18. KALA VÕI MADU? (Luuka 11:5-13)

1. Jeesus tahab selles tekstis sisalduva lühikese tähendamissõna abil õpetada midagi palve kohta. Milliseid sarnasusi leiad oma olukorra ja tähendamissõna tegelase vahel?
 • Millises olukorras oled sa oma palvetes olnud sama nõudlik nagu see mees?

  2. Tundub, et majas olev sõber ei taha palvet täita. Miks võrdleb Jeesus Jumalat sellise „sõbraga“?

  3. Mis põhjusel käis esimene mees niikaua peale, kuni ta sai, mis tahtis?
 • Kust saame meie kannatlikkust palvetamiseks niikaua, kuni Jumal meile vastab?

  4. Palvest õpetades kasutab Jeesus kolme erinevat tegusõna: „paluma”, „otsima” ja „koputama” (salmid 9-10). Milliseid meie palveelu aspekte need sõnad kirjeldavad?
 • Mis on see, mille saamiseks sa just praegu kõige innukamalt palud, otsid ja koputad? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  5. Jeesus võrdleb palvet sellega, kui laps midagi isalt palub. Mida see meile palve kohta õpetab?
 • Mil viisil sarnaneb meie taevane Isa meie maise isaga?

  6. Mida teeb armastav isa, kui laps palub midagi, mis pole tema jaoks hea?
 • Kuidas me teame, kas see, mida palume, on meie kallitele ja meile hea?

  7. Oled sa kunagi kogenud, et see, mis algul tundus „maona“, osutus hiljem „kalaks“ (või vastupidi)? Jutusta sellest!

  8. Kas sinu jaoks on tähtsam, et Jumal vastaks su palvetele praegu või et Ta vastaks neile uuel maal ja uues taevas? Põhjenda!

  9. „Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule.“ (Jesaja 59:1-2.) Mõtle neile salmidele, kui vastad järgmisele küsimusele. Miks ei kuulnud Jumal oma Poja häält, kui too ristil palvetas?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com