GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

7.Znamenia, zázraky a viera – Ján 4,46-54

Na úvod: Kráľ, o ktorého úradníkovi sa v texte hovorí, je ten Herodes Antipas, ktorý dal zadržať a zabiť Jána Krstiteľa. (Herodes, ktorý dal zabiť deti v Betleheme, bol starým otcom Herodesa z nášho textu.) Herodesovia boli položidia a národ nimi opovrhoval. Kafarnaum je od Kány vzdialený 38 kilometrov.

1.Čo dobrého a čo zlého bolo v živote tohto kráľovského úradníka predtým, ako jeho syn ochorel?

2.Prečo úradník neposlal svojho sluhu k Pánovi Ježišovi, ale išiel k Nemu sám?

 • Mysli na nejaké mesto, ktoré je vzdialené asi 40 kilometrov od toho miesta, kde si teraz. Nad čím asi rozmýšľal otec, ktorý prešiel tú cestu do Kány?

  3.Prečo bolo pre tohto muža obzvlášť ťažké prosiť Ježiša o láskavosť?

 • Kedy bolo pre teba ťažké priblížiť sa k Ježišovi a prečo?

  4.Ako slová v 48. verši súvisia s príbehom?

 • Čo je na tom zlé, že niekto hľadá znamenia a zázraky, aby uveril?
 • Môžeme slová 48. verša aplikovať na otca nášho textu? Zdôvodni svoju odpoveď.

  5.Prečo Ježiš nešiel s otcom do Kafarnaumu, aj keď o to otec prosil (47,50)?

 • Ako sa otcova viera zmenila po stretnutí s Pánom Ježišom (50b)?

  6.Prečo je pre nás ľudí ťažké veriť Božiemu slovu ešte predtým, ako sa nám dostane od Boha pomoci?

 • Aké je to Ježišove zasľúbenie, ktorého by si sa mal držať aj v tejto chvíli?

  7.Prečo je moment uzdravenia zaznamenaný v Biblii (52)?

 • Čo by to bolo znamenalo pre otca, keby bol jeho syn vyzdravel v úplne inom čase, ako keď Ježiš vyslovil zasľúbenie?

  8.Aký význam má slovo viera v tomto príbehu?

 • Porovnaj vieru tohto otca so svojou vierou.

  9.Čo nás tento príbeh učí o Ježišovom slove?

 • Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý trpí bez Božieho slova a človekom, ktorý sa drží Božieho slova?

  10.Prečo Pán Ježiš nevyslovil to mocné slovo, keď sám umieral?

  Posolstvo: Slovo Pána Ježiša má moc preto, že zaň bolo draho zaplatené. Syn kráľovského úradníka mohol žiť. Ale Boží Syn musel umrieť.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master