GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

3. Есүст тавьсан занга (Марк 3:1-6)Суурь ойлголт: Амралтын өдрийн талаар Есүс болон Түүнийг шүүмжлэгчидийн хооронд болсон анхны маргаан нь (Марк 2:23-28) бичигдсэн байдаг. Энэ хэсэгт гарч байгаа нь хоёр дахь маргаан юм. Амралтын өдөрийг нарийвчлан сахина гэдэг нь Мэсиягийн ирэлт болон хувь хүний авралтай холбоотой Фарисайчуудын үзэл юм.

1.
 • Хатингар байх нь тэр хүний өдөр тутмын амьдралд хэрхэн нөлөөлж байсан бол? (Түүний ажил, санхүүгийн байдал, гэр бүл, Бурхантай харьцах харьцаанд.) (Тухайн үед ганц гартай хүн ямар ажил хийж болох байсан бол?)
 • 3:5аас харвал энэ хүний гар нь төрөлхийн хатингар биш байна. Гар нь магадгүй ослоос болж хатингар болсон үед энэ хүнд хэр хэцүү байсан бол?
 • Энэ хэсгийг уншаад тэр хүний зан чанарын талаар та юу гэж бодож байна вэ?

  2.
 • Тэр өглөө синагогийн уур амьсгал ямар байсан бол?
 • Өвчтэй хүн синагогд эдгэрэх гэж ирээгүй гэж хэлж болно. Тэр хүн яах гэж ирсэн бэ?
 • Тэр хүн Есүсээс яагаад тусламж гуйгаагүй вэ?
 • Тэр амралтын өдөр Фарисайчууд болон хатингар гартай хүн синагогт ямар сэтгэлээр ирсэнийг харьцуул.

  3.
 • Фарисайчууд Есүсийг яагаад буруутгаагүй вэ?
 • Гар нь хатингаржсан хүний талар Фарисай хүмүүс ямар бодолтой байсан бол?

  4.
 • Есүс тэр хүнийг байсан газар нь эдгээхгүйгээр яагаад заавал хүмүүсийн өмнө гарч ир гэсэн бэ?
 • Тэр хүн зүгээр нэг хүний хүсэлтээр урагш гарах байсан болов уу?

  5.
 • 3:5д Есүс өөрийнхөө болон Түүнийг эсэргүүцэгчдийнхээ санаа бодлыг ухаалгаар илэрхийлсэн. “Амь аврах эсвэл амь хөнөөх” гэж ямар утгаар хэлсэн бэ? (Хүмүүсийн баримталдаг ёс жаяг энэ хүнийг хэрхэн үхүүлэх байсан бэ? )

  6.
 • Сайн мэдээний номонд Есүс ууралсан тухай маш ховор гардаг. Энэ үед Есүс яагаад ууртай бас гунигтай байсан бэ? (5)

  7.
 • Гараа сунга гэж хэлэхэд өвчтэй хүн Есүсийн юунд итгэсэн бэ?
 • Үүнтэй адил Есүс өнөөдөр таныг итгэлийн ямар алхам хийхийг хүсч байна вэ?

  8.
 • Есүсийн ямар үг, ямар үйлдэл Фарисайчуудын уурыг хүргэж, тэгснээр тэд түүнийг алах төлөвлгөө зохиосон бэ?
 • Энэ хэсэгт харуулснаар Бурханд итгэх итгэлийн тал дээр Фарисай хүмүүсийн алдаа юу вэ?
  9.
 • Өөрийн амьдралаа гаргуунд нь гаргаж тэр хүнийг эдгээх нь Есүст яагаад их чухал байсан бэ? (4)
 • Есүс хүмүүст туслаж, тэднийг аварч байсан (4) боловч яагаад алагдсан бэ?

  Баярт мэдээ: Есүсийн амралтын өдөрийн талаар заасан сургамж нь Фарисай хүмүүсийн заадгаас маш өөр байв. Фарисайчуудын хувьд амралтын өдрийг сахих нь аврагдахын тулд дагах ёстой хууль байв. Харин Есүсийн хувьд (энэ сайн мэдээнйи зураглал) гэмийн уучлалд итгэсэн хүнд Бурхан амралтыг өгнө гэдэгийг илэрхийлсэн (Еврей 4:9-10).


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster