10. VARJATUD MESSIAS Jh.7:40-52TAUST: 40. salmis esinev prohvet viitab taas uuele Moosesele, kelle ilmumist olid juudid juba üle tuhande aasta oodanud (5.Moos.18:15,18).

1. Millised erinevad inimgrupid esinevad meie tekstis?
Mil viisil suhtusid Jeesusesse erinevad inimesed?

2. Mille järgi oleksid Jeesuse kaasaegsed pidanud temas Messia ära tundma?
Miks ei kuulutanud Jeesus kogu rahvale: “Kuigi tulen Galileast, olen sündinud Petlemmas ja olen Taaveti soost” (41-42)?

3. Kas tänapäeva inimestel on sinu arust kergem uskuda, et Jeesus on Messias, kui juutidel tol ajal? Põhjenda oma vastust.

4. Miks pidi Jeesuse messiaanlus olema varjatud? (Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks olnud nii selgelt äratuntav, et kõik oleksid kohe teadnud, et tema on Messias?)

5. Miks on meil nii rakse vastu panna üldsuse survele (45-48)?

6. Mida räägib 49. salm variseride mõtteviisi kohta?

7. Mida olid variserid planeerinud teha sellel suure nõukogu koosolekul, millest räägivad salmid 45-52?
Miks avaldasid Jeesuse sõnad vahistajatele suuremat mõju kui tema imeteod (46)?

8. Mis oleks juhtunud, kui Nikodeemus poleks midagi ütelnud (50-51)?
Nikodeemus oli varem tulnud Jeesuse juurde öösel, kartes teisi. Kust sai ta nüüd julguse ütelda seda, mida ütles?
Kas sina julged ütelda välja oma arvamuse siis, kui kõik ülejäänud on teisel arvamusel?

9. Kas sinu arvates saatsid Nikodeemuse sõnad midagi korda või mitte? Kui jah, siis mida?
Kas arvad, et Nikodeemus kahetses seda, mida oli öelnud, kui kuulis 52. salmi kriitikat? Põhjenda oma vastust.

10. (Kui on aega:) Milline kohustus on üksikisikul sellises olukorras, kus grupp on tegemas valet otsust?
Miks ei ilmutanud Jumal selgelt ja üheseltmõistetavalt kogu rahva ees, et Jeesus on Messias?

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com