GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

20.ҮНЭНЧ БА ҮНЭНЧ БУС БООЛ (Лук 12:35-48)


Суурь ойлголт: "Боол" гэдэг үг нь үйлчлэгч зарц гэсэн утгатай.
35-40-Р ЗҮЙЛ:
1.
 • Шөнө дунд, шүлэг нойрны эхэнд ч унталгүй сэрүүн байхын тулд боол юу хийх хэрэгтэй вэ?
 • Эзэнээ ирэхээс өмнө боол нь унтаж орхисон байвал юу болох вэ?
   
  2.
 • Есүсийг 2-дахь удаагаа ирнэ хэмээн хүлээх нь амархан бэ гэж та бодож байна уу? Яагаад?
 • Есүсийн ирэхийг яагаад хулгайчтай зүйрлэсэн бэ?
   
  3.
 • 35-40-р зүйлүүдээр Есүс бидэнд юу сануулж байна вэ?
 • Та Есүст хэрхэн хаалга нээж өгөж чадах вэ?
  41-46-Р ЗҮЙЛ:
  4.
 • Сайн, муу 2 гэрийн зохицуулагчдыг хооронд нь харьцуулна уу? Ялгаатай зүйлүүд нь юу байна вэ?
 • Юунаас болж энэ 2 ийм ялгаатай байна вэ?
   
  5.
 • Энэ 2 зохицуулагчийн Эзэндээ хандах хандлагыг нь өөр хооронд нь харьцууль. Тэд бие биеэсээ хир ялгаатай байна вэ?
 • Есүсийн дахин ирэх тал дээрх бидний хандлага нь Бурханы хаант улсын төлөө үйлчлэхэд маань хир зэрэг нөлөөтэй вэ?
   
  6.
 • Есүс сүмийнхээ ахлагч нарт өөрийг нь буцаж ирэх хүртэл ямар үрэгийг итгэмжлэн захьсан бэ?
 • Есүс танд ямар даалгавар итгэмжлэн даалгаж байна вэ?
   
  7.
 • Ууж согтууран, нэгнийгээ зодож занчдаг иймэрхүү сүмийн ахлагч нарыг бид хаанаас олж харж болох вэ?
 • Иймэрхүү итгэгчдийг ямар шийтгэл хүлээж байгаа вэ?
  47-48-Р ЗҮЙЛ:
  8.
 • Их Эзэнийхээ хүслийг мэддэггүй тийм итгэгч сүмд байдаг нь хэний буруу вэ?
 • Бурханы боолууд энэ дэлхийд төгсгөл ирэх үед хэрхэн шүүгдэх вэ?
  ДҮГНЭЛТ:
  9.
 • Хаана, хэдийд Есүс бүсээ бүсэлж, биднийг тухлан суухыг урьж, бидэнд үйлчлэх вэ? /37 б/
   
  10. Есүс яагаад хоёр хэсэг хуваалгуулж итгэлгүйчүүдийн эгнээнд шагсаагдан үнэнч бус боолын хувь тавиланг үүрэх болсон бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster