GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

23. ДАВЧУУ ХААЛГА (Лук 13:22-3О)


1.
 • Яагаад хүмүүс 23-р ишлэл дээрх асуултын хариуг мэдэхийг хүсдэг гэж та бодож байна вэ?
 • Энэ асуултанд Есүс яагаад зүгээр л тийм эсвэл үгүй гэж хариулаагүй вэ?
   
  2.
 • Бурханы хаанчлалд орох хаалга нь ямар үед нарийн давчуу байдаг вэ?
 • Ямар төрлийн хүмүүст энэ хаалга нь илүү давчуу байдаг вэ?
   
  3.
 • Энэ давчуу хаалгаар орох гэж хүмүүс янз бүрээр оролддог. Тэд ямар ямар замаар орох гэж оролддог вэ? (24)
   
  4.
 • Үүнтэй холбоотойгоор Есүс Бурханы хаанчлал дахь найрын тухай сургаалт зүйрлэл хэлсэн байна. /25-27/ Үүгээр Есүс сүнсүж байгаа хүсүүст юу хэлэхийг хүссэн бэ?
   
  5.
 • Энэхүү давчуу хаалгаар орох хангалттай хугацаа байсаар байхад сургаалт зүйрлэл дээрх эдгээр хүмүүс яагаад ороогүй вэ?
 • Энэ зүйрлэл нь 23-р ишлэлтэй ямар холбоотой вэ?
   
  6.
 • Түүнтэй хамт хооллож, сургаалыг нь сонсдог байсан тэдгээр хүмүүсийг Есүс "Би та нарыг танихгүй" гэж хэлсэн нь ямар утгатай вэ?
 • Сүүлчийн тэр өдөр Есүс биднийг таньж угтана гэдэгт бид хир итгэлтэй байж чадах вэ?
   
  7.
 • 28 дээр дурьдагдсан эдгээр зөнчид ч гэм нүгэлтэй, дутагдал доголдолтой хүмүүс байсан. Тэдэнд юу Бурханы хаанчлал дахь тэр давчуу хаалгаар ороход тус болсон бэ? /Түүхийг дахин сөхөж харалгүйгээр, тэдгээр зөнчдийн талаар сонссон дуулсан зүйл дээрээ үндэслэж ярь/
 • Бурханы хаант улсын найранд ирэх бусад хүмүүс нь хэн бэ? /29/
   
  8.
 • Удирдагч Иоханы 10:9-ийг уншина уу? Мөнхийн улсад орох хаалганы тухай энэ сургаал нь юу өгүүлж байна вэ?
 • Яагаад Есүсийн мөнхийн улсруу орох хаалганы тухай сургаал нь ийнхүү зөрж байна вэ?
  БАЯРТ МЭДЭЭ: Хуулийг дагаснаараа гэмт хүн аврагдах ямарч боломжгүй бөгөөд энэ нь үлгэрлэвээс тэмээ зүүний сүвэгчээр орох гэж зүтгэхтэй адил юм. /Матай 19:24/ Зєвхєн Есүс л энэ хуулийн хаалгаар орж чадсан билээ. Харин БАЯРыН МЭДЭЭ-ний үүд хаалга нь гэм нүглийг уучлагч хаалга бөгөөд хүн бүрт нээлттэй байдаг.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster