4. JEESUS, PIITS KÄES Jh.2:13-22TAUST: Tempel oli juutidele kõige tähtsam paik maa peal, tähtsam kui kodu. Kuningas Saalomon ehitas esimese templi, Esra teise. Jeesuse aja tempel oli kuningas Heroodes Suure püstitatud uhke ehitis. See purustati ainult 30-40 aastat peale Jeesuse ristilöömist.

1. Loe salmid 14-16. Mis sind kõige rohkem hämmastab Jeesuse käitumises?
Piitsa punumine paeltest võtab mingi aja; milline võis Jeesus välja näha siis, kui ta seda tegi (15)?
Kujuta ette, milliseid hääli kostis templist 15. salmi tegevuse ajal?

2. Miks keegi ei takistanud Jeesust, kui ta lauad ümber lükkas ja piitsa tõstis?
Miks oli Jeesus vihane?

3. Kas sinu meelest on võimalik, et Jumala templist/ kirikust võiks saada kauplemise koht ka meie ajal? Põhjenda oma vastust.
Templis ohverdati selleks, et saada patud andeks. Mis kombel võis ohverdamine olla väärastunud, nõnda et see ei vastanud enam algsele eesmärgile?

4. Miks vihkab Piibli Jumal tseremooniaid, mida tehakse ainult kombe pärast?
Mõtiskle oma jumalateenistuse üle - mil määral teed sa seda ainult kombe pärast?
Millistest asjadest peaks Jeesus sinu südame templi täna puhastama? (Võid vastata ka vaikselt.)

5. Mille poolest erinevad Jeesuse viha ja meie viha (16-17)?

6. Jeesus võrdleb selles tekstis templit oma ihuga (19-21). Miks pidi Jumal püstitama veel ühe templi lisaks eelmistele? (Millised templiteenistused täitis Jeesus ristil surres oma ihus?)

7. Pakkuge erinevaid põhjuseid, miks Jumal lasi roomlastel Jeruusalema templi hävitada 30-40 aastat peale Jeesuse ristilöömist? (Miks ei vajata Jeruusalemas enam templit?)

8. Jeesuse ihu tempel tähendab lisaks ristile, pattude andeksandmise paigale, ka kogudust (1.Kr.12:27). Kas sinu meelest vajaks meie kogudus samasugust puhastust, nagu Jeesus Jeruusalema templis tegi? Põhjenda oma vastust.
Millistes olukordades peab kiriku / vaimuliku kollektiivi juht tõstma piitsa?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus on tulnud ka sinule pattude lepituse kohaks, templiks. Ja mitte ainult templiks, vaid ka ohvriks - Jumala talleks, kes kannab ära maailma patu.

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com