GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

Иоханын Библийн судалгаанууд

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. ҮГ НЬ БУРХАН БАЙСАН 1:1-18 ***
2. БИД МЕССИАГ ОЛСОН 1:43-51 **
3. УС ДАРС БОЛСОН НЬ 2:1-11 **
4. ЕСҮС БА ШИЛБҮҮР 2:13-22 ***
5. ФАРИСАЙ БА ХҮРЭЛ МОГОЙ 3:1-16**
6. АМИЙН УС 4:5-19 *
7. ТЭМДЭГҮҮД, ГАЙХАМШГУУД БА ИТГЭЛ 4:46-54 **
8. ХҮН БҮРТ ХАЯГДСАН НЬ 5:1-18 *
9. АМИЙН ТАЛХ 6:1-15 **
10. НУУЦЛАГДСАН МЕССИА 7:40-52 ***
11. ЕСҮС ШҮҮСЭН НЬ 8:1-11 *
12. ЕРТӨНЦИЙН ГЭРЭЛ 9:1-7, 18-23 ба 35-41 **
13. САЙН ХОНЬЧИН 10:1-16 ***
14. АМЬ БА АМИЛАЛТ 11:1-5 ба 32-460 **
15. УЛААН БУУДАЙН ҮХСЭН ҮР 12:20:21 ***
16. ЭЗЭН БООЛ 13:1-17 **
17. ЗАМ, ҮНЭН, АМЬ 14:1-11 ***
18. ЖИНХЭНЭ УСАН ҮЗМИЙН МОД 15:1-11 ***
19. УЙ ГАШУУ ЧИНЬ БАЯР БАЯСГАЛАНГААР СОЛИГДОНО 16:20-24, 32-33 ***
20. ЕСҮС ӨӨРИЙНХӨӨ ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРСАН НЬ 17:13-21 ***
21. ЕСҮС БАРИВЧЛАГДСАН НЬ 18:1-14 **
22. ТӨГСЛӨӨ! 19:25-30 **
23. ХООСОН БУЛШНИЙ ГАДНА 20:11-18 **
24. ХАРДАГГҮЙ, ИТГЭДЭГГҮЙ! 20:19-29 **
25. ЧИ НАМАЙГ ХАЙРЛАДАГ УУ? 21:15-19 **

Print all lessons

Version for printing    
ДАУНЛОУДС    
Холбоо барих    
Webmaster