GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

8. EN ROMERSK OFFICER BLIR DÖPT Kapitel 10


INLEDNING: När Saul omvänder sig faller förföljarnas led samman och församlingen får en andningspaus. Den växer och blomstrar. Petrus kan i lugn och ro hålla på med inremission. I Lydda botar han den förlamade Eneas. I Joppe uppväcker han från döden en kvinna vid namn Dorkas (9:31-43). I början av tionde kapitlet hittar vi honom där i Simons hus.
Ända tills nu har den kristna kyrkan, trots Jesu missionsbefallning, hållit sig inom sitt lands gränser och missionerat för judar (med undantag för den etiopiska eunucken). Nu hämtas Petrus till en romersk officers hem. Båda har sett en syn: officeren såg en ängel som befallde honom att låta hämta Petrus från garvaren Simons hus i Joppe. Petrus å sin sida såg en syn där han befalldes att äta djur som enligt Gamla testamentet var förbjudna.
Situationen för de romerska soldaterna i Palestina var inte enkel; det var inte alla gånger så lätt att hålla judarna i styr och i kejsarens förmaning. Officeren i vår text heter Kornelius och han är en i den långa kedjan av officerer som i evangelierna och Apostlagärningarna finner frälsningens väg. (Ledaren läser vad som sägs om Kornelius i verserna 1-2.)
Gudfruktig betyder en icke-jude som vill tro på Israels Gud, men som av någon orsak (t.ex. p.g.a. sitt jobb) inte vill låta omskära sig och vara tvungen att följa hela Mose lag. I detta bibelstudium skall vi behandla Petrus tal i Kornelius hem.

FRÅGORNA: 10:24-48
Hur tror ni att livet i Palestina var för denne ockupationsofficer, hans fru och barn - vad var bra, vad dåligt?

Fundera över vad som fått Kornelius att bli "gudfruktig" (se INLEDNING och v.1-2)?
 • Vilka svårigheter hörde kanske till en "gudfruktig" officers dagliga liv och trosliv?
 • Hur kändes det månne för Kornelius att tänka att han aldrig skulle kunna bli en fullvärdig medlem i Guds folk ?
 • Vad kan vi anta att Kornelius kände till om Gamla testamentet?

  Varför ville Kornelius att alla hans närmaste skulle vara närvarande när Petrus kom (24)?
 • Vad förväntade sig kanske Kornelius att skulle hända när Petrus kom (24-25)?

  Varför tror ni att Gud utvalde just denna hedning med familj till att bli hans egna (30-33)?

  Vad kan vi anta att Kornelius visste om Jesus på förhand (37-43)?
 • Fundera över varför Petrus berättar just de saker om Jesus som verserna 37-38 vittnar om, och inte någonting annat?

  Vad undervisar Petrus om Guds folk i sitt tal (34-36)?
 • Vad undervisar Petrus om den Helige Ande när han håller sitt första tal till hedningarna (37-43)?
 • Vad undervisar Petrus om frälsningen (37-43)?
 • Vad är nytt och förunderligt i Petrus tal?

  Vad var det som var nödvändigt för hedningarna att höra i Petrus tal, innan de kunde få ta emot den Helige Ande (44-48)?
 • Vad anser vi vanligen i vår tid vara kriterier för att människor skall kunna ta emot den Helige Ande?
 • Vad är, enligt denna text, förutsättningen för den Helige Andes utgjutande? (Hur hör dopet och den Helige Ande ihop i denna text?)

  Vilka två faktorer fick Petrus övertygad om att Kornelius hus skulle döpas genast (44-48)?
 • Vad lär oss denna händelse om urkyrkans doppraxis (t.ex. barndopet) (24,34,48)?
 • Vad i texten visar oss att urkyrkan inte räknade människor som inte var döpta som Guds folks medborgare?

  SAMMANFATTANDE FRÅGOR:
 • Hur handlar den Helige Ande i denna situation?
 • På vilket sätt inverkade denna händelse på världsmissionen?
 • Var i denna text finner vi nådens evangelium?

  AVSLUTNING: Situationen var revolutionerande: tidigare hade endast Abrahams, Isaks och Jakobs efterföljare, eller människor som konverterat till deras tro, hört till Guds utvalda folk. Nu fick även hedningar - ja till och med kvinnor och barn - dess medborgarskap. Judarna hade varit tvungna att verkligen anstränga sig för att kunna uppfylla lagen, ändå kunde de aldrig lyckas med det. Kornelius gjorde ingenting annat än trodde och blev döpt.

  LÄS HEMMA: Kapitel 11

  Skriv ut    
  Ladda när    
  Kontakta oss    
  Webmaster