GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

20. Бие махбодын дахин амилалт байхгүй? (Марк 12:18-27)Суурь ойлголт: Садукайчууд Есүсийн амьдарч байсан үед шашны элитүүд (дээд зиндааныхан) байжээ. Ахлах тахилчдыг ихэвчлэн тэдний дундаас сонгодог байлаа. Садукайчууд Бурхан ба Мосегийн таван номонд (Эхлэлээс-Дэд хууль) итгэдэг байсан ч бие махбодоор дахин амилал, сүнсний ертөнц, мөнхийн амьдрал зэрэгт итгэдэггүй байв. Үнэндээ бидний үед ч олон чөлөөт теологичид Есүсийн үеийн садукайчуудтай маш адил үзэл бодолтой байдаг. (24-р ишлэлийг хараарай)


1.
 • Есүс өөрсдийнх нь асуултанд юу гэж хариулна гэж Садукайчууд хүлээж байсан бэ? (18-23)
 • Садукайчууд яагаад бие махбодоор дахин амилна гэдэгт итгэх нь утгагүй, боломжгүй гэж үздэг байсэн бэ?
 • Энэ хэсгээс авч үзвэл садукайчуудын гол санаа тавьдаг зүйл нь юу байсан бэ?

  2.
 • Дараах байдлыг төсөөлж үзнэ үү.
 • Та садукай хүн, таны найз охни\залуу чин эдгэршгүй хорт хавдартай гэдгээ дөнгөж сая сонссон бол та түүнийг яаж тайтгаруулах вэ?
 • Та садукай хүн, оршуулганд оролцож байтал бэлэвсэрсэн эмэгтэй биеэ барьж чадахгүй орилон уйлж байвал та түүнд юу гэж хэлэх вэ?

  3.
 • Бие махбодийн дахин амилалтанд итгэдэггүй хүн Бурханы талаар ямар үзэлтэй байдаг вэ?
 • Мөнхйин диваажин ба мөнхийн тамд итгэдэггүй хүний хувьд ”Аврал” гэдэг үг ямар байдаг вэ?
 • Таны бодлоор садукайчууд ямар Аврагчийг хүлээж байсан бэ?

  4.
 • Садукайчууд яагаад зөв үзэл (онол) ба авралын итгэлээс холдон явсан бэ? (24)
 • Одоо үеийн чөлөөт теологичид яагаад садукайчуудын нэгэн адил алдаж байна вэ?
 • Бие мах бодийн дахин амилалтыг үгүйсгэдэг чөлөөт теологичидийн буруу сургаалд автсаныг хүмүүсийг юу (хэн) зогсоож чадах вэ?

  5.
 • Есүс дахин амилалтанд итгэх итгэлээр ямар нотолгоогоор хамгаалсан бэ? (26-27)
 • Удирдагч нь (Еврей 11:16-17) Абрахм, Исаак ба Иаковын итгэлийн тухай уншиж өгнө үү. Хэрвээ эдгээр дээдсүүд дахин амилалтанд итгэдэггүй байсан бол тэдний амьдралын төгсгөл ямар байх байсан бэ?
 • Хэрвээ та бие махбодын дахин амилалтанд итгэдэггүй байсан бол таны амьдрал ямар байх байсан бэ?

  6.
 • Шинэ гэрээнд Есүст итгэсэн фарисайчуудын тухай бичсэн байдаг. Харин садукайчуудын тухай байдаггүй. Та юу гэж бодож байна вэ?
  7.
 • Энэ хэсэг үхлээс айдаг хүмүүст ямар тайвшруулал өгч байна вэ?
 • “Тэр бол үхэгсдийн бус харин амьдын Бурхан” гэж хэлсэн Есүсийн үгс таны хувьд ямар утгатай вэ? (27)

  Баярт мэдээ: Хэрвээ Бурхан үхэгсэдийн биш, амьдын Бурхан юм бол Өөрөө яагаад үхэх ёстой байсан бэ? Яагаад гэвэл гэм нүгэлтэй биднийг мөнхийн үхлээс мөнхийн амьдрал уруу аврах өөр зам байгаагүй.


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster