GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

3. JEESUSELE SEATUD LÕKS ( Mk 3: 1-6)

TAUSTAST: Jeesuse esimest tüli variseridega sabati pärast on kirjeldatud juba Mk 2: 23-28. See on järelikult arvult teine. Variseridele tähendas sabati pedantne pidamine nii Messia tuleku kui üksikisiku päästmise tingimust.
 1. Kuidas mõjutas kuivanud käsi mehe elu? (Tööd, majanduslikku olukorda, peresuhteid, suhet Jumalaga? Mis tööd võis tolleaegses ühiskonnas teha ühe käega?)
  • Salmist 5 märkame, et kord oli käsi olnud terve. Mis sa arvad, mida mees koges pärast seda, kui ta käsi kuivetus - ilmselt mõne õnnetuse tagajärjel?
  • Missuguse mulje jätab see tekst mehe iseloomust?
    
 2. Missugune õhkkond valitses tol sabatil sünagoogis?
  • Me märkame tekstist, et mees ei tulnud sünagoogi selleks, et ta tervendataks. Miks ta siis tuli?
  • Miks ei palunud mees Jeesuselt abi?
  • Võrdle haige mehe ja variseride motiive, kui nad olid tulnud sel sabatil sünagoogi.
    
 3. Miks variserid ei süüdistanud Jeesust, öeldes otse, mis tal nende arvates viga on?
  • Mida arvasid variserid oma käe kaotanud mehest?
    
 4. Miks käskis Jeesus mehel esile astuda ega tervendanud teda nii, et mees oleks oma kohale tagaritta jäänud?
  • Kas sa arvad, et mees oleks tulnud koguduse ette ükskõik kelle käsul?
    
 5. Neljandas salmis toob Jeesus oskuslikult välja nii oma kavatsused kui variseride kavatsused. Mida mõtleb Jeesus, kui ta kasutab nii tugevat väljendit nagu "päästa või tappa"? (Kuidas oleks variseride suhtumine võinud tappa selle mehe? Kuidas Jeesuse käitumine ta päästis?)
   
 6. Piiblis räägitakse Jeesuse vihast vaid harva. Miks oli Jeesus selles olukorras samaaegselt nii vihane kui tundis ka meelehärmi (5)?
   
 7. Mida uskus mees Jeesusest, kui ta andis oma käe lihastele käsu toimida?
  • Missugust samalaadset ususammu ootab Jeesus täna sinult?
    
 8. Mis Jeesuse käitumises vihastas varisere nii, et nad hakkasid kavandama tema hukkamist?
  • Vasta, lähtudes sellest juhtumist: Missugune viga oli variseride usus Jumalasse?
    
 9. Miks oli mehe tervendamine Jeesusele nii tähtis, et ta seadis selle pärast ohtu oma elu (4)?
  • Miks Jeesus tapeti, kui ta üksnes, tsiteerides 4. salmi sõnu, tegi head ja päästis inimesi.
RÕÕMUSÕNUM: Sabat tähendas Jeesusele ja variseridele täiesti eri asja. Variseridele oli see seaduseks, mida inimene pidi päästmiseks täitma. Jeesusele omakorda oli see eelpilt evangeeliumist - märk sellest, et Jumal annab oma rahvale andeksandmise kaudu hingamise nende tegudest ( Hb 4: 9-10 ).

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem