GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

25. ТӨӨРСӨН ХОНИНЫ ТУХАЙ (Лук 15:1-7)


1.
 • Татвар хураагчид болон нүгэлтнүүд Бурханы дуу хоолойг сонсохооргүй алс хол төөрсөн байдаг шалтгаануудыг нэрлэнэ үү? /1/
 • Бид ч бас заримдаа Их Эзэний дуу хоолойноос зугтан холуур хэсүүчлэхийг хүсдэг нь юуных вэ?
     
  2.
 • Төөөрсөн хонь эзэндээ буцаж очихын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Мөн юуг хийж болохгүй вэ?
 • Гэмт хүн Есүс Эзэнд дээр очихын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Юуг хийж болохгїй вэ?
 • Энэ сургаалт зүйлээр бидний санааг зовоож буй хүмүүст хамаарах ямар тайвшралыг өгүүлсэн бэ?
   
  3.
 • Төөрсөн хонь эргэж олдохыг Есүс гэмшилтэй зүйрлэжээ. /7/ Тэгвэл энэ сургаалт үлгэрийн дагуу гэмшил гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? /Сэдвээ сайн эргэцүүл/
   
  4.
 • Гэмших шаардлагагүй зөв хүмүүсийг хаанаас олж болно гэж та бодож бйана вэ? /7/
 • Исаакын номонд Фарисайчуудын сайн мэдэх ийм нэгэн ишлэл байдаг. "Бид бүгдээрээ төөрсөн хонь мэт өөр өөрсдийнхөө замаар будилж явцгаана. Гэвч Их Эзэн бидний хүртэх тэр шийтгэлийг өөртөө авчээ..." /Исаак 53:6/ Тэдгээр гэмших шаардлагагүй 99 гэж хэн бэ?
   
  5.
 • Фарисайчууд юу гэж гэмших ёстой байсан бэ? /2/
 • Фарисайчууд төөрч будилж яваагаа яагаад мэдээгүй явсан бэ?
 • Олдсон, алдагдсан 2 бүлгийн алинд нь та өөрийгөө хамаарна гэж бодож байна вэ?
   
  6.
 • Сургаалт зүйрлэлүүд дээрх хурим найр нь Бурханы хаанчлал дахь Мөнхиийн улсыг төлөөлсөн байдаг. Яагаад алдагдсан нэг хонь л тэр найранд ороод үлдсэн 99 нь орж чадаагүй вэ? /6/
   
  7.
 • Хэн ч өөрсдийн 2 хөлөөр Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн нь ямар утгатай вэ? /8/
   
  8.
 • Гэм нүгэлтэнгүүдийг хүлээн авч, тэдэнтэй хамт хооллогч Есүстэй өнөө үед бид хаана уулзаж болох вэ? /2/
  БАЯРТ МЭДЭЭ: Иохан баптист Есүсийг хоньтой зүйрлэсэн байдаг. Ертөнцийн гэмийг үүрэгч Бурханы хурга ”Иохан 1: 29” Бурханы Хурга Есүс нь зэрлэг зэлүүд энэ газраас аврагдаагүй харин ч тэнд алагдахын тулд иржээ. Түүнийг хэн ч хурга мэт гэр лүү нь үүрч яваагүй хаин тэр бидний бүх гэмийг үүрсэн юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster