GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

2. ME OLEME LEIDNUD MESSIA! Jh.1:43-51TAUST: Leia kaardilt sündmuskohad: Betaania Jordani teisel kaldal (1:28), Betsaida (1:44) ja Naatsaret (1:46). Vana testament ei maini Naatsaretti ennustustes Messia tulemise kohta, kui mitte arvestada võrse/ võsu-sõna ja naatsaretlane-sõna sarnasust heebrea keeles (Js.11:1; 53:2; Jr.23:5; 33:15). Grupijuht lugegu eelnevalt läbi ka Jaakobi unenägu Vanast testamendist (1 Ms 28:10-22). Sellele viidatakse viimases küsimuses.

1. Miks tahtis Filippus kohe sõbrale rääkida Jeesusest, keda ta oli alles äsja kohanud (43-45)?
Tuleta meelde see aeg, kui sina õppisid Jeesust tundma. Kas soovisid rääkida oma leiust teistele? Miks jah või miks ei?

2. Mis pani Naatanaeli Filippuse sõnades kahtlema?
Miks läks Naatanael sellegipoolest Jeesuse juurde?

3. Mida tähendasid Jeesuse tervitussõnad (47)?
Mis tunne võis Naatanaelil olla Jeesuse tervitust kuuldes?
Mis tunne sinul oleks, kui Jeesus ütleks täna sinule: “Siin on õige Jumala laps, kelles ei ole kavalust!”?

4. Naatanaeli imestuseks teadis Jeesus, mis viigipuu all oli juhtunud. Pakkuge erinevaid variante, mida Naatanael võis olla puu all mõtelnud või ehk palvetanud?

5. Tuleta meelde, millele sa viimati üksi olles mõtlesid. Milline tunne on teada, et Jeesus oli sealsamas ja luges su mõtteid nagu avatud raamatut?
Mida tähendab inimesele see, et keegi teab, milline ta seesmiselt tegelikult on?

6. Jeesuse sõnad 47. salmis on teatud mõttes laen psalmist 32:1-2. (Grupijuht loeb need salmid.) Kuidas võib inimene saada nii ausaks, et tema südames ei ole mingit kavalust?

7. Mis põhjusel nimetab Naatanael ühtäkki Jeesust Iisraeli kuningaks ja Jumala Pojaks (49)?

8. Juhendaja refereerib lühidalt 1.Ms 28:10-22. Mida peab Jeesus silmas salmides 50-51 - pakkuge erinevaid varante?
Mis ühist on Jeesuse ristil ja Jaakobi redelil?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem