GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

11. RÕÕMUSÕNUM VAESTELE (Mt 11: 1–6)

TAUSTAST: Ristija Johannes oli sel ajal umbes 30-aastane. Ta oli mõni aeg tagasi ristinud Jeesuse ja näinud Püha Vaimu taevast tema peale laskuvat. Jeesus tsiteerib oma vastuses prohvet Jesaja sõnu. Rühmajuht loeb Js 35: 5, 6 ja 61: 1.

1. Ristija Johannes pandi vangi keset õitsvat evangeliseerimistööd, kuna ta oli hukka mõistnud nelivürst Heroodese abielurikkumise. Millised seigad selles olukorras võisid olla Johannesele eriti raskesti talutavad?
 • Kui Johannes esimest korda Jeesust nägi, ütles ta: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!” (Jh 1: 29). Miks ta nüüd kahtleb oma varasemas veendumuses?

  2. Millise järelduse oleks Johannes pidanud tegema oma elu kohta, kui oleks selgunud, et Jeesus ei olegi Kristus?
 • Millises olukorras oled sina ehk Jeesuse jumalikkuses kahelnud?

  3. Kas arvad, et Johannes lootis, et Jeesus tuleb ja vabastab ta ime läbi vanglast (2-3)? Põhjenda oma vastust.
 • Miks Jeesus ei käinud Johannest vanglas vaatamas?

  4. Miks Jeesus ei vastanud Johannese küsimusele lihtsalt nii: “Jah, mina olen. Te ei pea kedagi teist ootama”? (Miks tahtis Jeesus vastata Vana Testamendi tsitaadiga?)
 • Mis tunne sinul on, kui saad oma murede keskel sõbralt lohutuseks Piibli kirjakoha?
 • Miks Jeesus jättis Jesaja kirjast ära lubaduse vangide vabastamise kohta (vrd Js 61: 1)?

  5. Mida võis Jeesuse vastusest Johannes enese kohta käivaks lugeda?
 • Sõna “evangeelium” tähendab kõigepealt pattude andeksandmist (5). Millise patu pärast vajas Johannes selles olukorras Jumala andestust?
 • Miks peab Jumal sageli tegema oma lapsed sama “vaesteks”, kui Johannes oli vanglas?

  6. Mida tähendavad Jeesuse sõnad 6. salmis?
 • Kuidas tuleks meil selle teksti järgi toimida, kui pahandame viisi üle, kuidas Jumal meid ja meie lähedasi kohtleb?

  7. Mis te arvate, kuidas Johannes mõistis Jeesuse vastust? (Kas ta sai rahu enne oma surma?)
 • Johannes oli olnud usklik kogu oma eluaja. Kuidas muutus tema usk selle viimase kontakti mõjul, mis tal Jeesusega oli?

  8. Mida võis Johannes mõelda elust ja surmast sel hetkel, kui Heroodese timukad tulid tal pead maha raiuma?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesuse töö oli “viia rõõmusõnumit alandlikele, parandada neid, kel murtud süda, kuulutada vabastust vangidele ... trööstida kõiki leinajaid” (Js 61: 1–3). Seda kõike tahab ta teha sinulegi tänasel päeval – oma sõna kaudu.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem