GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

GTBS on Mark's Gospel

1. 1| স্-উউ-উউ-স্মcঅএRR ও̈Rআ̂ মক্^^^^ (1:1-11) ***
2. 2| সুআ̈উআ̈উআ̈উআ̈আ̊আ̊আ̊আ̊ এডএহ্ সুআ̈উআ̈উআ̈উআ̈আ̊আ̊আ̊আ̊ আঅ ̈»অ (2:1-12) *
3. 3| Jঈও̈ Kঈ\\ঈ\\ এøR জ্ঞ্ Pঅ*ড্*ড্*ড্*ড্ ~ট্Rঈ (3:1-6) **
4. 4| Eকিq zএব্R মএঢ্য়্ (4:35-41) **
5. 5| Eকিq আঅSঅহীন্ ঙ্qন (5:1-20) **
6. 6| JKন্ ডু&উ&উ&উ&Kজ্ন্ক্ ঙ্qন ঙএq (5:21-24 Eব্# 35-43) **
7. 7| নRঈএট্μRμRμRμR পিRcয্ হRঅএন Eক্জ্ন্ নRঈ (5:25-34) *
8. 8| Eকিq ঠলএট্ মঠ (6:16-29) **
9. 9| 25000 Rআ̂ইq Eব্# 10000 মC (মক্^^^^ 6:30-44) **
10. 10| “fপ্`P`P`P`Pঅঠ! Kউএউএউএউএল্ Jঅক্!” (7:31-37) **
11. 11| ইন্জু̈ f¤Cঅ ন ঠক Eক্জ্ন্ আæ মনুxউxউxউx (8:22-26) **
12. 12| ইনএজ্R জীব্ন্ RXঅ ক্Rঅ Eব্# ট হRঅএন (8:34-38) ***
13. 13| Eক্জ্ন্ আঅঢ ইব্S3অ3অ3অ3অসী (9:14-29) *
14. 14| ইব্প্ঠ্গমীR পিRণিট্ (9:42-50) ***
15. 15|Jঈও̈Kঈ\\ঈ\\øEব্#এCএলএমএয্Rঅ (10:13-16) **
16. 16| প্_ই_ই_ই_ইঠ্বীএট্ স্1প্ড্ (10:17-27) *
17. 17| এক্ প্\ঢ্\ঢ্\\ অন্ ম্ ̅«ঈ«ঈ«ঈ«ঈ হএব্? (10:32-45) **
18. 18| Eক্জ্ন্ আæ ইভ্Xউএউএউএউএক্R কçঅ (10:46-52) *
19. 19| Eকিq আইভ্Sএ̀ গC (11:12-14 Eব্# 20-25) ***
20. 20| ~ডিহ্ক্ পুনুনুনুন্Rআ̂Þঅন্ ন্য্ (12:18-27) ***
21. 21| Jঈও̈ Kঈ\\ঈ\\ এøR ইঅ̂টীয্ আঅগ্ম্ণ্ (13:14-32) ***
22. 22| এপ্ম্\\ম্\\ ক্Kন্O ব্য়্ঠ্^^^^ হ্য্ ন (14:1-9) **
23. 23| Eকিq প্\হ্\হ্\\ স্ন্ Jঅএক্ Jঈও̈R ইব্cঅR ব্ল হএযএC (15:1-15) **
24. 24| আইব্S3অ3অ3অ3অস্য়্ পুনুনুনুন্Rআ̂Þঅন্ (16:1-11) **

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster