Kগ্ব্ K‡ই ন্‡Z cব্‡ই (9)? Cম্ব্(আব্ট্) ঙি ঢ্ˇই wK এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Zব্ আব্cwব্ wব্‡Rই fব্ল্ব্q এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্
  (10-16 আব্qব্Z)|
  5. ব্Zব্z R‡ব্¥ই এ ̈ব্L ̈ব্ w`‡Z wং‡q Cম্ব্ আব্জ্ গ্ক্xন্ এwব্ ভ্ম্ব ‡qজ্xq‡i গি“fw~ গ্‡Z wন্Rই‡Zই
  ó„ ব্স্̌— এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্| ঃ ণূব্ব্q গ্ব্ব্ল্য্ ‡K Zব্‡i †ংব্ব্ব্‡নি ক্ব্w ̄— †evi Rব্ ̈ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ঙ্K wএল্ব্3 ম্ব্c cব্wV‡qwQ‡জ্ব্| cইএZx‡© Z wZwব্ ঙ্ভ্ ম্ব্‡cই wএল্ †_‡K ই¶বি Rব্ ̈ ঙ্Kwঊ ঢ্cব্qঈ w`‡qwQ‡জ্ব্| †হ্ †Kঢ্ ন্RইZ গ্ম্য্ ব্ (আব্ট্)-ই গ্ব ̈‡গ্ ̄ব্’ cব্ Kইব্ ঙ্Kwঊ

  †এব ‡আ̈ই ম্ব্‡cই w`‡K Zব্Kব্‡Zব্, †ম্ গ্Z„ ̈z ই ন্ব্Z †_‡K ই¶ব্ †cZ| (ই̈গ্বিx 21: 4-9)| Cম্ব্ গ্ক্x‡নি μ‡z ক্ গ্Z„ ̈z এই‡য়ি ম্ব্‡_ †ম্ভ্ ণূব্বি wK wগ্জ্ ই‡q‡Q? হ্Z †এক্x ম্¤এ¢ wগ্জ্ ̧‡জ্ব্ L‡উয্ R †এই Kই“ব্ (13-16)|
  6. ‡হ্ম্গ্ ̄—†জ্ব্‡Kইব্wএক্ব্¦ম্K‡ই†ম্wb†এব‡আ̈ইম্ব্‡cইw`‡KZব্Kব্‡ব্বিwম্×ব্স্̌—wব্‡qwQজ্ Zব্‡i wK ন্‡qwQজ্ ?
 • cব্K wKZবএ আব্গ্ব্‡i ঙ্ভ্ K_ব্ এ‡জ্ †হ্ †ম্wb আ‡ব্K †জ্ব্K গ্Z„ z ̈এইয়্ K‡ইwQজ্| †Kব্
  আ‡ব্K ‡জ্ব্‡Kইব্ †ম্wb আব্জ্ব্− নি †`qব্ wPwKর্ম্বি ঢ্cই wএক্ব্¦ ম্ K‡ইwব্ ?
 • wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡মি ঙ্ভ্ ণূব্বি ম্ব্‡_ ব্Zব্z K‡ই Rব্¥ †বীqবি wK wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
  7. wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ ঙ্ cব্Ö q মএম্গ্qভ্ ম্ব্c‡K ক্qZব্‡বি cZÖ xK wন্ম্ব্‡এ †`Lব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡R‡K ঈ ম্ব্c‡K ঙ্Kভ্ Rব্qংব্q vu ও Kwই‡q‡Qব্ ?
  8. ব্Zব্z Rব্¥ ম্¤‡^ ঊ̈ 16 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i‡K wK wক্¶ব্ ‡`q ?
  9. (হ্w` ম্গ্q _ব্‡K) ব্Zব্z Rব্¥ ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cব্বি গ্‡অ ̈ wK wK ঐ‡বি fজ্য্ অবিব্ব্ এব্ ঢ্‡Øং
  ই‡q‡Q ? ঙ্ভ্ আস্‡কি আব্‡জ্ব্‡K Zব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  ম্য্Lএই : আব্জ্ব্− ন্ গ্ব্ব্ল্য্ ‡K ঙ্Z গ্নএয়্̈Z Kই‡জ্ব্ †হ্ Zবিউ ঙ্Kগ্বী̂ cঈ̂য্ ‡K wZwব্ vb Kই‡জ্ব্| Zব্ভ্ হ্w` আব্cwব্ †ম্ভ্ c‡য্ ঈ̂ই ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্‡ব্ব্ Zব্ন্‡জ্ wএবও́ ন্‡এব্ ব্ব্ wKস্̌‘ আব্‡Lইx Rxএব্ cব্‡এব্|

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  6. Rxএস্̌— cব্wব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 4:5-19)


  cঊf~wগ্ ট্ ম্ব্‡গিxqইব্ wQজ্ wগ্ক Rব্wZ ঙএস্ †ম্ Rব্ ̈ ভু̂wiv Zব্‡i‡K আএআ́বি †Pব্‡L †`L‡Zব্| ঙ্ভ্ আস্‡ক্ ঢ্‡জ্w− LZ গ্wন্জ্বি এqম্ হ্w` ZLব্ cব্Ö q wঈ̂‡কি Kব্Qব্Kব্wQ ন্q, Zব্ন্‡জ্ ঙি গ্ব্‡ব্ ঙ্ভ্ vu ওব্q †হ্, cwÖ Z ঙ্KএQই cই cই †ম্ Zবি Rxএব্ম্1⁄2x cwইএZব্© K‡ই‡Q|
  1. ‡Kব্ ক্~Lই ঙ্জ্ব্Kবি ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ Zব্‡i ম্ব্গ্ব্wRK ইxwZ আব্য্ম্ব্‡ই মূ̈ ̈বি ম্গ্q ব্ব্ wং‡q
  ycযি‡এজ্ব্q cব্wব্ আব্ব্‡Z wং‡qwQজ্ ? (cÖwZwb ঙ্Kব্ cব্wব্ আব্ব্বি ম্গ্q গ্wন্জ্ব্wঊই †Kগ্ব্ জ্বং‡Zব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?)
 • ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ Zবি ম্‡1⁄2 Kব্‡K ইব্L‡Z cবি‡Zব্ ?
 • fwএল্ ̈Z ম্¤উ́‡K© wK ঐ‡য়ি cÖZ ̈ব্ক্ব্ ঈ fq †ম্ Rগ্ব্ K‡ই †ই‡LwQজ্ ?
  2. ‡Kব্বূব্ KwVব্ : cইcই cবুPRব্ †cwÖগ্K‡K †ড্‡জ্ P‡জ্ হ্বীqব্, আ_এব্ cইcই cবুPএবি cwইZ ̈3 নীqব্? আব্cব্বি অবিয়্ব্ ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q লও̂এব্‡ইই গ্Z Zবি ব্Zzব্ ম্¤উ́K© ˆZইx ন্‡qwQজ্, ঙএস্ ঙএবিঈ
  ঙ্KRব্ wঈব্wন্Z †জ্ব্‡Kই ম্ব্‡_ ?
 • ংÖব্‡গি wKQz †Q‡জ্‡গ্‡q‡i wcZব্‡K †ংব্c‡ব্ জ্ব্f Kইবি wএল্qwঊ‡K গ্wন্জ্ব্wঊ wKfব্‡এ
  ব্ ̈ব্qম্1⁄2Zfব্‡এ cwÖ Zwও̂Z Kইবি †Pও́ব্ Kই‡Zব্ ?
  3. ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্wঊই wব্‡Rই ম্¤উ́‡K©, cযি“ল্‡i ম্¤উ́‡K© wK¤^ব্ †cÖগ্ ম্¤উ́‡K© wK অবিয়্ব্ wQজ্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  4. ভু̂w` cইয্ “‡লিব্ KLব্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡i ম্ব্‡_ cKÖ ব্‡ক্ ̈ K_ব্ এজ্‡Zব্ ব্ব্, ঙ্গ্ব্wK ঙ্KRব্
  আব্‡ইKR‡বি ম্ব্‡_ ঙ্Kব্Kx K_বী এজ্‡Zব্ ব্ব্| ‡ম্‡¶‡ঈ̂ ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ †Kব্ব্ ̧Rএ এব্ম্গ্ব্‡জ্ব্Pব্বি fq Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Kঊব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Pবীqবি গ ̈ w`‡q Zবি ম্ব্‡_ আব্জ্ব্c ই̈ই“
  K‡ইwQ‡জ্ব্(7)?
  5. ‡Kব্ব্ w`K w`‡q 10 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ Cম্ব্(আব্ট্) ঙি K_ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ fজ্য্ এ‡য্ SwQজ্ ?

 • ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wK‡মি Rব্ ̈ wccব্ম্ব্ wQজ্ ?
 • আব্cব্বি এ ̈w3ংZ Rxএ‡ব্ আব্cwব্ wK‡মি Rব্ ̈ wccব্wম্Z ? (ঢ্Ëই †evi Rব্ ̈ c ̄Ö Z‘
  _ব্Kব্z )
  6. Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡Rভ্ আব্cব্বি ম্ব্‡_ K_ব্ এ‡জ্‡Qব্ ঙ্গ্ব্fব্‡এ 14 আব্qব্Zwঊ cওব্য্ | আব্cব্বি
  এZ©গ্ব্ব্ আএ ̄’বি cwই‡cÖw¶‡Z ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
 • হ্বি আস্̌‡— ই Rxএস্̌— cব্wবি †ড্ব্qবিব্ ই‡q‡Q †ম্ †Kগ্ব্ এ ̈w3 ?
  7. ÔZ‡এ হ্বী, †Zব্গ্বি ̄ব্^ গ্x‡K ঙ্Lব্‡ব্ †W‡K আব্ব্Õ - †Kব্ ঙ্ভ্ K_ব্ এ‡জ্ wZwব্ গ্wন্জ্বি
  আব্‡য্ ইব্‡ঐ ঢ্Ëই w`‡জ্ব্ ? (15-16)
 • 16 ঈ 17 আব্qব্‡Zই K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ হ্w` ন্হিZ Cম্ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K মিব্ম্wই 18 আব্qব্‡Zই
  K_ব্ ̧‡জ্ব্ এজ্‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্ ?
 • Rxএস্̌— cব্wব্ †evi আব্‡ং †Kব্ গ্ক্xন্ Cম্ব্ আব্গ্ব্‡i ̧ব্ব্ন্& ̧‡জ্ব্ †`wL‡q w`‡Z Pব্ব্?
  8. গ্wন্জ্ব্wঊ হ্Lব্ এSয্ ‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ Cম্ব্ (আব্ট্) Zবি Rxএ‡বি ম্গ্ ̄— ণূব্ব্ Rব্‡ব্ব্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • গ্wন্জ্ব্wঊ †Kগ্ব্ K‡ই এয্S‡Z cবি‡জ্ব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zব্‡K ণ্„য়্ব্ ব্ব্ K‡ই এইস্ Zবি cwÖ Z
  আব্‡ইব্ হ্Zœ wব্‡”Qব্ ?
  9. ঙি cইএZx© আব্‡জ্ব্Pব্ব্q আব্গিব্ †`L‡Z cব্ভ্ †হ্, Cম্ব্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি Kব্‡Q cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্ †হ্,
  wZwব্ভ্ †ম্ভ্ গ্ক্xন্| ঙ্ভ্ Z_ ̈ wZwব্ আ‡ব্‡Kই Kব্‡Qভ্ †ংব্cব্ †ই‡LwQ‡জ্ব্| †Kব্ wZwব্ ঙ্ভ্
  গ্wন্জ্বি Kব্‡Q Zব্ cKÖ ব্ক্ K‡ইwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  10. 28-30 আব্qব্Z cওব্– | Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q †_‡K Rxএস্̌— cব্wব্ cবীqবি cই গ্wন্জ্ব্wঊই
  Rxএ‡ব্ এব্ ̄‡— এ wK ড্জ্ †`L‡Z cবীqব্ wং‡qwQজ্ ? (wব্‡Rই ̧ব্ব্ন্& ম্¤উ́‡K© Zবি গ্‡ব্ব্fবএ wKfব্‡এ cwইএwZ©Z ন্‡জ্ব্, ংÖব্‡গি ম্ব্‡_ Zবি †Kগ্ব্ ম্¤উ́K© ন্‡জ্ব্ ?)
  ম্য্Lএই : μ‡z কি ঢ্cই †_‡K Cম্ব্ গ্ক্xন্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Ô আব্গ্বি wccব্ম্ব্ †c‡q‡QÕ(ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 19ট্28)| ঙ্ভ্ Rxএস্̌— cব্wব্ হ্বি Kব্Q †_‡K ঙ্‡ম্‡Q †ম্ভ্ Cম্ব্‡K ঙ্ম্গ্q ‡`‡ন্ ঈ ই“‡ন্ Zxএঅ wccব্ম্ব্q †fবংবি আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্| ঙ্Kবি‡য়্ভ্ ঙ্ভ্ Rxএস্̌— cব্wবি Rব্ ̈ Zব্‡উ K গ্জ্~ ̈ w`‡Z ন্‡qwQজ্ হ্ব্ wZwব্ আব্Rঈ আব্গ্ব্‡i‡K w`‡Z Pব্ব্|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  7. wPয্́, †Kইব্গ্Zx Kব্R ঙএস্ Cগ্ব্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 4:46-54)


  cঊfw~ গ্ ট্ ঢ্‡জ্w− LZ আস্‡ক্ †হ্ মিKবিx Kগ্K© Zব্© Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K LRউয্ ‡Qব্ wZwব্ †ন্‡ইব্` আব্wস্̌c— ব্‡মি আঅx‡ব্ Kব্R K‡ইব্| ভ্wব্ †ম্ভ্ †জ্ব্K wহ্wব্ ZwইKবএ›`xvZব্ ভ্qব্wন্qব্‡K †ংড্Ö Zবি K‡ইwQ‡জ্ব্ ঙএস্ ন্Z ̈ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| (‡হ্ †ন্‡ইব্` †এ‡_জ্‡ন্‡গ্ wকি̈‡i‡K ন্Z ̈ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ wZwব্ wQ‡জ্ব্ এZগ্© ব্ব্ ঙ্ভ্ †ন্‡ইব্` আব্wস্̌—cব্‡মি vv)| ঙ্ভ্ †ন্‡ইব্‡iv wQ‡জ্ব্ আঅ© ভু̂w` ঙএস্ ভু̂w`‡i Kব্‡Q Zবিব্ Lএয্ ভ্ আRব্wcqÖ wQ‡জ্ব্| Kডিব্বু̂গ্ ঙএস্ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö ‡গি গ্‡অ ̈ `~ইZ¡ wQজ্ 37 wK‡জ্ব্wগূবি|
  1. cযী̂ আম্য্ ̄’ নএবি আব্‡ং ঙ্ভ্ মিKবিx Kগ্©KZ©বি Rxএ‡বি fব্জ্ ঈ Lবিব্c w`K ̧‡জ্ব্ wK wK wQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
  2. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ ঙ্ভ্ এ ̈w3 গ্ক্xন্ Cম্বি Kব্‡Q Zবি ঙ্KRব্ †ংব্জ্ব্গ্‡K ব্ব্ cব্wV‡q wব্‡Rভ্ Zবি Kব্‡Q wং‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • আব্cwব্ঙ্Lব্†হ্Lব্‡বাএ ̄ব্’ব্Kই‡Qব্Zবি†_‡K40wK‡জ্ব্wগূবি`‡~ইই‡Kব্ব্ ̄ব্’‡বি
  K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্Zi~ c_ cব্‡q †ন্‡উ ঊ Kব্ব্ব্œ ংব্Ö ‡গ্ হ্বএবি ম্গ্q ঙ্ভ্ wcZব্ wK
  fবএwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  3. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ এব্ ইন্গ্Z Kব্গ্ব্ব্ Kইব্ †Kব্ ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Rব্ ̈ ঙ্Kঊব্ KwVব্
  wএল্q wQ‡জ্ব্ ?
 • ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ ম্গ্‡qই K_ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্ হ্Lব্ ন্RইZ Cম্বি Kব্‡Q †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Pবীqব্
  আব্cব্বি Rব্ ̈ Lএয্ KwVব্ wএল্q এ‡জ্ গ্‡ব্ ন্‡qwQজ্ ? †Kব্ ঙ্গ্ব্ ন্‡qwQজ্ ?
  4. cইএZx© ণূব্বএজ্xই ম্ব্‡_ Cম্বি এজ্ব্ 48 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্বি wK ম্¤উ́K© ই‡q‡Q ?
 • Cগ্ব্ব্ আব্ব্বি Rব্ ̈ wPয্́ ঈ †Kইব্গ্Zx Kব্R †`L‡Z Pবীqবি গ্‡অ ̈ wK fজ্য্ ই‡q‡Q ?
 • 48 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Rব্ ̈ cÖ‡qবং Kইব্ ম্¤এ¢ এ‡জ্
  আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্? আব্cব্বি হ্wয্ 3 ̧‡জ্ব্ Z‡z জ্ ঐ“ব্|
  5. ‡Kব্ Cম্ব্ (আব্ট্) ঙ্ভ্ এ ̈w3ই আব্‡য্ ইব্‡ঐ cইঈ Zবি ম্ব্‡_ Kডিব্বু̂‡গ্ হ্ব্ব্wব্ ? (47,50)
 • Cম্বি ম্ব্‡_ ম্ব্¶ব্‡Zই cই wKfব্‡এ ঙ্ভ্ এ ̈w3ই Cগ্ব্ব্ cwইএwZZ© ন্‡q wং‡qwQজ্ ? (50 আব্qব্Z)
  6. আব্জ্ব্− নি Kব্Q †_‡K †Kব্ব্ ম্ব্ন্ব্‡হ্ ̈ই আwfআ́Zব্ জ্ব্f ব্ব্ K‡ই ই̈অয্গ্বী̂ Zউবি Kব্জ্ব্‡গি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্ব্ব্ KwVব্ †Kব্ ?
 • ঙ্ভ্ গ্যু̂‡Z© আব্জ্−ব্নি ঙ্গ্ব্ †Kব্ব্ ঈqব্vi K_ব্ আব্cব্বি গ্‡ব্ আব্‡Q wK হ্ব্ আব্cব্বি
  p„ fব্‡এ অ‡ই ইব্Lব্ ঢ্wPর্?
  7. ‡Kব্ ঙ্ভ্ †Q‡জ্wঊই ম্য্ ̄’ নএবি গ্যু̂Z©wঊ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ ভ্wআ̈জ্ wKZব্‡এ wজ্wcএ× Kইব্ ন্‡q‡Q?
  (52)
 • wVK †হ্ ম্গ্‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঈqব্v K‡ই‡Qব্ †ম্ ম্গ্‡q ম্য্ ̄’ ব্ব্ ন্‡q হ্w` আব্ ̈ ম্গ্‡q ঃ
  †Q‡জ্wঊ ম্য্ ̄’ ন্‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ Zবি wcZবি গ্‡অ ̈ wK ঐ‡য়ি cÖwZwμqব্ ‰Zইx ন্‡Zব্ ? 8. cব্K wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্য্ম্ব্‡ই ÔCগ্ব্ব্Õ K_ব্wঊই আ_© wK ?
 • ‡Q‡জ্wঊই এবএবি Cগ্ব্‡বি ম্ব্‡_ আব্cব্বি Cগ্ব্‡বি Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| 9. ঙ্ভ্ ণূব্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্জ্ব্গ্ ম্¤উ́‡© K wK wক্¶ব্ †`q ?
 • আব্জ্−ব্নি Kব্জ্ব্গ্ Qবওব্ ytLKও́‡fবং Kইব্ ঙএস্ ytL K‡ও́ই গ্‡অ ̈ আব্জ্ব্−নি ঈqব্v p„ fব্‡এ অ‡ই ইব্Lব্ ঙ্ভ্ `‡য্ qই গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  10.Cম্ব্গ্ক্xন্wব্‡Rহ্Lব্গ্Z„ ̈zইগ্‡য্Lব্গ্wয্Lন্‡জ্ব্,ZLব্†Kব্wZwব্Zবুইঙ্ভ্ক্w3ক্ব্জ্xKব্জ্ব্গ্ এ ̈এন্বি Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্বি Kব্জ্ব্গ্ ঙ্Z ক্w3ক্ব্জ্x Kবিয়্ ঙ্ভ্ Kব্জ্ব্‡গি Rব্ ̈ wZwব্ গ্ন্ব্গ্জ্~ ̈ cwই‡ক্ব K‡ই‡Qব্| মিKবিx Kগ্©Pবিxই ম্স্̌ব্— ব্ ‡এউ‡P wQজ্, wKস্̌‘ গ্বএয্` আব্জ্ব্− নি ম্স্̌ব্— ব্ wন্ম্ব্‡এ Zব্‡উ K গি‡Z ন্‡qwQজ্|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  8. ম্K‡জি Øবিব্ cwইZ ̈3 (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 5:1-18)


  wএকব্গএবি wব্‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঈ ভু̂w`‡i গ্‡অ ̈ cÖ_গ্ গ্Zwএ‡ইবwঊ ঙ্Lব্‡ব্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q| wএক্ব গএবি wQজ্ ভু̂w`‡i Rব্ ̈ wএক্ব ‡গি ঙ্Kwঊ cwএঈ̂ wb| ভু̂wiv ঙ্wঊ wএক্¦ব্ম্ K‡ই †হ্, ম্গ্ ̄— Rব্wZ ঙ্Kম্‡1⁄2 ঙ্Kএবি wএকব্গএবি cব্জ্ব্ ব্ব্ Kইব্ চ্স্̌© — গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ `wয্ব্qব্‡Z আব্ম্‡এব্ ব্ব্| †Rই“Rব্‡জ্‡গ্ cZÖ ¥Zব্wËK¡ আব্ম্য্ ঊ̈ব্‡বি cই ̄¤— ম্¢ ন্ †এ‡_ম্`& ব্ cKয্ ‡z ইই wব্kb© L‡উয্ R cবীqব্ wং‡q‡Q|
  1. ঙ্Kএবি wPস্̌ব্— Kই“ব্‡Zব্ ‡এ‡_ম্`& বি cKয্ ‡z ইই cব্‡ই 38 এQই অ‡ই ঙ্ভ্ এ ̈w3 †Kগ্ব্ Rxএব্ হ্ব্cব্ K‡ইwQজ্ ?
 • 5 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্−L Kইব্ Ô‡ইবংÕ ‡K ংÖxK fব্ল্ব্q Ôঙ্‡ ̄w— ব্qব্Õ এজ্ব্ ন্q| ‡এক্xইfবং ম্গ্qভ্ ঙ্ভ্ ক̃wঊ `~এ©জ্Zব্ আ‡_© এ ̈এউ̈Z ন্q| আব্‡ইব্ wfব্œ wKQz আ‡_©ই ম্¤‡^ ঊ̈ wPস্̌ব্— Kই“ব্| wK †ইব্‡ং ঙ্ভ্ †জ্ব্K Kও́ cব্w”Qজ্ ?
 • wKfব্‡এ আম্য্ ̄’Zবি cÖ_গ্ 10 এQই †ক্‡লি 10 এQ‡ইই †_‡K wfব্œ wQজ্ ?
  2. ‡Kব্ †জ্ব্Kwঊই আব্Z¥xq ̄R^ ‡বিব্ Zবি হ্Z¥ wব্‡Zব্ ব্ব্ (7)? (ঙ্Lব্‡ব্ Zবি wব্‡Rই wK †vl
  wQজ্, আব্ ̈‡iB এব্ wK †vl wQজ্ ?)
 • ঙ্ভ্ ‡জ্ব্Kwঊই Pwইঈ̂ ম্¤‡^ ঊ̈ আব্cwব্ ঙ্Lব্‡ব্ †Kগ্ব্ অবিয়্ব্ †c‡q‡Qব্ ? 7 আব্qব্‡Z Zবি
  K_ব্ ̧‡জ্ব্ জ্¶ ̈ Kই“ব্|
  3. ‡হ্ ম্গ্ ̄— †ইবংxইব্ ম্য্ ̄’ নএবি Rব্ ̈ আ‡c¶ব্ Kই‡Zব্ ম্ববিয়্Zট্ Zব্‡i গ্‡অ ̈ †Kগ্ব্
  cবি ̄উ́wইK ম্¤উ́K© wএ` ̈গ্ব্ব্ wQজ্ ?
 • আব্ ̈‡i †P‡q †এক্xম্গ্q অ‡ই †ম্Lব্‡ব্ c‡ও _ব্K‡জী †Kব্ Zবিব্ Zব্‡K cÖ_‡গ্ cয্Kz‡ই
  ব্ব্গ্‡Z †`qwব্ ?
  4. cKÖ Z... c‡¶ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই Cগ্ব্‡বি এবব্Rব্K wএল্q wK wQজ্ ? ( †ম্ †Kব্_ব্ †_‡K ম্ব্ন্ব্হ্ ̈
  cবএবি আব্ক্ব্ Kই‡Zব্ ?)
 • ঙ্Lব্Kবি w`‡বী wK ঐ‡য়ি আঠং¢য্Z ÔwPwKর্ম্ব্Õ-ই ঢ্cই আম্য্ ̄’ †জ্ব্‡Kইব্ wব্fই© K‡ই?
 • 14 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই ̧ব্ব্ন্& wK wQজ্ ?
  5. আব্ ̈ব্ব্ ̈ †ইবংx _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ Cম্ব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই w`‡Kভ্ wএ‡ক্ল্ ব্Rই ‡evi wম্×ব্স্̌—
  wব্‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊ‡K ঙ্Kwঊ আব্Z¥wRআ́ব্ম্ব্গ্~জ্K cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ? (6)
 • ‡Kব্ †জ্ব্Kwঊ ̄উ́ও́ K‡ই Cম্ব্ গ্ক্x‡নি c‡Ö কিœ ঢ্Ëই †`qwব্ ? (7)
 • আব্cব্বি Rxএ‡বি wKQয্ Pইগ্ ম্গ্ম্ ̈বি ম্গ্বব্‡বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্w` আব্R আব্cব্ব্‡K
  cÖক্œ K‡ইব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Zব্‡K wK ঢ্Ëই †`‡এব্ ?
  6. ন্RইZ Cম্বি গ্Zব্ব্ম্য্ ব্‡ই, 38 এQ‡ইই †ইব্‡ংই †P‡qঈ ঙ্Lব্‡ব্ Lবিব্c wএল্q wK wQজ্(14) ?
 • Cম্বি গ্Zব্ব্ম্য্ ব্‡ই, আব্cব্বি এZগ্© ব্ব্ ম্গ্ম্ ̈বি †P‡qঈ Lবিব্c †Kব্ব্ ম্গ্ম্ ̈ব্wঊ আব্cব্বি গ্‡অ ̈ ই‡q‡Q ?
  7. ম্য্ ̄’ নএবি cই †Kব্ব্ ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ ঙ্ভ্ †জ্ব্K ঙএব্`ZLব্ব্ব্q wং‡qwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (14)
 • KLব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্K Cম্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্wQজ্ ? (হ্w` †ম্ আব্ম্‡জ্ভ্ ঙ্‡ব্ _ব্‡K) 8. 15 আব্qব্‡Z ম্য্ ̄’ †জ্ব্Kwঊ †Kব্ ঃ Kব্R K‡ইwQজ্ ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্|
 • ন্হিZ Cম্ব্ আএক্ ̈ভ্ আব্‡ং †_‡K Rব্ব্‡Zব্ †হ্ wKfব্‡এ ঙ্ভ্ ণূব্বি †ক্ল্ ন্‡এ| Zব্ন্‡জ্ †Kব্ wZwব্ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊ‡K ম্য্ ̄’ Kই‡Z †ং‡জ্ব্ ?
  ম্য্Lএই : wKZব্‡এ ঢ্‡জ্w−LZ ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই গ্Z †ক্‡ল্ Cম্ব্‡Kঈ ঙ্Kভ্ cwইয়্wZ †fবং Kই‡Z ন্‡qwQজ্| wZwব্ মএবি Øবিব্ cwইZ ̈3 ন্‡qwQ‡জ্ব্| Cম্ব্‡K ঙ্গ্ব্wK 38 এQ‡ইই আম্ ̄য্ Z’ বি †P‡qঈ Lবিব্c wKQইz আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্ : wZwব্ Zবুই †এ‡ন্ক্Z& x wcZবি Øবিব্ cwইZ ̈3 ন্‡qwQ‡জ্ব্| ঙ্Kবি‡য়্ভ্ ঙ্Lব্ cwইZ ̈3 Kব্ঢ্‡K wZwব্ ঙ্ভ্ K_ব্ এজ্‡Z cব্‡ইব্ †হ্ Ò †Zব্গ্বি Rব্ ̈ ঙ্গ্ব্ †Kঢ্ আব্‡Q †হ্ †Zব্গ্বি হ্Zœ †ব্‡এ, আব্wগ্ †Zব্গ্বি Rব্ ̈ আব্wQ|Ó
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  9. Rxএব্ ই“wঊ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 6:1-15)


  ন্RইZ গ্ম্য্ ব্ †হ্ বএxই আব্ম্বি K_ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ 14 আব্qব্‡Z †জ্ব্‡Kইব্ †ম্ভ্ বএxই K_ব্ এজ্wQজ্| ঙ্ভ্ বএx গ্ম্~ ব্(আব্ট্) ঙি গ্Zভ্ ন্‡এ (wØZxq wঈইয়্ 18ট্15,18)| †হ্‡ন্Zz গ্~ম্ব্ বএxই ম্গ্‡q †জ্ব্‡Kইব্ গি“f~wগ্‡Z গ্ব্ব্œব্ †c‡qwQজ্, †ম্‡ন্Zz Zবিব্ আব্ক্ব্ KইwQজ্ †হ্ ঙ্ভ্ বএxঈ †ম্ভ্ ঙ্Kভ্ ইKগ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R Kই‡Z ম্¶গ্ ন্‡এব্| ‡ম্ভ্ ম্গ্‡q cবু Pঊব্ ই“wঊ আবি `wয্ ঊ গ্ব্Q w`‡q ঙ্KR‡বি ঙ্K‡এজ্বি Lবএবি ন্‡Zব্|
  †জ্ব্K‡i ম্ব্‡_ fবং K‡ই †L‡qwQজ্| আব্R‡Kই cব্‡Vই †Kব্ব্ আস্ক্ cগ্Ö ব্য়্ K‡ই †হ্, ঙ্ভ্ Zব্ড্ম্xইfজ্য্ ?
 • ঙ্ভ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R ‡Kব্ ঙ্Z ̧ই“Z¡c~য়্© wQজ্ †হ্ Zব্ ভ্wআ̈জ্ wKZব্‡এই Pবিwঊ wম্cবিব্‡Zভ্
  wজ্wcএ× Kইব্ ন্‡q‡Q?
  6. ভ্wZন্ব্ম্ R‡য্ ও গ্ব্ব্ল্য্ মএম্গ্q †Kগ্ব্ ঐ‡য়ি ক্ব্ম্K Kব্গ্ব্ব্ K‡ই‡Q (15)?
 • হ্wI ন্RইZ vq‡~ i এস্কঐ wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ভু̂w`‡i এব্kvn& নএবি আwঅKবি vex Kই‡Z cবি‡Zব্, Zএযী †Kব্ ঙ্Lব্‡ব্ wZwব্ Zব্ ন্‡Z Pব্ব্wব্?
  7. ম্‡এব্© cwই, গ্ব্ব্ল্য্ আব্R Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্Q †_‡K মএ‡P‡q wK †এক্x cবএবি আব্ক্ব্ K‡ই ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্Q †_‡K আব্cwব্ মএ‡P‡q wK †এক্x cবএবি আব্ক্ব্ K‡ইব্ ?
 • এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্R‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব্ব্ল্য্ ‡K Lবীqব্‡ব্বি ঙ্ভ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R আব্cব্ব্‡K
  wK এজ্‡Q ?
  8. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঙ্ভ্ ঐ‡য়ি †Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই আwfআ́Zব্ জ্ব্‡fই cইঈ †Kব্ ‡জ্ব্‡Kইব্ Zবু ই Kব্Q
  †_‡K †Kইব্গ্Zx wPয্́ †`L‡Z †P‡qwQজ্ ? (30)
  9. ঙ্ভ্ †Kইব্গ্Zx Kব্R †`Lব্‡ব্বি cই wব্‡R‡K Rxএব্ ই“wঊ এ‡জ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z
  †P‡q‡Qব্? (35)
  ম্য্Lএই : 48 †_‡K 51 আব্qব্Z cও–ব্| 5000 †জ্ব্K‡K Lবীqব্‡ব্বি ণূব্বি গ ̈ w`‡q- Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡Rভ্ wKfব্‡এ Rxএব্ ই“wঊ ন্‡জ্ব্ †ম্ ম্¤উ́‡Kভ্ এজ্‡Q| Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K গি‡Z ন্‡qwQজ্ †হ্ব্ আব্গিব্ †ম্ভ্ ই“wঊ †L‡q wPইKব্‡জি Rxএব্ cব্ভ্| Rxএব্ ই“wঊ এজ্‡Z ঙ্Lব্‡ব্ cwএঈ̂ †গ্Rএব্ব্xই ই“wঊই K_বী এজ্ব্ ন্‡q‡Q|
  1. Cম্ব্
 • ‡Kব্ Cম্বি Rব্wcqÖ Zব্ †এক্x wb ̄ব্’ qx ন্qwব্ ?
 • wএL ̈ব্Z এ ̈w3‡i Rব্wcqÖ Zব্q হ্Lব্ fবূব্ cও‡Z ই̈ই“ K‡ই ZLব্ Zবিব্ wK K‡ইব্?
  গ্ক্x‡নি Rব্wcqÖ Zবি †ংব্cব্ ইন্ম্ ̈ wK wQজ্ ? (2)
  2. Cম্ব্
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †ম্মএ cইx¶বি গ ̈ w`‡q ম্ব্ন্বএx‡i Cগ্ব্‡বি †Kব্ব্ cwইc°Zব্
  গ্ক্xন্ †Kব্ এবিএবি Zবি ম্ব্ন্বএx‡i Cগ্ব্ব্ cইx¶ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ (5-6)
  wK ন্‡qwQজ্ ?
 • আব্w_K© ম্স্K‡ঊই গ ̈ w`‡q wKfব্‡এ আব্জ্ব্−ন্ আব্cব্বি Cগ্ব্‡বি cইx¶ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্?
  (আব্cwব্ wব্R গ্‡ব্ ঙ্ভ্ ঢ্Ëই wPস্̌ব্— Kই‡Z cব্‡ইব্).
  3. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্গ্q 200 `xব্বি wQজ্ 8 গ্ব্‡মি †এZ‡বি ম্গ্ব্ব্| এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q আব্গ্ব্‡i
  †`‡ক্ আব্cwব্ 8 গ্ব্‡মি †এZব্ w`‡q KZRব্ †জ্ব্K‡ ycয্‡ইই Lবএবি wK‡ব্ Lবীqব্‡Z cবি‡এব্
  ? (7)
  4. ‡Qবূ †Q‡জ্wঊ হ্Lব্ ঙ্KRব্ ম্ব্ন্বএx‡K Zবি Lবএবি ̧‡জ্ব্ w`w”Qজ্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্
  এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ ম্ব্ন্বএx আব্›`xঅq হ্Lব্ †Q‡জ্wঊই K_ব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q
  এজ্wQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ Cম্বি Kব্Q †_‡K †Kব্ব্ †Kইব্গ্Zx Kব্R আব্ক্ব্ KইwQ‡জ্ব্?
  5. wKQz wKQz wKZবএ Zব্ড্ম্xইKবিxইব্ হ্য্w3 ‡`wL‡q এ‡জ্‡Qব্ †হ্, Lবএবি এউ̂ ̧‡য়্ এw„× †c‡q 5000 R‡বি Lবএবি ন্‡qwQজ্ Kবিয়্ হ্ব্‡i Kব্‡Q wKQz Lবএবি wQজ্, Zবিব্ Zব্ Zব্‡i cব্‡কি
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  10. আcKÖ ব্wক্Z গ্ক্xন্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 7:40-52)


  cঊfw~ গ্ ট্ 40 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ বএx‡K ঙ্Lব্‡ব্ আবএবি ঙ্K ব্Zয্ব্ গ্ম্~ ব্ বএx wন্ম্ব্‡এ cKÖ ব্ক্ Kইব্ ন্‡q‡Q, হ্বি Rব্ ̈ ভু̂wiv ন্ব্Rবি এQ‡ইইঈ †এক্x ম্গ্q অ‡ই আ‡c¶ব্ KইwQজ্ (wØZxq wঈইয়্ 18ট্15-18)|
  1. ঙ্ভ্ আস্‡ক্ আব্গিব্ KZ ঐ‡য়ি †জ্ব্K ‡`L‡Z cব্ভ্ ?
 • Zবিব্ Cম্ব্-ই ম্¤‡^ ঊ̈ wK ঐ‡বি হ্wয্ 3 vu ও Kইব্w”Qজ্ ?
  2. wK Kবি‡য়্ ন্RইZ Cম্বি ম্গ্ম্ব্গ্wqK †জ্ব্K‡i †এব্Sব্ ঢ্wPর্ wQজ্ †হ্, wZwব্ভ্ গ্ক্xন্ ?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্ভ্ †ণ্ব্ল্ব্ব্ w`‡জ্ব্ ব্ব্ †হ্,Ò আব্wগ্ ব্ব্মি‡Z এও ন্‡qwQ, wKস্̌‘ আব্wগ্ vD‡i এস্কঐ ঙএস্ আব্গ্বি †এ_‡জ্‡ন্‡গ্ Rব্¥ ন্‡q‡Q ?Ó (41-42)
  3. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্, হ্Lব্ Cম্ব্ ঙ্ভ্ `wয্ ব্qব্‡Z wQ‡জ্ব্, †ম্ভ্ ম্গ্‡qই †P‡q ঙ্Lব্ Zব্‡উ K গ্ক্xন্ এ‡জ্ ̄x^ Kবি Kইব্ ম্ন্R? আব্cব্বি হ্wয্ 3 wb|
  4. ‡Kব্ Cম্বি Ô গ্ক্xন্Õ cwইPq †ংব্cব্ ইব্L‡Z ন্‡qwQজ্ ? (Cম্ব্ভ্ †হ্ গ্ক্xন্, ঙ্wঊ হ্w` ঙ্‡Kএব্‡ই ই̈ই“ †_‡Kভ্ cKÖ ব্wক্Z _ব্K‡Zব্, Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্?)
  5. ঙ্KRব্ এ ̈w3ই c‡¶ ঙ্Kwঊ jxq ক্w3ই wএই“‡× vu ওব্‡ব্ব্ Lএয্ KwVব্ †Kব্ ? (45-48)
  6. ড্wইক্x‡i wPস্̌ব্— অবিব্ ম্¤‡^ ঊ̈ 49 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i Kব্‡Q wK cÖKব্ক্ K‡ই ?
  7. 45-52 আব্qব্‡Z ড্wইক্xইব্ গ্Rwজ্‡ম্ এ‡ম্ গ্জ্~ Z wK cwইKই́ব্ব্ KইwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্বি ‡Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই †P‡q Zবিউ এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ভ্ ঙএব্`ZLব্ব্বি
  Kগ্©Pবিx‡K গ্য্» K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
  8. হ্w` ব্xKwg K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ Pzc K‡ই _ব্K‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্ ? (50-51)
 • ঙি আব্‡ং হ্Lব্ wZwব্ ইব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q ঙ্‡ম্wQ‡জ্ব্, ম্¤¢এZ ZLব্ wZwব্ ব্xইএভ্ wQ‡জ্ব্, Kবিয়্ wZwব্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ডিxwক্‡i Kবি‡য়্ fxZ wQ‡জ্ব্| ঙ্Lব্, wKfব্‡এ wZwব্ Zবি গ্‡বি K_ব্ cKÖ ব্ক্ K‡ই †evi গ্Z ঙ্Z ম্ব্ন্ম্ জ্ব্f Kই‡জ্ব্?
 • ম্K‡জিআম্¤§wZইগ্‡অ ̈ঈআব্cব্বিCগ্ব্‡বিম্ব্¶ ̈Z‡zজঐবিম্ব্ন্ম্wKআব্cব্বিগ্‡অ ̈ আব্‡Q ?
  9. আব্cব্বি wK অবিয়্ব্, ব্xK`x‡গি এজ্ব্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK Zব্‡i গ্‡অ ̈ †Kব্ব্ cfÖ বএ †ড্জ্‡Z ‡c‡ইwQজ্ ? হ্w` Zব্‡i গ্‡অ ̈ cfÖ বএ †ড্‡জ্ _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ wKইKগ্ cfÖ বএ †ড্‡জ্wQজ্ ?
 • ‡ক্‡ল্ ম্K‡জি Øবিব্ ম্গ্ব্‡জ্ব্wPZ ন্‡q, আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ব্xKwg হ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Zবি
  Rব্ ̈ wZwব্ ytL cÖKব্ক্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? আব্cব্বি হ্য্w3 Zz‡জ্ ঐ“ব্|
  10. (ম্গ্q _ব্K‡জ্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্) †হ্Lব্‡ব্ †এক্xইfবং †জ্ব্‡Kইব্ wগ্‡জ্ ঙ্Kwঊ fজ্য্ wম্×ব্স্̌— wব্‡Z
  ঢ্‡` ̈বংx ন্q, †ম্Lব্‡ব্ ঙ্Kব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3ই wK Kইয়্xq _ব্‡K এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ম্K‡জি ম্ব্গ্‡ব্ ঙ্wঊ ̄উ́ও́fব্‡এ cKÖ ব্ক্ Kই‡জ্ব্
  ব্ব্ †হ্, ন্RইZ Cম্ব্ভ্ ঙ্Kগ্বী̂ গ্ক্xন্ wQ‡জ্ব্ ?
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  11. wএPবিK wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্(আব্ট্) (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 8:1-11)


  c ঊ f w ~ গ্ ট্ ন্ R ই Z গ্ ম্~ ব্ ই ক্ ই x q Z আ ব্ ম্য্ ব্ ‡ ই , c ইয্ “ ল্ এ ব্ গ্ w ন্ জ্ ব্ † হ্ † K ঢ্ † R ব্ ব্ q অ ই ব্ c ও ‡ জ্ Z ব্ ‡ K cব্_এ †গ্‡ই ন্Z ̈বি wব্qগ্ wQজ্ (†জএxq 20ট্10)| `Lজ্KZ... ভ্ম্ব ‡q‡জ্ গ্Z„ ̈z Û †evi আwঅKবি গ্জ্~ Z †ম্ম্গ্q †ইব্গ্xq‡i ন্ব্‡Zভ্ wQজ্|
  1. wK গ্ব্ব্য্ল্‡K †Rব্ব্ন্& KইZ ঢ্Øয্× K‡ই ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ fবএব্য্ |
 • Ôঙ্Kব্Zzব্fব্জএব্ম্ব্Õcবএবিcইঙ্ভ্গ্wন্জ্বিcইএZx©Rxএব্ম্¤‡^ঊ̈Kই́ব্ব্Kই“ব্|Zবি
  ঙ্ভ্ ম্¤উ́‡K©ই গ ̈ w`‡q wK ঐ‡য়ি আব্ব্›`, wK ঐ‡য়ি ytL ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ এ‡q ঙ্‡ব্wQজ্?
  2. ‡Rব্ব্ন্& Kই‡Z wং‡q ন্ব্‡Zব্ব্‡Z ঐব্ cও‡জ্ Zবি আএ ̄’ব্ †Kগ্ব্ ন্‡Z cব্‡ই এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q?
 • গ্wন্জ্ব্wঊই ম্1⁄2x Zব্‡K †ড্‡জ্ †ই‡L cব্wজ্‡q হ্বএবি cই, Zবি †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ঙিKগ্ cwইw ̄w’ Z‡Z cইয্ “ল্ ম্1⁄2xwঊ, †হ্ ম্¤এ¢ Z wঈব্wন্Z wQজ্, Zবি Rব্ ̈ মএ‡P‡q KwVব্
  wএল্q wK wQজ্ ?
  3. ঙ্ভ্ ণূব্বি ম্ব্‡_ আ‡ব্‡Kভ্ RwওZ wQজ্| †Rব্ব্ন্& ঙএস্ Zবি cইএZx© ক্ব্w ̄— গ্„Zz ̈Û ম্¤উ́‡K©
  ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি ̄ব্^ গ্x, Zবি †Q‡জ্‡গ্‡q ঙএস্ Zবি আবএয়্̈ব্ আব্¤§বি(হ্w` Zবিব্ †এ‡উ P _ব্‡Kব্) †Kগ্ব্ আব্fয্ w~ Z wQজ্? cইয্ “ল্ †cwÖ গ্Kwঊই ̄¿x ঙএস্ Zবি ম্স্̌ব্— ব্‡i আএ ̄ব্’ q এব্ wK?
 • ঙ্ভ্ cwইএবি ̧‡জ্বি ম্ব্‡_ RwওZ ম্স্̌ব্— ব্‡i Rxএ‡ব্ fwএল্ ̈‡Z ঙ্ভ্ ণূব্ব্ wKfব্‡এ cfÖ বএ
  †ড্জ্‡Z cব্‡ই ?
  4. হ্Lব্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K ন্RইZ Cম্বি ম্ব্গ্‡ব্ †V‡জ্ †Iqব্ ন্‡qwQজ্, ZLব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ম্¤উ́‡K©
  ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ? (3-5)
 • ঃ গ্~উ̂‡Z© wব্‡Rই †Rব্ব্ন্& Kইবি wএল্‡q গ্wন্জ্ব্wঊ wK fবএwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  5. হ্wI ভু̂wiv Rব্ব্‡Zব্ †হ্ ঙঐ‡য়ি আcইব্‡ঐ ক্ব্w ̄— গ্Z„ ̈z Û †evi আwঅKবি ম্ববিয়্Z †ইব্গ্xq‡i ন্ব্‡Z ই‡q‡Q, Zবিcইঈ †Kব্ Zবিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্গ্‡ব্ গ্wন্জ্ব্wঊ‡K †V‡জ্ wj?
 • cKÖ Z... c‡¶ 7 আব্qব্‡Z হ্ব্ †জ্Lব্ ই‡q‡Q Zব্ ব্ব্ এ‡জ্ wZwব্ এজ্‡Z cবি‡Zব্ Ô আব্cব্ব্‡i
  Kব্‡ইবিভ্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡K ঙ্Kwঊ cব্_ই গ্বিবি †Kব্ব্ আwঅKবি †ব্ভ্Õ - †Kব্ wZwব্ Zব্
  এজ্‡জ্ব্ ব্ব্ ?
  6. 9 আব্qব্‡Z ঢ্‡জ্w− LZ আwf‡হ্বংKবিxইব্ †Kব্ †ম্ভ্ ̄ব্’ ব্ †Q‡ও ঙ্‡K ঙ্‡K মএব্ভ্ P‡জ্ wং‡qwQজ্?
 • ঢ্cw ̄Z’ †জ্ব্K‡i গ্‡অ ̈ Zবিউ K_বি wK cwÖ Zwμqব্ ন্q, ‡ম্w`‡K †Lqব্জ্ ব্ব্ K‡ই ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ গ্ব্wঊই ঢ্c‡ই wজ্L‡Z ই̈ই“ K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
  7. ‡Kব্ ঙ্Kগ্বী̂ Cম্ব্ গ্ক্x‡নিভ্ ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্‡K গ্Z„ ̈z `‡ঊ̂ আwfহ্3য্ Kইবি আwঅKবি আব্‡Q?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ ঙ্‡¶‡ঈ̂ গ্ম্~ ব্ বএxই ক্wইqZ আব্ম্য্ ব্‡ই Kব্R Kই‡জ্ব্ ব্ব্?
 • আ‡ব্K গ্ব্ব্য্‡লি Rxএ‡বি ম্য্Lক্ব্wস্̌— †K‡ও †বএবি cই ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি †হ্ ক্ব্wস্̌— নীqব্ ঢ্wPর্
  wQজ্, Zবি wK ন্‡জ্ব্?
  8. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, হ্Lব্ Cম্ব্ wØZxqএবি গ্ব্wঊই ঢ্cই wজ্L‡Z ই̈ই“ K‡ইwQ‡জ্ব্, †Kব্ ঙ্ভ্
  গ্wন্জ্ব্ ম্য্‡হ্বং _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ ZLব্ †ম্ভ্ ̄’ব্ব্ †_‡K cব্wজ্‡q হ্ব্qwব্ ? (8-9)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, KLব্ †_‡K ঙ্ভ্ গ্wন্জ্ব্ wএক্ব্¦ ম্ Kই‡Z ই̈ই“ K‡ইwQজ্ †হ্, Zবি
  ̧ব্ব্‡নি ¶গ্ব্ ন্‡q †ং‡Q ?
  9. ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ 11 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্ব্ গ্wন্জ্ব্‡K এজ্‡Z †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • 11 আব্qব্‡Zই ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ Cম্ব্ আব্cব্ব্‡Kঈ এজ্‡Qব্| আব্cব্বি এZ©গ্ব্ব্ আএ ̄’বি cwই‡cÖw¶‡Z ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ আব্cব্বি Kব্‡Q wK আ_© cÖKব্ক্ K‡ই ?
  ম্য্Lএই : গ্ক্xন্ Cম্ব্ গ্ব্wঊই ঢ্cই wK wজ্‡LwQ‡জ্ব্ আব্গিব্ Zব্ আব্গ্ব্‡i‡K এজ্ব্ ন্qwব্| ম্¤এ¢ Z wZwব্ ঙ্KRব্ wএPবি‡Kই গ্Z †Rব্ব্ন্& Kইবি Rব্ ̈ আব্ভ্‡ব্ †হ্ ক্ব্wস্̌ই— wএঅব্ব্ ই‡q‡Q Zব্ wজ্LwQ‡জ্ব্| wØZxqএবি wZwব্ হ্Lব্ আবএবি wজ্LwQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ ন্q‡Zব্ ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ †হ্বং K‡ইwQ‡জ্ব্ Ô ঙ্ভ্ গ্wন্জ্বি ̄ব্’ ‡ব্ আব্wগ্ভ্ Zবি ক্ব্w ̄— এন্ব্ Kই‡এব্|Õ
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  12. `wয্ ব্qবি বি~ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 9:1-43)


  Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্য্ ̄’ Kইবি আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্গ্ ̄— †Kইব্গ্Zx Kব্‡Rই গ্‡অ ̈ Rব্¥বূ̈‡K ম্য্ ̄’ Kইবি ণূব্ব্wঊ মএ‡P‡q †এক্x ম্বওব্ †ড্‡জ্wQজ্ (9ট্32,10ট্21,11ট্37)| †Kঢ্ Rব্¥ †_‡K আঊ̈ ন্‡জ্ Zবি †Pব্‡Lই গ্wয়্ ̧‡জ্ব্ আcwইয়্Z ‡_‡K হ্ব্q| Zবি আব্ ̈ব্ব্ ̈ ভ্w›`qঅ ̧‡জ্ব্, †হ্গ্ব্ Zবি †ক্ব্ব্বি ¶গ্Zব্ cKÖ Z... আ‡_ভ্© e~ জ্© ন্‡q c‡ও|
  1. আব্qব্Z 1-7 |
 • cwইএব্‡ই হ্w` ঙ্Kwঊ cwÖ Zএwঊ̈ wকি̈ Rব্¥ ‡ব্q, Zব্ন্‡জ্ Zব্ গ্ব্ এবএবি Rxএব্‡K †Kগ্ব্
  c fÖ ব্ এ † ড্ ‡ জ্ ?
 • ঙ্ভ্ আ‡ঊ̈ই এবএব্-গ্ব্ wKfব্‡এ ঙ্ভ্ cwইw ̄w’Zই ম্ব্গ্ব্জ্ w`‡Zব্ এ‡জ্ আব্cব্বি Kব্‡Q
  c ZÖ x q গ্ ব্ ব্ ন্ q ?
 • ঙ্ভ্ আঊ̈ wfLবিxই cwÖ Zw`‡বি Rxএব্ †Kগ্ব্ wQজ্ Zব্ Kই́ব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ভ্ †জ্ব্Kwঊই আব্জ্ব্− নি গ্নএয়্̈Z ম্¤‡^ ঊ̈ wK †Kব্ব্ অবিয়্ব্ wQজ্ ?
 • আঊ̈ wfLবিx Zবি আ¶গ্Zব্ wব্‡q মএম্গ্q c_Pবিx‡i‡K ব্ব্ব্ব্ K_ব্ এজ্‡Z ই̈‡ব্‡Q|
  আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ Cম্বি ঢ্¤§‡Zইব্ †হ্ ঐ‡য়ি K_ব্ ঙ্Lব্‡ব্ এ‡জ্wQজ্ Zব্ †ক্ব্ব্বি
  Rব্ ̈ †Kঢ্ KLবী আf ̈ ̄— ন্‡q ঢ্V‡Z cব্‡ই ? (2)
 • গ্ব্ব্ল্য্ wন্ম্ব্‡এ †Kব্ আব্গিব্ আব্গ্ব্‡i আব্‡ক্cব্‡কি ম্গ্ ̄— ``~ ক্© বি Rব্ ̈ আব্ ̈‡K vqx Kwই?
 • ‡Kব্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্‡q‡Q †হ্, আব্cwব্ এব্ আব্cব্বি cwইএব্‡ই †হ্ ytLKও́
  ঙ্‡ম্‡Q Zব্ আব্ ̈ Kব্‡ইবি f‡য্ জি ড্‡জ্ ন্‡q‡Q ?
 • ঢ্¤§Z‡i K_বি Rএব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্, Zব্ ই̈‡ব্ ঃ wfLবিxই †Kগ্ব্
  †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ? (3-5)
 • আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্জ্ব্− নি Kব্‡Rই ম্‡এব্Ë© গ্ cKÖ ব্ক্ wKfব্‡এ ন্‡Z cব্‡ই?
  2.
 • ঙ্KRব্ আcwইwPZ এ ̈w3 ঙ্‡ম্ Zবি †Pব্‡L Kব্v গ্ব্wL‡q wj wKস্̌‘ †ম্ ‡Kব্ব্ cÖwZএব্B Kই‡জ্ব্ ব্ব্, ঙ্ভ্ ণূব্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K Kব্‡Q wK cKÖ ব্ক্ K‡ই ?
 • ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ wVK †ম্ভ্ গ্~উ̂‡Z© Zব্‡K ম্য্ ̄’ ব্ব্ K‡ই ক্x‡জ্ব্‡নি cKয্ ‡z ই cব্Vব্‡জ্ব্ ?
  18-23 আব্qব্Z| wcZব্গ্ব্Zবি cwÖ Zwμqব্| জ্¶ ̈ Kই“ব্ †হ্, Kব্ঢ্‡K গ্Rwজ্ম্Lব্ব্ব্ †_‡K †এই K‡ই আব্ব্ব্ আবি ঙ্Kwঊ এন্„ Ëই ম্গ্ব্R †_‡K †এই K‡ই আব্ব্ব্ ঙ্Kভ্ K_ব্| (†হ্গ্ব্ wএ‡qই
  আবও̂য্ ব্ব্, Rব্ব্ব্Rব্)
 • 2 আব্qব্‡Z †হ্ ঐ‡বি ঢ্w3 ই‡q‡Q, Zব্ আwffবএ‡Kইব্ ই̈ব্‡জ্ Zবি cwÖZwμqব্ †Kগ্ব্
  ন্‡Zব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
 • ম্স্̌ব্— ‡বি ম্ ̄য্ Z’ ব্q †Kব্ Zব্‡i wcZব্গ্ব্Zব্‡K ZZঊব্ wVK Lক্য্ x গ্‡ব্ ন্qwব্ ?
 • গ্Rwজ্ম্Lব্ব্ব্ †_‡K †এই ন্‡q আব্ম্বি এ ̈ব্cব্‡ই ঙ্ভ্ এ ̈w3‡K †Kব্ Zবি wcZব্গ্ব্Zবি
  Zজ্z ব্ব্q †এক্x ম্ব্ন্ম্x গ্‡ব্ ন্‡qwQজ্ ?
 • Zবি wcZব্গ্ব্Zবি আএ ̄’ব্‡ব্ আব্cwব্ _ব্K‡জ্ wK Kই‡Zব্ ?
  35-43 আব্qব্Z| ম্য্ ̄’ এ ̈w3ই ম্ব্‡_ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি wØZxq ম্ব্¶ব্Z|
 • আব্cব্বি wK অবিয়্ব্, ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আবএবি ঙ্ভ্ ম্য্ ̄’ এ ̈w3ই ম্ব্‡_ K_ব্ এজ্‡Z
  †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ÔZwz গ্ wK আব্গ্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্‡Qব্?Õ ব্ব্ এ‡জ্ Ô Zwz গ্ wK ভএ‡& ব্
  আব্`‡গি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্‡Qব্?Õ- ঙ্ভ্ cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ? (35)
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্R ঙ্Kভ্ cÖক্œ আব্cব্ব্‡K Kই‡Qব্| আব্cwব্ Zউব্‡K wK ঢ্Ëই †`‡এব্ ?
 • ÔCম্ব্ গ্ক্xন্ ywব্qবি ব্~ইÕ- ঙ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
 • 39 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ywব্qবি ব্~ই নীqব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K Rব্ন্ব্ব্ব্œ ‡গি আঊ̈Kবি
  †fব্‡ংই আwfআ́Zব্ জ্ব্f Kই‡Z ন্‡qwQজ্ ?
  3.
  c„ও̂ব্ :28
  ম্য্Lএই ট্ আব্cব্বি ঈ আব্cব্বি cwইRব্‡i Rxএ‡ব্ ytL Kও́ †`qব্ ন্‡q‡Q †হ্ব্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্জ্ব্− নি Kব্R †`L‡Z cবীqব্ হ্ব্q| এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cwব্ 3 আব্qব্Zwঊ‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি এজ্ব্ K_ব্ wন্ম্ব্‡এ ম্‡1⁄2 wব্‡q ণ্‡ই wডি“ব্|

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  13. fব্জ্ ইব্Lব্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 10:1-16)


  1. 1-6 আব্qব্Z| ঙ্ চ্ব্©‡q ঙ্‡মী ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ cKÖ ব্ক্ K‡ইব্wব্ †হ্, wZwব্ wব্‡Rই ম্¤উ́‡Kভ্© এজ্‡Qব্| Zব্ভ্ wKZবএ আঅ ̈q‡বি ঙ্ভ্ চ্ব্© ‡q ঙ্‡ম্ cKÖ ...Zc‡¶ আব্গিব্ আব্¶wইK আ‡_© ইব্Lব্জ্ ঙএস্ Zবি †fওব্ ম্¤^‡ঊ̈ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই‡এব্|
 • ঢ্‡জ্w− LZ ঙ্ভ্ 6 আব্qব্Z আব্ম্য্ ব্‡ই †fওবি ̄f^ বএ †Kগ্ব্ ?
 • ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই ঙ্Lব্‡ব্ ইব্Lব্‡জি Kব্‡Q আঠংZয্¢ wএল্qwঊ wK ?
 • ‡Kব্ ইব্Lব্জ্ Qবওব্ †fওব্ Pজ্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
 • ‡Kব্ ইব্Lব্জ্ cwইএZব্© Kইব্ ম্ন্R ব্q?
 • ইব্Lব্জ্ ঈ †Pব্‡ইই গ্‡অ ̈ wK wK cব্_K© ̈ আব্‡Q ?
 • ঙ্Kwঊ †fওব্ Rxএ‡ব্ cব্ন্বিব্v‡ইই wK ̧ই“Z¡ ই‡q‡Q?
  2. 7-10 আব্qব্Z| †Pবি, Wব্Kব্Z , iRব্|
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ভ্ iRব্ ঙি আ_© wK ? (ঙ্ভ্ iRব্ †Kব্_ব্q ?)
 • 8 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ Kবি K_ব্ এ‡জ্‡Qব্ ?
 • ‡Kব্ গ্ব্ব্ল্য্ ম্wVK iRব্ w`‡q ব্ব্ ঙ্‡ম্ Ô‡`qব্জ্ ঊc‡KÕ Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্ জ্ব্f Kই‡Z
  Pব্q ? (1 আব্qব্Z †`Lব্য্ )
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ vex K‡ই‡Qব্ †হ্, Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZবি গ্‡অ ̈ wKQz †জ্ব্K আব্‡Q হ্বিব্
  Pwz ই, Lব্য্ ঈ বও́ Kইএবি ঢ্‡ঈ̈‡ক্ ̈ আব্‡ম্ ?
 • Ôআব্wগ্ ঙ্‡ম্wQ †হ্ব্ Zবিব্ Rxএব্ cব্q, আবি †ম্ভ্ Rxএব্ †হ্ব্ cwইc~য়্© ন্q Õ- ন্RইZ Cম্বি
  ঙ্ভ্ K_ব্ wK আব্cব্বি Rxএ‡বি Rব্ ̈ঈ c‡Ö হ্ব্R ̈ ?
  3. 11-13 আব্qব্Z| Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kএজ্ ঙ্Lব্‡ব্ভ্ wব্‡R‡K ঙ্KRব্ fব্জ্ ইব্Lব্জ্ wন্ম্ব্‡এ cKÖ ব্ক্
  K‡ই‡Qব্, †হ্ wএল্‡q আ‡ব্K বএx ইব্ম্জ্~ ংয়্ আব্‡ং wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡ম্ wজ্‡L wং‡qwQ‡জ্ব্| (ঢ্vniY ̄ই^ ƒc †ন্‡RwKজ্ 34 ঙএস্ Rএই~ কিxড্ 23 আঅ ̈ব্q)
  

 • ঙ্KRব্ ইব্Lব্জ্ ঈ †এZব্f3য্ ইব্Lব্‡জি গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ? (আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †Kব্ ঙ্KRব্ †এZব্fয্3 ইব্Lব্জ্ Kব্Rwঊ cÖ_‡গ্ভ্ ম্ন্‡R ংÖঞ্ Kই‡Zব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Lব্‡ব্ Ô‡এZব্f3য্ ইব্Lব্জ্Õ এজ্‡Z Kব্‡i K_ব্ এ‡জ্‡Qব্?
 • হ্Zi~ ম্¤এ¢ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙএস্ fব্জ্ ইব্Lব্‡জি গ্‡অ ̈ †হ্ ম্গ্ ̄— ম্ব্গা̈ম্ ̈ এব্ wগ্জ্ ই‡q‡Q Zব্
  L‡উয্ R †এই Kই“ব্|
 • আব্cব্বি ম্স্̌ব্— ব্ হ্w` ঙ্Kwঊ KzKz‡ইই Rব্ ̈ Zবি Rxএব্ ঢ্র্মং© K‡ই †`q Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি
  ‡Kগ্ব্ জ্বং‡এ ?
 • ‡Kব্ব্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q †এক্x হ্wয্ 3ম্1⁄2Z গ্‡ব্ ন্q : ঙ্Kwঊ cব্Ö য়্xই Rব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্ল্য্
  গ্বিব্ হ্ব্‡এ, ব্ব্wK গ্ব্বএRব্wZই Rব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্ল্য্ গ্বিব্ হ্ব্‡এ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আব্cব্বি Rব্ ̈ গি‡Z ইব্wR ন্‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্qx‡i গ্‡অ ̈ Ô‡ব্K‡ও এব্ণ্Õ Kবিব্ ? ঢ্vniY wb |
 • এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q †হ্ ম্গ্ ̄— Ô‡ব্K‡ও এব্‡ণিব্Õ Cম্ব্qx Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্‡K আব্μগ্য়্ K‡ই,
  ইব্Lব্‡জিব্ wKfব্‡এ Zব্‡i wএই“‡× হ্×য্ Kই‡এ ?
  4. 14-16 আব্qব্Z| fব্জ্ ইব্Lব্জ্‡K wPব্‡Z cবিব্|
 • ইব্Lব্জ্ ঈ †fওব্ wKfব্‡এ ঙ্‡K আব্ ̈‡K wPব্‡Z cব্‡ই? (Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i
  wPব্‡Z cব্‡ইব্ ঙএস্ আব্গিব্ wKfব্‡এ গ্ক্xন্‡K wPব্‡Z cব্wই ?)
 • wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্কূzKz Cম্বি ÔK_ব্Õ ম্¤^‡ঊ̈ আব্গ্ব্‡i wK wক্¶ব্ †`q (3,4,5,8,16)?
 • wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্ ̈‡i KÉ ̄ই^ †_‡K Cম্ব্ গ্ক্x‡নি KÉ ̄ই^ ‡K আব্জ্ব্v Kই‡Z cব্wই ?
 • ম্গ্ ̄— `wয্ ব্qবি Cম্ব্qx‡i গ্‡অ ̈ †Kব্ব্ wএল্‡q wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
 • ‡Kব্ আব্গ্ব্‡i fব্জ্ ইব্Lব্‡জি গ্Z„ ̈z ই K_ব্ ব্ব্ এ‡জ্ আব্গিব্ Zবি wএল্‡q K_ব্ এজ্‡Z cব্wই
  ব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : cব্VK wন্RইZ 12ট্7,13 আব্qব্Z cও‡Z cব্‡ইব্| ঙ্Lব্‡ব্ iRবি ম্ব্‡_ †fওবি ঙ্Kঊব্ ম্গ্স্̌q^ †`Lব্‡ব্ব্ ন্‡q‡Q ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ iRব্ ন্‡qwQ‡জ্ব্ †ম্ ম্¤‡^ ঊ̈ wক্¶ব্ ই‡q‡Q|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  14. cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11:1-46)


  ন্RইZ Cম্ব্ হ্Lব্ জ্ব্ম্ব্‡ইই আম্ ̄য্ Z’ বি K_ব্ ই̈‡ব্wQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ †এ_ব্wব্qব্ †_‡K গ্বী̂ ঙ্Kw`‡বি c_ `‡~ ই wQ‡জ্ব্|
  1-5 আব্qব্Z |
  1. ঙ্ভ্ wZব্ fব্ভ্‡এব্ব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zব্‡i গ্নএয়্̈Z Kই‡Zব্ (3,5)?
 • আব্cwব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Z cব্‡ইব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্ব্‡K ঙএস্ আব্cব্বি cwইএবি‡K গ্নএয়্̈Z K‡ইব্?
  2. ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ Zর্¶য়্ব্র্ জ্ব্ম্বি‡K ম্য্ ̄’ Kইবি Rব্ ̈ cÖ ̄‘Z ন্‡জ্ব্ ব্ব্?
 • আব্qব্Z 4 ঙি K_ব্ ̧‡জ্ব্ w`‡q Cম্ব্ wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?
 • আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ †হ্ 4 আব্qব্‡Z †হ্ K_ব্ †জ্Lব্ আব্‡Q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি
  ytLK‡ও́ই ম্গ্‡qঈ ঙ্Kভ্ K_ব্ এজ্‡Z cব্‡ইব্ ?
  25-26 আব্qব্Z|
  3. ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই?
 • Cম্ব্গ্ক্x‡নিঢ্cই†হ্wএক্ব্¦ম্K‡ই,†Kব্Zব্‡Kগ্Z„ ̈য্‡KfqKইব্ঢ্wPর্ব্q?
  32-46 আব্qব্Z|
  4. 32 আব্qব্‡Z †হ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ †জ্Lব্ আব্‡Q, গ্wইqগ্ হ্Lব্ Zব্ এজ্wQ‡জ্ব্, ZLব্ Cম্ব্(আব্ট্) ম্¤‡^ ঊ̈
  Zবি †Kগ্ব্ আব্য্f~wZ ম্„wও́ ন্‡qwQজ্ ? wএwfব্œ অবিয়্ব্ ̧wজ্ wব্‡q আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  5. ন্RইZ Cম্ব্ Ôw`‡জ্ Lএয্ আw ̄ই’ ন্‡জ্ব্Õ- ঙি cKÖ Z... Kবিয়্ wK wQজ্ ? (33)
  6. Cম্ব্ গ্ক্xন্ গ্wইq‡গি ম্ব্‡_ Kব্u ‡জ্ব্ - ঙ্wঊ গ্wইq‡গি Kব্‡Q wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?(35)
 • আব্cব্বি ন্q‡Zব্ ঙ্wঊ আRব্ব্ব্ _ব্K‡Z cব্‡ই †হ্, আব্cব্বি Lএয্ wcÖqRব্ ‡Kঢ্ `~‡ই P‡জ্ †ং‡জ্ এব্ †হ্ †Kব্ব্ yt‡Lই ম্গ্q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি ম্ব্‡_ †Kউ‡`‡Qব্- ঙ্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?
  7. wK Kবি‡য়্ ন্RইZ Cম্ব্ Kএ‡ইই গ্য্LLব্ব্ব্ Lয্জ্‡Z ‡P‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ গ্ব্_ব্© অবিয়্ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? (38-39)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q গ্ব্_ব্© ঙ্wঊ wএক্ব্¦ ম্ K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি fব্ভ্‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ K‡ই Zজ্z ‡Z cবি‡এব্ ? আব্cব্বি Kবিয়্ ̧wজ্ এজ্ব্য্ |
 • 40 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্বি গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  8. 41-42 আব্qব্‡Zই ‡গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্ম্‡জ্ wK †P‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • জ্ব্ম্বি হ্Lব্ Kএ‡ইই wfZই †_‡K †এই ন্‡q আব্ম্wQ‡জ্ব্, ZLব্ †জ্ব্K‡i আব্fয্ w~ Z †Kগ্ব্ ন্‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ (43-44)?
  9. জ্ব্ম্ব্‡ইই Kএ‡ইই Kব্‡Qই ঙ্ভ্ ণূব্ব্ wKfব্‡এ গ্ব্_ব্© ঙএস্ গ্wইq‡গি Cগ্ব্ব্‡K এ`‡জ্ w`‡qwQজ্?
 • ‡হ্ ম্গ্ ̄— ভু̂`xইব্ †ম্Lব্‡ব্ ঢ্cw ̄Z’ wQজ্, ঙ্ভ্ ‡Kইব্গ্Zx Kব্R wKfব্‡এ Zব্‡i‡K
  cfÖ ব্wএZ K‡ইwQজ্ ?
 • ঙ্ ঐ‡য়ি †Kইব্গ্Zx Kব্R †`‡Lঈ †Kব্ wKQz wKQz †জ্ব্K Zবিcইঈ আwএক্¦ব্‡মি গ্‡অ ̈
  আবূ‡K _ব্‡K ?
  10. cব্য্ R© xwএZ ন্‡q জ্ব্ম্ব্‡ইই †Kগ্ব্ জ্বংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • ন্RইZ Cম্ব্ fব্জ্fব্‡এভ্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ ঙিKগ্ Kব্R Kইবি ড্‡জ্ Zব্‡K wK গ্জ্~ ̈ w`‡Z ন্‡Z cব্‡ই (53)? Zবিcইঈ †Kব্ wZwব্ জ্ব্ম্বি‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ K‡ই Z‡z জ্wQ‡জ্ব্?
  Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3‡K গ্Z„ ̈z †_‡K RxwএZ Kই‡জ্ব্ †হ্ Zবি wব্‡Rই †bv cwই‡ক্ব K‡ইwQজ্ (Kবিয়্ †ংব্ব্ব্‡নি †হ্ †এZব্ †`q Zব্ গ্„Zয্ ̈)| cইএZx© wব্‡Rই গ্Z„ ̈z ই গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ জ্ব্ম্ব্‡ইই ̧ব্ব্‡নি Kব্ড্ড্& বিব্ w`‡জ্ব্| ঙ্ Kবি‡য়্ ঙ্Lব্ আব্গ্বি ঙএস্ আব্গ্ব্‡i wcqÖ R‡বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্xন্ cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ ন্‡Z cব্‡ইব্|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  15. ঙ্Kwঊ গ্Z„ ং‡গি এxR (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 12:20-33)


  ঙ্wঊ wQজ্ `wয্ ব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †ক্ল্ ইব্Z| wZwব্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্, c‡ইই wb Zব্‡K ন্Z ̈ব্ Kইব্ ন্‡এ| ঙ্ভ্ আস্‡ক্ ঢ্‡জ্w− LZ K_ব্ ̧‡জ্বি গ ̈ w`‡q ব্ব্Rব্ZvZব্ Zবু ই আস্̌‡— ইই wKQz আw ̄’ইZব্ cÖKব্ক্ KইwQ‡জ্ব্, হ্ব্ গ্„Zz ̈ই c~‡এ© Zবু‡K আস্̌ই— ‡K আw ̄’ই K‡ই Zz‡জ্wQজ্|
  1. ‡Kব্ ংxÖ ‡Kইব্ Zব্‡i আব্‡য্ ইব wব্‡q মিব্ম্wই ন্RইZ Cম্বি Kব্‡Q আব্‡ম্wব্ ? (20-21)
 • ন্RইZ wড্wজ্c †Kব্ Zবি K_ব্wঊ wং‡q মিব্ম্wই Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q এজ্‡জ্ব্ ব্ব্ ? (22)
  2. Ôwব্R cÖব্য়্‡K †এক্x fব্জএব্ম্ব্Õ- ঙ্ভ্ K_ব্wঊই আব্ম্জ্ আ_© wK?
 • Ôঙ্ভ্ c„w_এx‡Z wব্R cÖব্য়্‡K ণ্„য়্ব্ K‡ইÕ ঙ্ভ্ K_বি আব্ম্জ্ আ_© wK ?
 • ঙ্ভ্ cw„ _এx‡Z Kব্R‡K আব্গ্ব্‡i Rxএ‡বি ম্‡এব্© ”P জ্¶ ̈ wন্ম্ব্‡এ vuo Kwই‡q †Kব্ আব্গিব্
  গ্ব্ব্য্‡লিব্ ম্য্Lx ন্‡Z cব্wই ব্ব্ ?
 • wক্ল্ ̈‡i আwfআ́Zবি আব্‡জ্ব্‡K 26 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
 • 26 আব্qব্Z‡K wKfব্‡এ আব্cwব্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ এব্ ̄এ— fব্‡এ c‡Ö qবং Kই‡Z cব্‡ইব্ ?
  3. ঃ গ্যু̂‡Z© Cম্ব্ আস্̌‡— ই wK ঐ‡য়ি আw ̄’ইZবি ম্ব্‡_ ম্সংÖব্গ্ KইwQ‡জ্ব্ (27-28)? Cম্ব্ ঙ্ম্গ্q wK ঐ‡য়ি wএKই́ wম্×ব্স্̌— ংন্Ö য়্ Kই‡Z cবি‡Zব্ ?
 • গ্ব্বএRব্wZই ̧ব্ব্‡নি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবু ই cব্Ö য়্ †`‡এব্ ঙ্wঊ ywব্qব্‡Z আব্ম্বি আব্‡ংভ্
  wম্×ব্স্̌— wব্‡qwQ‡জ্ব্| Zবিcইঈ ঙ্ভ্ cwইw ̄w’ Z‡Z †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Z ‡এক্x আw ̄ই’ ন্‡q
  ঢ্‡VwQ‡জ্ব্ ?
 • ন্RইZ Cম্ব্ †Kব্ ং‡গি এx‡Rই গ্Z নএবি c_ †এ‡Q wব্‡qwQ‡জ্ব্ ?
  4. হ্wAvcব্বিম্ব্গ্‡ব্ঙ্ভ্ম্‡য্হ্বংআব্ম্‡Zব্Zব্ন্‡জাব্cwব্ঙ্ভ্`wযূইগ্‡অ ̈†Kব্ব্wঊ†এ‡Q wব্‡Zব্ : ঙ্Kwঊ ম্য্Lx Rxএব্ হ্ব্ Kব্‡ইব্ †Kব্ব্ ঢ্cKব্‡ই আব্‡ম্ ব্ব্, wK¤ব্^ ঙ্Kwঊ Kও́‡fব্‡ংই Rxএব্ হ্ব্ আ‡ব্ ̈ই Rব্ ̈ আব্ক্xএ© ব্` এ‡q আব্ব্‡Z cব্‡ই ? আব্cব্বি ঢ্ˇইই c‡¶ হ্wয্ 3 wb|
  5. Ôঙিভ্ Rব্ ̈ †Zব্ আব্wগ্ ঙ্ভ্ ম্গ্q চ্স্̌© — ঙ্‡ম্wQÕ - Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্‡Zব্ আব্cwব্ wK আব্cব্বি wব্‡Rই K‡ও́ই ম্গ্‡q ঙ্ভ্ K_ব্ এজ্‡Z cব্‡ইব্ ? আব্cব্বি Kবিয়্ ̧wজ্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্|
  6. ‡Kব্ব্wঊ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zউবি Rxএ‡বি মএ‡P‡q cÖঅব্ব্ ঢ্‡ঈ̈ক্ ̈ wন্ম্ব্‡এ w ̄ই’ K‡ইwQ‡জ্ব্ ? (28- 29আব্qব্Z)
 • c‡যী̂ইগ্Z„ ̈z‡ZwcZবাব্জ্ব্−নিব্ব্গ্wKfব্‡এগ্wন্গ্ব্wস্̌Z^ ন্q?
  7. 31 ঈ 32 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
  8. ন্RইZ wড্wজ্c ঈ আব্w›`‡অ qই আব্‡য্ ইব্‡অ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঢ্Ëইwঊ wK wQজ্ ? (23-33)
  ম্য্Lএই : Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্গ্ব্‡i cÖwZ Zবি গ্নএয়্̈‡Zই Kবি‡য়্ wব্R Rxএব্ †Kবিএব্ব্x K‡ইwQ‡জ্ব্| Zব্ন্‡জ্ wK Zবিউ cwÖ Z গ্নএয়্̈‡Zই wPয্́ wন্ম্ব্‡এ আব্গ্ব্‡iI Zবু ই Rব্ ̈ Rxএব্ †`qব্ ঢ্wPর্ ব্q ?
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  16. ‡ংব্জ্ব্‡গি গ্Z cÖfয্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 13:1-17)


  cঊfw~ গ্ ট্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্Kwঊ এব্ম্ব্ fবওব্ Kই‡জ্ব্ ঙএস্ ঢ্×বি-C‡i Lবএবি c ̄Ö ই‘ Kইবি Rব্ ̈ Zবু ই ম্ব্ন্বএx‡i wব্‡k© w`‡জ্ব্| cব্wব্, ংব্গ্জ্ব্, ংব্গ্Qব্ মএwKQভ্z †ম্Lব্‡ব্ wQজ্, wKস্̌‘ Lবএব্‡ইই আব্‡ং ম্K‡জি cব্ অভ্য্ ‡q †evi গ্Z †ম্Lব্‡ব্ †Kব্ব্ ‡ংব্জ্ব্গ্ wQজ্ ব্ব্| †ম্Lব্‡ব্ হ্বিব্ Lব্w”Qজ্ Zবিব্ মএব্ভ্ †ন্জ্ব্ব্ w`‡q এ‡ম্ wQজ্| wKস্̌‘ Zব্‡i আcwই ̄‹বি cব্ ̧wজ্ ঙ্‡K আ‡ব্ ̈ই ¶zঅব্‡K wবএ„Ë KইwQজ্|
  1. Cম্ব্ গ্ক্xন্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ c‡ইই wbB Zব্‡উ K গি‡Z ন্‡এ| আব্cwব্ হ্w` Rব্ব্‡Zব্ †হ্ আবংব্গ্xKব্জ্ আব্cব্ব্‡K গ্বিব্ †হ্‡Z ন্‡এ, Zব্ন্‡জ্ আব্R‡K আব্cwব্ wK Kই‡Zব্ ?
 • Kব্wন্ব্xই cইএZx© আস্‡কি ম্ব্‡_ 3 আব্qব্‡Zই wK ম্¤উ́K© ই‡q‡Q ?
  2. Cম্বি †Kব্ব্ ম্ব্ন্বএxভ্ †Kব্ †ম্wb †ংব্জ্ব্‡গি Kব্Rwঊ Kই‡Z Pব্ব্wব্ ? ( Zব্‡i গ্‡অ ̈ Kগএqম্x ম্1⁄2xwঊঈ †Kব্ †ম্wb আ‡ব্ ̈ই cব্ †অবীqব্‡ব্বি Kব্‡R ঙ্wং‡q আব্‡ম্ব্wব্? )
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, গ্ব্ব্‡য্ লি Rব্ ̈ ‡Kব্ Ô ঢ্cই †_‡K wব্‡© k Õ ̧ই“Z¡c~য়্© ?
  3. cব্ ব্ব্ অ‡য্ q হ্Lব্ ম্ব্ন্বএxইব্ ঢ্×বি C‡i Lবএবি Lব্w”Q‡জ্ব্, ZLব্ Zব্‡i †Kগ্ব্ জ্বংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cwব্ wK গ্‡ব্ K‡ইব্ †Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ম্ব্ন্বএx‡i Lবএবি ই̈ই“ Kইবি wVK আব্‡ং Zব্‡i cব্ অ‡য্ Z ই̈ই“ Kই‡জ্ব্ ?(4)
  4. ঙ্ভ্ Kব্Rwঊই গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ Zবু ই wব্‡Rই ম্¤‡^ ঊ̈ Zব্‡i Kব্‡Q wK cKÖ ব্ক্ Kই‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?
  5. ভ্wZc~‡এ© আব্cwব্ †হ্ Kব্Rwঊ cÖZ ̈ব্Lব্ব্ K‡ই‡Qব্, Zব্ হ্w` Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡Rভ্ K‡ই w`‡Zব্ Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি ‡Kগ্ব্ জ্বং‡Zব্ ?
  6. ‡Kব্ ন্RইZ wcZই Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K cব্ †অবীqব্‡Z w`‡জ্ব্ ব্ব্ (6-8)?
 • 8 আব্qব্‡Zই c_Ö গ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wcZই ম্¤‡^ ঊ̈ আব্গ্ব্‡i Kব্‡Q wK cÖKব্ক্ K‡ই ?
 • হ্w` †Kব্ব্ এ ̈w3 Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kব্‡Q wব্‡R‡K cব্Kম্ব্ড্ Kই‡Z ব্ব্ Pব্q Zব্ন্‡জ্ †Kব্ Zবি ম্ব্‡_ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ‡Kব্ব্ ম্¤উ́K© †ব্ভ্ ? (8)
  7. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, †Kব্ ন্RইZ wcZই ন্Vব্র্ K‡ই Zবি cব্‡qই ম্ব্‡_ Zবি ন্ব্Z ঙএস্ Zবি গ্ব্_বী অ‡য্ q wব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ? (9)
 • 10 আব্qব্‡Z Cম্ব্ wcZই‡K ঢ্Ëই w`‡Z wং‡q wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ? (ঙ্Lব্‡ব্ Ô‡ংব্ম্জ্
  Kইব্Õ এজ্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্? আবএবি Ôcব্ †অব্qব্Õ এজ্‡Zভ্ এব্ wZwব্ wK
  †এব্Sব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?)
 • আব্cwব্ wK এজ্‡Z cব্‡ইব্ †হ্, Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি ̧ব্ব্ন্ অভ্য্ ‡q w`‡q‡Qব্? হ্w` Zব্
  এজ্‡Z cব্‡ইব্, Zব্ন্‡জ্ ‡Kব্_ব্q ঙএস্ KLব্ Zব্ ম্স্ণ্wঊZ ন্‡qwQজ্ ?
  8. Cম্ব্
 • হ্Lব্ Cম্ব্(আব্ট্) ঙু̂vi ম্ব্গ্‡ব্ ঙ্‡ম্ নুবূz †ং‡ও এ‡ম্wQ‡জ্ব্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্
  †জ্‡ংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ ঙু̂v ন্RইZ Cম্বি গ্নএয়্̈‡Z Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্wQ‡জ্ব্?
 • ঙু̂v †হ্ গ্ন্ব্fজ্য্ wঊ K‡ইwQ‡জ্ব্ Zব্ wK ?
  9. Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Lব্‡ব্ †হ্ ó„ ব্স্̌— আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ ̄ব্’ cব্ K‡ই †ং‡Qব্ Zব্ এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q Cম্ব্qxইব্ wKfব্‡এ আব্ম্য্ ইয়্ Kই‡Z cব্‡ই? (12-17)
 • হ্w` ঙ্Lব্ Cম্ব্qx ভ্‡Zব্গ্‡অ ̈ Cম্বি গ ̈ w`‡q Zবি wব্‡Rই cব্ ব্ব্ অভ্য্ ‡q _ব্‡Kব্, Zব্ন্‡জ্
  Zবি c‡¶ †Kব্ আ‡ব্ ̈ই cব্ অভ্য্ ‡q †Iqব্ ম্¤এ¢ ব্q ?
  10. ঙ্ভ্ wএ‡ক্ল্ Kব্Rwঊ wKfব্‡এ †`Lব্q †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Ô‡ক্ল্ চ্স্̌© ভ্— গ্নএয়্̈Z K‡ইwQ‡জ্ব্Õ? (1)
  ম্য্Lএই : μz‡কি ঢ্cই Zবুই গ্„Zz ̈ই গ ̈ w`‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ wব্‡R‡K ঙ্KRব্ †ংব্জ্ব্গ্ wন্ম্ব্‡এ †`wL‡q এ‡জ্ wং‡qwQ‡জ্ব্, Ô †Zব্গ্ব্‡i গ্‡অ ̈ †হ্ এও ন্‡Z Pব্q Zব্‡K †Zব্গ্ব্‡i †মএব্Kবিx ন্‡Z ন্‡এ, আবি †হ্ c_Ö গ্ ন্‡Z Pব্q Zব্‡K ম্K‡জি †ংব্জ্ব্গ্ ন্‡Z ন্‡এ| গ্‡ব্ ‡ই‡Lব্, ভএ‡& ব্- আব্g †মএব্ †c‡Z আব্‡ম্ব্wব্, এইস্ †মএব্ Kই‡Z ঙ্‡ম্‡Qব্ ঙএস্ আ‡ব্K †জ্ব্‡Kই গ্wয্ 3ই গ্জ্~ ̈ wন্ম্ব্‡এ Zব্‡i cব্Ö ‡য়ি cwইএ‡Z© wব্‡Rই cÖব্য়্ w`‡Z ঙ্‡ম্‡Qব্| Õ (গ্ব্K© 10ট্43-45)
  গ্ক্xন্ †Kব্ ঙু̂v ভ্ ̄‹ব্wই‡qব্‡Zইঈ cব্ অভ্য্ ‡q w`‡জ্ব্ ?
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  17. c_, ম্Z ̈ আবি Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 14:1-11)


  হ্w` আব্R‡K আব্গিব্ Rব্ব্‡Z cব্wই †হ্ Kব্জ্‡K আব্গ্ব্‡i‡K আZ ̈ব্Pবি K‡ই †গ্‡ই †ড্জ্ব্ ন্‡এ, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i KZR‡বি ঙ্গ্ব্ গ্ব্ আব্‡Q †হ্ †ম্ভ্ ম্গ্‡q আব্গিব্ আব্ ̈‡i ম্গ্ম্ ̈ব্c~য়্© উ̈`q wব্‡q fবএ‡এব্ ?
  1. আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, আw ̄ই’ উ̈`‡qই গ্ব্ব্ল্য্ ঙএস্ ম্গ্ম্ ̈ব্q RRw© ইZ গ্ব্ব্‡য্ লি উ̈`‡qই গ্‡অ ̈ wK Cগ্ব্‡বি আfবএ †`Lব্ হ্ব্q ? (1)
 • আব্R‡K †Kব্ব্ wএল্qwঊ আব্cব্ব্‡K আw ̄ই’ K‡ই Zজ্z ‡Q ? ( আব্cwব্ গ্‡ব্ গ্‡ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্)
  2. 1 আব্qব্‡Zই আ_© wK ?
 • হ্Lব্ †Kঢ্ `wয্ðস্̌ব্—ং ̄Ö — ন্q এব্ ম্গ্ম্ ̈ব্q c‡ও ZLব্ আব্জ্ব্−ন্ এব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †Kব্ব্
  wএল্qwঊই ঢ্cই Zবি আএক্ ̈ভ্ Cগ্ব্ব্ ইব্Lব্ ঢ্wPর্ ?
  3. ঙ্ভ্ 11wঊ আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ Cগ্ব্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ wK এ‡জ্‡Qব্ ? ‡হ্ ম্গ্ ̄— Rব্qংব্ ̧wজ্‡Z Cগ্ব্ব্
  ম্¤^‡ঊ̈ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q †ম্ ̧‡জ্ব্ Lযু‡R †এই Kই“ব্|
  4. 2 ঙএস্ 3 আব্qব্‡Zই গ ̈ w`‡q আব্গিব্ †এ‡ন্ক্&Z ম্¤উ́‡K© wK wক্¶ব্ cব্ভ্ ?
 • cÖ_গ্ আব্qব্‡Zই ম্ব্‡_ wØZxq ঈ Z...Zxq আব্qব্‡Zই wK ম্¤উ́K© ই‡q‡Q ?
 • ‡Kব্ব্ ণূব্বি cwই‡cÖw¶‡Z †এ‡ন্ক্&Z আব্cব্বি Kব্‡Q ̧ই“Z¡c~য়্© ন্‡q‡Q ?
  5. Ôআব্wগ্ভ্ c_Õ- ঙ্ভ্ vex K‡ই ন্RইZ Cম্ব্ wK এSয্ ব্‡জ্ব্ (6)?
 • ‡Kধ্we‡জ্Ôঙ্ভ্w`‡Kc_Õআবি†Kধ্we‡জ্Ôআব্wগ্ভ্c_Õ-ঙ্ভ্By ‡qইগ্‡অ ̈ c ব্ _ K© ̈ w K ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Qবওব্ †Kঢ্ †এ‡ন্ক্Z& -ঙ্ †হ্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
  6. Cম্ব্গ্ক্xন্-ভ্†হ্Ôম্Z ̈ঈRxএব্Õঙিআ_©wK?(6)
  7. গ্বএy আব্জ্ব্−ন্ ঈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্‡অ ̈ cবি ̄উ́wইK ম্¤উ́‡Kই© এ ̈ব্cব্‡ই 7 ঈ 11 আব্qব্Z
  আব্গ্ব্‡i‡K wK wক্¶ব্ †`q ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্-ভ্ †হ্ আব্জ্ব্− ন্, ঙ্ভ্ K_বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ব্ব্ আব্ব্‡জ্ †Kব্ †Kঢ্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi ন্‡Z cব্‡ইব্ ব্ব্ ?
  8. ‡হ্ ম্গ্ ̄— ম্ব্ন্বএx‡i Kব্‡Q Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্ভ্ ঢ্র্ম্ব্‡নি K_ব্ ̧‡জ্ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ (†হ্গ্ব্: 13ট্37- 38, 14ট্ 5,8,9 আব্qব্Z) Zব্‡i আএ ̄ব্’ wK wQজ্ ?
 • wZব্wঊএQইঙ্Kম্ব্‡_Kবূব্‡ব্বিcইঈ†Kব্ম্ব্ন্বএxইব্wব্‡R‡iGesgkxন্ম্¤‡^ঊ̈ঙ্Z
  Kগ্ †R‡ব্wQ‡জ্ব্ ?
  9. ন্RইZ Cম্ব্ Zবি ম্ব্ন্বএx‡i fq Kই‡Z wব্‡ল K‡ইwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘ wZwব্ wব্‡Rভ্ ঃ ইব্‡Z
  yt‡L cwইc~য়্© ন্‡qwQ‡জ্ব্ (j‡ব্Zব্ ঙ্Lব্‡ব্ গ্w_ 26 ট্37-38 আব্qব্Z cই‡Z cব্‡ইব্)| ঙ্‡¶‡ঈ̂ আব্গিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ ঈ Kব্‡Rই গ্‡অ ̈ †হ্ আম্1⁄2wZ †`L‡Z cব্ভ্, Zব্ আব্cwব্ wKfব্‡এ এ ̈ব্L ̈ব্ Kই‡এব্ ?
 • ‡ংর্wক্গ্ব্ব্x এবংব্‡ব্ wK‡মি f‡q নিRZ Cম্ব্ fxZ এব্ আw ̄ই’ ন্‡qwQ‡জ্ব্ ?
  আব্জ্−ব্ন্Zব্qব্জ্বি ইবং ঙএস্ ̧ব্ব্ন্& †হ্ †এZব্ †`q †ম্ভ্ গ্„Zz ̈ Qবওব্ আবি wKQ‡z Kভ্ Cম্ব্ fq †c‡Zব্ ব্ব্| Kবিয়্ ঙ্ ̧‡জ্ব্‡K wZwব্ wব্‡R আব্গ্ব্‡i cwইএ‡Z© এন্ব্ K‡ই wব্‡q হ্ব্w”Q‡জ্ব্| Zব্ভ্ আব্R ঙ্ K_ব্ এজ্বি Zবু ই আwঅKবি আব্‡Q Ô †Zব্গ্ব্‡i গ্ব্ †হ্ব্ আবি আw ̄’ই ব্ব্ ন্q| আব্জ্−ব্নি ঢ্cই wএক্¦ব্ম্ Kই, আব্গ্বি ঢ্c‡ইঈ wএক্ব্¦ ম্ Kই| Õ ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ আব্R আব্cব্বি Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †`qব্ wএ‡ক্ল্ ঢ্cন্বি ন্‡q _ব্KKz |
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  18. আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 15:1-11)


  cঊfw~ গ্ : এwব্ ভ্ম্ব ‡qজ্ ঙ্Kম্গ্q গ্বএ‡য্ i আব্1⁄2ইয্ এবংব্ব্ wQজ্| wKস্̌‘ গ্বএয্` আব্জ্−ব্ন্ ঙ্ভ্ আব্1⁄2যি এবংব্‡বি ঈcই আম্স্̌ও́‘ wQ‡জ্ব্, Kবিয়্ ঙ্ভ্ এবংব্ব্ Zবু ই Rব্ ̈ †Kব্ব্ ড্জ্ †`qwব্ (ভ্ক্ব্ভ্qব্ 5ট্1-7)| wKZব্‡এই আব্R‡Kই ঙ্ভ্ আস্‡ক্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ vex K‡ই‡Qব্ †হ্, wZwব্ভ্ আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q হ্বি গ ̈ w`‡q গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ম্স্̌ও́‘ ন্‡Z cব্‡ইব্| cwÖ Z ক্x‡Z আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই আwZwই3 Wব্জ্cব্জ্ব্ †Q‡উ ঊ †`qব্ ন্q| আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই Wব্জ্cব্জ্ব্ হ্Z †Q‡উ ঊ †`qব্ হ্ব্q ঙি Kব্Ê ZZভ্ গ্RএZয্ ন্q|
  1. আব্1⁄2ইয্ ংব্Q ঈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্‡অ ̈ হ্Zi~ ম্¤এ¢ wগ্জ্ ̧‡জ্ব্ L‡উয্ R †এই Kই“ব্|
 • Cম্ব্qx ম্গ্ব্R ঈ আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই Wব্‡জি ম্ব্‡_ গ্‡অ ̈ wK wগ্জ্ ই‡q‡Q ?
  2. ‡হ্ Cম্ব্qx Rxএ‡ব্ আ‡ব্K ড্জ্ এন্ব্ K‡ই, আব্cব্বি গ্‡Z, আব্ম্‡জ্ †ম্ †Kগ্ব্ ?
 • cÖ_গ্ Pবিwঊ আব্qব্‡Zই আব্‡জ্ব্‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ অবিয়্ Kইবি cÖwμqব্wঊ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্ভ্ cwÖ μqব্‡Z Wব্জ্cব্জ্বি (আব্গ্ব্‡i), Kব্‡ঊ̂ই (Cম্ব্) ঈ গ্ব্জ্xই (আব্জ্−ব্ন্) wK wK vwqZ¡
  ই‡q‡Q ?
  3. আব্1⁄2ইয্ ংব্‡Qই cব্Zব্ ন্জ্ মএ‡P‡q kb© xq ঈ ম্›য্ i আস্ক্| Zবিcইঈ ঙ্ ̧‡জ্ব্‡K †K‡ঊ †ড্জ্ব্
  ন্q| আব্cব্বি wব্‡Rই Rxএ‡বি wK ঙ্গ্ব্ wKQz wQজ্ হ্ব্ আব্cwব্ এ„w× †c‡Z w`‡qwQ‡জ্ব্, wKস্̌‘
  আব্জ্ব্− ন্ Zব্ †Q‡উ ঊ †ড্‡জ্ w`‡q‡Qব্ ? (wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই wb)
  4. †Kব্ আব্1⁄2যিংব্Q †_‡K Wব্জ্ c‡ও হ্ব্q, Zবি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ম্¤‡^ ঊ̈ wPস্̌ব্— Kই“ব্| ( ঢ্vniY
  ̄^ইƒc, ংব্‡Qই ইম্ Wব্জ্ ̧‡জ্ব্‡Z cÖএব্wন্Z নএবি c‡_ wএwfব্œ এবব্ ̧‡জ্ব্ wK ন্‡Z cব্‡ই?)
 • wK wK Kবি‡য়্ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cম্বি Kব্Q †_‡K wএw”Qব্œ ন্‡q †হ্‡Z cব্‡ই ?
 • ‡Kব্ব্ wএল্qwঊ wএ‡ক্ল্fব্‡এ আব্cব্ব্‡K c‡ও হ্বএবি Swউz K‡Z †ড্জ্‡Q ? (wব্‡R‡Kভ্ ঢ্Ëই
  wb)|
  5. হ্বিব্ wব্‡R‡i Cগ্ব্ব্ Z ̈বং K‡ই Zব্‡i wK ন্q? ঙ্ †¶‡ঈ̂ 6 আব্qব্‡Zই wK Zব্র্চ্© ই‡q‡Q?
  6. wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ †_‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ ঐব্‡ব্বি Rব্ ̈ c‡Ö qব্Rব্xq iKবিx wএল্q ̧‡জ্ব্ ‡এই
 • ঙ্ভ্ আস্‡ক্ KZএবি Ô_ব্Kব্Õ wμqব্wঊ †`L‡Z cবীqব্ হ্ব্q ?
 • ঙ্KRব্ ঢ্¤§Z‡K Rxএ‡ব্ ড্জ্ অবিয়্ Kইবি Rব্ ̈ †Kব্_ব্q Ô_ব্K‡ZÕ ন্‡এ ?
 • wKfব্‡এ ন্RইZ Cম্বি K_ব্ আব্গ্ব্‡i গ্‡অ ̈ Ô_ব্‡KÕ (7) ? (Cম্বি K_ব্ হ্w` আব্গ্ব্‡i
  গ্‡অ ̈ ব্ব্ Ô_ব্‡KÕ Zব্ন্‡জ্ Zবি cwÖ Zwμqব্ wK ?)
  7. ‡Kব্ব্ম্¤উ́‡Kই© †¶‡ঈ̂ঙ্KRবাব্‡ইKR‡বিআব্‡যিবঐ̈ব্‡Qব্ব্-ঙ্wঊআব্cব্ব্‡Kঃম্¤উ́K©
  ম্¤‡^ ঊ̈ wK অবিয়্ব্ †`‡এ (10)?
 • ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi হ্w` Cম্বি উ̂Kয্‡গি cÖwZ ̧ই“Z¡ ব্ব্ †`q, Zব্ন্‡জ্ †ম্ভ্ Cম্ব্qxই
  ম্¤‡^ ঊ̈ wK অবিয়্ব্ cবীqব্ হ্ব্q ?
 • আব্cwব্ হ্w` এSয্ ‡Z cব্‡ইব্ †হ্, আব্cwব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি উ̂Kগ্z ম্গ্ন্~ cব্জ্ব্ Kই‡Qব্ ব্ব্,
  Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি wK Kইব্ ঢ্wPZ ?
  8. wKfব্‡এ আব্গিব্ আব্ ̈ ঙ্KRব্ গ্ব্ব্‡য্ লি গ্নএয়্̈‡Zই গ্‡অ ̈ _ব্K‡Z cব্wই ? (9)
 • wKfব্‡এ আব্গিব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্নএয়্̈‡Zই গ্‡অ ̈ _ব্K‡Z cব্wই ? (9)
  9. আব্R‡Kই ঙ্ভ্ wKZবএ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ †_‡K ঙ্Kwঊ আব্qব্Z আব্গিব্ ম্‡1⁄2 wব্‡q †হ্‡Z cব্wই| wcZব্ †হ্গ্ব্ Cম্ব্‡K গ্নএয়্̈Z K‡ই‡Qব্ †Zগ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্ব্‡K গ্নএয়্̈Z K‡ই‡Qব্- আব্cব্বি
  Kব্‡Q ঙ্ভ্ K_বি Zব্র্চ্© wK ?
  ম্য্Lএই : আব্গিব্ †Kঢ্ভ্ আব্গ্ব্‡i Rxএ‡ব্ হ্ZঊzKz ড্জ্ অবিয়্ Kইবি iKবি ZZঊzKz Kই‡Z cব্wই ব্ব্| †হ্ Wব্‡জ্ ড্জ্ অ‡ই ব্ব্ †Zগ্ব্ ঙ্Kwঊ Wব্জ্ wন্ম্ব্‡এ wZwব্ আব্গ্ব্‡i Rব্qংব্wঊ wব্‡q‡Qব্| হ্wI wZwব্ মএবি †P‡q †এক্x ড্জ্ অবিয়্ K‡ইwQ‡জ্ব্ Zএযী Zব্‡K Ôআব্ ̧‡ব্ †ড্‡জ্ w`‡q cwয্ ও‡q †ড্জ্ব্Õ ন্‡qwQজ্| (6)
  Kই“ব্ |
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  19. ytL আব্ব্‡›` cwইয়্Z ন্‡এ (ভ্ঢ্‡ন্ব্&ব্œব্ 16:20-33)


  cঊf~wগ্ ট্ ঙ্Lব্‡ব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zউবি গ্„Z ̈যি cই cইএZx© wb ̧‡জ্ব্‡Z ম্ব্ন্বএx‡i গ্‡অ ̈ †হ্ cfÖ বএ cই‡এ †ম্ভ্ ম্¤উ́‡K© এ‡জ্‡Qব্|
  1. ‡Kব্Cম্ব্গ্ক্x‡নিগ্Z„ ̈z‡Z`wয্ব্qবাব্ব্›`Kই‡এ?(20)
  2. ঙ্KRব্ ̄x¿ ‡জ্ব্‡Kই ম্স্̌ব্— ব্ cম্Ö ‡এই ó„ ব্স্̌— w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ?
 • ব্Zzব্ †Kব্ব্ wKQzই Rব্¥ নীqব্ †Kব্ মএম্গ্q হ্স্̌¿য়্বি ন্q ?
 • আব্cwব্ এব্ আব্cব্বি cwইR‡বি Rxএ‡ব্ হ্স্̌¿য়্বি গ ̈ w`‡q ব্Zzব্ †Kব্ব্ wKQইz Rব্¥ নএবি
  আwfআ́Zব্ wK জ্ব্f K‡ই‡Qব্ ?
 • 21 আব্qব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ ম্¤এ¢ Z Zবিউ wব্‡Rই গ্Z„ ̈ইয্ wএল্‡qভ্ ভ্w1⁄2Z w`w”Q‡জ্ব্| ব্Zব্z
  K‡ই Rব্¥ †বীqবি ম্ব্‡_ Zজ্z ব্ব্ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্Lব্‡ব্ wK এয্Sব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  3. wKfব্‡এ ytL ঈ আব্ব্›` ঙ্Kম্ব্‡_ _ব্K‡Z cব্‡ই ? (22)
 • wK ঐ‡য়ি wএল্q ̧wজ্ আব্গ্ব্‡i আব্ব্›`‡K †K‡ও wব্‡Z cব্‡ই ? (22)
 • ঙূব্ আব্ম্‡জ্ wK ঐ‡য়ি আব্ব্›` হ্ব্ †Kঢ্ ‡Kব্ব্wb †K‡ও wব্‡Z cব্‡ই ব্ব্ ?
  4. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ আব্ম্য্ ব্‡ই, আব্গ্ব্‡i †গ্ব্ব্ব্Rব্Z আব্জ্ব্− নি Kব্‡Q †cŠউQব্‡ব্বি Rব্ ̈ wK ক্Z©
  ই‡q‡Q ?
 • আব্জ্ব্−নি Kব্‡Q ঙ্Kwঊ ম্ববিয়্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ব্ব্‡গ্ আব্জ্ব্−নি Kব্‡Q
  ‡গ্ব্ব্ব্Rব্Z- ঙ্ভ্ By ‡qই গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ ই‡q‡Q ?
  5. wcZবি Kব্‡Q আব্গিব্ হ্ব্ wKQz Pব্ভ্‡এব্, Zব্-ভ্ cব্‡এব্ - ঙ্ভ্ ঈqব্vi গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ wK
  এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ? (23-24)
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q †হ্ 23 ঈ 24 আব্qব্‡Zই ঈqব্v আব্cব্বি Rব্ ̈ঈ ম্Z ̈ ? Kবিয়্ ̧wজ্
  এজ্ব্য্ |
 • আব্cব্বি Rxএব্Kব্‡জ্ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx wন্ম্ব্‡এ মএ‡P‡q আব্ðহ্© ‡হ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই ঢ্Ëই
  আব্cwব্ †c‡q‡Qব্ Zব্ wK ?
  6. 33 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ এ‡জ্‡Qব্, Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইইব্ ঙ্ভ্ `wয্ব্qব্‡Z হ্Zwb _ব্K‡এ, ZZwb Zবিব্ Kও́ †fবং Kই‡এ| wZwব্ ঙ্Lব্‡ব্ †Kব্ব্ ঐ‡য়ি ÔK‡ও́ইÕ K_ব্ এ‡জ্‡Qব্?
 • ‡Kব্ আ‡ব্K Cগ্ব্ব্v‡ইইব্ Kও́wএন্xব্ Rxএ‡বি cZÖ ̈ব্ক্ব্ K‡ইব্ ?
  7. K‡ও́ই গ্‡অ ̈ †_‡Kঈ আব্গ্ব্‡i Rxএ‡ব্ ক্ব্wস্̌— আব্‡Q- ঙ্ভ্ K_বি আ_© wK ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্KRব্ Cম্ব্qx হ্w` cÖ_‡গ্ ঙ্wঊ wএক্¦ব্ম্ ব্ব্ K‡ই †হ্ †ম্ আব্জ্ব্− নি Kব্Q †_‡K ঙ্‡ম্‡Q, Zব্ন্‡জ্ wK K‡ও́ই গ্‡অ ̈ঈ Zবি ক্ব্wস্̌— _ব্K‡Z cব্‡ই ? আব্cব্বি Kবিয়্
  ̧ w জ্ এ জ্ ব্য্ |
  8. Cম্ব্ গ্ক্xন্ ywব্qব্‡K Rq K‡ই‡Qব্- ঙি আ_© wK ? (33)
 • 33 আব্qব্‡Zই K_ব্ ̧‡জ্ব্ ন্RইZ Cম্ব্ আব্R এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cব্ব্‡K এজ্‡Z Pব্ব্| আব্cব্বি এZগ্© ব্ব্ আএ ̄ব্’ ই cwই‡cwÖ ¶‡Z ঙ্ভ্ K_ব্ ̧wজ্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই?
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  20. wব্‡Rই Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †গ্ব্ব্ব্Rব্Z (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 17:13-21)


  cঊfw~গ্ ট্ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ _ব্Kব্Kব্জ্xব্ ম্ব্ন্বএx‡i Rব্ ̈ ঙ্wঊভ্ Zবুই †ক্ল্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z| wZwব্ Rব্ব্‡Zব্ †হ্ Lএয্ ক্xণ্ভ্Ö Zবিব্ Zব্‡উ K †Q‡ও P‡জ্ হ্ব্‡এব্| wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্‡ক্ ঙ্Kwঊ ক̃ আব্‡Q হ্ব্ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ ম্য্Lএই ঙ্ cÖব্qভ্ এ ̈এউ̈Z ন্‡q‡Q, Zব্ ন্জ্ Ôywব্qব্Õ| ঙ্ভ্ ক̃wঊ ঙ্ভ্ wম্cবিব্q †গ্বূ 50 এবি এ ̈এউ̈Z ন্‡q‡Q| j‡ব্Zব্ ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ c‡ও wব্‡Z cব্‡ইব্ : ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1ট্ 9-11, 9ট্5, 15ট্ 18-19, ঙএস্ 16ট্33 আব্qব্Z|
  1. আব্cwব্ হ্w` এSয্ ‡Z cব্‡ইব্ †হ্, Lএয্ ক্xণ্ভ্Ö আব্cwব্ গ্বিব্ হ্ব্‡এব্, Zব্ন্‡জ্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡i Rব্ ̈ আব্cwব্ wK †vqব্ Kই‡এব্ ?
  2. ই¶ব্ ট্ 11,12,15 আব্qব্Z|
 • আব্cব্ব্‡K ঙএস্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡K গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ wK †_‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ এ‡জ্ আব্cwব্
  cZÖ ̈ব্ক্ব্ K‡ইব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ wব্‡Rই †জ্ব্K‡i wK †_‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ এ‡জ্ ঈqব্v K‡ই‡Qব্ ? (†Kব্
  Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ ম্ব্ন্বএx‡i‡K Kও́ †_‡K ই¶বি Rব্ ̈ Zবু ই wcZবি Kব্‡Q †গ্ব্ব্ব্Rব্Z
  Kই‡জ্ব্ ব্ব্ ?)
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্গ্ব্‡i‡K ই¶ব্ Kই‡এব্ ?
  3. `wয্ ব্qব্ (13-18)
 • ন্RইZ Cম্ব্ Zউবি †ক্ল্ ‡গ্ব্ব্ব্Rব্‡Z ywব্qব্ ম্¤উ́‡K© wK এ‡জ্‡Qব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্ন্বএx ঙএস্ `wয্ ব্qবি গ্‡অ ̈ মএ‡P‡q এও cব্_K© ̈wঊ wK ?
 • ‡Kব্ ywব্qব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi‡i‡K ণ্„য়্ব্ K‡ই ?
  4.
 • ywব্qবি ম্ব্‡_ ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইই ম্¤উ́K© _ব্Kবি †¶‡ঈ̂ wএc`Rব্K `wয্ ঊ wএল্q wK ? (†Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি wব্‡Rই †জ্ব্K‡i‡K `wয্ ব্qব্ †_‡K আব্জ্ব্v Kই‡Z Pব্ভ্‡জ্ব্ ব্ব্? ঢ্vniY ̄ই^ ƒc এজ্ব্ †হ্‡Z cব্‡ই †হ্, wZwব্ †Zব্ Zব্‡i‡K †Kব্ব্ গ্ব্Rব্‡ই †ই‡L w`‡Z cবি‡Zব্| 18 আব্qব্‡Zই ম্ব্‡_ Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| )
 • `wয্ ব্qবি ম্ব্‡_ আব্cব্বি ম্¤উ́‡Kই© wএল্q wPস্̌ব্— Kই“ব্| ঙ্wঊ wK Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্গ্ব্ Pব্ব্ wVK †মিKগ্ আব্‡Q ?
 • ঙ্‡¶‡ঈ̂ আব্cব্বি Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্‡K আব্cwব্ wKfব্‡এ গ্জ্~ ̈ব্wqZ Kই‡এব্? Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবু ই †ক্ল্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Z wVK †হিKগ্ †P‡qwQ‡জ্ব্, ঙূব্ wK †মিKগ্ আব্‡Q ?
  আব্ব্›` ট্ (13)
 • ঙ্KRব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্v‡ইই cwইc~য়্© আব্ব্›` †Kব্_ব্ †_‡K আব্‡ম্ ?
 • ywব্qব্ হ্Lব্ Zবি ঢ্¤§Z‡i ণ্„য়্ব্ ঈ wভ্©ব্Zব্ K‡ই, ZLবী Cম্ব্ গ্ক্xন্ wKfব্‡এ আব্ক্ব্
  K‡ইব্ †হ্ Zবু ই ঢ্¤§‡Zইব্ আব্ব্w›`Z _ব্K‡এ ?
 • Ôআব্ব্›`Õ ক̃wঊই এ ̈ব্L ̈ব্ Kই“ব্| ঙ্Lব্‡ব্ আব্ব্›` এজ্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্?
 • আব্cwব্ হ্w` গ্‡ব্ K‡ইব্ আব্cব্বি Rxএ‡ব্ আব্ব্›` †ব্ভ্, Zব্ন্‡জ্ ঙি wcQ‡ব্ wK Kবিয়্
  _ব্K‡Z cব্‡ই এ‡জ্ আব্cwব্ গ্‡ব্ K‡ইব্ ?
  আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ ট্ (14,17,19)
 • আব্জ্ব্− নি Kব্জ্ব্গ্ এব্ wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈ম্ †হ্ ম্Z ̈, Zব্ wএক্ব্¦ ম্ Kইব্ আব্cব্বি Rব্ ̈ wK ম্ন্R
  এব্ KwVব্? আব্cব্বি ঢ্Ëই wb|
 • ‡Kব্ব্ Cম্ব্qx Cগ্ব্ব্vi হ্w` wKZবএজ্য্ †গ্ব্Kবী̈‡মি †Kব্ব্ ঙ্Kwঊ আস্ক্‡K আ ̄x^ Kবি K‡ই
  এ‡জ্ †হ্, এZগ্© ব্ব্ ম্গ্‡q ঙ্wঊই আবি c‡Ö qব্Rব্ †ব্ভ্, Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡এ ?
 • ম্Z ̈ Øবিব্ আব্গিব্ cব্K cwএঈ̂ ন্‡এব্- ঙ্ভ্ K_বি Øবিব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wK এSয্ ব্‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  5.

  6. ম্বিব্স্ক্ ট্
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঙ্ভ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্Z আব্গ্ব্‡i‡K Z_ব্Kw_Z Ô ই“ন্ব্wব্K হ্×য্ Õ ম্¤‡^ ঊ̈ wK wক্¶ব্
  †`q ? ( আব্cwব্ হ্w` ঙ্ভ্ অবিয়্ব্wঊই ম্ব্‡_ cwইwPZ ন্‡q ব্ব্ _ব্‡Kব্,Zব্ন্‡জ্ ঙ্ভ্ cক্Ö wœ ঊ
  এব্` w`‡q †হ্‡Z cব্‡ইব্)
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঙ্ভ্ †গ্ব্ব্ব্Rব্‡Zই †Kব্ব্ আস্ক্wঊ আব্cব্বি উ̈`q‡K ংfxইfব্‡এ ̄উ́ক্©
  K‡ই‡Q?
  ম্য্Lএই : Ôঃ †`L আব্জ্−ব্নি †fওবি এব্”Pব্, wহ্wব্ গ্ব্ব্য্‡লি ম্গ্ ̄— ̧ব্ব্ন্& `~ই K‡ইব্|Õ (1:29) আব্জ্−ব্ন্ গ্ব্ব্ল্য্ ‡K ঙ্Z গ্নএয়্̈Z Kই‡জ্ব্ †হ্, Zবু ই ঙ্Kগ্বী̂ cঈ̂য্ ‡K wZwব্ vb Kই‡জ্ব্ (3:16)|

  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  21. Cম্ব্ †ংÖড্Zবি ন্‡জ্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 18:1-14)


  wK‡avY ঢ্cZ ̈Kব্ ঙএস্ †ংর্wক্গ্ব্ব্x ম্¤উ́‡K© Rব্ব্বি Rব্ ̈ †Rই“Rব্‡জ্‡গি গ্ব্ব্wPঈ̂ †`Lব্য্ | ঙু̂v ম্¤উ́‡K© Rব্ব্বি Rব্ ̈ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 12ট্6 আব্qব্Z †`Lয্ব্| Cম্ব্ †ংÖড্Zবি নীqবি K‡qKwb cই ঙু̂v আব্Z¥ন্Z ̈ব্ K‡ইwQজ্| জ্¶ ̈ Kই“ব্ †হ্, †ংড্Ö ZবিKবিx‡i †এক্xইfবংভ্ wQজ্ ভু̂w` ঙএব্`ZLব্ব্বি v‡ইব্qব্ব্ (আব্qব্Z 3)|
  1. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ম্ব্‡_ ঙু̂vi wএংZ wZব্ এQ‡ইই ম্গ্ ̄— ণূব্বএজ্xই K_ব্ Kই́ব্ব্ Kই“ব্| ঙ্ভ্ ম্গ্‡q †ম্ wK ঐ‡য়ি fব্জ্ আ_এব্ ন্Zব্ক্ব্Rব্K আwfআ́Zব্ জ্ব্f K‡ইwQজ্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ন্RইZ Cম্ব্ ঙু̂v ভ্ ̄‹ব্wই‡qব্র্‡K আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i গ্Z
  fব্জএব্ম্‡Zব্ ?
 • ঙু̂v wK Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্নএয়্̈‡Z wএক্ব্¦ ম্ Kই‡Zব্ ? †Kব্ ? †Kব্ ব্q?
  2. ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙু̂v‡K ঊব্Kবি _wজ্ ইব্Lবি vwqZ¡ w`‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (ভ্ঢ্ 12ট্6)
 • ‡Kব্ আ‡_ই© †জ্ব্f গ্ব্ব্‡য্ লি ঢ্cই ঙ্Z cfÖ বএ wএ ̄ব্— ই Kই‡Z cব্‡ই ?
 • wK wK cwইw ̄w’ Z‡Z ন্q‡Zবএব্ আব্cwব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙএস্ আব্cব্বি Cম্ব্qx Cগ্ব্‡বি ম্ব্‡_
  †এCগ্ব্ব্x Kই‡Z cব্‡ইব্ এ‡জ্ গ্‡ব্ ন্q ?
  3. ‡Kব্ w`‡বি এ`‡জ্ ইব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ †ংড্Ö Zবি ন্‡qwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • ‡ংর্wক্গ্ব্ব্x এবংব্‡বি †ম্ভ্ k„ ̈ Kই́ব্ব্ Kই“ব্| আম্স্L ̈ Rজ্cব্ভ্ ংব্‡Qই গ্‡অ ̈...cব্‡qই আবীqব্R...Zবিcই... গ্ক্ব্‡জি আব্‡জ্ব্...wPর্Kবি... †K ঙ্গ্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z আব্cব্ব্‡K fxZ Kই‡এ ঙএস্ †K ঙ্ম্গ্q আব্cব্ব্‡K wব্f© xK ম্ব্ন্ম্x K‡ই Zজ্z ‡এ ? (3-6)
  4. Cম্ব্ গ্ক্xন্ †Kব্ আঊ̈Kবি †_‡K †এই ন্‡q ঙ্‡ম্ হ্বিব্ Zব্‡K ঐ‡Z ঙ্‡ম্wQজ্ Zব্‡i ম্ব্গ্‡ব্ vu ওব্‡জ্ব্ ?
  

 • Ô আব্wগ্ভ্ †ম্ভ্Õ - ঙ্ K_ব্wঊ এ‡জ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্জ্ব্− নি ব্ব্গ্ †ণ্ব্ল্য়্ব্ Kই‡জ্ব্ (ভ্qবী‡q আ_© আব্wগ্ আব্wQ)| †Kব্ ঙ্ভ্ K_ব্ ই̈‡ব্ ঙএব্`ZLব্ব্বি Kগ্P© বিxইব্ গ্ব্wঊ‡Z c‡ও †ংজ্ ?
  5. Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবিউ ‡ংড্Ö Zব্‡ইই ম্গ্q মএ‡P‡q †Kব্ব্ wএল্‡q †এক্x ঢ্wØংœ wQ‡জ্ব্ ?
 • 8-9 আব্qব্Z আব্গ্ব্‡i‡K ঙ্Kwঊ Ô‡ংŠইএগ্q wএwব্গ্qÕ ঙি wএল্‡q এ‡জ্ : Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঙ্Lব্‡ব্ ̧ব্ব্ন্&ংবি‡i ̄’ব্ব্ †এ‡Q wব্‡জ্ব্ ঙএস্ আব্জ্−ব্নি †μব †_‡K ̧ব্ব্ন্&ংবি‡i cব্wজ্‡q হ্বএবি ম্‡য্ হ্বং K‡ই w`‡জ্ব্| গ্‡ব্ Kই“ব্: হ্Lব্ আব্cব্ব্‡K এব্ আব্cব্বি wcqÖ Rব্‡K ক্qZব্ব্ †vlv‡ইব্c Kই‡Q , ZLব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ক্qZব্‡বি ম্ব্গ্‡ব্ vwউও‡q 8 আব্qব্‡Zই ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ এজ্‡Qব্| হ্Lব্ আব্cwব্ ঙ্fব্‡এ Kই́ব্ব্ K‡ই ঙ্ভ্ আস্ক্wঊ c‡ওব্ ZLব্ ঙ্wঊ
  আব্cব্বি Kব্‡Q ঙ্ভ্ K_ব্ ̧‡জ্ব্ wK আ_© এন্ব্ K‡ই ?
  6. ‡Qবিব্ w`‡q আব্ণ্ব্Z Kইবি wcQ‡ব্ ন্RইZ wcZ‡ইই ঢ্‡ঈ̈ক্ ̈ wK wQজ্ ? (আব্qব্Z 10)
 • আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্য্Lএ‡ইই Kব্wন্ব্x আব্গ্ব্‡i‡K এ‡জ্ ‡হ্, মএ©‡ক্ল্ আ‡জ্ŠwKK Kব্R wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্ গ্‡এ́ই Kব্ব্wঊ ম্য্ ̄’ K‡ইwQ‡জ্ব্| †Kব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঃwb ইব্‡Z গ্‡এ́ই Rxএ‡ব্ হ্ব্ ণ্‡ঊwQজ্, †ম্ wK Zবি cwইএব্‡ই wং‡q Zব্ এ‡জ্wQজ্ ?
  7. ঙ্ভ্ ণূব্বি wKQ¶z য়্ আব্‡ং Cম্ব্ গ্ক্xন্ Zবি wcZব্‡K wZবএবি আব্য্‡ইব K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্ব্ yt‡Lই †cqব্জ্ব্wঊ Zবি Kব্Q †_‡K ম্wই‡q †বীqব্ ন্q, †Kব্ ঙ্Lব্ wZwব্ Zব্ ম্ন্R ঙএস্ ম্›য্ ifব্‡এ ‡গ্‡ব্ wব্‡জ্ব্ ?
 • ঙ্ভ্ yt‡Lই †cqব্জ্ব্ ন্RইZ Cম্ব্‡K †K w`‡qwQ‡জ্ব্ ? (11)
 • 11 আব্qব্‡Z Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্fব্‡এ এ‡জ্‡Qব্, আব্cwব্ wK আব্cব্বি yt‡Lই ম্গ্‡qঈ †ম্fব্‡এ এজ্‡Z cব্‡ইব্ ?
 • ক্qZব্ব্, Lবিব্c †জ্ব্K এব্ আব্cব্বি †এ‡ন্ক্Z& x wcZবি Kব্Q †_‡K আব্cwব্ হ্w` ytL cব্ব্, Zব্ন্‡জ্ ঙ্ভ্ ytL ̧‡জ্বি গ্‡অ ̈ আব্cwব্ wK ঐ‡য়ি cব্_©K ̈ †`L‡Z cব্ব্ ?
  ম্য্Lএই : 11 আব্qব্‡Z ‡হ্ †cqব্জ্বি K_ব্ ঢ্‡জ্−L Kইব্ ন্‡q‡Q Zব্ wQজ্ ywব্qবি †ংব্ব্ব্ন্& আবি আবএR©ব্ব্‡Z cwইc~য়্© : cÖwZwb ম্Kব্‡জ্ Lএ‡ইই KবংR ̧‡জ্ব্ আব্গ্ব্‡i‡K †হ্ ম্গ্ ̄— wবও̂ইz Zবি Lএই †`q (Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্ cKÖ ব্wক্Z Kব্জ্ব্গ্ 17ট্4)| ঙ্ভ্ †cqব্জ্ব্ ংন্Ö য়্ Kইবি গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ †হ্ব্ Zবি wfZ‡ই মএ গ্qজ্ব্ আবএRব্© ব্ †X‡জ্ w`‡জ্ব্, ঙএস্ ঙূব্ Zবিউ †`‡নি আস্ক্ ন্‡q ‡ংজ্| ঙ্fব্‡এভ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cwব্ ম্ন্ `wয্ ব্qবি c‡Ö Z ̈K ̧ব্ব্নংব্‡ইই wএKই́ wন্ম্ব্‡এ wব্‡R‡K vu ও Kইব্‡জ্ব্|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  22. ‡ক্ল্ ন্‡q‡Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 19:25-30)


  μক্z ব্‡ইব্cয়্ ম্¤এ¢ Zট্ wভ্ব্© Z‡বি Rব্ ̈ গ্ব্ব্‡য্ লি ˆZইx cw„ _এxই wবও̂ইz Zগ্ c×wZ| μক্z ব্‡ইব্wcZ এ ̈w3ই Rব্ ̈ মএ‡P‡q হ্স্̌¿য়্ব্vqK wএল্qwঊ wQজ্ K_ব্ এজ্ব্, Kবিয়্ wব্ট্ক্ব্¦ ম্ †বএবি ম্গ্q Zবি †`‡নি ম্গ্ ̄— Pব্c wং‡q †c‡ইK wএ× cব্‡qই ঢ্cই cও‡Zব্| μ‡z কি ঢ্cই ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Sজ্z স্̌— আএ ̄ব্’ q ঙ্KইKগ্ †vR‡Lই গ্‡অ ̈ভ্ wQ‡জ্ব্ Kবিয়্ গ্বএy আব্জ্ব্− ন্ ZLব্ Zব্‡উ K Z ̈বং K‡ইwQ‡জ্ব্| ন্RইZ Cম্ব্ †হ্ ম্ব্ন্বএx‡K †এক্x গ্নএয়্̈Z Kই‡Zব্ wZwব্ wQ‡জ্ব্ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ wব্‡Rভ্|
  1. আব্qব্Z 25-27
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q μ‡z কি ব্x‡P Rগ্ব্‡qZ নীqব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ই̈fব্Kব্•Lx‡i গ্‡অ ̈
  †এক্xইfবংভ্ গ্wন্জ্ব্ wQ‡জ্ব্ †Kব্ ? ( †হ্ ম্গ্ ̄— হ্স্̌¿য়্ব্ KLবী জ্ব্ণএ ন্q ব্ব্ Zবি cKÖ ব্‡কি
  †¶‡ঈ̂ cইয্ “ল্ ঈ গ্wন্জ্ব্‡i গ্‡অ ̈ wK cব্_K© ̈ আব্‡Q এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?)
 • ‡Kব্ wএwএ গ্wইqগ্, wহ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্ব্, wZwব্ Zবিউ c‡য্ ঈ̂ই μ‡z কি Kব্Q †_‡K `‡~ ই ম্‡ই
  হ্ব্ব্wব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, ঙ্ম্গ্q wএwএ গ্wইqগ্ wK আব্ক্ব্ KইwQ‡জ্ব্ ? ঙ্Kঊব্ †Kইব্গ্Zx Kব্R
  ন্‡এ এব্ Zবিউ cঈ̂য্ ক্xণ্ভ্Ö গ্বিব্ হ্ব্‡এ? আব্cব্বি ঢ্ˇই c‡¶ হ্য্w3 wb|
 • wব্R †Pব্‡L Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আcগ্ব্ব্ †`Lবি c‡ইঈ wK wএwএ গ্wইq‡গি wএক্ব্¦ ম্ wQজ্ †হ্ wZwব্
  ভএব্& জ্য্ ব্− ন্? আব্cব্বি ঢ্ˇইই c‡¶ হ্wয্ 3 wb|
 • wএwএ গ্wইq‡গি Kব্‡Q Zউবি ম্স্̌ব্— ‡বি †ক্ল্ K_ব্ ̧wজ্ wK Zব্র্চ্© এন্ব্ K‡ই ? Cম্ব্ গ্ক্xন্
  হ্w` Zবি গ্ব্‡K †Kব্ব্ wKQz ব্ব্ এ‡জ্ভ্ গ্„Zz ̈এইয়্ Kই‡Zব্, Z‡এ আএ ̄’বূব্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ আব্ ̈ Kব্‡ইব্ K_ব্ ব্ব্ †f‡এ ন্RইZ ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ ই Kব্‡Q Zবি গ্ব্‡K †ই‡L †হ্‡Z
  Pব্ভ্‡জ্ব্ ? ( wএwএ গ্wইqগ্ হ্w` Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্Z„ ̈z ই cই Zবি আব্ ̈ Pবি ম্স্̌ব্— ‡বি Kব্‡Q wড্‡ই †হ্‡Zব্, Zব্ন্‡জ্ cwইw ̄w’ Zঊব্ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্? গ্‡ব্ ইব্Lব্য্ †হ্, ZLবী Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্ ̈ব্ব্ ̈ 4 fব্ভ্ ন্RইZ Cম্বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্‡ব্ব্wব্| )
 • ঙ্ভ্ ণূব্বি গ ̈ w`‡q ন্RইZ Cম্ব্ আব্cব্বি wcZব্গ্ব্Zবি ম্ব্‡_ আব্cব্বি ‡Kগ্ব্ ম্¤উ́‡Kই© Cw1⁄2Z w`‡Z †P‡q‡Qব্ ?
  2. আব্qব্Z 28-29|
 • μzক্ব্‡ইব্wcZ এ ̈w3 †Kব্ Lযএভ্ wccব্wম্Z ন্q Zবি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্|
 • μ‡z কি ঢ্c‡ই Cম্ব্ গ্ক্xন্ cব্wব্ Qবওব্ আবি wK wএল্‡q wccব্wম্Z wQ‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্ ঙ্Kwb ম্গ্‡এZ Rব্Zবি ম্ব্গ্‡ব্ এ‡জ্wQ‡জ্ব্ Ô Kবিঈ হ্w` wccব্ম্ব্ cব্q Z‡এ †ম্
  আব্গ্বি Kব্‡Q ঙ্‡ম্ cব্wব্ †L‡q হ্ব্K Õ (ভ্ঢ্ 7ট্37)| †Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্, wহ্wব্ Rxএস্̌—
  cব্wবি গ্ব্wজ্K, wZwব্ ঙ্Lব্ wccব্ম্বি Kব্‡Q এক্xfZ~ ন্‡জ্ব্ ?
  3. আব্qব্Z 30|
 • j‡ব্Zব্ ঙ্ম্গ্q গ্w_ ম্য্Lএ‡ইই 3ট্15 আব্qব্‡Z ZwইKবএ›`xই c~‡এ© Cম্ব্ গ্ক্x‡নি K_ব্ ̧‡জ্ব্ব্ cও‡এব্| K_ব্ ̧‡জ্বি ম্ব্‡_ 30 আব্qব্‡Zই Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্|
 • আব্cwব্ wK wএক্ব্¦ ম্ K‡ইব্ †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি R‡ব্ ̈ অব্wগ্K©Zব্ (আব্জ্ব্− নি ম্গ্ ̄— উ̂Kগ্য্ ) c~য়্© K‡ই‡Qব্ ?
 • ÔCম্ব্ গ্বিব্ †ং‡জ্ব্Õ আবি Cম্ব্ ÔZউবি ইƒন্& ম্গ্c©য়্ Kই‡জ্ব্Õ ঙ্ভ্ ywঊ K_বি গ্‡অ ̈ wK c ব্ _ K© ̈ আ ব্ ‡ Q ?
 • Kবিঈ গ্„Zz ̈ই আwস্̌গ্— গ্~উ̂Z© ঙএস্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্„Zz ̈ই আwস্̌গ্— গু̂~ ‡Zই© গ্‡অ ̈ Zজ্z ব্ব্ Kই“ব্| (Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্Pই‡য়ি আwØZxq w`Kwঊ wK wQজ্ ?)
  ম্য্Lএই : অব্x †জ্ব্K ঈ জ্ব্ম্ব্‡ইই ংই́wঊ আব্গ্ব্‡i †`Lব্q †হ্, †vRL& ন্‡”Q ঙ্গ্ব্ ঙ্Kwঊ Rব্qংব্, †হ্Lব্‡ব্ গ্ব্ব্ল্য্ আব্স্̌K— ব্জ্ wccব্wম্Z _ব্‡K| অব্x †জ্ব্Kwঊ জ্ব্ম্ব্‡ইই Kব্‡Q Zবি গ্‡য্ L ঙ্K †ড্বু ঊব্ Vবূ̂ব্ cব্wব্ w`‡Z আব্‡য্ ইব K‡ইwQজ্ (জ্Kয্ 16ট্24)| Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ ‡vR‡Lই †ম্ভ্ wccব্ম্বি Kও́ ংন্Ö য়্ K‡ইwQ‡জ্ব্ †হ্ব্ আব্গ্ব্‡i wPইKব্‡জি Rব্ ̈ †ম্ভ্ Kও́ আবি †fবং Kই‡Z ব্ব্ ন্q|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  23. ক্ব্~ ̈ Kএ‡ইই এব্ভ্‡ই (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:11-18)


  j‡ব্Zব্ cÖ_‡গ্ জ্~K 8ট্1-3 আব্qব্Z cও‡এব্, †হ্ আস্কূzKz গওজ্xwব্ গ্wইq‡গি আZxZ ম্¤উ́‡K© আব্গ্ব্‡i অবিয়্ব্ †`q| ম্ব্ন্বএx‡i গ্Z cব্wজ্‡q ব্ব্ wং‡q গ্wইqগ্ μ‡z কি ঢ্cই Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kই“য়্ cwইয়্wZ ঙএস্ গ্ক্x‡নি vd‡বিঈ ম্ব্¶x ন্‡qwQ‡জ্ব্ (গ্w_ 27ট্61)| ঙ্Lব্‡ব্ Ô ইএয়্̈w~ব্Õ ক̃wঊ Ôইবএয়্̈xÕ(wক্¶K) ক্‡অ̃ই †P‡qঈ †এক্x আ_©c~য়্©|
  1. গ্wইqগ্‡K হ্Lব্ ম্ব্Zwঊ f‡~ Z আব্Qও K‡ই †ই‡LwQজ্, ZLব্ Zবি Rxএব্ †Kগ্ব্ wQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (Zবি cwÖZwঊ wb wKfব্‡এ †হ্Z, আব্ ̈‡i ম্ব্‡_ Zবি Zবি এ ̈w3ংZ ম্¤উ́K© †Kগ্ব্ wQজ্, গ্›` আব্Z¥বি Kবি‡য়্ হ্Lব্ †ম্ আআ́ব্ব্ ন্‡q cও‡Zব্ ZLব্ভ্ এব্ Zবি আএ ̄ব্’ †Kগ্ব্ ন্‡Zব্...? )
 • ন্RইZ Cম্বি ম্ব্‡_ ম্বিব্‡k ণ্‡য্ ই †এওব্‡ব্বি এQই ̧‡জ্ব্ গ্wইq‡গি Rব্ ̈ †Kগ্ব্ wQজ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Rব্ ̈ গ্wইq‡গি †Kগ্ব্ গ্নএয়্̈Z wQজ্ ? ন্RইZ Cম্ব্‡K wZwব্ wK wK fব্‡এ
  ম্‡¤ব্^ অব্ K‡ই‡Qব্ Zব্ fব্জ্fব্‡এ জ্¶ ̈ Kই“ব্| (13,16,18)
  2. Cম্ব্ গ্ক্x‡নি Kই“ব্ cwইয়্wZ চ্স্̌© — গ্wইqগ্ μ‡z কি cব্‡ক্ vu wও‡q wQ‡জ্ব্ ঙ্গ্ব্wK Zবি
  vdbI cÖZ ̈¶ K‡ই‡Qব্| ঙ্ †_‡K আব্গিব্ Zবি ম্¤উ́‡K© †Kগ্ব্ অবিয়্ব্ cব্ভ্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্Z„ ̈z ই cই ঙ্Kwঊ wb ঙএস্ `wয্ ঊ ইব্Z গ্wইqগ্ †Kগ্ব্fব্‡এ Kব্wঊ‡q‡Qব্ এ‡জ্
  আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
  3. Kএইwঊ ক্ব্~ ̈ wQজ্ †`‡Lঈ †Kব্ গ্wইqগ্ †ম্Lব্ব্ †_‡K P‡জ্ আব্ম্‡Z Pব্ব্wব্ ?
 • গ্wইqগ্ ন্RইZ Cম্বি গ্Z„ ‡nwঊ আবি †`L‡Z ‡c‡জ্ব্ ব্ব্ ঙএস্ †ক্লএব্‡ইই গ্Z Zব্ ̄উ́ক্© Kই‡Z cবি‡জ্ব্ ব্ব্- ঙূব্ Zবি Kব্‡Q ঙ্Z ন্Zব্ক্ব্Rব্K wএল্q wQজ্ †Kব্ ?
  4. ‡Kব্ Kএ‡ইই গ্‡অ ̈ `Rয্ ব্ †ড্‡ইক্Zব্‡K †`Lবি cইঈ গ্wইqগ্‡K আব্ðহ্© ন্‡Z †`Lব্ হ্ব্qwব্ ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ Kই“ব্| (12-13)
  5. Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K †`‡L ঈ Zবিউ ম্ব্‡_ K_ব্ এ‡জী †Kব্ গ্wইqগ্ Zবু ‡K wPব্‡Z cবি‡জ্ব্ ব্ব্ ? wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ ‡এই Kই“ব্| (14)
 • আব্cব্বি Rxএ‡ব্ wK KL‡ব্ব্ ঙ্গ্ব্ আএ ̄ব্’ ন্‡qwQজ্ †হ্,Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্cব্বি yt‡Lই ম্গ্q আব্cব্বি Kব্‡Q wQ‡জ্ব্ আ_P আব্cwব্ Zব্‡উ K wPব্‡Z cব্‡ইব্wব্ ? হ্w` ন্‡q _ব্‡K, Zব্ন্‡জ্ ‡Kব্ব্ cwইw ̄w’ Z‡Z Zব্ ন্‡qwQজ্ ?
  6. ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙএস্ †ড্‡ইক্Zবিব্ ঢ্f‡qভ্ গ্wইq‡গি Kব্ব্ব্œ ই Kবিয়্ wRআ́ব্ম্ব্ Kই‡জ্ব্ ? Zবিব্ wK Zব্ ভ্‡Zব্গ্‡অ ̈ভ্ †R‡ব্ wং‡qwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্‡ং †_‡K wKQz Rব্ব্‡জী আব্cব্বি Kব্ব্œবি Kবিয়্ Rব্ব্‡Z Pব্ব্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q গ্wইq‡গি Kব্ব্ব্œ wK wবও̃জ্ wQজ্ ? Kবিয়্ †`Lব্ব্|
 • আব্গিব্ wKfব্‡এ Rব্ব্‡Z cব্wই †হ্ আব্গ্ব্‡i Kব্ব্ব্œ ম্ড্জ্ ব্ব্ wবও̃জ্ ?
  7. আএ‡ক্‡ল্ গ্wইqগ্ wKfব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K wPব্‡Z cবি‡জ্ব্ ? (15-16)
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ Pব্ব্wব্ †হ্ গ্wইqগ্ আব্‡এ‡ংই Øবিব্ cwইPব্wজ্Z †ন্ব্K ? (17)
 • ঙ্KRব্ cইয্ “ল্ wন্ম্ব্‡এ ঙ্Lব্‡ব্ আব্গিব্ ন্RইZ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি আব্Pইয়্ †_‡K wK wক্L‡Z
  cব্wই ?
  8. ‡ম্ভ্ ম্গ্‡q আব্vj‡Zই ম্ব্¶x wন্ম্ব্‡এ গ্wন্জ্বিব্ ংন্Ö য়্‡হ্বং ̈ wQজ্ ব্ব্| ‡Kব্ Cম্ব্ Zবু ই
  cয্বি“ঈ̀ব্‡বি ম্ব্¶x wন্ম্ব্‡এ cÖ_‡গ্ ঙ্KRব্ গ্wন্জ্বি Kব্‡Q †`Lব্ w`‡জ্ব্ ?
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্ ঢংÖ Rব্ZxqZবএব্` এব্ wএকব্গএবি ম্¤^‡ঊ̈ ম্গ্ব্‡Rই K‡Vবি কিব্ ক্wইq‡Zই গ্‡অ ̈ আবএ× wQ‡জ্ব্ ব্ব্| wKস্̌‘ Zবিcইঈ †Kব্ wZwব্ ঙু̂vi c‡ই গ্wইq‡গ্‡K Øব্k ম্ব্ন্বএx
  wন্ম্ব্‡এ wবএব্© wPZ K‡ইব্wব্ ?
  9. ন্RইZ Cম্বি cয্বি“ঈ̀ব্ব্ গ্wইq‡গি cইএZx© Rxএব্ wKfব্‡এ এ`‡জ্ w`‡qwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্
  ন্q ?

  Cম্ব্ গ্ক্x‡নি cয্বি“ঈ̀ব্ব্ আব্cব্বি cইএZx© Rxএ‡বি Rব্ ̈ wK আব্ক্ব্ এ‡q wব্‡q আব্‡ম্ ?
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  24. ‡`wLwব্ Zব্ভ্ wএক্¦ব্ম্ Kwইwব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:19-29)


  ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ †_ব্গ্বি K_ব্ গ্বী̂ wZবএবি ‡জ্Lব্ আব্‡Q| j‡ব্Zব্ ঙ্ভ্ আব্qব্Z ̧‡জ্ব্ cওব্– | ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11ট্7-8, 16 ঙএস্ 14ট্ 5-6 আব্qব্Z|
  1. ‡_ব্গ্বি Pwই‡ঈ̂ই fব্জ্ w`K ̧‡জ্ব্ wK wQজ্ ? Lবিব্c w`K ̧‡জ্ব্ভ্ এব্ wK wQজ্ ?
 • আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ‡Kব্ ন্RইZ Cম্ব্ ঙ্গ্ব্ ঙ্KRব্ এ ̈w3‡K Zবু ই ম্ব্ন্বএx wন্ম্ব্‡এ
  wবএব্© Pব্ K‡ইwQ‡জ্ব্ ?
 • ‡ম্ভ্ ইব্‡Z †_ব্গ্ব্ †Kব্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ wQ‡জ্ব্ ব্ব্, ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ wব্‡q
  wPস্̌ব্— Kই“ব্|
  2. ম্ব্ন্বএx‡i গ্‡অ ̈ †Kঢ্ †Kঢ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ক্ব্~ ̈ Kএই ঙএস্ Kব্ড্‡বি ঊKz ‡ইব্ Kব্cও ̧‡জ্ব্
  †`‡L‡Qব্ আবি গওজ্xwব্ গ্wইq‡গি ম্ব্¶ ̈ ই̈‡ব্‡Qব্| Zবিব্ wK ঃ ম্গ্‡q ন্RইZ Cম্বি
  cব্য্ ই“ঈ̀ব্‡বি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ ঙ্‡ব্wQ‡জ্ব্ ? (19)
  3. ‡ZŠইব্Z, Rএই~ ঈ বএx‡i wKZবএ †_‡K fwএল্ ̈Zএব্ব্x, Cম্ব্ গ্ক্x‡নি wব্‡Rই fwএল্ ̈Zএব্ব্x
  ঙএস্ kRব্ ণ্wবও́ এঊ̈ইz আম্স্L ̈ ম্ব্¶ ̈ : ঙ্ভ্ wZব্wঊ cগ্Ö ব্য়্ _ব্Kব্ ম্‡Ë¡ঈ †Kব্ †_ব্গ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি cব্য্ ই“ঈ̀ব্‡ব্ wএক্ব্¦ ম্ ব্ব্ Kইবি wম্×ব্স্̌— wব্‡জ্ব্ ? (25)
 • ‡Kব্ব্wঊ আব্cব্বি Kব্‡Q ংন্Ö য়্‡হ্বং ̈ ন্q : †_ব্গ্ব্ মএ cগ্Ö ব্য়্ ̧‡জ্ব্ cবীqবি Kবি‡য়্ Cগ্ব্ব্
  ঙ্‡ব্wQ‡জ্ব্ , আ_এব্ Zবিcইঈ wZwব্ wএক্ব্¦ ম্ K‡ইব্wব্ ?
  4. ব্ব্ †`‡L †Kব্ব্ wএল্qwঊ wএক্ব্¦ ম্ Kইব্ আব্cব্বি Kব্‡Q KwVব্ গ্‡ব্ ন্q ?
  5. ঃম্ßব্ন্R‡যও,†_ব্গ্ব্ভ্ঙ্Kগ্বী̂ম্ব্ন্বএxwQ‡জ্ব্wহ্wবাব্ ̈ব্ব্ ̈ম্ব্ন্বএx‡igZআব্ব্›`Kইবি
  †Kব্ব্ Kবিয়্ L‡উয্ R cব্ব্wব্| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q ঃ আবূwঊ wb Zবি Kব্‡Q †Kগ্ব্ †জ্‡ংwQজ্ ?
 • ‡Kব্ †_ব্গ্ব্ wব্‡Rই c‡_ ব্ব্ P‡জ্ আব্ ̈ব্ব্ ̈ ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্‡_ভ্ †_‡K †ং‡জ্ব্ ?
 • ঃ ম্গ্‡q হ্w` †_ব্গ্ব্ Zবি এঊ̈‡z i ম্1⁄2 †Q‡ও P‡জ্ †হ্‡Zব্ , Zব্ন্‡জ্ wK ন্‡Zব্ ?
 • আব্গ্ব্‡i Cম্ব্qx Cগ্ব্‡বি wKQz wএল্‡qই ঢ্cই ম্‡›n _ব্Kব্ আএ ̄ব্’ q হ্w` আব্গিব্ Cম্ব্qx ম্ন্fব্wংZব্ Z ̈বং Kwই, Zব্ন্‡জ্ আব্গ্ব্‡i wK ন্‡এ ?
  6. ঙ্K ম্ßব্ন্ c‡ই হ্Lব্ wব্‡Rই K_ব্ ̧‡জ্ব্ভ্ †_ব্গ্ব্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি গ্য্L †_‡K ই̈ব্‡Z †c‡জ্ব্, ZLব্ Zবি †Kগ্ব্ জ্বংwQজ্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q? (27)
  7. ম্গ্ ̄— ভ্wআ̈জ্ কিx‡ড্ †_ব্গ্ব্ভ্ ঙ্Kগ্বী̂ এ ̈w3 wহ্wব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K ই̈অয্ Ôভএ&ব্য্জ্−ব্ন্Õ ব্ব্ †W‡K ̄^qস্ Ô আব্জ্ব্− ন্Õ এ‡জ্ ম্‡¤ব্^ অব্ K‡ই‡Qব্ (28)| Cম্ব্ গ্ক্xন্ †হ্ ম্wZ ̈ভ্ আব্জ্ব্− ন্ Zব্ আব্গ্ব্‡i Rব্ ̈ KZঊzKz ̧ই“Z¡c~য়্© ?
 • আব্cwব্ wK †_ব্গ্বি গ্Z ঙ্Kভ্fব্‡এ ন্RইZ Cম্ব্‡K ̄x^ Kবি Kই‡Z cব্‡ইব্ ?
  8. 29 আব্qব্Z আব্R এ ̈w3ংZfব্‡এ আব্cব্ব্‡K wK এজ্‡Q ?
 • আব্জ্ব্− নি ইন্গ্Z ঈ `qব্ †`Lব্ এব্ আwfআ́Zব্ †বএবি আব্‡ংভ্ †Kব্ আব্গ্ব্‡i Cগ্ব্ব্ আব্ব্ব্
  c‡Ö qব্Rব্ ?
  9. wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্ম্য্ ব্‡ই, †হ্ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ আব্ব্‡Z Pব্q, wKস্̌‘ Zব্ cব্‡ই ব্ব্
  Zবি cwÖ Z Cম্ব্ †Kগ্ব্ এ ̈এন্বি K‡ইব্ ?
 • ‡হ্ Cগ্ব্ব্ ম্‡›`‡নি ম্ব্‡_ মএম্গ্q হ্×য্ Kই‡Q আবি †হ্ Cগ্ব্‡ব্ KLবী ম্‡›n K‡ই ব্ব্-
  ঙ্ ভ্ ` ভ্য্ ‡ q ই গ্ ‡ অ ̈ c ব্ _ K© ̈ w K ?
  ম্য্Lএই : ন্RইZ Cম্ব্ হ্Lব্ μz‡কি ঢ্cই wQ‡জ্ব্ ZLব্ wZwব্ ব্ব্ †`‡Lভ্ আব্জ্ব্− নি ঢ্cই Cগ্ব্ব্ অ‡ই †ই‡LwQ‡জ্ব্| ঃ গ্যু̂‡Z© wZwব্ †Kএজ্ আব্জ্−ব্নি ‡μব এব্ ইবংভ্ †`L‡Z †c‡qwQ‡জ্ব্ (গ্w_ 27:46)| ঙ্fব্‡এভ্ wZwব্ ম্‡›ncএÖ য়্ ম্Kজ্ †_ব্গ্ব্‡i ক্ব্w ̄— wব্‡R এন্ব্ K‡ইwQ‡জ্ব্| আবি †ম্Rব্ ̈ভ্ wZwব্ আব্R Zব্‡i‡K ম্ব্ন্ব্হ্ ̈ Kই‡Z ম্¶গ্|
  


  ***

  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com

  25. Zzwগ্ wK আব্গ্ব্‡K গ্নএয়্̈Z Kই? (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 21:15-19)


  cঊfw~ গ্ ট্ জ্¶ ̈ Kই“ব্ †হ্ ন্RইZ wcZই Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K হ্Zএবি আ ̄^xKবি K‡ই‡Qব্, wVK ZZএবিভ্ wZwব্ Zব্‡উ K fব্জএব্‡ম্ব্ এ‡জ্ ̄x^ Kবিঈ K‡ই‡Qব্| গ্w_ 26:33 আব্qব্Z †`Lব্য্ |
  1. গ্‡ব্ Kই“ব্ আব্cwব্ আব্cব্বি †Kব্ব্ এঊ̈ইz ম্ব্‡_ cZÖ বিয়্ব্ K‡ই‡Qব্| cইএZx‡© Z হ্Lব্ Zবি ম্ব্‡_ আব্cব্বি †`Lব্ ন্‡জ্ব্, †ম্ভ্ এঊ̈z ন্Vব্র্ আব্cব্ব্‡K wRআ́ব্ম্ব্ Kই‡জ্ব্, ÔZwz গ্ wK আব্গ্ব্‡K আব্ ̈‡i †P‡q †এক্x গ্নএয়্̈Z Kই ?Õ wK ঐ‡য়ি ঢ্‡ঈ̈ক্ ̈ wব্‡q এঊ̈wz ঊ ঃ cÖক্œwঊ আব্cব্ব্‡K K‡ই‡Q এ‡জ্ গ্‡ব্ ন্q ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ ন্RইZ wcZই‡K †হ্ wZwব্ আব্ ̈‡i †P‡q Zবু ‡K †এক্x গ্নএয়্̈Z K‡ইব্ wKব্ব্ ? (15)
  2. গ্~জ্ ংÖxK fব্ল্ব্q †`Lব্ হ্ব্q †হ্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ cÖক্œ Kই‡Z wং‡q এব্‡K ̈ †হ্ Ôwμqব্Õ এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্, wcZই Zবি wfব্œ Ôwμqব্Õ এ ̈এন্বি K‡ই‡Qব্| (Cম্ব্ : Zzwগ্ wK ম্wZ ̈ভ্ আব্গ্ব্‡K গ্নএয়্̈Z Kই ? wcZই : ন্ ̈বু, আব্wগ্ আব্cব্বি এঊ̈z|) wcZই †Kব্ ঙ্ভ্ এব্‡K ̈ই wμqব্ cwইএZব্© Kই‡জ্ব্ ? (15-16)
 • Z...Zxq cÖক্œ Kই‡Z wং‡q Cম্ব্ গ্ক্xন্ wcZই †হ্ এব্K ̈ এ ̈এন্বি K‡ইwQ‡জ্ব্ †ম্ভ্ গ্Z এজ্‡জ্ব্ (Zzwগ্ wK আব্গ্বি এঊ̈z ?)| †Kব্ wZwব্ Zব্ Kই‡জ্ব্ ? (17)
  3. Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্Lব্ wcZই‡K Z...Zxqএবি cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ZLব্ wcZই †Kব্ ytwLZ ন্‡জ্ব্ ? ঙি wএwfব্œ Kবিয়্ Lউয্‡R †এই Kই“ব্|
 • Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K আ ̄x^ Kবি Kইবি আবং চ্স্̌© — wcZই Cম্বি cwÖ Zই Zবি গ্নএয়্̈Z ম্¤‡^ ঊ̈
  100% wব্wðZ wQ‡জ্ব্| আব্cব্বি wK গ্‡ব্ ন্q, wcZ‡ইই †ম্ভ্ ম্গ্qKবি গ্নএয়্̈Z wK Lবু wঊ
  wQজ্ ? Kবিয়্ ̧‡জ্ব্ wPস্̌ব্— Kই“ব্|
 • Cম্ব্ গ্ক্x‡নি cwÖ Z ঙ্Lব্ wcZ‡ইই গ্নএয়্̈‡Zই Kবিয়্ wK ?
  4. Cম্ব্গ্ক্xন্wVKঙ্Kভ্fব্‡এআব্Rআব্cব্ব্‡Kঙ্ভ্cÖক্œKই‡Qব্,ÔZwzগ্wKআব্গ্ব্‡Kগ্নএয়্̈Z Kই? ঙি ঢ্Ëই †`qব্ আব্cব্বি c‡¶ KZঊzKz ম্ন্R এব্ KwVব্ ? †Kব্ ?
  5. ‡Kব্ Cম্ব্ মএবি ম্ব্গ্‡ব্ , wএ‡ক্ল্ K‡ই ম্গ্ ̄— ম্ব্ন্বএx‡i ম্ব্গ্‡ব্ ঙ্ভ্ cÖক্œ Kই‡জ্ব্ ?
 • ‡Kব্ Cম্ব্ গ্ক্xন্ wcZই‡K wZবএবি vwqZ¡ আc©য়্ Kই‡জ্ব্ ?
 • হ্w` ঙ্ভ্ আব্‡জ্ব্Pব্ব্ †ম্wb ব্ব্ ন্‡Zব্, Zব্ন্‡জ্ wKfব্‡এ wcZ‡ইই fwএল্ ̈Z Rxএব্ ম্¤এ¢ Z
  আcKÖ ব্wক্Z †_‡K †হ্‡Zব্ ?
  6. এব্ ̄w—এK Cম্ব্qx Rব্গ্ব্Z ̧‡জ্ব্‡Z wকি̈ ‡fওব্ ̧‡জ্ব্ Pওব্‡ব্ব্, †fওব্ ̧‡জ্ব্ জ্ব্জ্ব্ cব্জ্ব্ ঙএস্
  †fওব্ ̧‡জ্ব্ Pওব্‡ব্বি wK Zব্র্চ্© ই‡q‡Q ?
 • ঙ্ভ্ ণূব্ব্ cইএZx©‡Z ন্RইZ wcZ‡ইই Zবএwজ্‡ং KZঊzKz cÖfবএ †ড্‡জ্wQজ্ ?
 • Cম্ব্qx ম্গ্ব্‡Rই ঙ্KRব্ Ôইব্Lব্জ্Õ ঙি K_ব্ fবএব্য্ wহ্wব্ ম্wZ ̈Kবিfব্‡এ Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K
  গ্নএয়্̈Z K‡ইব্ ব্ব্| wZwব্ wKfব্‡এ Zবি cwইPহ্ব্© Kব্R Kই‡এব্ ?
 • wKZব্‡এই ঙ্ভ্ আস্ক্ আব্য্ম্ব্‡ই, Cম্ব্ গ্ক্xন্ হ্ব্‡i‡K vwqZ¡ আc©য়্ K‡ইব্ , Zবিব্ ‡Kগ্ব্ ?
  7. গ্Z„ ̈z ই f‡q ন্RইZ wcZই গ্বী̂ ঙ্Kগ্ব্ম্ আব্‡ং Cম্ব্ গ্ক্xন্‡K আ ̄x^ Kবি K‡ই‡Qব্| 18 ঈ 19 আব্qব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ fwএল্ ̈Zএব্য়্x K‡ই‡Qব্ †হ্, wZwব্ ক্ন্x` ন্‡q গ্Z„ ̈z এইয়্ Kই‡এব্| আব্‡ং †_‡K cÖKব্wক্Z ঙ্ভ্ ZK`x‡ই wcZই wKfব্‡এ Zবি cইএZx© Rxএব্ আwZএব্wন্Z K‡ইwQ‡জ্ব্ এ‡জ্ আব্cব্বি গ্‡ব্ ন্q ?
 • wcZই †Kব্ আবি গ্Z„ ̈z f‡q fxZ wQ‡জ্ব্ ব্ব্ ?
 • আব্cwব্ হ্w` ঙ্wঊ এSয্ ‡Z cব্‡ইব্ †হ্, ই̈অগ্য্ বী̂ Rxএব্ w`‡q ব্q wKস্̌‘ wব্‡Rই গ্„Zz ̈ w`‡qঈ
  আব্cব্ব্‡K আব্জ্ব্− ন্‡K †ংŠইএব্wস্̌Z^ Kই‡Z ন্‡এ, Zব্ন্‡জ্ আব্cwব্ Zব্ wKfব্‡এ ংন্Ö য়্ Kই‡এব্?
  8. ঙ্গ্বী ন্‡Z cব্‡ই †হ্, wcZ‡ইই গ্Z আব্cwবী ন্RইZ Cম্বি ম্‡1⁄2 wএক্ব্¦ ম্ণ্ব্ZKZব্ K‡ই‡Qব্| wKস্̌‘ হ্ব্-ভ্ †ন্ব্K, Cম্ব্ গ্ক্xন্ আব্R আব্cব্ব্‡K wVK ‡হ্fব্‡এ wcZই‡K আব্‡k K‡ইwQ‡জ্ব্ †ম্ভ্
  ঙ্Kভ্fব্‡এ আব্‡k Kই‡Qব্ Ô আব্গ্ব্‡K আব্ম্য্ ইয়্ KইÕ| আব্cwব্ Zব্‡উ K wK ঢ্Ëই †`‡এব্ ?
  


  ***


  © 2008 Glad Tidings Bible Studies - www.gladtidings-bs.com