34. LESKNAISE OHVRIAND (Luuka 21:1-4)

TAUSTAST. Vanas Testamendis on lesknaistele ja vaeslastele palju tõotusi, näiteks Psalm 10:14,17,18 ja Psalm 68:6. Arvatavasti oli see lesknaine neid tõotusi kuulnud. Ohvriande kasutati templi ehitamiseks. Tempel valmis aastal 63 p.Kr ning hävitati 70 p.Kr, umbes nelikümmend aastat peale neid sündmusi.

1. Miks kõikides religioonides ohverdatakse?
 • Markuse versioonis sellest loost saame teada, et ohvrikirst asus hästi nähtavas kohas (Markuse 12:41). Kuidas mõjutab annetajat teadmine, et teised saavad teada, kui palju ta annetab?
 • Mida oleks lesknaine võinud mõelda, kui ta oleks teadnud, et Jeesus teda tähelepanelikult vaatab?

  2. Selle aja juudi ühiskonnas puudus sotsiaalhooldussüsteem, samuti ei lubatud naistel väljaspool kodu töötada. Kujutle, et oled oma mehe kaotanud ning püüad selles olukorras oma laste eest hoolitseda. Millega oleks kõige raskem toime tulla?
 • Kui oleksid eelnimetatud olukorras, kellele või milliseks otstarbeks annaksid ära oma viimase raha?

  3. Mis ajendab inimest andma Jumalale „kogu elatise, mis tal on" (salm 4b)? Mõtle erinevatele võimalustele.

  4. Kui Jumal oleks sundinud lesknaist viimast raha ära andma, mida oleks ta sellisest Jumalast arvanud?
 • Mil viisil erineb nende kahe inimese usk: üks annab Jumalale, olles tänulik selle eest, mis tal on, ning teine annab Jumalale, et Temalt midagi saada?

  5. Milline oli lesknaise usk?
 • Miks oli lesknaine veendunud, et Jumal tema laste eest hoolitseb?
 • Kas sinul on raske uskuda, et Jumal hoolitseb sinu ja su laste eest ka majanduslikult?

  6. Mida oli lesknaine Jumalalt saanud?
 • Mida oled sina Jumalalt saanud (võrdle lesknaisega)?

  7. Kas sinu arvates läksid lesknaise lapsed tol õhtul näljastena magama? Põhjenda.
 • Mis on sinu arvates sinu lastele / lastelastele kahjulikum, kas puuduse kannatamine või see, kui nad saavad kõike, mida tahavad?

  8. Mida tahab Jumal, et sa täna Talle või kannatavale ligimesele ohverdaksid? (Võid soovi korral vastata vaikselt oma südames.)

  9. Mida jättis lesknaine oma lastele päranduseks?
 • Võrdle pärandust, mis selles tekstis kirjeldatud rikkad oma lastele jätsid, lesknaise pärandusega.
 • Mida tahaksid sina kõige rohkem oma lastele jätta, kui sured?

  RÕÕMUSÕNUM. Meie patte võrreldakse Piiblis astronoomilise rahasummaga: kümme tuhat talenti. Igaüks meist, kes ei suuda võlga maksta, heidetakse vanglasse (see tähendab põrgusse). Kui Jeesus tahtis meid sellest üüratust võlast vabaks osta, pidi Ta ära andma „kogu oma elatise” – ja pealekauba oma kallist verd valama.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com