Johannese evangeeliumi uurimine

Tähelepanu! Neljandas tulbas on märgitud küsimuste raskusaste. Kõige kergemad küsimused on tähistatud ühe tärniga *, üsna kerged kahe tärniga ** ja mõnevõrra raskemad kolme tärniga ***.

1. SÕNA ON JUMAL 1:1-18***
2. ME OLEME LEIDNUD MESSIA! 1:43-51**
3. VESI MUUTUB VEINIKS 2:1-11**
4. JEESUS, PIITS KÄES 2:13-22***
5. VARISER JA VASKMADU 3:1-16**
6. ELAV VESI 4:5-19*
7. IMED, TUNNUSTÄHED JA USK 4:46-54**
8. KÕIGI POOLT HÜLJATUD 5:1-18*
9. ELULEIB 6:1-15**
10. VARJATUD MESSIAS 7:40-52***
11. JEESUS KOHTUNIKUNA 8:1-11*
12. MAAILMA VALGUS 9:1-7; 18-23 ja 35-43**
13. HEA KARJANE 10:1-16***
14. ÜLESTÕUSMINE JA ELU 11:1-5 ja 32-46**
15. NISUIVA SURM 12:23-33***
16. ISSAND TEEB ORJA TÖÖD 13:1-17**
17. TEE, TÕDE JA ELU 14:1-11***
18. TÕELINE VIINAPUU 15:1-11***
19. MURE MUUTUB RÕÕMUKS 16:20-24 ja 32-33***
20. JEESUS PALVETAB OMADE EEST 17:13-21***
21. JEESUS VÕETAKSE KINNI 18:1-14**
22. SEE ON TÄIDETUD! 19:25-30**
23. TÜHJA HAUA JUURES 20:11-18**
24. KUI MA EI NÄE, SIIS MA EI USU! 20:19-29**
25. KAS SA ARMASTAD MIND? 21:15-19**

Print all lessons

© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com


1. SÕNA ON JUMAL Jh.1:1-18TAUST: Juhul kui teie Piibligrupis on inimesi, kellele Piibel on veel üsna võõras, soovitame jätta selle esimese tunni esialgu vahele. See võib olla algajale liiga raskesti mõistetav. NB! Sulgudes olevaid küsimusi küsitakse ainult sel juhul, kui eelnevale küsimusele ei tule vastust.

1. SÕNA (1-3;14)
Selgita nende salmide sisu oma sõnadega.
Milline tähendus on sõnal kahe isiku vahelise kontakti loomisel/ püsimisel?
Miks kristluses on sõna tähtsam kui muud asjad, näiteks tähtsam kui kogemus?
Kuidas võiksime tunda Jumalat, kui meil poleks Jumala sõna?
Miks Jeesust nimetatakse Jumala Sõnaks?

2. VALGUS (4-10)
Mida tähendavad salmid 4-5?
Mis ühist on Jeesusel ja valgusel?
Mida tähendab viies salm?
Miks ei tundnud maailm Jeesust ära, kuigi ta paistis siin nagu valgus pimeduse keskel (10)?

3. RISTIJA JOHANNES (6-8)
Milles seisnes Ristija Johannese ülesanne selle teksti järgi?
Miks on öeldud, et Ristija Johannes ise ei olnud valgus?
Mis sai Johannese olema nii alandliku, et ta ei hakanud taotlema “ise valguseks olemist”?
Võrdle Johannese tööd selle ülesandega, mille oled ise saanud Jumalalt.

4. MAAILM JA JUMALA LAPSED (9-13)
Milline koht on maailm selle teksti järgi?
Kuidas saame Jumala lasteks selle teksti järgi? (Miks keegi ei või olla sünnist saati Jumala laps?)
Kas sina oled saanud Jumala lapseks? Kui oled, siis kuidas? (Võid vastata vaikselt, oma mõttes.)

5. JOHANNESE TUNNISTUS (15-18)
Ütle oma sõnadega, mida tunnistas Ristija Johannes Jeesuse kohta.
Kas võid ütelda, et 16.salmi sõnad on sinu elus tõeks saanud?
Mis on Johannese järgi ainuke viis õige Jumala tundmaõppimiseks?
Mida arvad seda teksti lugedes väitest, että moslemitel, kristlastel ja juutidel on sama Jumal?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ja Sõna on üks ja sama asi. Kes võtab vastu Jumala sõna, see võtab vastu Jeesuse. Kes hülgab Piibli, see hülgab Jeesuse. Jeesuse sõna on see valgus, mis ka täna valgustab sinu elu pimedust. Ainult siit võid saada “armu armu peale”.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

2. ME OLEME LEIDNUD MESSIA! Jh.1:43-51TAUST: Leia kaardilt sündmuskohad: Betaania Jordani teisel kaldal (1:28), Betsaida (1:44) ja Naatsaret (1:46). Vana testament ei maini Naatsaretti ennustustes Messia tulemise kohta, kui mitte arvestada võrse/ võsu-sõna ja naatsaretlane-sõna sarnasust heebrea keeles (Js.11:1; 53:2; Jr.23:5; 33:15). Grupijuht lugegu eelnevalt läbi ka Jaakobi unenägu Vanast testamendist (1 Ms 28:10-22). Sellele viidatakse viimases küsimuses.

1. Miks tahtis Filippus kohe sõbrale rääkida Jeesusest, keda ta oli alles äsja kohanud (43-45)?
Tuleta meelde see aeg, kui sina õppisid Jeesust tundma. Kas soovisid rääkida oma leiust teistele? Miks jah või miks ei?

2. Mis pani Naatanaeli Filippuse sõnades kahtlema?
Miks läks Naatanael sellegipoolest Jeesuse juurde?

3. Mida tähendasid Jeesuse tervitussõnad (47)?
Mis tunne võis Naatanaelil olla Jeesuse tervitust kuuldes?
Mis tunne sinul oleks, kui Jeesus ütleks täna sinule: “Siin on õige Jumala laps, kelles ei ole kavalust!”?

4. Naatanaeli imestuseks teadis Jeesus, mis viigipuu all oli juhtunud. Pakkuge erinevaid variante, mida Naatanael võis olla puu all mõtelnud või ehk palvetanud?

5. Tuleta meelde, millele sa viimati üksi olles mõtlesid. Milline tunne on teada, et Jeesus oli sealsamas ja luges su mõtteid nagu avatud raamatut?
Mida tähendab inimesele see, et keegi teab, milline ta seesmiselt tegelikult on?

6. Jeesuse sõnad 47. salmis on teatud mõttes laen psalmist 32:1-2. (Grupijuht loeb need salmid.) Kuidas võib inimene saada nii ausaks, et tema südames ei ole mingit kavalust?

7. Mis põhjusel nimetab Naatanael ühtäkki Jeesust Iisraeli kuningaks ja Jumala Pojaks (49)?

8. Juhendaja refereerib lühidalt 1.Ms 28:10-22. Mida peab Jeesus silmas salmides 50-51 - pakkuge erinevaid varante?
Mis ühist on Jeesuse ristil ja Jaakobi redelil?


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

3. VESI MUUTUB VEINIKS Jh.2:1-11TAUST: Pulmad olid Jeesuse ajal suur sündmus. Need kestsid tavaliselt mitu päeva. Naatsaret on Kaanast linnulennult umbes 12 km kaugusel. Jeesuse ema ei olnud sel ajal näinud veel mitte ühtegi oma poja tehtud imet, aga ta ise oli kogenud neitsistsündimise ime.

1. Mis võis olla selle põhjuseks, et vein lõppes nendes pulmades peo keskel - pakkuge erinevaid variante.
Mis võis selles olukorras kõige enam häirida pererahvast, mis pulmapaari?

2. Kas Maarja võis osata soovida, et juhtuks selline ime, nagu lõpuks neis pulmades juhtus? Miks jah, miks ei?
Kolmandas salmis on kirjas Maarja palve. Võrdle Maarja palvet enese palvetega.

3. Miks Maarja ei andnud alla, kuigi Jeesus näiliselt ei võtnud tema vihjet kuulda (4)?
Mida uskus sel ajal Maarja oma poja kohta?
Miks tegi Jeesus ime, kuigi võibolla alguses ei kavatsenud seda teha?

4. Millistes olukordades vajame samasugust usku, kui Maarjal oli?

5. Mida võisid teenijad mõelda kandes küla kaevult ämbrite kaupa vett keset pulmapeo-kiiret?
Miks teenijad tegid nii, nagu Jeesus neid käskis?

6. Kui kaua aega kulub hea veini valmimiseks?
Igasse kivianumasse võis mahtuda 80-120 liitrit (6). Arvuta, kui palju maksaks selline hulk head veini tänapäeval?

7. Mida võisid teenijad mõelda märgates, et vesi on muutunud veiniks?
Kas arvad, et kõik teenijad uskusid sellest alates Jeesusesse? Põhjenda oma vastust.

8. Sõna “kirkus” tähendab Piibli kontekstis seda, et Jumala lähedalolu on palja silmaga nähtav. Kirkust nähti varem kogudusetelgis ja templis. Mida tähendab see, et Jeesus avaldas jüngritele selle imeteo läbi oma kirkust (11)?
Miks nimetab Johannes Jeesuse tehtud imesid tunnustähtedeks?
Johannes räägib hiljem, et Jumala kirkus ilmnes ka Jeesuse kannatuses. Mida ta sellega silmas peab?

9. Mida uskusid jüngrid Jeesuse kohta peale seda imet?
Miks ei olnud jüngrite usk veel “valmis”?

RÕÕMUSÕNUM: Vanas testamendis liidetakse vein Juuda suguharust tõusva valitsejaga: “Ei lahku valitsuskepp Juudast... kuni tuleb Juuda poeg... ja teda võtavad rahvad kuulda... Ta peseb oma kuube veiniga...” (1.Moos.49:10-11). Uues testamendis tähendab vein Jeesuse verd, mis valati meie pattude andeksandmiseks.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

4. JEESUS, PIITS KÄES Jh.2:13-22TAUST: Tempel oli juutidele kõige tähtsam paik maa peal, tähtsam kui kodu. Kuningas Saalomon ehitas esimese templi, Esra teise. Jeesuse aja tempel oli kuningas Heroodes Suure püstitatud uhke ehitis. See purustati ainult 30-40 aastat peale Jeesuse ristilöömist.

1. Loe salmid 14-16. Mis sind kõige rohkem hämmastab Jeesuse käitumises?
Piitsa punumine paeltest võtab mingi aja; milline võis Jeesus välja näha siis, kui ta seda tegi (15)?
Kujuta ette, milliseid hääli kostis templist 15. salmi tegevuse ajal?

2. Miks keegi ei takistanud Jeesust, kui ta lauad ümber lükkas ja piitsa tõstis?
Miks oli Jeesus vihane?

3. Kas sinu meelest on võimalik, et Jumala templist/ kirikust võiks saada kauplemise koht ka meie ajal? Põhjenda oma vastust.
Templis ohverdati selleks, et saada patud andeks. Mis kombel võis ohverdamine olla väärastunud, nõnda et see ei vastanud enam algsele eesmärgile?

4. Miks vihkab Piibli Jumal tseremooniaid, mida tehakse ainult kombe pärast?
Mõtiskle oma jumalateenistuse üle - mil määral teed sa seda ainult kombe pärast?
Millistest asjadest peaks Jeesus sinu südame templi täna puhastama? (Võid vastata ka vaikselt.)

5. Mille poolest erinevad Jeesuse viha ja meie viha (16-17)?

6. Jeesus võrdleb selles tekstis templit oma ihuga (19-21). Miks pidi Jumal püstitama veel ühe templi lisaks eelmistele? (Millised templiteenistused täitis Jeesus ristil surres oma ihus?)

7. Pakkuge erinevaid põhjuseid, miks Jumal lasi roomlastel Jeruusalema templi hävitada 30-40 aastat peale Jeesuse ristilöömist? (Miks ei vajata Jeruusalemas enam templit?)

8. Jeesuse ihu tempel tähendab lisaks ristile, pattude andeksandmise paigale, ka kogudust (1.Kr.12:27). Kas sinu meelest vajaks meie kogudus samasugust puhastust, nagu Jeesus Jeruusalema templis tegi? Põhjenda oma vastust.
Millistes olukordades peab kiriku / vaimuliku kollektiivi juht tõstma piitsa?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus on tulnud ka sinule pattude lepituse kohaks, templiks. Ja mitte ainult templiks, vaid ka ohvriks - Jumala talleks, kes kannab ära maailma patu.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

5. VARISER JA VASKMADU Jh.3:1-16TAUST: Kuigi Nikodeemus oli niiöelda asjatundja usuküsimustes, ei olnud ta pääsenud Jumala riiki sisse. Paljuütlev on see, et ta tuleb vestlema Jeesusega, kes on temast noorem, vähem koolitatud ja madalama ühiskondliku positsiooniga. Nikodeemus kuulus suurde nõukokku, ta oli siis teatud mõttes valitsuse liige.

1. Millised on tänase teksti põhjal Nikodeemuse iseloomu head ja halvad küljed? (Mida kõneleb temast see, et ta ei tulnud Jeesuse juurde päeval, vaid öösel?)
Millist asja tuli Nikodeemus sinu arvates tegelikult Jeesuselt küsima?

2. Miks ei ole Nikodeemusel päästekindlust, kuigi ta on uskunud Jumalasse kogu eluaja?
Millistel põhjustel võib meil päästekindlus puududa?

3. Järgmiseks uurime, mida Jeesus peab silmas rääkides uuestisündimisest. Mis muutub, kui inimene sünnib ülalt (3-8)?
Mida tähendab see, et uuestisündimine toimub “veest ja vaimust” (5)?

4. Nikodeemus esitab Jeesusele küsimuse: “Kuidas sünnitakse uuesti?” (9). Seleta oma sõnadega lahti, mida Jeesuse talle vastab (10-16)?

5. Uuestisündimist selgitades toob Jeesus näite iisraeli kõrbeteekonnalt. Tookord laskis Jumal tulla nende juurde mürkmadusid rahva pattude pärast. Hiljem siiski andis Jumal abinõu madude mürgi vastu: kes vaatas ridva otsa püstitatud vaskmadu, see jäi ellu (4.Moos.21:4-9). Mis ühist on sellel sündmusel Jeesuse ristisurmaga – leidke võimalikult palju paralleele (13-16).

6. Mida uskusid need inimesed, kes nõustusid vaskmadu vaatama?
Piibel räägib, et sellel päeval suri palju inimesi. Miks ei uskunud kõik Jumala antud päästeteed?
Mida ühist on sellel Vana Testamendi jutustusel uuestisünniga?

7. Madu on Piiblis tavaliselt alati Saatana, Jumala vastalise võrdpilt. Miks kõrvutab Jeesus end selles loos just maoga?

8. Mida õpetab 16. salm meile uuestisündimise kohta?

9. (Kui aega jätkub:) Milliseid väärarusaamu uuestisündimise kohta on teil varem olnud? Vestelge nendest selle teksti valgusel.

RÕÕMUSÕNUM: Jumal on just sind armastanud nii palju, et andis oma ainusündinud Poja, nõnda et ka sina, kes tahad uskuda temasse, ei hukkuks, vaid saaksid igavese elu.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

6. ELAV VESI Jh.4:5-19TAUST: Tänase teksti naine oli samaarlane; ta kuulus juutide poolt halvaks peetud segarahva hulka. Kui naine oli kolmekümnene, siis tähendaks see, et ta oli vahetanud meest umbes iga kahe aasta tagant.

1. Miks läks naine kaevule keskpäeval ja mitte õhtupoolikul, nagu teistel Sükari naistel kombeks oli? (Milline tunne võis tal olla minna iga päev üksi kaevule?)
Kellega võib selline naine seltsida?
Milliseid lootusi ja hirme võis tal olla tuleviku suhtes?

2. Kumb on sinu meelest raskem, kas jätta järjest maha viis abikaasat, või ise viis korda mahajäetud saada. Põhjenda oma vastust.
Milline tunne võis olla alustada kooselu kuuendat korda, pealegi veel abielus oleva mehega?
Mil viisil võis naine üritada õigustada seda tõsiasja, et oli võtnud mõnedelt küla lastelt isa?

3. Mida võis naine nüüd arvata iseenesest/ meestest/ armastusest?

4. Juudi mehed ei vestelnud kunagi naisterahvaga nelja silma all. Miks Jeesus ei kartnud kriitikat ega laimujutte?
Miks alustas Jeesus seda vestlust samaaria naisega talt teenet paludes (7)?

5. Kuidas mõistis naine Jeesuse sõnu 10. salmis?
Mida igatses see naine kõige rohkem?
Mida igatsed sina oma elus kõige rohkem? (Võid vastata ka vaikselt oma mõttes.)

6. Loe 14. salm selliselt, nagu Jeesus ütleks seda just sinule. Mida tähendavad need sõnad sinu praeguses eluolukorras?
Milline on inimene, kelle seest voolab elavat vett?

7. Miks vastab Jeesus naise palvele üteldes “Mine kutsu oma mees siia” (15-16)?
Mis oleks juhtunud, kui 16. ja 17. salmi vestlust ei oleks olnud, vaid Jeesus oleks ütelnud kohe 18. salmi sõnad?
Miks tahab Jeesus ka meile näidata meie pattusid enne, kui annab igavese elu vett?

8. Mida võis naine mõelda, kui taipas, et Jeesus tunneb kogu tema endist elu?
Kuidas sai naine aru, et Jeesus ei alaväärista teda, vaid vastupidi - armastab?

9. Jutuajamise jätkudes avaldas Jeesus samaaria naisele, et tema on messias – tõsiasja, mida ta veel teiste eest varjul pidas. Miks ta teie arvates seda tegi (25-26)?

10. Vaata salme 29-30. Milliseid praktilisi muutusi tuli naise ellu seetõttu, et ta sai Jeesuselt elavat vett? (Kuidas muutus tema suhe oma pattudega? Aga külaga?)
Millisest janust Jeesus naise vabastas ja millisest mitte?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus hüüdis ristil: “Mul on janu!” (19:28). Tema, elava vee allika omistaja, pidi kannatama kohutavat keha ja hinge janu. Selle hinna pidi ta maksma elava vee eest, mida ta tänagi meile pakub.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

7. IMED, TUNNUSTÄHED JA USK Jh.4:46-54TAUST: Kuningas, kelle ametnikust on jutt, oli see Heroodes Antipas, kes oli Ristija Johannese vangi pannud ja hukanud. (Petlemma lapsed tapnud Heroodes oli selle kuninga vanaisa.)Heroodesed olid ainult pooleldi juudid ja rahva seas väga ebapopulaarsed. Kapernaumast Kaanasse on maad 38 km.

1. Mida head ja mida halba kuulus selle Heroodese ametniku ellu enne, kui ta poeg haigestus?

2. Miks ei saatnud ametnik oma teenijaid Jeesuse juurde, vaid läks ise?
Mis koht on sinu praegusest asukohast umbes 40 km kaugusel? Mida võis isa mõelda, kui kõndis seda pikka teed Kaanasse?

3. Miks oli sellel mehel raske paluda Jeesuselt teenet?
Tuleta meelde mingit korda, kui sul oli raske Jeesusele läheneda - millest see tulenes?

4. Miks ütleb Jeesus 48. salmi sõnad?
Mis selles halba on, et mõned soovivad näha imesid ja tunnustähti enne kui usuvad?
Kas sinu meelest sobivad Jeesuse sõnad 48. salmis selle isa kohta? Põhjenda oma vastust.

5. Miks ei läinud Jeesus isaga Kapernauma kaasa, kuigi too seda palus (47,50)?
Kuidas muutus isa usk peale Jeesusega kohtumist (50b)?

6. Miks on meil inimestel nii raske uskuda lihtsalt Jumala sõna enne kui oleme tema abi kogenud?
Millisest Jeesuse tõotusest peaksid sa praegu kinni hoidma?

7. Miks on paranemise hetk Piiblisse märgitud (52)?
Mida oleks isale tähendanud see, kui poeg oleks paranenud hoopis mingil muul ajal kui Jeesuse tõotuse hetkel?

8. Milline sisu on sõnal “usk” selle jutustuse järgi?
Võrdle isa usku oma usuga.

9. Mida õpetab see jutustus meile Jeesuse sõna kohta?
Mis vahet on sellel, kas kannatada ilma Jumala sõnata või Jumala sõnast kinni hoides?

10. Miks ei kasutanud Jeesus oma võimast sõna siis, kui oli ise suremas?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesuse sõnas on vägi, kuna selle eest on makstud kallis hind. Kuninga ametniku poeg võis elada. Selle asemel tuli surra Jumala Pojal.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

8. KÕIGI POOLT HÜLJATUD Jh.5:1-18TAUST: Tänane teks kirjeldab Jeesuse esimest sabati-riidu juutidega. Sabat oli juutidele püha puhkepäev. Nad uskusid, et messias ei tule oma rahva juurde enne, kui rahvas on pidanud korralikult vähemalt ühe sabati. Arheoloogilistel kaevamistel on Jeruusalemast leitud Betsaida tiik koos sammaskäikudega. (Neljas salm puudub vanimais käsikirjades, seepärast jätame selle tähelepanuta.)

1. Kujuta ette haige mehe igapäevast elu Betsaida tiigi ääres 38 aasta jooksul?
Kreekakeelne sõna astheneia 5. salmis võib tähendada haigust, aga sagedamini tähendab see nõrkust. Pakkuge erinevaid variante selle kohta, mis tal võis viga olla.
Kuidas võisid haiguse esimesed kümme aastat erineda viimasest kümnest aastast?

2. Miks omaksed ei hoolitsenud selle mehe eest (7)? (Mis võis olla mehe enda süü, mis sugulaste süü?)
Millise mulje jätab teile selle mehe iseloom - vaadake tema sõnu 7. salmis?

3. Millised võisid olla paranemist ootavate haigete omavahelised suhted?
Miks ei lasknud teised seda kõige kauem kannatanud meest ees vette?

4. Millesse see mees õieti uskus? (Kust ta abi ootas?)
Milliste imelike paranemisviiside peale inimesed tänapäeval loodavad?
Mis oli selle mehe patt, millele Jeesus viitas 14. salmis?

5. Miks läks Jeesus teie arvates just selle mehe ja mitte mõne teise haige juurde?
Miks küsis Jeesus mehelt sellist iseenesestmõistetavat asja (6)?
Miks ei andnud mees selget vastust Jeesuse küsimusele (7)?
Mida vastaksid sina Jeesusele, kui ta küsiks sinult, kas soovid, et sinu aktuaalne probleem laheneks?

6. Mis on Jeesuse meelest halvem, kui 38 pikka aastat kestev kannatus (14)?
Mis on Jeesuse meelest sinu jaoks halvem variant kui sinu praegune kannatus?

7. Mida võis mees minna templisse tegema, kui oli terveks saanud (14)? Millal hakkas mees Jeesusesse uskuma (kui hakkas)?

8. Miks tegi mees nii, nagu 15. salm räägib - pakkuge erinevaid võimalusi?
Jeesus teadis ette, kuidas asi lõpeb - miks ta siiski parandas selle mehe?

RÕÕMUSÕNUM: Lõpuks pidi Jeesus kogema sama, kui tänase teksti mees: kõik hülgasid ta. Tegelikult oli tema olukord mehe omast veelgi raskem - ka Jumal hülgas ta. Sellepärast võib Jeesus nüüd ütelda sellele, kes tunneb, et on jäänud täiesti üksi: “Keegi siiski hoolib sinust. Sul olen mina.”


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

9. ELULEIB Jh.6:1-15TAUST: “See prohvet” 14. salmis tähendab Moosese ennustatud enda sarnast prohvetit (5.Ms.18:15,18). Kuna Moosese ajal oli kõrbes söödud mannat, pidi ka uus prohvet seda suutma rahvale anda. Viis leiba ja kaks kala olid ühe inimese lõunasöök.

1. Mis oli Jeesuse populaarsuse põhjus (2)?
Miks ei kestnud Jeesuse populaarsus eriti kaua?
Mida inimesed tavaliselt teevad siis, kui nende populaarsus hakkab haihtuma?

2. Miks proovis Jeesus oma jüngrite usku üha uuesti (5-6)?
Kas jüngrid muutusid targemaks, kui nende usku prooviti?
Kuidas on proovitud sinu usku rahalistes asjades? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)

3. 200 teenarit oli tol ajal 2/3 mehe aastapalgast. Kui paljudele inimestele saaks tänapäeva Eestis valmistada ühe söömaaja 8 kuu palga eest (7)?

4. Mida võis väike poiss mõelda, kui läks pakkuma oma toitu ühele jüngritest (9)?
Kas Andreas uskus, et sünnib ime, kui ta rääkis poisi toidust Jeesusele? Mille põhjal otsustad, et uskus/ ei uskunud?

5. Mõned teoloogid väidavad, et leib sai 5000-kordseks, kuna kõik inimesed jagasid kaasasolnud toidu teistega. Mis näitab siin tekstis, et see tõlgendusviis on vale?
Miks on just see ime nii tähtis, et kõik evangelistid on tahtnud selle kirja panna?

6. Millist valitsejat on inimesed läbi aegade enestele soovinud (15)?
Miks Jeesus ei tahtnud sel ajal juutide kuningaks saada, kuigi temal Taaveti pojana oleks selleks õigus olnud?

7. Mida soovivad “rahvamassid” tänapäeval Jeesuselt kõige rohkem?
Mida sina ise soovid Jeesuselt kõige rohkem?
Mida räägib Jeesuse toiduime täna isiklikult sinule?

8. Miks nõudsid inimesed Jeesuselt tunnustähte veel peale seda imet (30)?

9. Mida pidas Jeesus silmas, kui selle ime järel nimetas ennast eluleivaks (35)?

RÕÕMUSÕNUM: Lugege salmid 48-51. Toiduime räägib Jeesusest enesest - sellest, kuidas tema sai eluleivaks. Jeesus pidi surema selleks, et võiksime süüa eluleiba ehk armulaualeiba ja elada igavesti.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

10. VARJATUD MESSIAS Jh.7:40-52TAUST: 40. salmis esinev prohvet viitab taas uuele Moosesele, kelle ilmumist olid juudid juba üle tuhande aasta oodanud (5.Moos.18:15,18).

1. Millised erinevad inimgrupid esinevad meie tekstis?
Mil viisil suhtusid Jeesusesse erinevad inimesed?

2. Mille järgi oleksid Jeesuse kaasaegsed pidanud temas Messia ära tundma?
Miks ei kuulutanud Jeesus kogu rahvale: “Kuigi tulen Galileast, olen sündinud Petlemmas ja olen Taaveti soost” (41-42)?

3. Kas tänapäeva inimestel on sinu arust kergem uskuda, et Jeesus on Messias, kui juutidel tol ajal? Põhjenda oma vastust.

4. Miks pidi Jeesuse messiaanlus olema varjatud? (Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks olnud nii selgelt äratuntav, et kõik oleksid kohe teadnud, et tema on Messias?)

5. Miks on meil nii rakse vastu panna üldsuse survele (45-48)?

6. Mida räägib 49. salm variseride mõtteviisi kohta?

7. Mida olid variserid planeerinud teha sellel suure nõukogu koosolekul, millest räägivad salmid 45-52?
Miks avaldasid Jeesuse sõnad vahistajatele suuremat mõju kui tema imeteod (46)?

8. Mis oleks juhtunud, kui Nikodeemus poleks midagi ütelnud (50-51)?
Nikodeemus oli varem tulnud Jeesuse juurde öösel, kartes teisi. Kust sai ta nüüd julguse ütelda seda, mida ütles?
Kas sina julged ütelda välja oma arvamuse siis, kui kõik ülejäänud on teisel arvamusel?

9. Kas sinu arvates saatsid Nikodeemuse sõnad midagi korda või mitte? Kui jah, siis mida?
Kas arvad, et Nikodeemus kahetses seda, mida oli öelnud, kui kuulis 52. salmi kriitikat? Põhjenda oma vastust.

10. (Kui on aega:) Milline kohustus on üksikisikul sellises olukorras, kus grupp on tegemas valet otsust?
Miks ei ilmutanud Jumal selgelt ja üheseltmõistetavalt kogu rahva ees, et Jeesus on Messias?


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

11. JEESUS KOHTUNIKUNA Jh.8:1-11TAUST: Moosese seaduse järgi pidi nii naise kui mehe, kes olid abielu rikkunud, kividega surnuks viskama (3.Moos.20:10). Roomlased olid okupeeritud Iisraelis jätnud surmaotsuse tegemise ja täideviimise enda kontrolli alla.

1. Mis paneb inimese abielu rikkuma - pakkuge erinevaid põhjuseid?
Millist õnne ja muret võis “uus armastus” tuua selle naise ellu?

2. Mis võib olla kõige halvem selles olukorras, kui keegi tabatakse just abielu rikkumast?
Mida võis naine mõelda oma armastajast pärast seda, kui see oli põgenenud?
Mis võis tunduda sellele mehele, kes oli ilmselt ka ise abielus, kõige halvem selles olukorras?

3. Sel hommikul oli raske ka paljudel teistel asjasse puutuvatel inimestel. Mõelge, mis tundeid võis abielurikkumine ja ähvardav kividega surnuksviskamine äratada naise abikaasas, lastes, tema vanemates, kui need olid veel elus? Mida võisid tunda abielu rikkunud mehe abikaasa ja lapsed?
Mil viisil mõjutab selline olukord asjassepuutuvate laste hingeelu?

4. Mida võis naine arvata Jeesusest sel ajal, kui teda tiriti tema ette (3-5)?
Mida võis naine mõelda sel ajal oma teost?

5. Miks tõid juudid naise Jeesuse juurde, kuigi teadsid väga hästi, et surmaotsuse tegemine oli ainult roomlaste meelevallas?
Miks ei ütelnud Jeesus “Mitte keegi teist ei tohi selle naise poole kivi visata,” vaid lausus hoopis 7b salmi sõnad?

6. Miks teie arvates lahkusid süüdistajad nimelt 9. salmis kirjeldatud järjekorras?
Miks ei soovinud Jeesus jälgida, kuidas tema sõnad kuulajatele mõjuvad, vaid kummardus selle asemel midagi maa peale kirjutama?

7. Mis põhjusel oleks Jeesusel ja ainult temal olnud õigus mõista see naine surma?
Miks ei toiminud Jeesus selles asjas Moosese seaduste järgi?
Mis sai karistusest, mida see naine oleks pidanud kandma, kuna oli rikkunud nii paljude inimeste õnne?

8. Miks naine ei põgenenud ära sel ajal, kui Jeesus kirjutas uuesti maa peale, kuigi see oleks olnud võimalik (8-9)?
Millal hakkas naine uskuma pattude andeksandmisesse?

9. Miks tahtis Jeesus öelda naisele ka 11. salmi sõnad?
Jeesus lausub täna sinule 11.salmi sõnad. Mida need tähendavad sulle sinu praeguses eluolukorras?

RÕÕMUSÕNUM: Meil ei ole teada, mida kirjutas Jeesus liivale. Võibolla ta käitus kohtunikuna ja kirjutas esimesel korral üles seadusjärgse karistuse abielurikkumise eest - surmanuhtlus - lisades teisel korral sõnad “Mina kannan selle karistuse tema eest.”


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

12. MAAILMA VALGUS Jh.9:1-7; 18-23 ja 35-43TAUST: Arvatavasti ei imestatud ühegi teise Jeesuse tehtud ime üle nii palju, kui pimedana sündinu nägijaks muutmise üle (9:32; 10:21; 11:37). Pimedana sündinud inimese silmamunad pole tavaliselt korralikult välja arenenud; muud meeled - eriti kuulmine - on seevastu eriti teravad.

1. Salmid 1-7.
Milliseks muutub vanemate elu, kui neile sünnib vigane laps?
Milline mulje jääb sulle selle vigase mehe vanematest; kuidas olid nad üle saanud vigase lapse sünnist?
Kujutlege, milline oli selle pimeda kerjuse argipäev.
Mida võis see mees arvata Jumala armastusest?
Palju kordi oli see mees kuulnud möödaminevate inimeste kommentaare oma invaliidsuse kohta. Kas arvate, et inimene võib aja jooksul harjuda selliste märkustega, nagu jüngrite kõne 2. salmis?
Miks püüame inimestena panna nähtud kannatuse alati kellegi süüks?
Millistes olukordades on sulle tundunud, et sina ja sinu lähedased kannatate kellegi süü tõttu?
Mida võis kerjus mõtelda, kuuldes Jeesuse vastust jüngrite küsimusele (3-5)?
Millisel viisil peaksid sinu meelest saama Jumala teod sinu elus avalikuks (3)?
Mida näitab see, et mees ei protesteerinud, kui tundmatu hakkas mudaga tema silmi määrima (6)?
Miks Jeesus ei parandanud meest sealsamas, vaid saatis ta kobamisi teed otsima Siiloahi tiigi juurde?

2. Salmid 18-23. Vanemate reaktsioon. Kogudusest välja heitmine tähendas kogu ühiskonnast eraldamist. Näiteks pulmasid ja matuseid ei saanud pidada mujal kui sünagoogis.
Kuidas vanemad oleksid võinud reageerida jüngrite kommentaarile, kui oleksid seda kuulnud (2)?
Miks vanemad eriti ei rõõmusta poja tervenemise üle?
Miks ei näi terveks saanud mees kartvat kogudusest väljaheitmist erinevalt oma vanematest (22)?
Mis sina oleksid teinud nende vanemate asemel?

3. Salmid 35-43 räägivad Jeesuse ja terveks saanud mehe teisest kohtumisest.
Miks soovis Jeesus uuesti kõneleda terveks saanud mehega?
Miks ei küsinud Jeesus mehelt: “Kas sa usud minusse?” vaid: “Kas sa usud Inimese Pojasse” (35)?
Jeesus esitab sulle täna sama küsimuse. Mis sa temale vastad?
Mida tähendab see, et Jeesus on maailma valgus (5)?
Mida tähendab 39. salm?
Miks pidi Jeesus tundma põrgu pimedust ristipuul, kuigi ta on maailma valgus?

RÕÕMUSÕNUM: Sinu ja sinu armsate inimeste kannatus on antud teile selle jaoks, et Jumala teod saaksid teis avalikuks. Jeesus tunneb teie olukorda ja ütleb isiklikult sinule 3. salmi sõnad.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

13. HEA KARJANE Jh.10:1-161. Salmid 1-6: Siin Jeesus veel ei paljasta seda, et ta räägib iseendast. Seepärast peaks vestlus piibligrupis püsima ainult tavalise lamba ja lambakarjase ümber.
Millised on lamba omadused nende kuue salmi järgi?
Mis on karjase tunnused nende salmide järgi?
Miks ei saa lammas hakkama ilma karjaseta?
Miks ei saa karjaseid kergesti vahetada?
Mille poolest erineb karjane vargast?
Mis ülesanne on uksehoidjal lamba elus?

2. Salmid 7-10: Vargad, röövlid ja uksed.
Mida tähendab see, et Jeesus on uks/ värav? (Mille värav ta on?)
Keda peab Jeesus silmas kaheksandas salmis?
Miks tahab mõni tulla kristlaste hulka üle aia, mitte Jeesus-ukse kaudu? (Vt. ka 1. salm.)
Mida tähendab see, et kristliku kiriku sees on inimesi, kes tahavad “varastada, tappa ja hukata”?
Kas sinu suhtes on tõeks saanud see, et Jeesus on tulnud sinule andma elu ja kõike ülirohkesti (10)?

3. Salmid 11-13: Alles nüüd paljastab Jeesuse selle, et tema on see Hea Karjane, kellest Vana Testamendi prohvetid kirjutasid (nt. Hs.34 ja Ps. 23.)
Mis vahe on karjasel ja palgalisel karjasel? (Miks on palgaline üldse karjaseks hakanud?)
Keda peab Jeesus silmas rääkides palgalistest?
Leia võimalikult palju asju, mis näitavad, et Jeesus on Hea Karjane.
Mida mõtleksid, kui sinu laps ohverdaks oma elu koera eest?
Kumb asi on sinu meelest mõistetavam: kas see, et inimene sureb looma pärast, või see, et Jumal sureb inimese pärast?
Miks nõustus Jeesus surema sinu eest?
Too migni näide “hundist” kristlaste keskel?
Kuidas peaksid meie päevil karjased võitlema kristlaste gruppidesse kippuvate huntide vastu?

4. Salmid 14-16: Kuidas Hea Karjane ära tuntakse?
Kuidas õpivad lammas ja karjane üksteist tundma? (Kuidas õpib Jeesus meid tundma ja kuidas õpime meie Jeesust tundma?)
Mida õpetab see tekst Jeesuse sõnade kohta (3,4,5,8,16)?
Kuidas võime õppida eraldama Jeesuse häält teistest häältest?
Mis on ühist kõigil maailma kristlastel (16)?
Miks ei saa rääkida Heast Karjasest, rääkimata samas ka tema surmast?

RÕÕMUSÕNUM: Grupijuht loeb 2.Ms.12:7,13. See teks räägib nii lambast kui uksest ja seletab meile, kuidas Jeesusest enesest sai uks.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

14. ÜLESTÕUSMINE JA ELU Jh.11:1-5 ja 32-46TAUST: Jeesus oli ühe päevateekonna kaugusel Betaaniast, kui ta sai sõnumi Laatsaruse õdedelt.

Salmid 1-5
1. Kuidas võisid need kolm õde-venda teada, et Jeesus neid armastas (3 ja 5)?
Kust sina võid teada, et Jeesus armastab sind ja su peret?

2. Miks ei läinud Jeesus kohe Laatsarust parandama?
Mida pidas Jeesus silmas 4. salmi sõnadega?
Kas sinu arvates võib Jeesus ütelda 4. salmi sõnad ka sinu kannatuse kohta?

Salmid 25-26
3. Mida need salmid tähendavad?
Miks Jeesusesse uskujal ei ole vaja karta isegi surma?

Salmid 32-46
4. Milliste tunnetega lausus Maarja 32. salmi sõnad - pakkuge erinevaid võimalusi.

5. Miks oli Jeesus sügavalt liigutatud (soome k. tõlkes) (33)?

6. Mida võis Maarjale tähendada see, et Jeesus nuttis koos temaga (35)?
Mida tähendab sinule see tõsiasi, et Jeesus on - võibolla sinu teadmata - nutnud koos sinuga lahusoleku tõttu armsast inimesest või mingi muu suure mure puhul?

7. Miks Jeesus Marta arvates tahtis lasta haua avada (38-39)?
Kas Marta uskus, et Jeesus äratab tema venna surnust üles või mitte? Põhjenda oma vastust.
Mida tahtis Jeesus öelda 40. salmi sõnadega?

8. Mis asja täpselt palus Jeesus oma palves salmides 41-42?
Mida võisid kohalolijad tunda, kui nägid Laatsarust hauast välja tulevat (43-44)?

9. Kuidas muutus Marta ja Maarja usk Laatsaruse haual?
Milline mõju oli Jeesuse imel kohalolnud juutidele (45-46)?
Mis põhjusel võivad mõned jääda uskmatuks, kuigi näevad sellist imet?

10. Mis tunne võis Laatsarusel olla ellu tagasi tulles?
Miks äratas Jeesus Laatsaruse üles, kuigi teadis väga hästi, millist hinda tal endal tuleb selle eest maksta (53)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus äratas üles surnu, kes õigupoolest oli saanud lihtsalt kätte palga oma tegude eest (sest patu palk on surm). Seejärel maksis Jeesus ise tema pattude eest oma surmaga. Seepärast võib Jeesus olla nüüd ülestõusmine ja elu sinule, minule ja meie lähedastele.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

15. NISUIVA SURM Jh.12:23-33TAUST: Oli kätte jõudnud Jeesuse viimane õhtu. Vabastaja teadis, et ta surmatakse järgmisel päeval. Selles tekstis paljastab Jeesus natuke seda võitlust, mis kees tema südames enne tema hirmsat surma.

1. Miks kreeklased ei tulnud otsejoones Jeesuse juurde (20-21)?
Miks Filippus ei esitanud oma palvet otse Jeesusele (22)?

2. Mida tähendab praktikas oma elu armastamine (25)?
Mida tähendab “oma elu vihkamine” (25)? (“Panna elu kaalule” kõlab algkeeles “elu vihata”.)
Miks ei või meie inimesed saada õnnelikuks, kui paneme oma elu eesmärgiks õnnelikkuse saavutamise?
Mida tähendas 26. salm sobitatuna jüngrite ellu?
Kuidas võiksid sina tänapäeval elada 26.salmi sõnade järgi?

3. Milline võitlus käis Jeesusel sel hetkel südames (27-28)? (Millise kahe variandi vahel pidi Jeesus valima?)
Jeesus oli otsustanud surra inimkonna pattude pärast juba enne maailma tulemist. Miks see teda siiski veel kohutas?
Mille tõttu valis Jeesus nisuiva surma tee?

4. Kui saaksid valida, siis kumma valiksid enesele: õnneliku elu, millest ei ole kellelegi teisele midagi kasu, või kannatustega täidetud elu, mis tooks palju õnnistust teistele? Põhjenda oma vastust.

5. Kas sa võid ütelda enda kannatuse juures, nagu Jeesus ütles: “Just selle (kannatuse) pärast olen siia tulnud” (27. salmi soomekeelne tõlge)? Miks võid, miks ei või?

6. Mille oli Jeesus võtnud oma elu eesmärgiks (28-29)?
Miks sai Jumala nimi austatud just tema Poja surma läbi?

7. Mida tähendavad salmid 31-32?

8. Mis oli Jeesuse vastus Filippuse ja Andrease palvele (23-33)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus loobus oma elust armastuse pärast meie vastu – kas me siis ei peaks loobuma oma elust armastuse pärast tema vastu!


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

16. ISSAND TEEB ORJA TÖÖD Jh.13:1-17TAUST: Jeesus oli üürinud toa, kuhu jüngrid valmistasid paasasöömaaja. Vesi, pesunõu ja rätik oli valmis, aga kohal ei olnud teenijat, kes oleks pesnud sööjate jalad enne söömaaja algust. Söödi poollamades, mistõttu pesemata jalad oleksid võinud vähendada lauanaabri söögiisu.

1. Jeesus teadis, et sureb järgmisel päeval. Mida sina teeksid, kui teaksid, et pead homme surema?
Kuidas seostub 3. salm selle olukorraga?

2. Miks ei tahtnud keegi jüngritest teha orja tööd – pesta kaaslaste jalgu? (Miks ei nõustunud seda tegema isegi rühma noorim liige?)
Miks on tähtsusjärjekord meile inimestele nii oluline?

3. Mis tunne võis jüngritel olla asuda mustade jalgadega pidusööki sööma?
Miks asus Jeesus jüngrite jalgu pesema alles siis, kui söömist oli juba alustatud (4)?

4. Mida tahtis Jeesus selle teo kaudu oma jüngritele enda kohta ilmutada?

5. Mis tunne sul oleks, kui Jeesus teeks ära selle töö, mille tegemisest Sa ise oled just keeldunud?
Miks ei tahtnud Peetrus lasta end Jeesusel pesta (6-8)?

6. Mida näitab 8. salmi A-osa Peetruse kohta?
Miks ei ole sellisel inimesel osa Jeesusega, kes keeldub ennast pesta laskmast (8B)?

7. Miks soovis Peetrus nüüd järsku, et pestaks ka tema käed ja pea (9)?
Mida tähendab Jeesuse vastus 10. salmis? (Mida tähendab “puhtaks pesemine”? Aga “jalgade pesemine”?)
Kas sina võid öelda, et Jeesus on saanud pesta sind pattudest puhtaks? Räägi, kus ja millal see juhtus.

8. Miks soovis Jeesus pesta ka Juuda jalad (2,11)?
Mis tunne võis Juudal olla, kui Jeesus pesi tema jalgu, pea kummargil?
Kas Juudas uskus Jeesuse armastusse (1) või ei uskunud?
Mis oli Juuda suurim viga?

9. Kuidas meie tänapäeva kristlased võime järgida seda eeskuju, mida Jeesus meile siin annab? (12-17)?
Miks on kristlasel võimatu pesta teiste jalgu, kui ta pole kõigepealt lubanud Jeesusel oma jalgu pesta?

10. Miks ilmutab just see tegu Jeesuse täiuslikku armastust meie vastu (1)?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ise liitis ühte selle töö ja ristisurma, öeldes nõnda: “Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” (Mk.10:43-45).


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

17. TEE, TÕDE JA ELU Jh.14:1-11TAUST: Kui paljud meist jaksaksid hoolida teiste südamete ebakindlusest, kui teaksime, et järgmisel päeval meid piinatakse ja tapetakse?

1. Mis sa arvad – kas muretsemine ja rahutus näitavad usu puudumist või mitte. Põhjenda oma seisukohta (1).
Mis teeb sind praegusel hetkel rahutuks? (Võid vastata vaikselt.)

2. Mida tähendab 1. salm?
Mida peab inimene uskuma Jumala ja Jeesuse kohta siis, kui ta süda on rahutu?

3. Mida räägib Jeesus usust neis 11 salmis? Vaadake üle kõik kohad, kus sellest räägitakse.

4. Mida saame teada taeva kohta 2.-3. salmi kaudu?
Kuidas seostub esimene salm teise ja kolmandaga?
Millises olukorras on taevas saanud sinule lähedaseks ja tähtsaks kohaks?

5. Mida tähendavad Jeesuse sõnad: “Mina olen tee” (6)?
Mille poolest erineb see, kes ütleb: “Siin on tee” sellest, kes ütleb: “Mina olen tee”?
Miks ei või keegi pääseda taevasse muud teed kui Jeesus-teed pidi?

6. Mida tähendab see, et Jeesus on ka “tõde ja elu” (6)?

7. Mida õpetavad salmid 7-11 meile Jeesuse ja Jumala suhte kohta?
Miks ei või inimene olla kristlane, kui ta ei usu, et Jeesus on Jumal?

8. Millised olid jüngrid, kellele Jeesus rääkis kõik need lohutuse sõnad (vt. 13:37-38, 14:5,8,9)?
Miks olid jüngrid kolme ühise aasta vältel õppinud nii vähe eneste ja Jeesuse kohta?

9. Jeesus keelab jüngreid muretsemast kuid ometigi pidi ise samal õhtul kurbust ja ahastust tundma (Grupijuht loeb Mt.26:37-38). Kuidas saab seletada seda vastuolu Jeesuse sõnade ja tegude vahel?
Mida täpselt kartis Jeesus Getsemanis?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ei kartnud midagi muud, kui Jumala viha ja patu palka ehk surma. Kuna ta kandis just need meie asemel, võib ta täna meile ütelda: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!” Olgu need sõnad Jeesuse isiklikuks tervituseks ka meile tänasel päeval.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

18. TÕELINE VIINAPUU Jh.15:1-11TAUST: Iisraeli rahvas oli varem olnud Issanda viinapuu, aga Issand oli temas pettunud, kuna ta ei kandnud vilja (Js.5:1-7). Nüüd nimetab Jeesus ennast tõeliseks viinapuuks, milles Jumal ei pea pettuma. Viinapuu lõigatakse igal talvel tagasi. Mida rohkem oksi lõigatakse, seda tugevamaks saab tüvi.

1. Leidke võimalikult palju seoseid viinapuu ja Jeesuse vahel.
Mis ühist on kristlastel ja viinapuu okstel?

2. Milline kristlane kannab sinu meelest palju vilja?
Mõtelge viljakandmisprotsessi üle nelja esimese salmi valguses. Milline ülesanne on seal okstel (meil), milline viinapuu tüvel (Jeesusel) ja milline aednikul (Jumalal)?

3. Lehed on viinapuu silmapaisvaim ja kauneim osa, aga just need lõigatakse ära. Mis on need asjad, mida sina tahad “kasvatada”, aga mille Jumal ära lõikaks? (Sellele küsimusele võid vastata ka vaikselt oma südames.)

4. Pakkuge erinevaid variante, miks võib mõni oks eralduda viinapuust? (Mis näiteks takistab mahla voolamist okstesse?)
Millisel põhjusel võib mõni kristlane loobuda Jeesusest?
Milline on kõige suurem loobumisoht sinu juures? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)

5. Mis on usust loobunud inimese saatus 6. salmi järgi?

6. Leidke tekstist võimalikult palju viljakandmise tingimusi.
Kui palju kordi esineb meie tänases tekstis verb “jääma”?
Millesse kõigesse peab jünger püsima jääma, et võiks kanda vilja?
Kuidas võivad Jeesuse sõnad jääda meisse (7)? (Mida tähendab selle vastand – et Jeesuse sõnad ei jää meisse?)

7. Mida näitab inimsuhte kohta see, kui üks osapool ei hooli karvavõrdki teise sõnadest ega palvetest (10)?
Mida näitab kristlase kohta see, kui ta ei hooli Jeesuse käskudest.?
Mida peame tegema sel juhul, kui märkame, et me pole püsinud Jeesuse käskudes?

8. Kuidas me jääme inimlikku armastusse (9)?
Kuidas me jääme Jeesuse armastusse (9)?

9. Tänase piiblitunni kokkuvõte on 9. salm. Mida tähendab sinule see, et Jeesus on armastanud sind sama palju, kui Isa on armastanud teda?

RÕÕMUSÕNUM: Mitte keegi meist pole kandnud vilja nii nagu oleks pidanud. Jeesusele tehti meie eest nagu viljakandmatule oksale: kuigi ta oli kandnud enam vilja kui keegi teine, heideti ta tulle ja põletati nagu kuivanud oks (6).


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

19. MURE MUUTUB RÕÕMUKS Jh.16:20-24 ja 32-33TAUST: Jeesus räägib siin sellest, kuidas tema surm (järgmisel päeval) mõjutab tema jüngreid.

1. Miks maailm rõõmustab Jeesuse surma üle (20)?

2. Mida tahab Jeesus meile õpetada sünnitusest rääkides (21)?
Miks on uussünd alati seotud kannatusega?
Mida uut on sinu või sinu lähedaste ellu sündinud kannatuse läbi?
Ilmselt räägib Jeesus 21. salmis ka enda surmast. Miks kõrvutab ta seda sünnitusega?

3. Kuidas kuuluvad ühte rõõm ja kurbus (22)?
Millised asjad võivad meilt meie rõõmu röövida (22)?
Mis rõõm on see, mida keegi ei saa võtta meilt ära?

4. Milliseid tingimusi asetab Jeesus meie palvete kuulda võtmiseks (23-24)?
Mis vahet on sellel, et palutakse Jumalat ja sellel, et palutakse teda Jeesuse nimel?

5. Mida peab Jeesus silmas tõotusega, et isa annab meile kõik, mida temalt palume (23-24)?
Kas sina usud, et Jeesuse tõotused 23. ja 24. salmis kehtivad sinu puhul? Põhjenda oma vastust.
Mis on sinu elu suurim palvevastus?

6. Jeesus ütleb 33. salmis, et kristlastel on ahastust nii kaua, kui nad on maailmas. Mida peab Jeesus ahastuse all silmas?
Miks otsivad paljud kristlased elu, kus poleks üldse ahastust?

7. Mida tähendab see, et meil on rahu Jeesuses ka ahastuste keskel?
Mida sina arvad: kas sellel kristlasel võib olla rahu, kes ei usu, et ahastus tuleb Jumala käest?

8. Mida tähendab see, et Jeesus on maailma ära võitnud (33b)?
Jeesus ütleb täna sinule meeles pidamiseks 33. salmi sõnad. Mida tähendavad need sulle just sinu praeguses olukorras?


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

20. JEESUS PALVETAB OMADE EEST Jh.17:13-21TAUST: See on viimane palve, mille Jeesus palub oma jüngrite kuuldes.Ta teab, et kohe-kohe kõik põgenevad ja jätavad ta üksi. Sõna “maailm” kasutatakse Johannese evangeeliumis väga sageli, üle 50 korra. Grupijuht võib piiblitunni alguseks lugeda järgmised kohad: 1:9-11; 9:5; 15:18-19 ja 16:33.

1. Mida sina palvetaksid, kui teaksid, et pead varsti surema?
Mida palub Jeesus enda järgijatele oma elu viimasel õhtul?

2. KAITSE (11,12,15)
Mis on need asjad, mille eest sa sooviksid, et Jumal kaitseks sind ja su lähedasi?
Mille eest palub Jeesus kaitset enda omadele? (Miks Jeesus ei palu, et Isa kaitseks neid kannatuste eest?)
Mis on see vahend, mille läbi Jeesus meid kaitseb?

3. MAAILM (13-18)
Mida ütleb Jeesus oma viimases palves maailma kohta?
Mis on vahet jüngritel ja maailmal?
Miks vihkab maailm kristlasi (14)?
Millised kaks ohtu on olemas kristlase suhtes maailmaga? (Miks ei taha Jeesus eraldada enda omasid maailmast “kloostri” seinte vahele, vrdl.18?)
Mõtle selle üle, kas sinu suhe maailmaga on Jeesuse tahte kohane.
Kas sinu koguduse/ usuliikumise suhe maailmaga on selline, nagu Jeesus oma viimases palves palus?

4. RÕÕM (13)
Kuidas saab kristlase elu rõõmuga täidetuks?
Kuidas võib Jeesus arvata, et jüngrid on rõõmsad, kuigi maailm neid vihkab ja kiusab taga?
Määratle sõna “rõõm” – mida Jeesus selle all õieti silmas peab?
Kui tunned, et sinu elus ei ole rõõmu, siis millest see võib olla tingitud?

5. JUMALA SÕNA (14,17,19)
Kas sinul on kerge või raske uskuda, et Jumala sõna (ehk Piibel) on tõde (17)? Põhjenda oma vastust.
Mis juhtub, kui usklik ei tunnusta ühte kohta Piiblist, väites, et see pole tänapäeval enam jõus?
Mida peab Jeesus silmas öeldes, et tõde pühitseb meid (17)?

6. KOKKUVÕTE
Mida õpetab meile Jeesuse ülempreesterlik palve nö. “vaimulikust sõjapidamisest”? (Kui see termin on teile tundmatu, võite jätta selle küsimuse vahele.)
Mis selles Jeesuse palves puudutab sind kõige sügavamalt?

RÕÕMUSÕNUM: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Jh.1:29) Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud. (Jh.3:16).


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

21. JEESUS VÕETAKSE KINNI Jh.18:1-14TAUST: Otsi Jeruusalema kaardilt üles Kidroni org ja Ketsemani. Juuda kohta vt. 12:6. Paar päeva peale neid sündmusi tegi ta enesetapu. Suurem osa kinnivõtjatest olid juudid, templivalvurid (3).

1. Kujutage ette, milline oli olnud Juuda elu koos Jeesusega nende kolme aasta vältel. Milliseid häid ja halbu kogemusi võis see sisaldada?
Kas Jeesus armastas teie arvates Juudast samapalju kui teisi jüngreid?
Kas Juudas omalt poolt uskus Jeesuse armastusse? Miks jah või miks ei?

2. Miks tegi Jeesus just Juudast kukruhoidja (12:6)?
Miks on ahnusel inimeste üle nii suur võim?
Millises olukorras võiksid sina reeta ristiusu?

3. Miks võeti Jeesus kinni öösel, mitte päeval?
Kujuta ette juhtunut Ketsemani aias suurte oliivipuude all: sammude kaja pimeduses, tõrvikud, hõiked… Kes näivad meie teksti järgi kartvat, kes on julged (3-6)?

4. Miks astus Jeesus vabatahtlkult aia pimedusest oma kinnivõtjate ette (4)?
Kui Jeesus ütles: “Mina olen see”, kõlas Jumala nimi (Jahve = Mina olen see kes ma olen). Miks langesid sõdurid seda kuuldes maha (6)?

5. Millest hoolis Jeesus kõige rohkem oma kinnivõtmise hetkel?
Salmid 8-9 illustreerivad õieti õnnist vahetuskaupa: Jeesus võttis patuse koha ja valmistas neile pelgupaiga Jumala viha eest. Kujuta ette, et Jeesus ütleb need sõnad Saatana ees, viidates samal ajal sinule ja su lähedastele. Mida tema sõnad niimoodi loetuna sinule tähendavad?

6. Mida tahtis Peetrus mõõgaga lüües korda saata (10)?
Teistes evangeeliumides on kirjas, et Jeesus parandas Malkuse kõrva ära, see oli ta viimane imetegu. Miks ta seda tegi?
Mida võis Malkus rääkida sellest kodus naisele?

7. Jeesus oli just mõni hetk tagasi palunud kolm korda Isa, et ta ei peaks jooma seda kannatuse karikat. Miks võttis ta selle nüüd vabatahtlikult ja rahulikult vastu?
Kes andis Jeesusele tema kannatuse (11)?
Kas sina võid oma kannatuse kohta ütelda samamoodi, kui Jeesus ütles oma kannatuse kohta (11)?
Mis vahet on sellel, kas võtad oma kannatuse vastu Saatana või halbade inimeste käest, või võtad selle vastu oma taevase Isa käest?

RÕÕMUSÕNUM: Karikas 11. salmis sisaldas kogu maailma patu ja saasta: ka kogu selle julmuse, millest ajalehed iga päev räägivad (Ilm.17:4B). Juues Jeesus justkui kallas selle karika enese sisse, nii et see sai osaks temast. Sel viisil sai Jeesusest kõigi maailma patustajate asendaja. Ka sinu asendaja.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

22. SEE ON TÄIDETUD! Jh.19:25-30TAUST: Ristilöömine on võibolla kõige sadistlikum piinamisviis, mille inimese haige fantaasia on iialgi välja mõelnud. Rääkimine on ristilöödule vaevaline, sest sisse hingates peab ta toetuma läbi jalgade löödud naeltele. Need tunnid, mil Jeesus rippus ristil, oli ta samaaegselt põrgus, sest Jumal oli ta hüljanud. “Jünger, keda Jeesus armastas” oli Johannes ise (26).

1. Salmid 25-27
Miks oli suurem osa risti juurde kogunenud Jeesuse poolehoidjatest naised? (Kas sinu meelest suhtuvad mees ja naine erinevalt kannatusse, mida ei saa enam leevendada?)
Miks ei suutnud Jeesuse ema Maarja hoiduda eemale oma Poja risti juurest?
Mis võis olla selles olukorras Maarjale kõige raskem?
Mida soovis Maarja sel ajal oma pojale: kas imet või kiiret surma? Põhjenda oma vastust.
Kas Maarja uskus veel risti all, et Jeesus oli Jumala Poeg? Põhjenda oma vastust.
Mida need Jeesuse sõnad Maarjale tähendasid? Milline oleks olukord olnud siis, kui Jeesus oleks surnud, ütlemata sõnagi oma emale.
Miks tahtis Jeesus jätta oma ema just Johannese hoolde? (Miks ei olnud Maarjal hea minna tagasi oma nelja järelejäänud poja juurde, kes sel ajal veel Jeesusesse ei uskunud?)
Mõtle, mida tahaks Jeesus sulle selle jutustuse kaudu rääkida sinu suhte kohta oma vanematega?

2. Salmid 28-29
Mõtelge erinevaid põhjuseid, miks ristilöödu kannatab tohutu janu käes?
Mille muu järele oli Jeesusel janu peale vee?
Jeesus oli kord hüüdnud: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!” (7:37). Miks pidi elava vee omistaja nüüd ise janust nõrkema?

3. Salm 30
Grupijuht loeb Mt.3:15, Jeesuse sõnad just enne tema ristimist. Võrdle neid 30. salmiga.
Kas sa usud, et Jeesus on sinu eest täiuslikult täitnud kogu Jumala tahte (ehk kõik tema käsud)?
Mille poolest erinevad järgmised laused: “Jeesus suri” ja “Jeesus andis ära oma hinge” (inglise- ja soomekeelses tõlkes)? (“Jesus gave up his spirit” – siin väljendis sisaldub ka sõna “üles”)
Võrdle Jeesuse viimaseid hetki mõne sinule tuntud inimese viimaste hetkedega. (Mis on Jeesuse käitumises ebatavalist?)

RÕÕMUSÕNUM: Mäletame rikka mehe ja vaese Laatsaruse tähendamissõnast, et põrgus on inimesel kohutav janu. Rikas mees palus Laatsarusel tulla ja jahutada tema keelt kasvõi vette kastetud sõrmeotsaga (Luuk.16:24). Jeesus kannatas ära need põrgupiinad, et sina ei peaks neid kannatama kogu igaviku.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

23. TÜHJA HAUA JUURES Jh.20:11-18TAUST: Grupijuht loeb Lk.8:1-3, kus on juttu Maarja Magdaleena minevikust. Maarja oli erinevalt jüngritest seisnud Jeesuse risti juures kibeda lõpuni ja olnud tunnistajaks tema hauda panemisele (Mt.27:61). Evangeeliumites esineb sõna “rabbuuni” (16) ainult kaks korda. Sellel on tugevam varjund, kui sõnal rabi (õpetaja).

1. Milline võis olla Maarja Magdaleena elu sel ajal, kui tema sees oli seitse kurja vaimu? (Milline oli argipäev, millised olid inimsuhted, kuidas mõjutasid kõike seda kurjade vaimude põhjustatud “hood”?)
Millised olid need aastad, kui Maarja rändas Jeesust järgides mööda maad ringi?
Milline oli Maarja armastus Jeesuse vastu – vaata, mis sõnadega ta Jeesust nimetab (13,16,18)?

2. Mida näitab Maarja kohta see, et ta seisis risti juures lõpuni ja vaatas ka kuhu hauda Jeesus pandi?
Mida võis Maarja teha need kaks ööd ja ühe päeva, kui Jeesus lamas hauas?

3. Miks ei läinud Maarja haua juurest ära, kuigi see oli tühi (11)?
Miks oli Maarjal nii raske taluda seda, et ta ei saanud enam näha Jeesuse surnukeha ega seda puudutada?

4. Miks Maarja ei imestanud, nähes ingleid hauas istumas – pakkuge erinevaid võimalusi (12-13)?

5. Miks Maarja ei tundnud Jeesust ära, kuigi nägi teda ja rääkis temaga – pakkuge erinevaid võimalusi (14).
Kas sinuga on kunagi juhtunud nii, et Jeesus seisis sinu kurvastuses sulle lähedal, aga sa ei tundnud teda ära? Kui on, siis millal?

6. Miks küsisid nii inglid kui ka Jeesus, miks Maarja nutab – nad ju ometi pidid seda teadma?
Miks soovib Jeesus, et ka sina ütleksid talle oma nutu põhjuse, kuigi ta teab seda kindlasti ka ise?
Kas Maarja nuttis sinu meelest ilmaasjata? Põhjenda oma vastust.
Kuidas me ise võime teada, kas nutame asja pärast või mitte?

7. Mille järgi tundis Maarja lõpuks Jeesuse ära (15-16)?
Miks Jeesus ei tahtnud, et Maarja laseks end tunnetel kanda (17)?
Mida võime õppida Jeesuse kui mehe käitumisest selles olukorras?

8. Tol ajal ei peetud naisi kõlvulisteks tunnistajateks kohtus. Miks ilmus Jeesus esimesena naisele ja andis just temale ülesande tunnistada oma ülestõusmisest?
Jeesus ei olnud seotud oma ühiskonna ebaõiglaste reeglitega nagu šovinismi või range sabatikorraga. Miks ta ei teinud Maarjast oma 12. apostlit nüüd, kui Juudas oli surnud?

9. Kuidas muutis Jeesuse ülestõusmine Maarja edaspidist elu?
Millist lootust toob Jeesuse ülestõusmine sinu ellu?


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

24. KUI MA EI NÄE, SIIS MA EI USU! Jh.20:19-29TAUST: Tooma sõnu on kirjutatud Uude Testamenti ainult kolm korda. Grupijuht loeb 11:7-8,16 ja 14:5-6.

1. Millised olid Tooma iseloomu head ja halvad küljed?
Miks teie arvates valis Jeesus oma apostliks sellise mehe?
Pakkuge erinevaid võimalusi, miks Toomas ei olnud teiste jüngritega koos ülestõusmispäeva õhtul.

2. Mõned jüngrid olid näinud tühja hauda ja surilinasid ning kuulnud Maarja Magdaleena lugu. Kas nad uskusid sellel õhtul ülestõusmisesse (19)?

3. Miks oli Toomas otsustanud mitte uskuda, kuigi selle poolt kõnelesid kolm asja: Vana Testamendi ennustused, Jeesuse enda ennustused ja tema kümne parima sõbra üksmeelne tunnistus (25)?
Kumb oleks teie meelest olnud loogilisem: kas see, kui Toomas oleks uskunud ülestõusmisesse kõigi nende tunnistuste põhjal, või see, et ta nendest hoolimata ei uskunud?

4. Mis on sinu elus see asi, mida on kõige raskem uskuda ilma nägemata?

5. Järgmise nädala jooksul oli Toomas rõõmsate jüngrite hulgas ainus, kellel polnud mingit põjust rõõmus olla. Millised võisid olla Tooma tunded nende kaheksa päeva jooksul?
Miks Toomas püsis kõigest hoolimata teiste hulgas ega läinud oma teed?
Mis oleks Toomaga juhtunud, kui ta oleks sel ajal läinud oma teed?
Mis juhtub meiega, kui loobume kristlaste osadusest just sel ajal, kui kahtleme kristluse tõdedes?

6. Mida võis Toomas mõtelda, kui kuulis nädala pärast oma sõnu Jeesuse suust (27)?
Kas Toomas pani sõrme Jeesuse armidesse? Põhjendage oma arvamust.
Milline uus Jeesuse risti tähendus avanes Toomale selle sündmuse kaudu?

7. Toomas on esimene inimene Uues Testamendis, kes kutsub Jeesust Jumalaks, mitte lihtsalt Jumala Pojaks (28). Miks on nii tähtis uskuda, et Jeesus ise on Jumal?
Kas sinu usutunnistus ühtib Tooma omaga?

8. Mida ütleb 29. salm täna isiklikult sinule?
Miks peab Jumala armu ja abisse uskuma juba siis, kui neid veel ei näe ega koge?

9. Kuidas suhtub Jeesus tänase teksti järgi inimesse, kes temasse uskuda ei suuda, kuigi tahaks?
Mille poolest erineb kahtlusega võitlev usk sellisest usust, mis kunagi ei kahtle?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus pidi ristil uskuma, kuigi ei näinud. Ta koges sel hetkel vaid Jumala viha aga kutsus ometi Jumalat oma Jumalaks (Mt.27:46). Seal kandis ta ära kõigi uskmatute toomaste karistuse ja võib neid nüüd aidata.


© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com

25. KAS SA ARMASTAD MIND? Jh. 21:15-19TAUST: Peetrus salgas Jeesust sama palju kordi, kui tunnistas talle oma armastust. Vaata ka Mt. 26:33.

1. Kujuta ette, et oled petnud oma sõpra. Kui kohtad teda järgmisel korral, küsib ta sinult äkki: “Kas sa armastad mind rohkem kui teised?” Mida sa arvaksid, miks ta seda sinult küsib?
Miks küsis Jeesus, kas Peetrus armastab teda teistest jüngritest rohkem (15)?

2. Kreekakeelsest (st. algkeelsest) tekstist on näha, et Peetrus kasutas oma vastuses teist verbi kui Jeesuse küsimuses on. (Kas sa armastad mind? Jah, olen sinu sõber.) Miks muutis Peetrus verbi ära (15-16)?
Kolmandat korda küsides kasutas Jeesus sama sõna kui Peetrus: “Kas ma olen sulle armas?” Miks ta nii tegi (17)?

3. Miks muutus Peetrus kurvaks, kui Jeesus esitas kolmanda küsimuse – arutage erinevaid võimalusi.
Enne kui Peetrus salgas Issanda, oli ta 100% kindel oma armastuses tema vastu. Kas Peetruse armastus oli olnud tõsiseltvõetav juba sel ajal? Põhjendage oma vastust.
Mille tõttu armastas Peetrus Jeesust nüüd?

4. Jeesus küsib täna sinult sama asja kui Peetruselt: “Kas sa armastad mind?” Kas sinu meelest on sellele küsimusele vastata kerge või raske? Miks?

5. Miks küsis Jeesus seda avalikult, teiste jüngrite kuuldes?
Miks andis Jeesus Peetrusele ülesande lausa kolma korda järjest?
Milline oleks võinud olla Peetruse tulevik, kui seda jutuajamist ei oleks olnud?

6. Mida tähendab kristlikus kirikus lambatallede söötmine, lammaste hoidmine ja lammaste söötmine?
Kuidas mõjutas see juhtum Peetruse jutluste sisu?
Kuidas talitab see koguduse karjane, kes Jeesust ei armasta?
Millistele inimestele selle teksti järgi annab Jeesus ülesande?

7. Peetrus oli kuu aega tagasi salanud Jeesuse, kartes surma. Salmides 18-19 Jeesus kuulutab ette tema märtrisurma. Kuidas võis Peetrus vastu võtta selle teadmise ja elada sellega ülejänud elu?
Miks Peetrus ei kartnud enam surma?
Mida sina mõtleksid, kui kuuleksid, et kirgastad Jumalat mitte ainult oma eluga, vaid ka surmaga (19)?

8. Võibolla oled sa petnud Jeesust just samal viisil, kui Peetrus. Kõigest hoolimata ütleb Jeesus sinule täna samad sõnad kui Peetrusele: “Järgi mind” (19). Mida sina temale vastad?© 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com