31. KES ON ÕIGE? (Luuka 18:9-14)

TAUSTAST. Tähendamissõna variserist ja tölnerist pühakojas on Jeesuse põhiline õpetus õigeksmõistmisest. See õpetus on vastus küsimusele: „Kuidas saame Jumala ees õigeks ning pääseme taevasse?” Pane tähele, et Jeesuse ajal ei seostunud sõna „variser” oma vooruse üle uhke silmakirjatsejaga, vaid inimesega, kes tõsiselt Jumalasse uskus ja Teda kartis. Variserid olid ka vaeste poolel, seepärast olid nad rahva hulgas populaarsed. Tölnerid seevastu olid isamaa reeturid ning rõhusid vaeseid.

1. Mis viitab sellele, et mõlemad mehed uskusid Jumalasse?
 • Juutide jaoks oli tempel lepituse paik ning koht, kus nad said kohtuda Jumalaga. Arutle, mis põhjustel läks selle teksti variser templisse?
 • Mis põhjusel läks tölner pühakotta?

  2. Mille eest oli variser tänulik? Vaata tema palvet.
 • Miks ei maininud variser oma palves midagi, mida Jumal tema heaks teinud oli?
 • Milline oli variseri õpetus õigeksmõistmisest? (Vaata eespoolt märkust tausta kohta.)

  3. Kas sina oled kunagi palvetanud nagu tölner selles tähendamissõnas? Millal? (Võid vastata vaikselt oma südames.)
 • Kreekakeelne tegusõna tölneri palves hõlmab järgmist: „Jumal, ole mulle armuline selle ohvri pärast, mis sulle selles templis antakse." Milline oli tölneri õpetus õigeksmõistmisest?

  4. Mil viisil võime meie sarnaneda selle tähendamissõna variseriga?
 • Millised olid variseri patud Jumala ja ligimese vastu?
 • Miks polnud variser teadlik ühestki tema enese patust?

  5. Variseri usk oli palju tugevam kui tölneri usk. Miks on nii, et vale usk on sageli tugevam kui õige usk?

  6. Kes teadis, kumb neist kahest oli templist lahkudes õigeks mõistetud? (Jää teksti juurde!)
 • Miks ei lõpetanud Jeesus tähendamissõna, öeldes: „Ja peale seda maksis tölner kõik tagasi nendele, keda ta oli petnud, ja muutus auväärseks inimeseks"?

  7. Tölner oli nähtavasti paljude inimeste elud hävitanud. Mis sai karistusest, mille ta oleks pidanud Jumalalt oma pattude pärast saama?

  8. Mis rolli mängib õigeksmõistetu õigeksmõistmises?
 • Milline on Jumala osa õigeksmõistmises?
 • Millist rolli mängib õigeksmõistmises ohver?

  RÕÕMUSÕNUM. Templis ohverdatu oli Jeesuse surma prototüüp. Tegelikult palus tölner andestust Jeesuse ohvri põhjal. Tema patud arvati süüks Jeesusele, samas omistati Jeesuse õiglus temale.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com