GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

23. FARSS NIMEGA "JEESUSE KOHTUPROTSESS" ( Mk 15: 1-15 )

TAUSTAST: Seda teksti võib käsitleda ka paaritööna. Iga paar käsitleb ringi jooksul üht või kaht isikut ja lõpuks räägivad kõik üksteisele sellest, mida nad leidsid.
 1. PONTIUS PILAATUS

oli Juuda maavalitseja aastatel 26-36 pKr. Ta oli Rooma okupatsioonivõimu kõige kõrgem esindaja ja vastutas oma tegude eest keiser Tiberiuse ees. Pilaatus ei tahtnud mingil juhul, et keisri kõrvu jõuaks jutud juutide revolutsioonikatsetest. Surmanuhtluse määramine või tagasilükkamine kuulus üksnes maavalitseja pädevusse.

Salmid 1-15

 • Missuguse mulje jätab see tekst Pilaatuse iseloomust? (Missugune oli näiteks tema väärtushinnangud?)
 • Mida sa arvaksid kohtumõistjast, kes esitaks kohtuprotsessi jooksul salmides 12 ja 14 mainitud küsimused?
 • Miks ei kasutanud Pilaatus võimu, mis tal oli, ja lasi teistel enda eest otsustada?
 • Mis sa arvad, mida mõtles Pilaatus Jeesusest sügaval südames? (Miks nimetas Pilaatus Jeesust kahel korral juutide kuningaks (salmides 9 ja 12)?)
 • Võrdle omavahel neid kaht meest, kes seisid tol hommikul kohtusaalis vastakuti: roomlaste maavalitseja ja juutide kuningas. Missugune oli suurim erinevus nende vahel?
 • Kes otsustas Jeesuse kohtuprotsessi lõpptulemuse?
 • Mida võis Pilaatus tunda, kui andis Jeesuse üle, et teda piitsutataks ja risti löödaks (15)?
 • Kuidas võis Pilaatus üritada kaitsta oma käitumist oma südametunnistuse ees?
 • Kui sa oleksid tol hommikul olnud Pilaatuse asemel, kuidas oleksid toiminud?
 1. BARABAS

oli poliitilise ülestõusu juht ja mõrvar. Tema nimi tähendab lihtsalt 'isa poeg'. 

Salmid 6-15

 • Mõelge koos, missugused olid olnud Barabase lapsepõlv, noorus ja meheaastad. Mis võis teha sellest mehest mässaja ja mõrvari?
 • Mis sa arvad, kas sinust oleks võinud mõnedes olukordades saada mõrvar? Miks oleks, miks mitte?
 • Missugused mõtted võisid keerelda Barabase peas, kui ta ootas surmanuhtluse täideviimist? (Kas ta kahetses midagi?)
 • Mis te arvate, kas Barabas läks vaatama selle mehe suremist, kes oli naelutatud ristile justkui tema asemel?
 • Mis mõttes on meist igaüks suhtes Jeesusega Barabase olukorras?
 1. ÜLEMPREESTREID

oli tavaliselt vaid üks, aga siin oli neid kaks: Kaifas, tegelik ülempreester aastatel 18-36 pKr, ja tema äi Hannas, kes oli olnud selles ametis aastatel 6-15 ja kes kasutas endiselt oma mõjuvõimu oma väimehe kaudu. 

Salmid 1-15

 • Mis oli ülempreestrite eluülesanne nende endi arvates?
 • Miks kadestasid ülempreestrid Jeesust?
 • Miks ei tunnetanud ülempreestrid oma motiive?
 • Kumb tegu oli teie arvates moraalselt hukkamõistetavam: alusetult surmamõistmine ülempreestrite poolt või tapateod ülestõusu ajal Barabase poolt?
 • Kuidas võib olla võimalik, et sügavalt usklik inimene võib mõnikord muutuda relvaks hingevaenlase käes?
 • Mõtle, kas sa sarnaned mõnes suhtes ülempreestritega. Mis suhtes?
 1. RAHVAHULK

oli hüüdnud eelmisel pühapäeval Jeesusele hoosianna. Nüüd hüüdsid nad: "Löö ta risti!" Kindlasti oli nende seas mitmeid inimesi, kes olid isiklikult Jeesuselt abi saanud. 

Salmid 8-15

 • Miks tahtis rahvas lasta vabadusse ohtliku mõrvari?
 • Kuidas on võimalik, et rahvas lasi end ässitada oma heategija vastu? (Miks ei tõstnud ükski inimene selles olukorras häält Jeesuse kaitseks ja alusetult surmamõistmise vastu?)
 • Mida oleksid teinud sina, kui sa oleksid olnud rahvahulga keskel tollel hommikul?
 • Kas midagi sellist saaks toimuda meie maal tänapäeval? Põhjenda oma vastust.
 • Mida õpetab see tekst meile demokraatia headest ja halbadest külgedest?
 1. JEESUS

ütleb kogu kohtuprotsessi ajal üheainsa lühikese repliigi (2). Muidu ta vaikib. 

Salmid 1-15

 • Siiamaani oli Jeesus keeldunud tarvitamast enda kohta muud tiitlit kui Inimese Poeg. Miks ta selles olukorras möönab, et on juutide kuningas (2)?
 • Miks Jeesus ei kaitse ennast?
 • Võrdle Jeesust siin tekstis esinevate ülejäänud inimestega. Missuguseid nendevahelisi erinevusi leiad? (Mis teeb Jeesuse niivõrd imetletavaks inimeseks just selles olukorras?)
 • Mida võis Jeesus mõelda tema ümber olevatest inimestest?
 • Kes otsustas Jeesuse kohtuprotsessi: Pilaatus, Jumal või saatan?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem